1 እቶም ክልተ መላእኽቲ ድማ ምሸት ናብ ሶዶም መጹሎጥ ከኣ ኣብ ደገ ሶዶም ተቐሚጡ ነበረ። ሎጥ ድማ ምስ ረኣዮም፡ ኪቕበሎም ተንስኤብገጹ ኸኣ ናብ ናብ ምድሪ ተደፍኤ እሞ፡

2 ኣቱም ጐይተተይ፡ በጃኹም እንሆ፡ ኣብ ቤት ባርያኹም ኣግልሱ፡ ኣብኣ ድማ ሕደሩኣእጋርኩምውን ተሓጸቡኣንጊህኩም ኣንጊህኩም ተንሲእኩም ከኣ መገድኹም ትኸዱበለ። ንሳቶም ግና፥ ኣይፋልናን፡ ኣብ ኣደባባይ ደኣ ንሓድር፡ በሉ

3 ንሱ ኸኣ ኣዝዩ ግዲ በሎም እሞ ናብኡ ኣግሊሶም ናብ ናብ ቤቱ ኣተዉ። ንሱ ድማ ቅጫ ሰንኪቱ መኣዲ ኣዳለወሎምንሳቶምውን ንሳቶምውን በልዑ

4 ገና ገና ኸይደቀሱ ኸለዉ ድማ፡ ሰብ እታ ኸተማሰብ ሶዶምኣጒባዝን ኣረገውትን፡ ብዘሎ እቲ ህዝቢ ኻብ ኲሉ ኲሉ ሸነኽ መጺኡ፡ ነታ ቤት ከበባ

5 ንሎጥ ጸዊዖም ከኣ፥ እዞም ብለይቲ ናባኻ ዝኣተዉ ሰባት ኣበይ አለዉ፧ ምእንቲ ኽንፈልጦምሲ፡ ናባና ኣውጽኣዮምበልዎ

6 ሎጥ ድማ ናባታቶም ናብ ኣፍደገ ወጸ፡ ነቲ ማዕጾውን ብድሕሪኡ ዐጸዎ

7 በሎም ከኣ፡ ኣሕዋተየ፡ ከምዚ ዝበለ ኽፉእ ኽፉእ ኣይትግበሩ

8 እነዋሰብኣይ ዘይፈለጣ ኽልተ ኣዋልድ ኣለዋኒ፡ በጃኹም ሕደጉ፡ ንኣታተን ከውጽኣልኩም፡ ባህ ዝበለኩም ግበርወን። እዞም ሰባት እዚኦም ግና ኣብ ኣብ ጽላል ናሕሰይ ኣትዮም እዮም እሞ፡ ገለ እኳ ኣይትግበርዎም

9 ንሳቶም ግና፡ ኣልግስንየው በልበሉ። ድማ፡ እዚ ሓደ ስደተኛ ዀይኑ ዝመጸስ ዳኛ ዳኛ ዀይኑ ዳኛ ዀይኑ ኺፈርድ ይደሊ አሎ፡ ሕጂ ሕጂ ግና ሕጂ ግና ካብ ሕጂ ግና ካብ ንኣታቶም ሕጂ ግና ካብ ንኣታቶም ዝገደደ ኸነኽፍኣልካ ኢና፡ በሉ። ነቲ ነቲ ሰብኣይንሎጥ፡ ብሓይሊ ጐነጽዎ፡ ማዕጾ ኺሰብሩ ድማ ቐረቡ

10 ሽዑ እቶም ሰባት ኣእዳዎም ኣስሊኾምንሎጥ ናባታቶም ናብ ናብ ቤት ኣእተዉዎ፡ ነቲ ማዕጾ ድማ ዓጸዉዎ።

11 ነቶም ኣብ ኣፍ ቤት ዝነበሩ ሰባት፡ ካብ ናእሽቱ ኽሳዕ ዓበይቲኣዖርዎም እሞ ነቲ ኣፍ ኣፍ ደገ ኺረኽቡ ይደኽሙ ነበሩ።

12 እቶም እቶም ሰብ ድማ ንሎጥኣብዚ ኣብዚ ገና ኻብ ናትካዶ አሎካ፧ ሰብኣይ ሰብኣይ ጓልን ኣወዳትካን ኣዋልድካን ኣብዛ ኸተማ ዘሎ ናትካ ናትካ ዘበለ ዂሉን ካብዛ ካብዛ ቦታ እዚኣ ኣውጽኣዮም

