1. ዮሴፍ ድማ አትዩ ንፈርኦንኣቦይን ኣሕዋተይን ምስ ኣባጊዖምን ኣሓኦምን ኲሉ ዘለዎምን ካብ ምድሪ ከንኣን ወጺኦም፡ እንሆ ድማ፡ ኣብ ምድሪ ጎሼን አለዉ፡ ኢሉ ነገሮ

2. ካብቶም ኣሕዋቱ ድማ ሓሙሽተ ሰብኣይ ወሲዱኣብ ቅድሚ ፈርኦን ኣብጽሖም

3. ፈርኦን ከኣ ነሕዋቱተግባርኩም እንታይ እዩበሎምንፈርኦን ድማ፤ ገላዉኻ፡ ንሕናን ኣቦታትናን ጓሶት ኣባጊዕ ኢና፡ በልዎ

4. ንፈርኦን ከኣ፡ ኣብ ምድሪ ኸነኣን ጥሜት ኣዝዩ በርቲዑ እዩ እሞ፡ ኣባጊዕ ገላዉኻ ዝጓሰያሉ ድማ የልቦን እሞ፡ ኣብዛ ምድሪ እዚኣ ብስደት መጺእና አሎና፡ ሕጂ ኸኣ ገላዉኻ ኣብ ምድሪ ጎሼን ኪቕመጡ ንልምነካ አሎና፡ በልዎ

5. ፈርኦን ድማ ንዮሴፍኣቦኻን ኣሕዋትካን መጺኦምኻ

6. ምድሪ ግብጺ ኣብ ቅድሜኻ እያነቦኻን ኣሕዋትካን ከኣ ኣብዛ ምድሪ ኣብ ዝበለጸ ኣቐምጦምኣብ ምድሪ ጎሼን ይቀመጡ። ካባታቶም ከኣልቲ ሰባት እትፈልጦም እንተሎካኣብ ማለይ ዋናታት ግበሮም፡ ኢሉ ተዛረቦ።

7. ዮሴፍ ከኣ ነቡኡ ያእቆብ ኣምጺኡ ኣብ ቅድሚ ፈርኦን ደው ኣበሎያእቆብ ድማ ንፈርኦን መረቖ

8. ፈርኦን ከኣ ንያእቆብ፤ ዘበን ህይወትካ ኽንደይ ዓመታት እዩ፧ በሎ

9. ያእቆብ ድማ ንፈርኦንዓመታት ዘበን ስደተይ ሚእትን ሰላሳን ዓመት እየን። ዓመታት ዘበን ህይወተይ ሒደትን ክፉኣትን እየን። ክንዲ እቲ ዓመታት ዘበን ህይወት ኣቦታተይ ብዘበን ስደቶም ኣይኣኽላን፡ በሎ

10. ያእቆብ ድማ ንፈርኦን መሪቑ ኻብ ቅድሚ ፈርኦን ወጸ

11. ዮሴፍ ከኣ ነቦኡን ነሕዋቱን ኣስፈሮም፡ ከምቲ ፈርኦን ዝኣዘዞ ኣብ ሃገር ግብጺ ኣብታ ዝበለጸት ምድሪኣብ ምድሪ ራዕምሴስ ርስቲ ሀቦም

12. ዮሴፍ ድማ ነቦኡን ነሕዋቱን ንዂሉ ቤት ኣቦኡን ሐለየከከም ብዝሒ ቔልዑኦም እናገበረ ይምግቦም ነበረ።

13. እቲ ጥሜት ኣዝዩ ስለ ዝበርትዔ ድማ፡ ኣብ ኲላ ምድሪ እንጌራ ኣይነበረንምድሪ ግብጽን ምድሪ ኸነኣንን ከኣ ብምኽንያት ጥሜት ቃህመማ።

14. ዮሴፍ ድማ በቲ ዝሸመትዎ እኽሊ ኣብ ምድሪ ግብጽን ኣብ ምድሪ ኸነኣንን እተረኽበ ዂሉ ገንዘብ ኣከበ። ዮሴፍ ከኣ ነቲ ገንዘብ ናብ ቤት ፈሮን ኣእተዎ

15. ኣብ ምድሪ ግብጽን ኣብ ምድሪ ኸነኣንን ገንዘብ ምስ ተወድኤ ድማ፡ ኲሎም ግብጻውያን ናብ ዮሴፍ መጺኦም፡ ስለምንታይ ኣብ ቅድሜኻ እንመውት፧ ገንዘብ ተወዲኡ እዩ እሞ፡ እንጌራ ሀበናበልዎ

16. ዮሴፍ ከኣ፡ ገንዘብ እንተ ተወዲኡስ፡ ማልኩም ኣምጽኡ፡ ኣብ ክንዲ ማልኩም ክህበኩምበለ

17. ማሎም ከኣ ናብ ዮሴፍ ኣምጽኡ። ዮሴፍ ድማ ኣብ ክንዲ ኣፍራስን ኣብ ክንዲ መጓሰ ኣባጊዕን ኣብ ክንዲ መጋርያ ኣሓን ኣብ ክንዲ ኣእዱግን እንጌራ ሀቦምበታ ዓመት እቲኣ ኣብ ክንዲ ዂለን ማሎም እንጌራ መገቦም

