1 ደቂ ላባን ድማ፡ እቲ ናይ ናይ ኣቦና ዝነበረ ዅሉ ያእቆብ ወሰዶኵሉ ኵሉ እዚ ኵሉ እዚ ኽብረት እዚ ኸኣ ካብቲ ካብቲ ናይ ካብቲ ናይ ኣቦና ዝነበረ ንሱ ንሱ ዝረኸቦ እዩ፡ ኢሎም ኪዛረቡ ሰምዔ

2 ያእቆብ ድማ ገጽ ላባን ጠመተ፡ እንሆ፡ ከም ቀደሙ ምስኡ ኣይነበረን።

3 እግዚኣብሄር ከኣ ንያእቆብ ናብ ናብ ምድሪ ኣቦታትካን ናብ ናብ ዓሌትካን ተመለስ እሞ ምሳኻ ክኸውን እየ፡ በሎ

4 ያእቆብ ድማ ልኢኹ ንራሄልን ንልያን ናብተን መጓሴኡ ናብ መሮር ጸውዔን

5 በለን ከኣ፡ ገጽ ኣቦኽን ከም ቀደሙ ምሳይ ምሳይ ከም ምሳይ ከም ዘይኰነኣነ ኣነ እርኢ አሎኹ፡ ኣምላኽ ኣቦይ ግና ምሳይ ነበረ

6 ነቦኽን ብምሉእ ብምሉእ ሓይለይ ከም ከም ዘገልገልክዎ ኸኣ፡ ባዕልኻትክን ትፈልጣ ኢኽን።

7 ኣቦኽን ደኣ ዓስበይ ዓሰርተ ሳዕ እናለዋወጠ ኣታለለኒእግዚኣብሄር ግና ክፉእ ኪገብረኒ ኣይፈቐደሉን

8 ንሱ፡ ዓምቦሬታት ዘበላ ዓስብኻ ይኹን፡ ምስ ምስ በለኒኵለን ኵለን መጓሰ ዓምቦሬታት ወለዳ። ዓስብኻ ዑፌታት ይኹና፡ ምስ ምስ በለ ኸኣ፡ ኵለን መጓሰ ዑፌታት ወለዳ

9 ኣምላኽ ከምዚ ገይሩ ማል ኣቦኽን ኣግዲፉ ንኣይ ሀበኒ

10 ኰነ ኰነ ኸኣ፡ በቲ እተን መጓሰ ዝትለዋሉ ጊዜ ዓይነይ ቋሕ ቋሕ እንተ ቋሕ እንተ ኣበልኩ ብሕልሚ ርኤኹእንሆ፡ ነተን ጤለበጊዕ ዚሰርወን ተባዕትዮ ዑፌታትን ጸነጺትን ጨቦሬታትን ነበሩ።

11 መልኣኽ ኣምላኽ ድማ ብሕልሚያእቆብበለኒ። ኣነ ኸኣ፡ እኔኹ፡ በልኩ

12 ንሱውን፡ ዓይንኻ ቛሕ ቛሕ ኣብል እሞ እዞም ነዘን ጤለበጊዕ ዚሰርወን ዘለዉ ዅሎም ተባዕትዮ ዑፌታትን ጸነጺትን ጨቦሬታትን ርኤ። እቲ ላባን ዝገበረካ ዅሉ ርእየዮ አሎኹ።

13 እቲ ኣብቲ ሓወልቲ ዝቐባእካሉን፡ ኣብኡ ድማ መብጽዓ እተማባጻዕካለይን ኣምላኽ ቤት-ኤል፡ ኣነ እየ። ሕጂ ተንስእ እሞ ካብዛ ካብዛ ምድሪ እዚኣ ወጺእካ ናብታ ተወለድካላ ሃገር ተመለስ፡ በለኒ።

