Teachings

Bible Study

መጽናዕቲ መልእኽቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ፊሊጲ “ንኣምላኽ ስለ ሕብረትና ምምስጋን”

ሃዋርያ ጳውሎስ ኣብ ሮሜ ተኣሲሩ ፍርዱ አንዳተጸበየ ከሎ ሓያሎ መልእኽትታት ጽሒፉ እዩ። ኣብዚ ኩነታት እንከሎ ዝጸሓፈን መልእኽትታቱ ብመምሃራን መጽሓፍ ቕዱስ “መልእኽቲ ቤትማእሰርቲ” ተባሂለን ይጥቀሳ።...
See More

Christian Living

ራኢይ

ትሕዝቶ ገጽ
ትርጉም ራኢይ ...1
ኣካላት ራኢይ ...3
1. ንእግዚኣብሄር ምርኣይ ...3
2. እግዚኣብሄር ንዝርእዮ ምርኣይ ...5
3. እግዚኣብሄር ከምዝርእዮ ጌርካ ምርኣይ ...6
ዓይነት ራእይ ...9
1. ሓፈሻዊ ራእይ ...9
2. ናይ ጉጅለ...
See More

BIBLE STUDY see all bible study

መጽናዕቲ መልእኽቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ፊሊጲ “ንኣምላኽ ስለ ሕብረትና ምምስጋን”

ብ ኤርሚያስ ዘራጽዮን
መጽናዕቲ መልእኽቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ፊሊጲ “ንኣምላኽ ስለ ሕብረትና ምምስጋን”

ሃዋርያ ጳውሎስ ኣብ ሮሜ ተኣሲሩ ፍርዱ አንዳተጸበየ ከሎ ሓያሎ መልእኽትታት ጽሒፉ እዩ። ኣብዚ ኩነታት እንከሎ ዝጸሓፈን መልእኽትታቱ ብመምሃራን መጽሓፍ ቕዱስ “መልእኽቲ ቤትማእሰርቲ” ተባሂለን ይጥቀሳ። ንሳተን ድማ፡ መልእኽቲ ናብ ሰብ ኣፌሶን፡ ናብ ሰብ ፊሊጲ፡ ናብ ሰብ ቆሎሴን ናብ ፊልሞናን እየን። ፊሊጲ ሓንቲ ካብተን ህቡባት ከተማ ሮማውያን ኣብ ግዝኣት መቄዶንያ እትርከብ ክትከውን ከላ ጳውሎስ... See More

CHRISTIAN LIVING see all christian living

ራኢይ

ብ ዶር. ተኽለኣብ መንግስትኣብ
ራኢይ

ትሕዝቶ ገጽ ትርጉም ራኢይ ...1 ኣካላት ራኢይ ...3 1. ንእግዚኣብሄር ምርኣይ ...3 2. እግዚኣብሄር ንዝርእዮ ምርኣይ ...5 3. እግዚኣብሄር ከምዝርእዮ ጌርካ ምርኣይ ...6 ዓይነት ራእይ ...9 1. ሓፈሻዊ ራእይ ...9 2. ናይ ጉጅለ ራእይ ...10 3. ናይ ግሊ ራእይ ...10 ባህርይ ራእይ ...12 1. ራእይ ቃል ኣለዎ ...12 2. ራእይ ህዝቢ ኣለዎ ...13 ... See More