18. እታ ዓመት እቲኣ ምስ መልኤት ከኣ፡ በታ ኻልአይቲ ዓመት ናብኡ መጺኦምገንዘብ ከም እተወድኤንጐይታ ኣይንሐብኣሉን፡ እተን መጓሴታት ማል ድማ ምስ ጐይታይ ኣለዋብጀካ ነፍስናን ምድርናን ኣብ ቅድሚ ጐይታይ ገለኳ ኣይተረፈን

19. ከመይ ንሕናን ምድርናን ኣብ ቅድሚ ኣዒንትኻ እንመውት፧ ንኣናን ንምድርናን ብእንጌራ ተሻየጠና። ንሕናን ምድርናን ድማ ባሮት ፈርኦን ንኹን። ምእንቲ ኽንነብር እምበር፡ ከይንመውትእታ ሃገር ከኣ ኸይትባድምሲዘርኢ ሀበና፡ በልዎ።

20. ግብጻውያንጥሜት ስለ ዝበርትዖም ከኣ፡ ነፍሲ ወከፎም ገግራቶም ሸጡ እሞ፡ ዮሴፍ ኲላ ምድሪ ግብጺ ንፈርኦን ክትከውን ተሻየጣ፡ እታ ምድሪ ድማ ናይ ፈርኦን ኰነት።

21. ነቲ ህዝቢ ኸኣ፡ ካብታ ሓንቲ ወሰን ዶብ ግብጺ ኽሳዕ እታ ኻልአይቲ ወሰናናብ ከተማታት ኣግዐዞ

22. እቶም ካህናት ካብ ፈርኦን ምዱብ ግደ ነበሮም እሞ፡ እቲ ፈርኦን ዝሀቦም ግደ ስለ እተመገቡምድሮም ኣይሸጡን፡ ስለዚ ንምድሪ ኻህናት ጥራይ ኣይተሻየጣን

23. ዮሴፍ ከኣ ንህዝቢእንሆሎሚ ንኣኻትኩምን ንምድርኹምን ንፈርኦን ተሻይጠኩም እየ። እንሆልኩም ከኣ ዘርኢ፡ ነታ ምድሪ ዝርእዋ

24. ኪኸውን ድማ እዩ፡ ብጊዜ እቶቱ ሕምሻ ንፈርኦን ክትህቡ ኢኹም፡ ኣርባዕተ ኣፍ ከኣ ንኣኻትኩም። ንሱ ንዘርኢ ግራትን ንቐለብኩምን ኣብ ቤትኩም ንዘለውን ንቐለብ ቈለውዕኩምን ኪኸውን እዩ፡ በሎም።

25. ንሳቶም ድማ፡ ንስኻ ኣድሐንካናኣብ ቅድሚ ጐይታይ ደኣ ሞገስ ንርከብ እምበር፡ ባሮት ፈርኦን ንኸውን፡ በሉ

26. ዮሴፍ ከኣ ነዚ፡ ብዛዕባ ምድሪ ግብጺ ሕምሻ ንፈርኦን ኪኸውን፡ ክሳዕ ሎሚ ዘሎ ሕጊ ኣቘመ። ምድሪ ኻህናት በይና ጥራይ ንፈርኦን ኣይኰነትን።

27. እስራኤል ድማ ኣብ ምድሪ ግብጺ ኣብ ሃገር ጎሼን ተቐመጠ። ኣብኣ ኸኣ ተረስተዩ፡ ፈረዩ፡ ኣዝዮም ድማ በዝሑ

28. ያእቆብ ድማ ኣብ ምድሪ ግብጺ ዓሰርተው ሾብዓተ ዓመት ገበረዕድመ ያእቆብ፡ ዘበን ህይወቱ ድማ ሚእትን ኣርብዓን ሾብዓተን ዓመት ኰነ።

29. እስራኤል ከኣ ኺመውት መዓልቱ ቐረበትንዮሴፍ ወዱ ጸዊዑ ድማ፡ ኣብ ቅድሜኻ ሞገስ እንተ ደኣ ረኺበስ፡ ኢድካ ናብ ትሕቲ ሰለፈይ ኣእቱ እሞ ኣብ ምድሪ ግብጺ ኸይትቐብረኒ፡ በጃኻ ምሕረትን እምነትን ግበረለይ

30. ምስ ኣቦታተይ ምስ ዝድቅስ ግና፡ ካብ ግብጺ ተሰኪምካ ኣብ መቓብሮም ቅበረኒ፡ በሎ። ንሱ ኸኣ፡ ኣነ ኸም ዘረባኻ እገብርበለ

31. ምሐለለይ፡ በለመሐለሉ ድማ። እስራኤል ከኣ ኣብ ትርኣስ ዓራቱ ሰገደ