14 ራሄልን ልያን ከኣ፡ ደጊምዶ ኣብ ቤት ኣቦና ግደ ወይ ርስቲ ኣልዩና፧

15 ሸይጡና እዩ እሞ፡ ከም ጓኖትዶ ቘጺሩና ኣይኰነን፧ ነቲ ገንዘብና ድማ በልዖ

16 እቲ ኣምላኽ ካብ ካብ ኣቦና ዝወሰዶ ዅሉ ዅሉ ሃብቲ፡ ንሱ ናትናን ናይ ደቅናን እዩ እሞ፡ ሕጂ ኸኣ ኣምላኽ ዝበለካ ዅሉ ግበር፡ ኢለን መለሳሉ።

17 ሽዑ ያእቆብ ተንሲኡ ደቁን ኣንስቱን ኣብ ኣግማል ኣወጥሔ

18 ናብ ኣቦኡ ይስሃቅ ናብ ምድሪ ኸነኣን ኪኽይድኵለን ኵለን ማሉን ኵሉ ኵሉ ዘጥረዮ ገንዘቡን፡ እተን ኣብ ጳዳን-ኣራም ዘጥረየን ዘጥረየን ማሉ ወሰደ

19 ላባን ከኣ ኣባጊዑ ኪቘርጽ ከይዱ ነበረ፡ ራሄል ድማ ጣኦታት ኣቦኣ ሰረቐት

20 ያእቆብ ድማ ከም ዚሀድም ንላባንእቲ ሶርያዊከይነገረ መሊቑ ኸደ።

21 ዘለዎ ዘለዎ ዅሉ ዘለዎ ዅሉ ሒዙ ኸኣ ሀደመ፡ ተንሲኡ ድማ ርባ ተሳገረገጹ ኸኣ ናብ ናብ ከረን ጊልዓድ ኣቢሉ ኣቕንዔ

22 ኣብ ኣብ ሳልሰይቲ መዓልቲ ኸኣ ያእቆብ ከም ዝሀደመ ንላባን ነገርዎ

23 ሽዑ ኣሕዋቱ ምስኡ ወሰደደድሕሪኡ ድማ መገዲ ሾብዓተ መዓልቲ ሰዐቦኣብ ኣብ ከረን ጊልዓድ ከኣ ኣርከቦ

24 ኣምላኽ ግና ብሕልሚ ለይቲ ናብ ላባን፡ እቲ ሶርያዊመጺኡንያእቆብ ጽቡቕ ኰነ ኽፉእ ከይትዛረቦ ተንጠንቀቕ፡ በሎ

25 ላባን ከኣ ንያእቆብ ኣርከቦያእቆብ ከኣ ድንኳኑ ኣብ ኣብ ከረን ተኺሉ ነበረ፡ ላባን ምስ ምስ ኣሕዋቱ ድማ ድንኳኑ ኣብ ከረን ጊልዓድ ተኸለ።

26 ላባን ከኣ ንያእቆብ በሎእንታይ እንታይ እዩ እንታይ እዩ ዝገበርካዮ፧ ልበይ ጠቢርካዶ ነዋልደይ ብሴፍ ከም እተማረኻ ከብከብካየን፧

27 ስለምንታይ ካባይ ተሰሪቕካከይነገርካኒ ድማ ተሓቢእካ ዝሀደምካብሓጎስን ብመዝሙርን ብዀበሮን ብመሰንቆን መፋኖኹኻ ነይረ።

28 ነወዳተይን ነዋልደይን ክስዕሞም እኳ ኣይሐደግካንን። ሕጂ እዚ ብዕሽነት ኢኻ ዝገበርካዮ

29 ክፉእ ክገብረኩም ኣብ ኣብ ኢደይ ስልጣን አሎኒኣምላኽ ኣቦኹም ግና ትማሊ ትማሊ ለይቲንያእቆብ ጽቡቕ ጽቡቕ ኰነ ኽፉእ ከይትዛረቦ ተጠንቀቕኢሉ ተዛረበኒ

30 ሕጂ ኸኣ ቤት ኣቦኻ ኣዚኻ ኻብ ናፈቕካ፡ ምኻድሲ ኸድካ፡ ስለምንታይ ደኣ ኣማልኽተይ ሰረቕካ

31 ያእቆብ ድማ ንላባንኣዋልድካ ብሓይሊ ኸይተግድፈኒ ኢለ ፈራህኩ

32 እቲ ኣማልኽትኻ እተረኽቦ ግና ንሱ ይሙት። ምሳይ ዘሎ ናትካ ዘበለ፡ ኣብ ቅድሚ ኣሕዋትና ጐርጕርካ፡ ንኣኻ ውሰዶ፡ ኢሉ መለሰሉ። ያእቆብራሄል ከም ከም ዝሰረቐቶም ኣይፈለጠን ነበረ።