13 ነዛ ነዛ ቦታ እዚኣ ኸኣ፡ ጭራሕ ጭራሕ ምራሖም ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሄር ዓብዩ ስለ ዝዀነ፡ እግዚኣብሄር ከኣ ከነጥፍኣ ልኢኹና እዩ እሞ፡ ንሕና ኸነጥፍኣ ኢና፡ በልዎ።

14 ሎጥ ድማ ወጺኡ ነቶም ነዋልዱ ዘእተዉ ሰብኡት ኣዋልዱ እግዚኣብሄር ነዛ ከተማ ኼጥፍኣ እዩ እሞ፡ ተንስኡ፡ ካብዛ ካብዛ ቦታ እዚኣ ውጹ፡ ኢሉ ተዛረቦም። እቶም ሰብኡት ሰብኡት ኣዋልዱ ግና ይዋዘ ኸም ዘሎ መሲሉ ተራእዮም።

15 ቀይሔጸሊም ኺቐድድ ከሎ ድማ፡ እቶም መላእኽቲ ንሎጥብዓመጽ እዛ ኸተማ ኸይትጠፍእሲሰበይትኻን እዘን ኣብዚ ኣብዚ ዘለዋ ኽልተ ኣዋልድካን ተማሊእካ ተለዓልኢሎም ሀወኽዎ

16 ንሱ ግና ደንጐየእግዚኣብሄር ኪንሕፎ ኪንሕፎ ስለ ኪንሕፎ ስለ ዝደለየ፡ እቶም ሰባት ኢዱን ኢድ ሰበይቱን ኢድ ክልቲኤን ኣዋልዱን ሒዞም ኣውጽእዎ፡ ኣብ ወጻኢ እታ ኸተማ ድማ ሓደግዎ

17 ኰነ ኰነ ኸኣ፡ ናብ ወጻኢ ምስ ኣውጽእዎም፡ ነፍስኻ ኣድሕንንድሕሪት ንድሕሪት ገጽካ ንድሕሪት ገጽካ ግልጽ ኣይትበል፡ ኣብ ብዘሎ እዚ ጐልጐል ድማ ደው ኣይትበል። ምእንቲ ኸይትጠፍእ፡ ናብ ከረን ኣቢልካ ድሓንበለ

18 ሎጥ ግና፡ ኣይፋልካን ጐይታይ፡

19 እንሆ እንሆ ባርያኻ ኣብ ቅድሜኻ ሞገስ ረኺቡ አሎ፡ ንነፍሰይ ብምድሓንካ ዝገበርካለይ ምሕረትካ ድማ ኣዕቤኻዮ። ኣነ ግና፡ እቲ ኽፉእ ከየርክበንን ከይመውትን፡ ናብ ከረን በጺሔ ኽድሕን ኣይክእልን እየ።

20 በጃኻ እንሃእንሃ፡ እዛ እንሃ፡ እዛ ኸተማ እዚኣ ናብኣ ንምህዳም ቀረባ እያ፡ ንእሽቶ ንእሽቶ ኸኣ ንእሽቶ ኸኣ እያ። ንእሽቶዶ ኣይኰነትን፧ እሞ ነፍሰይ ብህይወት ብህይወት ምእንቲ ብህይወት ምእንቲ ኽትነብርሲ፡ በጃኻ፡ ናብኣ ኽድሕን ሕደገኒ፡ በሎም።

21 ንሱ ድማ፡ ነታ እተዛረብካላ ኸተማ ኸይግልብጣስ፡ እንሆ፡ በዚ ነገርዚውን ነገርዚውን ሕራይ ኢለካ እየ።

22 ኣብኣ ኸይበጻሕካገለ ገለ ነገር ክገብር ኣይክእልን እየ እሞ፡ ቀልጢፍካ ናብኣ ድሓን፡ በሎ። ስለዚ ስም እታ ኸተማ ዞኣር ተባህለት

