1 ኣምላኽ ከኣ ንኖህን ነቶም ነቶም ምስኡ ነቶም ምስኡ ኣብ ነቶም ምስኡ ኣብ መርከብ ነቶም ምስኡ ኣብ መርከብ ዝነበሩ ዅሎም ዅሎም ኣራዊትን ኵሉ እንስሳን ዘከረ። ኣምላኽ ድማ ኣብ ምድሪ ንፋስ ኣንፈሰ፡ እቲ ማይ ከኣ ጐደለ

2 ናይቲ መዓሙቝ ዓይኒ ዓይኒ ማያትን መሳዅቲ ሰማይን ተዐብሰሰርቢውን ካብ ሰማይ ጸሓየ።

3 እቲ ማይ ድማ ኻብ ኻብ ምድሪ እናተመልሰ ኸደ። ኣብ መወዳእታ ሚእትን ሓምሳን መዓልቲ ኸኣ እቲ ማይ ጐደለ

4 ብሳብዓይቲ ወርሒ፡ ካብታ ወርሒ ድማ ኣብ መበል ዓሰርተው ዓሰርተው ሾብዓተ መዓልቲ፡ እታ መርከብ ኣብ ኣኽራን ኣራራት ዐረፈት

5 እቲ ማይ ከኣ ክሳዕ ዓስረይቲ ወርሒ እናጐደለ ኸደ። ኣብ ዓስረይቲ ወርሒ፡ ካብታ ወርሒ ወርሒ ድማ ወርሒ ድማ በታ ወርሒ ድማ በታ ቐዳመይቲ ወርሒ ድማ በታ ቐዳመይቲ መዓልቲርእሲ እቲ ኣኽራን ተራእየ

6 ኰነ ኰነ ኸኣኰነ ኸኣ፡ ኣብ ኰነ ኸኣ፡ ኣብ መወዳእታ ኣርብዓ መዓልቲ ኖህ ነቲ ኣብ መርከብ ዝሰርሖ መስኰት ከፈቶ

7 ኳዅ ድማ ሰደደ፡ ንሱ ከኣ ማይ ካብ ካብ ምድሪ ኽሳዕ ዚነጽፍንየው ንየው ነጀው ይማላለስ ነበረ።

8 ድሕርዚ ድማ ማይ ካብ ልዕሊ ገጽ ምድሪ ጐዲሉ እንተ ዀነ ኺርኢ፡ ካብቲ ዘለዎ ርግቢ ሰደደ

9 ኣብ ልዕሊ ገጽ ኵላ ምድሪ ማይ ስለ ዝነበረ ግና፡ እታ ርግቢ እግራ እተዕርፈላ ኣይረኸበትን እሞ፡ ናብኡ ናብኡ ናብ ናብኡ ናብ መርከብ ተመልሰቶኢዱ ዘርጊሑ ወሰዳ፡ ናብኡ ኸኣ ናብ መርከብ ኣእተዋ

10 ገና ኻልእ ሾብዓተ መዓልቲ ጸኒሑ ድማ፡ ነታ ርግቢ መሊሱ ኻብ መርከብ ሰደዳ

11 እታ ርግቢ ኣጋ ኣጋ ምሸት ተመልሰቶ፡ እንሆ ኸኣ ልሙዕ ቈጽሊ ኣውልዕ ኣብ ኣፋ ሒዛ ነበረት። ሽዑ ኖህ ማይ ካብ ምድሪ ኸም ዝነጸፈ ፈለጠ

12 ገና ኻልእ ሾብዓተ መዓልቲ ጸኒሑ ድማ ነታ ርግቢ ሰደዳ። ድሕሪ ደጊም ናብኡ ኣይተመልሰትን

13 ኰነ ኸኣ፡ ኣብ ኣብ መበል ኣብ መበል ሹድሽተ ሚእትን ሓደን ሓደን ዓመቱ ንኖህ፡ ኣብ ቀዳመይቲ ወርሒ ካብታ ወርሒ ወርሒ ድማ ወርሒ ድማ ኣብ ወርሒ ድማ ኣብ ቀዳመይቲ ወርሒ ድማ ኣብ ቀዳመይቲ መዓልቲ፡ እቲ ማይ ካብ ምድሪ ነጸፈ። ሽዑ ኖህ ናሕሲ መርከብ ቀሊዑ ረአየእንሆ እንሆ ኸኣ እንሆ ኸኣ ገጽ እታ ምድሪ ነቒጻ ነቒጻ ነበረት

14 ኣብ ካልኣይቲ ወርሒካብታ ካብታ ወርሒ ድማ ኣብ መበል ዕስራን ሾብዓተን መዓልቲ እታ ምድሪ ነቐጸት

15 ኣምላኽ ድማ ንኖህ ከምዚ ኢሉ ተዛረቦ

16 ንስኻን ንስኻን ሰበይትኻን ደቅኻንኣንስቲ ደቅኻ ኸኣ ምሳኻ፡ ካብ መርከብ ውጹ

17 ምሳኻ ምሳኻ ዘሎ ምሳኻ ዘሎ ዅሉ ምሳኻ ዘሎ ዅሉ ህያው ምሳኻ ዘሎ ዅሉ ህያው ካብ ምሳኻ ዘሎ ዅሉ ህያው ካብ ስጋ ምሳኻ ዘሎ ዅሉ ህያው ካብ ስጋ ዘበለኣዕዋፍን እንስሳን ኣብ ምድሪ ለመም ዚብል ለመምታን ኣብ ምድሪ ኺስስኑ፡ ምሳኻ ኣውጽኣዮምኣብ ኣብ ምድሪ ድማ ይፋረዩን ይባዝሑን

18 ሽዑ ኖህደቁን ሰበይቱን ኣንስቲ ደቁን ከኣ ምስኡ ወጹ

19 ኵሉ ኵሉ ኣራዊትን ኵሉ ኵሉ ለመምታን ኵለን ኵለን ኣዕዋፍን ኣብ ምድሪ ዚዋሳወስ ዘበለ ዅሉን ድማ በብዓሌቶም ካብ መርከብ መርከብ ወጹ

20 ኖህ ድማ ንእግዚኣብሄር መሰውኢ ሰርሔ፡ ካብ ንጹህ እንስሳ ዘበለን ካብ ኵለን ኵለን ንጹሃት ኣዕዋፍን ወሲዱ ኸኣ ዚሓርር ዚሓርር መስዋእቲ ኣብ መሰውኢ ኣዕረገ

21 እግዚኣብሄር ድማ እዚ ጥዑም መኣዛ ኣጭነወእግዚኣብሄር እግዚኣብሄር ከኣ ብልቡሕሊና ልቢ ሰብ ካብ ካብ ንእስነቱ ጀሚሩ ኽፉእ እዩ እሞ፡ ድሕሪ ደጊም ብሰሪ ሰብ ንምድሪ መሊሰ ኣይረግማንድሕሪ ድሕሪ ደጊምሲ ኸምቲ ኸምቲ ዝገበርክዎህያው ህያው ንዘበለ ህያው ንዘበለ ዅሉ መሊሰ ኣይክወቅዕን እየ።

22 ምድሪ ኽሳዕ ዘላዘርእን ዓጺድንዛሕልን ዋዕን፡ ሓጋይን ክረምትንመዓልትን ለይትን ኣየቋርጽን እዩ፡ በለ።