1. ኣምላኽ ብመጀመርታ ሰማይን ምድርን ፈጠረ

Translation | Context

61 reference found for ዘፍጥረት 1:1


እብራውያን 11:3

3. ዓለም ብቓል ኣምላኽ ከም እተፈጥረትከምኡውን እቲ ዚርኤ ኻብ ዘይርኤ ኸም ዝዀነብእምነት ነስተውዕሎ አሎና።

Translation | Cross reference | Context
ዮሃንስ 1:1

1. ቃል ብመጀመርታ ነበረ፡ እቲ ቓል ድማ ኣብ ኣምላኽ ነበረ። እቲ ቓልውን ኣምላኽ ነበረ።

Translation | Cross reference | Context
ኢሳይያስ 45:18

18. እቲ ንሰማያት ዝፈጠረ እግዚኣብሄር ንሱ ኣምላኽ እዩ፡ ንምድሪ ዝደኰናን ዝገበራን ዘጽንዓን፡ ማሕደር ሰብ ክትከውን ዝደኰና እምበር፡ ጥራያ ኽትከውን ዘይፈጠራ ኸምዚ ይብል፡ ኣነ እግዚኣብሄር እየ፡ ብጀካይውን ካልእ የልቦን።

Translation | Cross reference | Context
ራእይ 4:10

10-11. እቶም ዕስራን ኣርባዕተን ሽማግሌታት ኣብ ቅድሚ እቲ ኣብ ዝፋን ተቐሚጡ ዘሎ ፍግም ኢሎም፡ ዎ ጐይታናን ኣምላኽናን፡ ንብዘሎ ንስኻ ፈጠርካዮስለ ፍቓድካውን ኰይኑን ተፈጢሩን እዩ እሞ፡ ንስኻ ኽብርን ስብሓትን ስልጣንን ንምውሳድ ብቑዕ ኢኻ፡ እናበሉ፡ ነቲ ንዘለኣለመ ኣለም ህያው ኰይኑ ዚነብር እናሰገዱ ኣኽሊላቶም ናብ ቅድሚ እቲ ዝፋን ይድርብዩ አለዉ።

Translation | Cross reference | Context
እዮብ 38:4

4. ኣነ ንምድሪ ኽስርታ ኸሎኹስኣበይ ነበርካኣእምሮ እንተ ኣልዩካስንገረኒ

Translation | Cross reference | Context
ኢሳይያስ 42:5

5. እቲ ንሰማያት ዝፈጠሮም ዝገተሮን፡ ንምድርን ንሳ እተብቊሎን ዝዘርግሔ፡ ነቲ ኣብኣ ዘሎ ህዝቢ ኸኣ ትንፋስ ዝሀበ፡ ነቶም ኣብኣ ዚመላለሱ ድማ መንፈስ ዝሀበ እግዚኣብሄር ኣምላኽ ከምዚ ይብል

Translation | Cross reference | Context
ግብሪ ሃዋርያት 17:24

24. እቲ ዓለምን ኣብኣ ዘሎን ዝገበረ ኣምላኽ፡ ንሱ ጐይታ ሰማይን ምድርን እዩ እሞ፡ ብኢድ ኣብ እተሀንጸ መቓድስ ኣይሐድርን እዩ።

Translation | Cross reference | Context
እብራውያን 1:10

10. ድማ፡ ጐይታይ፡ ንስኻ ኻብ ቀደም ንምድሪ ሰረትካያሰማያትውን ግብሪ ኣእዳውካ እዮም

Translation | Cross reference | Context
ቈሎሴ 1:16

16. ኣብ ሰማያትን ኣብ ምድርን ዘሎዚርኤን ዘይርኤንዝፋናት ኰኑ ወይስ ጕይትነትሕልቅነት ወይስ ስልጣናትኵሉ ብእኡ ተፈጢሩ አሎ እሞ፡ ኵሉ ብእኡን ንእኡን እዩ እተፈጥረ

Translation | Cross reference | Context
ዘጸአት 20:11

11. እግዚኣብሄር ብሹድሽተ መዓልቲ ሰማይን ምድርን ባሕርን ኣባታቶም ዘሎ ዅሉን ገይሩ እዩ እሞ፡ ብሳብዐይቲ መዓልቲ ከኣ ዐረፈ። ስለዚ እግዚኣብሄር ንመዓልቲ ሰንበት ባረኻን ቀደሳን

