ኣን መን እየ፧

Posted on 2014-03-12 · 1563 · 0 · 0

12 resources uploaded

ኣነ መን እየ፧
ኣረ ኣነ መን እየ፧
“ወይ ሰብ ደቀይይይይይ” ------ ትብል ዓባየይ

ኣነ መን እየ ኢለ
ሓሲበ ………………… ካበይ መጺኣ ኢለ
ምስ ነብሰይ ሞጊተ -------- እንታይነተይ ንምፍላጥ ፈቲነ
ንነብሰይ ርኣኹዋ’ሞ ------ ኣስደመመኒ
ኣበይ ኣለኹ ------------- ካበይ መጺኤ፧
ናበይ ይኸይድ ኣለኹ ------------ በል መጺኡኒ

ኢለ’ድማ
ወይ’ዚ ኣነ ----------------
መን ምዃነይ ሰኣን ምፍላጠይ ምናምን ኮይነ።

“ዕላማ ምፍጣርካ -------- ኣብዛ ምድሪ ምድኳንካ
እንታይ ምዃንካ እንትቕሊብካሉስ ------ ዝኾንካዮስ ኣሎካ”
ተባሂለ ------- ብዙሕ ተነጊሩኒ
ብክርስቶስ ገለ ኣሎካ ኢሎሙኒ

ግና ንዓይ ጨኒቑኒ ---------- ምስ ዘለኹዎ ኩነት ኣደናጊሩኒ
“ከምዚ ኮንካ ከምዚ’ውን ተጌሩልካ” ሰሚዓ

ናብራይ ምስክረይ -------- ጠፊኡኒ
ሃሰው ‘ውን በልኩ ------------- ህልም አሉኒ

ወይ ጉድ -------------
ንዝተገብረልካ ዘይምዃን -------- እንታይ ይኸውን
ኢኻ ዝተብሃልክዎ ንነብሰይ ኣብኡ ምስኣን፧

ኣቤት እዛ ህይወት ዝብልዋ
ዝንጉርጉር ሕብሪ መሊእዋ
ገለ ኣበር እንተዘይህልዋ

ኩሉ ጥ ------- ጡሕ እንተዝኸውን’ድማ --------- በልኩዋ

እንደገና ‘ድማ ------------ ሓተትኩ
እንታይ ኮን ይኸውን’ድማ በልኩ
ሕቶ ዘይውዳእ ------------
ኣእምሮ ብወጥሪ ሕቶታት ተመሊኡ

መን እየ ኣነ፧
ካበይ መጺኣ፧
ንምንታይ’ከ ተፈጢረ፧
ሕቶ ኣብ ልዕሊ ሕቶ ------------ መልሲ ኣልቦ ረጽሚ
ንገዛእ ርእሰይ ------------- ክሓሚ
ኣስተንተንኩ ------------- መን እየ ‘ድማ በልኩ

ድንገት -------------
ድንገት ---------- ሰገጥ በልኩ
ከም ካብ ጉዕዞይ -------- ደው ምባል ኮንኩ
ምስ ነብሰይ’ውን -------- ተላዘብኩ

ብዛዕባ መንነተይ -------- ህሉው ኩነታተይ
ሽዑ ------------ እወ ሽዑ
ኣሃሃሃሃሃሃሃሃ -------------- በልኩ
ከም ካብ ድቃስ ምብርባር -------- ነቓሕኩ
ገሪሙኒ’ድማ ---------- ኣስደምመኩ

ለካ ------- ለካ ኣነ አየ ርእሰይ ዘይቆጸርኩ
ከምቲ ዝተገብረለይ ምዃነይ ----------- ዘይፈለጥኩ
ይዋእ ነብሰይ’ድማ ------------ በልኩ

ኣየ’ወ
ኣየ'ወ ------- እቲ ኹሉ እዋን ዝሓለፈ
ብሃተውተው -------- ጊዜይ በሊዓ

ትሩፍ ድሕሪ ደጊም
ሕልሚ ቆልዓ ---------- ከይድገም

ሕጂ ሓዝኩኺ በልኩ ------ ገለ ምስ በርሃለይ
ብልጭ ኢሉኒ ------ ኣንፈት ተኸፍተለይ

ወይ ኣቛራጭ ነገር -------- መፍትሕ ናይ ናብራ
ስሩዕ ህይወት ዘጓዕዝ -------- ዘውጽእ ካብ ክሳራ

ነብስኻ ምሃብ ------------ ርእስኻ ምውፋይ
ኩለንትናኻ ምርካብ ------- ንዋናኻ ምዃን
ቀሊል እንከሎ ------------- ኣብ ጥቓይ
ሸንኮለል ክብል ----------- ኣባኸንኩ ግዜይ

ወይ ሰብ ደቀይ ------------- ድማ በልኩ ባዕለይ
ኣርጊጸ ምስ ፈለጥኩ ---------- መንነተይ
ዕላማ ኣብ’ዛ ምድሪ ----------- ህላውነተይ

ወይ ኣነ --------- ናተይ ዝብሎ ዘይብለይ
እንትርፎ ናቱ -------- ናይቲ ዓዳግየይ

ብኽቡር መንነቱ --------- ዘምጽኣኒ
ናብቲ ናቱ ኽብሪ --------- ዘእተውኒ
ሕጂስ ፈሊጠዮ --------- ነቲ ፍልጠት
ክቖጽር ክኾኖ --------- ነቲ ህይወት
መንነተይ ከወፊ ---------- ኣነ፡ ኣነ ስለዘይኮንኩ
ኢለ ብውሽጠይ ---------- ሓ -- ለ -- ን --- ኩ!

ንስኹም ከ፧

እቲ ኣነ ኣብ መስቀል -------- ከምዝተሰቕለ
ብውዕለት ጎይታ ከምዘብቅዓ -------- መዓስ ኣስተውዒለ
ከመይ’ከ ንነብሰይ እተሸግር -------- ኣምላኽ የሸርግርካ
ሕጂስ ፈሊጠዮ’የ -------- ብኸመይ ከምዝረሓቕኩ ካባኻ

ሽግረይ መከራይ ወሲዱ --------- ሰላሙ ዝሃበኒ
እቲ ናተይ ዝብሎ -------- ብናቱ ዝቐየረኒ

ኣንታ “ኣነ” ------- ሞይትካ ኢኻ
“ጋሕ” ኢልካ ------ ኣብቂዕካ
ስፍራኻ ኣናዲ -------- ማዕርፎኻ
ኣበደን ኣብዚ ማሕደር እቲ ቕዱስ ------- ከየኣንግደካ

ንሱ እቲ ኣባይ --------- ኣነ’ድማ ኣብኡ
ኣብ ሓደ ሓድነት -------- ተቛረና ብኸምኡ
ወይ ውዕለት ጎይታ -------- ብኣእምሮ ዘይብጻሕ
ኣዚዩ ገዚፍ ----------- ብዋጋ ዘልይካዕ

ደጊም’ሲ በልኩ ----------- ሓለንኩ
ካህነይ ስለይ ካብ ዝነብር ---------- ኣነ’ውን ስሊኡ
ወሰንኩ ----------- ተባዕ ውሳኔ
ንድሕሪት ዘይብል -------- ዘየዕነኒ፡

ንስኹም’ከ፧

0 comments
Other Poem