33 ላባን ድማ ናብ ድንኳን ያእቆብን ናብ ድንኳን ልያን ናብ ድንኳን ክልቲኤን ግዙኣትን ኣተወ፡ ግናኸ ኣይረኸቦምን። ካብ ድንኳን ልያ ወጺኡ ናብ ድንኳን ራሄል ኣተወ

34 ራሄል ድማ ነቶም ጣኦታት ወሲዳ ኣብ ኰረሻ ገመል ኣንቢራ ኣብ ልዕሊኦም ኮፍ በለት። ላባን ንብድንኳኑ ጐርጐሮኣይረኸቦምን ከኣ።

35 ንሳ ኸኣ ነቦኣጐይታይ፡ እቲ ናብ ኣንስቲ ዚኸውን መጺኡኒ እዩ እሞ፡ ኣብ ቅድሜኻ ሓፍ ሓፍ ክብል ኣይክእልን እየ፡ ኣይትዀርየለይ በለቶ። ንሱ ኸኣ ደለየ፡ ነቶም ጣኦታት ግና ኣይረኸቦምን

36 ሽዑ ያእቆብ ተናዲዱ ንላባን ተበአሶ፡ ያእቆብ ንላባን መሊሱ በሎ፡ እቲ ነዲርካ ደድሕረይ ዝገስገስካስ፡ እንታይ እንታይ እዩ እንታይ እዩ በደለይእንታይከ እንታይከ እዩ እንታይከ እዩ ሓጢኣተይ

37 ሕጂ ሕጂ ንዅሉ ኣቕሖይ ጐርጐርካ፡ ካብ ኵሉ ኣቓሑ ቤትካ እንታይ እንታይ ረኸብካ፧ ኣብ መንጎ ኽልቴና ኺፈርዱስኣብዚ ኣብ ቅድሚ ኣሕዋተይን ኣሕዋትካን ኣምጽኣዮ

38 እዘን ዕስራ ዓመት ምሳኻ ነይረ፡ ጤለበጊዕካ ኣየቘልዓን ድዓውል መጓሴኻ ድማ ኣይበላዕኩን

39 ኣራዊት ኣራዊት ዝሓዛ ኸኣ ኣብ ክንድኣ ባዕለይ ተካእኩልካ እምበር፡ ኣየምጻእኩልካን። መዓልቲ እተሰርቀትንን ለይቲ እተሰርቀትንን ድማ ካብ ኢደይ ትደልያ ነበርካ፡

40 ከምዚ እየ ዝነበርኩ፡ ብመዓልቲ ሃሩር ብለይቲውን ኣስሓይታ በልዓኒድቃስ ከኣ ካብ ዓይነይ በረረ

41 እዘን ዕስራ ዓመት ኣብ ቤትካ ነበርኩ። ዓሰርተው ዓሰርተው ኣርባዕተ ዓመት ምእንቲ ኽልቲኤን ኣዋልድካሹድሽተ ዓመት ድማ ምእንቲ ኣባጊዕካ ተገዛእኩኻዓስበይ ከኣ ዓኣሰርተ ሳዕ ለዋወጥካ

42 ኣምላኽ ኣቦይ፡ እቲ ይስሃቅ ዚፈርሆ ኣምላኽ ኣብርሃም፡ ምሳይ እንተ እንተ ዘይህሉስ፡ ብርግጽ ሕጂ ሕጂ ጥራይ ኢደይ ምሰደድካኒ ኔርካ። እግዚኣብሄር ግና እቲ መከራይን ድኻም ኢደይን ርእዩትማሊ ትማሊ ለይቲ ገንሓካ