Translation | Cross reference | Context
ነህምያ 9:6

6. ንስኻ፡ እወ ንስኻ በይንኻ ኢኣ እግዚኣብሄር ሰማይን ሰማየ ሰማያትን ኵሉ ሰራዊቱንምድርን ኣብ ልዕሊኣ ዘሎ ዅሉን፡ ባሕርን ኣብኡ ዘሎ ዅሉን ፈጠርካዮ፡ ነዚ ዅሉ ብህይወት እተንብሮ ኸኣ ንስኻ ኢኻ። ሰራዊት ሰማይ ድማ ይሰግዱልካ። ዅሉን ባሪኹሉ፡ ኢሎም ንንጉስ ዳዊት ነገርዎ። ሽዑ ዳዊት ከይዱ ንታቦት ኣምላኽ ካብ ቤት ዖቤድ-ኤዶም ብሓጐስ ናብ ከተማ ዳዊት ኣደየቦ።

Translation | Cross reference | Context
2ይ ጴጥሮስ 3:5

5. ሰማያት ካብ ጥንቲ ብቓል ኣምላኽ ከም ዝነበረምድሪውን ካብ ማይን ብማይን ምዃና፡ ነዚ ፈትዮም ይርስዕዎ አለዉ።

Translation | Cross reference | Context
ኢሳይያስ 44:24

24. እቲ ኻብ ማሕጸን ጀሚሩ ዝደኰነካ እግዚኣብሄር ተበጃዊኻከምዚ ይብል፡ እቲ ዂሉ ዚገብር እግዚኣብሄር ኣነ እየ፡ ንሰማያት በይነይ ዝዝርግሖ፡ ብዘይ ደገፍ ከኣ ንምድሪ ዝኻስሶ፡

Translation | Cross reference | Context
መዝሙር 136:5

5. ምሕረቱ ንዘለአለም ይነብር እዩ እሞ፣ ነቲ በእምሮ ንሰማያት ዝገበረ

Translation | Cross reference | Context
ራእይ 14:7

7. ብብርቱዕ ድምጺ ኸኣ፡ እታ ዚፈርደላ ጊዜ በጺሓ እያ እሞ፡ ንኣምላኽ ፍርህዎ ኽብሪውን ሀብዎ፡ ነቲ ሰማይን ምድርን ባሕርን ዓይኒ ማያትን ዝገበረ ስገዱሉበለ

Translation | Cross reference | Context
ኤርምያስ 32:17

17. እታ እግዚኣብሄር ኣምላኽ፡ እንሆ፡ በቲ ዓብዪ ሓይልኻን በቲ ዝርጉሕ ቅልጽምካን ዘይከኣለካ ነገር የልቦን

Translation | Cross reference | Context
ኤርምያስ 10:12

12. ንሱ ብሓይሉ ምድሪ ፈጠረብጥበቡ ኸኣ ንዓለም ኣቘማብኣእምሮኡ ድማ ንሰማያት ዘርግሔ

Translation | Cross reference | Context
ግብሪ ሃዋርያት 14:15

15. እናበሉ፡ ኣቱም ሰብንምንታይ እዚ ነገርዚ እትገብሩንሕና ድማ ከማኻትኩም ዝፍጥረትና ሰብ ኢና፡ ካብዚ ኸንቱ ነገር ናብቲ ሰማይን ምድርን ባሕርን ኣባታቶም ዘለዉ ዂሎምን ዝፈጠረ ህያው ኣምላኽ ክትምለሱ ነበስረኩም አሎና።