23 ሎጥ ኣብ ዞኣር ምስ ኣተወ ድማ፡ ኣብታ ኣብታ ምድሪ ጸሓይ በረቐት

24 ሽዑ እግዚኣብሄር ካብ ሰማይ ኣብ ልዕሊ ሶዶምን ኣብ ልዕሊ ጎሞራን ካብ ካብ እግዚኣብሄር ዲንን ሓውን ኣዝነመ

25 ነዘን ከተማታት እዚኤንን ንዂሉ ንዂሉ ጐልጐልን ኣብተን ከተማታት ንዚነብሩ ዂሎምን ንብቝሊ ምድርን ገልበጠ

26 ሰበይቲ ሎጥ ግና ንድሕሪት ክትርኢ ግልጽ በለት፡ ሓወልቲ ጨው ከኣ ዀነት።

27 ኣብርሃም ድማ ንጽብሒቱ ናብታ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሄር ደው ደው ኢሉላ ዝነበረ ቦታ ኣንግሄ

28 ናብ ሶዶምን ጎሞራን ናብ ብዘላ ብዘላ ምድሪ ጐልጐልን ኣማዕደወእንሆ ኸኣ፡ ካብታ ሃገርትኪ እቶን ዚመስል፡ ትኪ ኺለዐል ረአየ።

29 ከምዚ ኸኣ ዀነ፡ ኣምላኽ ነተን ኣብ ጐልጐል ዝነበራ ኸተማታት ኬጥፍእ ከሎ፡ ኣምላኽ ንኣብርሃም ዘከሮ። ነተን ሎጥ ተቐሚጥወን ዝነበረ ኸተማታት ኪግልብጥ ከሎ፡ ንሎጥ ካብ ማእከል ምግልባጥ ኣውጽኦ።

30 ሎጥ ከኣ ኣብ ዞኣር ንምቕማጥ ፈሪሁ ነበረ እሞ፡ ኣብ ዞኣር ዞኣር ደይቡክልቲኤን ኣዋልዱ ድማ ምስኡ ኣብ ከረን ተቐመጡንሱን ንሱን ክልቲኤን ኣዋልዱን ኣብ በዓቲ ተቐመጡ።

31 እታ ቦዂሪ ኸኣ ነታ ንእሽቶኣቦና ኣሪጉ እዩ፡ ኣብ ምድሪ ድማ ከም ከም ልማድ ኵሉ ምድሪ ዜእትወና ሰብኣይ የልቦን።

32 ንዒነቦና ወይኒ ነስትዮ፡ ካብ ኣቦና ዘርኢ ምእንቲ ኸነትርፍሲ ምስኡ ምስኡ ንደቅስ፡ በለታ።

33 እሞ በታ ለይቲ እቲኣ ነቦኤን ወይኒ እስተያኦ፡ እታ በዂሪ ድማ ኣትያ ምስ ምስ ኣቦኣ ደቀሰት። ንሱ ግና ምድቃሳን ምትንስኣን ኣይፈለጠን

34 ኰነ ኰነ ኸኣ፡ ንጽብሒቱ እታ በዅሪ ነታ ንእሽቶእንሆትማሊ ትማሊ ለይቲ ምስ ምስ ኣቦይ ደቂሰ፡ በዛ ለይቲ እዚኣ ድማ ወይኒ ነስትዮ፡ ካብ ኣቦና ዘርኢ ምእንቲ ኸነትርፍ፡ ንስኺ ድማ ኣቲኺ ምስኡ ደቅሲበለታ

35 በታ ለይቲ እቲኣ ድማ ነቦኤን ወይኒ ኣስተያኦእታ እታ ንእሽቶ ኸኣ ከይዳ ምስኡ ደቀሰት። ንሱ ግና ምድቃሳን ምትንስኣን ኣይፈለጠን።

36 ክልቲኤን ደቂ ሎጥ ከኣ ካብ ካብ ኣቦኤን ጠነሳ

37 እታ በዅሪ ወዲ ወለደትስሙ ኸኣ ሞኣብ ኣውጽኣትሉ። ንሱ ኽሳዕ ሎሚ ኣቦ ሞኣባውያን እዩ።

38 እታ እታ ንእሽቶ፡ ንሳ ድማ ወዲ ወለደትስሙ ብንዓሚ ኣጽኣትሉ። ንሱ ኽሳዕ ኽሳዕ ሎሚ ኣቦ ደቂ ዓሞን እዩ።