43 ላባን ድማ መሊሱ ንያእቆብ በሎእዘን እዘን ኣዋልድ ኣዋልደይ እየን፡ ቈልዑውን ቈለውዔይ እዮም፡ እዘን መጓሴታት ከኣ መጓሴታተይ እየን፡ እዚ እዚ እትርእዮ እዚ እትርእዮ ዘሎኻ እዚ እትርእዮ ዘሎኻ ዅሉ ድማ ናተይ እዩ። ሎሚ ኸኣ ነዘን ኣዋልደይ ወይ ነዞም ዝወለዳኦም ደቀን እንታይ እንታይ እሞ እንታይ እሞ ኽገብር

44 ሕጂ ድማ ኣብ መንጎይን ኣብ መንጎኻን ምስክር ኪኸውንሲ፡ ንዓ ኣነን ንስኻን ኪዳን ንተኣታቶ

45 ያእቆብ ከኣ እምኒ ወሲዱ ሓወልቲ ኪኸውን ተኸሎ

46 ያእቆብ ድማ ነሕዋቱኣእማን ኣክቡበሎም። ንሳቶምውን ኣእማን ኣኪቦም ጨርሒ ጨርሑ፡ ኣብኡ ከኣ ኣብቲ ኣብቲ ጨርሒ በልዑ

47 ላባን ድማ ይጋር-ሰሃዱታ ኣውጽኣሉያእቆብ ከኣ ጋልዔድ ኣውጽኣሉ።

48 ላባን ድማ፡ ሎሚ እዚ ጨርሒ እዚ ኣብ ኣብ መንጎይን ኣብ መንጎይን ኣብ ኣብ መንጎይን ኣብ መንጎኻን ምስክር ይኹን፡ በለስለዚ ስለዚ ስሙ ጋልዔድ ተባህለ

49 ንሓድሕድና ኻብ ዘይንርእኤ፡ እግዚኣብሄር ኣብ መንጎይን ኣብ መንጎኻን ይፋቒኢሉ ነበረ እሞ፡ ሚጽጳ ድማ ተባህለ።

50 ነዘን ኣዋልደይ እንተ ገፋዕካየን ወይ ኣብ ኣብ ልዕሊ ኣዋልደይ ካልኦት ካልኦት ኣንስቲ እንተ እንተ ኣእቶኻ፡ ምሳና ሰብ ሰብ የልቦን፡ ርኤ፡ እግዚኣብሄር ኣብ መንጎይን ኣብ መንጎኻን ምስክር እዩ።

51 ላባን ድማ መሊሱ ንያእቆብ በሎእንሆ እንሆ እዚ እንሆ እዚ ጨርሒ፡ እንሆ እቲ ኣብ መንጎይን ኣብ መንጎኻን ዝተኸልክዎ ሓወልቲ ድማ፡

52 ኣነ ኣነ ነዚ ኣነ ነዚ ጨርሒ ኣነ ነዚ ጨርሒ እዚ ኣነ ነዚ ጨርሒ እዚ ኸይሐልፈካ፡ ንስኻውን ነዚ ነዚ ጨርሒ እዝን ነዚ ነዚ ሓወልቲ እዝን ንኽፍኣት ከይትሐልፈኒ፡ ነዚ ጨርሒ እዚ ምስክር ምስክር ይኹንእዚ እዚ ሓወልቲ እዚውን ምስክር ይኹን።

53 ኣምላኽ ኣብርሃምን ኣምላኽ ናሆርን፡ ኣምላኽ ኣቦኦም፡ ኣብ መንጎና ይፍረድ። ያእቆብ ድማ በቲ ፍርሃት ኣቦኡ ይስሃቅ መሐለ

54 ያእቆብ ኣብቲ ኣብቲ ኸረን መስዋእቲ መስዋእቲ ሕሩድ ሰውኤነሕዋቱ ኸኣ እንጌራ ኺበልዑ ጸውዖም። እንጌራ በሊዖም ድማ ኣብቲ ኣብቲ ኸረን ሐደሩ

55 ላባን ከኣ ንጽብሒቱ ኣንጊሁ ተንስኤነወዳቱን ነዋልዱን ድማ ስዒሙ መረቖም። ላባን ከኣ ከይዱ ናብ ናብ ቦታኡ ተመልሰ