Translation | Cross reference | Context
መዝሙር 115:15

15. በቲ ሰማይን ምድርን ዝገበረ እግዚኣብሄር እተባረኽኩም ኢኹም።

Translation | Cross reference | Context
ኤርምያስ 51:15

15. ንሱ ብሓይሉ ምድሪ ፈጠረብጥበቡ ኸኣ ንዓለም ኣቘማበእምሮኡ ድማ ንሰማያት ዘርግሔ

Translation | Cross reference | Context
ምሳሌ 8:22

22. እግዚኣብሄር ኣብ መጀመርታ መገዱቅድሚ እቲ ጥንታዊ ግብሩ ተገንዘበኒ

Translation | Cross reference | Context
ምሳሌ 3:19

19. እግዚኣብሄር ንምድሪ ብጥበብ ሰረታንሰማያት ከኣ ብምስትውዓል ኣጽንዖ

Translation | Cross reference | Context
መዝሙር 146:6

6. ንሰማይን ምድርንንባሕርን ኣብኡ ዘሎ ዅሉን ዝገበረንሓቂ ኽሳዕ ዘለአለም ዚሕሉ

Translation | Cross reference | Context
እብራውያን 1:2

2. ኣብዘን ዳሕሮት መዓልትታት ንኣና በቲ ወራስ ኵሉ ዝገበሮ ብእኡውን ዓለም ዝፈጠረ ወዱ ገይሩ ተዛረበና

Translation | Cross reference | Context
መዝሙር 102:25

25. ካብ ጥንቲ ንምድሪ ሰረትካያሰማያት ከኣ ግብሪ ኣእዳውካ እዮም።

Translation | Cross reference | Context
ራእይ 10:6

6-7. ብመዓልትታት ድምጺ እቲ ሳብዓይ መልኣኽ ንሱ መለኸት ኪነፍሕ ምስ ተዳለወ፡ እቲ ምስጢር ኣምላኽ ከኣ ከምቲ ነቶም ባሮቱ ነብያት ዘበሰሮም፡ ሽዑ ኺፍጸም እዩ እምበር፡ ደጊምሲ ዘመን ኣይኪኸውንን እዩ፡ ኢሉ በቲ ንሰማይን ኣብኡ ዘሎንንምድርን ኣብኡ ዘሎንንባሕርን ኣብኣ ዘሎን ዝፈጠረንዘለኣለም ኣለምን ህያው ኰይኑ ዚነብር መሐለ

Translation | Cross reference | Context
መዝሙር 90:2

2. ኣኽራን ከይተወልደምድርን ዓለምን ከይፈጠርካ፣ ኤረ ንስኻስ ካብ ዘለአለም ንዘለአለም ኣምላኽ ኢኻ።

Translation | Cross reference | Context
1ይ ቈረንቶስ 8:6

6. ንኣናስ ኲሉ ኻብኡ ዚኸውን ንሕናውን ንእኡ እንኸውን ሓደ ኣምላኽ ጥራይኣቦ፡ አሎና፡ ኲሉ ብእኡ ዚኸውን ንሕና ኸኣ ብእኡ እንኸውን ሓደ ጐይታውንየሱስ ክርስቶስ፡ አሎና።

Translation | Cross reference | Context
ኢሳይያስ 40:26

26. ኣዒንትኹም ናብ ላዕሊ ቋሕ ኣቢልኩም ርኣዩ፡ ነዚ ዝፈጠሮ መን እዩ፧ እቲ ንሰራዊቶም ብፍቕዲ ዜውጽኦ፡ በብስሞም ዚጽውዖም እዩ፡ ካብ ዕቤት ምልኩን ካብ ብርትዔ ሓይሉን እተላዕለ ሓደ እኳ ኣይተርፍን

Translation | Cross reference | Context
ኢሳይያስ 40:28

28. እቲ ንወሰናት ምድሪ ዝፈጠረ እግዚኣብሄር ዘለኣለማዊ ኣምላኽ ከም ዝዀነ፡ ከም ዘይደክምን ከም ዘይሕለልን፡ ኣእምሮኡ ኸም ዘይምርመርንኣይትፈልጥንዶ ኣይሰማዕካንዶኸ ኢኻ፧

Translation | Cross reference | Context
መዝሙር 33:8

8-9. ንሱ በለ፣ ኰነ ድማ፣ ንሱ ኣዘዘቈመ ኸኣ እሞ፣ ምድሪ ብመልኣ ንእግዚኣብሄር ትፍርሃዮ፣ ኣብ ዓለም ዚነብሩ ዅሎም ብእኡ ይሸበሩ።

Translation | Cross reference | Context
ኢሳይያስ 37:16

16. ዎ እግዚኣብሄር፡ ጐይታ ሰራዊት ኣምላኽ እስራኤልኣብ ኪሩቤል ተቐሚጥካ ዘሎኻ፡ ኣምላኽ ኲለን መንግስትታት ምድሪ ንስኻ በይንኻ ኢኻ፡ ንስኻ ኢኻ ሰማይን ምድርን ዝገበርካ

Translation | Cross reference | Context
መዝሙር 104:24

24.እግዚኣብሄርግብርታትካስ ክንደይ ብዙሕ እዩ፣ ንዅሉ ብጥበብ ገበርካዮምድሪ ብሃብትኻ መሊኣ አላ።

Translation | Cross reference | Context
ኢሳይያስ 51:13

13. ነቲ ሰማያት ዝገተረንምድሪ ኸኣ ዝሰረተ፡ ነቲ ዝፈጠረካ እግዚኣብሄር ረሳዕካዮኲሉ ጊዜኲሉ መዓልቲ ኻብ ነድሪ እቲ ንምጥፋእ እተዳለወ ገፋዒ ትፈርህ አሎኻ። ነድሪ እቲ ገፋዒ ደኣ ኣበይ አሎ፧

Translation | Cross reference | Context
መዝሙር 8:3

3. ንሰማያትካ፣ ነቲ ስራሕ ኣጻብዕካ፣ ንስኻ ዘቘምካዮምወርሕን ከዋኽብትን እንተ ጠመትኩ

Translation | Cross reference | Context
ኢሳይያስ 51:16

16. ንሰማያት ክተኽሎምንምድሪ ኸኣ ክስርታንጽዮን ድማ፡ ንስኺ ህዝበይ ኢኺ፡ ክብልሲ ቓላተይ ኣብ ኣፍካ ኣንበርኩብጽላል ኢደይውን ከወልኩኻ

Translation | Cross reference | Context
መዝሙር 33:6

6. ሰማያት ብቓል እግዚኣብሄር፣ ብዘሎ ሰራዊቶምውን ብስትንፋስ ኣፉ ተገብሩ

Translation | Cross reference | Context
መዝሙር 148:4

4. ኣቱም ናይ ሰማየ ሰማያትን ኣብ ልዕሊ ሰማያት ዘሎኹም ማያትንኣመስግንዎ

Translation | Cross reference | Context
መዝሙር 89:11

11. ሰማያት ናትካ እዩ፣ ምድሪውን ናትካ እያ፣ ንዓለም ምስ ምልኣታ ሰሪትካያ

Translation | Cross reference | Context
መዝሙር 124:8

8. ረዲኤትና ብስም እቲ ሰማይን ምድርን ዝገበረ እግዚኣብሄር እዩ።

Translation | Cross reference | Context
ግብሪ ሃዋርያት 4:24

24. እዚ ምስ ሰምዑብሓንሳእ ሐቢሮም ድምጾም ናብ ኣምላኽ ኣልዒሎም በሉ፡ ዎ ሰማይን ምድርን ባሕርን ኣባታተን ዘሎ ዂሉን ዝገበርካ ጐይታ

Translation | Cross reference | Context
ዘካርያስ 12:1

1. ጾር ቃል እግዚኣብሄር ብዛዕባ እስራኤል። እቲ ንሰማያይት ዝዘርግሖንምድሪ ድማ ዝሰረታንመንፈስ ሰብውን ኣብ ውሽጢ ዝደኰኖ እግዚኣብሄር ከምዚ ይብል አሎ፣

Translation | Cross reference | Context
እብራውያን 3:4

4. ቤት ዘበለትሲ ሰራሒኣ አለዋ፡ እቲ ንዅሉ ዘዳለወ ግና ኣምላኽ እዩ።

Translation | Cross reference | Context
መዝሙር 104:30

30. ትንፋስካ ትልእኽይፍጠሩንገጽ ምድሪውን ትሕድሳ

Translation | Cross reference | Context
ሮሜ 1:19

19. ኣምላኽ ገሊጹሎም እዩ እሞ፡ እቲ ብዛዕባ ኣምላኽ ዚፍለጥ ዘበለ ኣባታቶም ግሉጽ እዩ፡

Translation | Cross reference | Context
ሮሜ 11:36

36. ኵሉ ካብኡ እዩ ብእኡን ንእኡን ድማ እዩ እሞ፡ ንእኡ ንዘለኣለም ክብሪ ይዅኖ። ኣሜን

Translation | Cross reference | Context
መዝሙር 134:3

3. ሰማይን ምድርን ዝገበረ እግዚኣብሄር ካብ ጽዮን ይባርኽካ

Translation | Cross reference | Context
ምሳሌ 16:4

4. እግዚኣብሄርሲ ኵሉ ንምዱብ ነገር፡ ከምኡውን ንረሲእ ንመዓልቲ ሕሰም ፈጠሮ

Translation | Cross reference | Context
ኤፌሶን 3:9

9. እቲ ኣብቲ ዅሉ ዝፈጠረ ኣምላኽ ካብ ዘለኣለም ተሰዊሩ ዝነበረ ምስጢር መጋቢነትውን ከመይ ምዃኑ ንዅሎም ከብርሃሎም ተዋህበኒ።

Translation | Cross reference | Context
መዝሙር 121:2

2. ረዲኤተይሲ ኻብቲ ሰማይን ምድርን ዝገበረ እግዚኣብሄር እዩ ዚመጸኒ።

Translation | Cross reference | Context
ማርቆስ 13:18

18-19. ካብታ ኣምላኽ መጀመርያ ፍጥረት ዝፈጠረላ ኽሳዕ ሎሚ ኸምኡ ዘይኰነ፡ ድማ ከቶ ዘይከውን መከራ በታ ቕነ እቲኣ ኪኸውን እዩ እሞ፡ ምህዳምኩም ብኽረምቲ ኸይከውንሲ ጸልዩ

Translation | Cross reference | Context
1ይ ዮሃንስ 1:1

1. እቲ ኻብ መጀመርታ ዝነበረ፡ ንሕና ዝሰማዕናዮ፡ እቲ በዒንትና ዝርኤናዮ፡ እቲ ዝጠመትናዮኣእዳውናውን ዘረምሰሳኦ፡ ብዛዕባ እቲ ቓል ህይወት

Translation | Cross reference | Context
መዝሙር 96:5

5. ኵሎም ኣማልኽቲ አህዛብ ከንቱ እዮም፣ እግዚኣብሄር ግና ሰማያት ገበረ

Translation | Cross reference | Context
1ይ ዜና መዋእል 16:26

26. ኲሎም ኣማልኽቲ ኣህዛብሲ ጣኦታት እዮም፡ እግዚኣብሄር ግና ሰማያት ገበረ

Translation | Cross reference | Context
እዮብ 26:13

13. ብመንፈሱ ሰማያት ይጸሪኢዱ ነቲ በራሪ ገበል ወግኣቶ

Translation | Cross reference | Context
ራእይ 3:14

14. ናብ መልኣኽ ማሕበር ሎዲቅያውን ጽሐፍ፡ እቲ ኣሜንእሙን ሓቀኛ ምስክርመጀመርታ ፍጥረት ኣምላኽከምዚ ይብል አሎ፡

Translation | Cross reference | Context
ኢሳይያስ 65:17

17. እንሆ፡ ኣነ ሓድሽ ሰማይን ሓድሽ ምድርን ክፈጥር እየ እሞ፡ እቲ ናይ ቀደም ኣይኪሕሰብን እዩ።

Translation | Cross reference | Context
ራእይ 22:13

13. ኣልፋን ኦሜጋንቀዳማይን ዳሕራይንመጀመርታን መወዳእታን ኣነ እየ

Translation | Cross reference | Context
መክብብ 12:1

1. ክፉእ መዓልታት ከይመጸ፡ ባህ ኣይበለንን እትበለሉ ዓመታት ከአ ኸይቀረበ ኸሎ፡ ብመዓልታት ንእስነትካ ንፈጣሪኻ ዘክሮ

Translation | Cross reference | Context
ራእይ 21:6

6. ቀጺሉ ኸኣ፡ እዚ ኽዉን እዩ፡ ኣልፋን ኦሜጋንመጀመርታን መወዳእታን ኣነ እየ። ኣነ ንዝጸምኤ ካብ ዓይኒ ማይ ህይወት ብኸምኡ ኽህቦ እየ።

Translation | Cross reference | Context
ማቴዎስ 11:25

25. በታ ወርሓት እቲኣ የሱስ መለሰ በለውን፡ ዎ ኣቦይ ጐይታ ሰማይን ምድርንእዚ ኻብ ብልህታትን ኣስተውዓልትን ስለ ዝሐባእካዮንሕጻናት ግና ስለ ዝገለጽካዮ ኤመስግነካ አሎኹ።

Translation | Cross reference | Context