ስራሕ ፍረ ይህብ

Posted on 2013-04-09 · 1743 · 0 · 1

33 resources uploaded

ቀደም ዘመን’ዩ ሓደ ብዕድመ ድፍእ ዘበለ ሓረስታይ ምስ ሹድሽተ ደቁ ኣብ ሓንቲ ቅናፍና እትበሃል፣ ኣብ ደቡባዊ ምብራቕ ኤርትራ እትርከብ ዓዲ ይቕመጥ ነበረ። እቲ ዝኣረገ ሰብኣይ ወላ’ኳ ንሱ ኣዝዩ ጸግደምን ጸዓት ዘለዎን እንት ነበረ፣ ብደቁ ግን ይሓርር ነበረ። እቶም ደቁ መስከባት፡ ማሕረስ ዘይፈትዉ፡ ልክዕ ከም ዓዲ ውዒል ዝድቅሱ ኣዝዮም ህኩያትን ንብረት ኣቡኦም ዘባኽኑን ነበሩ። ሓደ እኳ መብረ ዝዀኖ ሓየት ውሉድ ሰኣነ።

ንሳቶም ሓሓደው ግዜ ንእዶም ክሳብ ዝትርክስ ክሳብ ፍርቂ መዓልቲ ይድቅሱ። ኣብ ገለ እዋናት ከኣ ልክዕ ልምዲ ገይረሞ፣ በለካ ለኽዓካ ክብሉ ኣብ እንዳጎረቤት ኰይኖም የዕልሉን ብሕሜት ሰባት ዝምንጭቱን ሓሜናት ነበሩ።

ሓደ እዋን ክረምቲ ምስ ቀረበ፣ እቲ ሓረስታይ ብብርቱዕ ሓመመን ይሕሎ ነበረን። ብዛዕባ ማሕረሱ ድማ ሰሃሮን ጭንቐትን ኣተዎ። እቲ ምኽንያት እቶም ደቁ ማሕረስ ዘይፈትዉ ስለ ዝነበሩ እዩ። ስለዚ ብልቡ ጠቓሚ ትምህርቲ ከቅስሞም ሓለነ። ሓደ ምሸት ንዅሎም ጸዊዑ፣ ብድኹም ድምጺ ከምዚ በሎም፦ “ስሞዑ እዞም ደቀይ፣ ርኢኹም ኣለኹም ኣነ ኣቦኹም ኣዝየ ሓሚመን ሎሚ’ዶ ጽባሕ እብል ኣለኹ፤ ንስኻትኩም ድማ ኣይነኣስኩምን። ከም ዘይትሓርሱን ዘይትምሕሱን እፈልጥ። ይዅን እምበር ብድሕረይ ዋላ ሓደ እኳ ፋዕራኹም ዝገብር የልቦን። ዝዀነ ሰብ ቍሊሕ ዝብለኩምን ኣመትኩም ዝገብርን ከም ዘየልቦ ክትፈልጡ ኣለኩም። እዚ ተገንዚበ እምበኣር፣ በሉ ኵሉ እቲ ንመነባብረኹም ክኸውን ኢለ ዝዓቆርኩዎ ወርቀይን ንብረተይን ኣብቲ ግራት ኢኹም እትረኽብዎ። ስለዚ ኣይትሕመቑ! ሰብኡት ኵኑ! ገጥ በሉ ኢኹም።”

ገና እንዳትዛረበ ከሎ፣ ወዮም ቦኽሪ ወዱ ኣመንገዎ እሞ፡ "ኣቦየ ኣበይናይ ሸነኽ እቲ ግራት እዩ ዘሎ እዚ ትብለና ዘለኻ ንብረት፧" በሎ። እቲ ኣቦ ወዱ ክሳዕ ክንደይ ከም ዝዓንዘረ ተረዲኡ ኣጽቐጠ። ዝዀነ ክምልሸሉ ድማ ኣይፈተወን። እቶም ደቁ ንገለ ደቓይቕ ምስ ኣቡኦም ጸኒሖም ወጹ።

ብድሕርዚ ኣቡኦም በቲ ዝሓደሮ ሕማም ዓረፈ። ወዮም እቶም ኣሕዋት ወርቂ ኣቡኦም ክረኽቡ ኢሎም ናብቲ ግራት ከዱን ብዘሎ ዓቕሞም ዘለዎም መሳርሒታት ከም እኒ ኣፍራዛ፣ ዛባ ገሮም ንወዮም ግራት ኣብኦም ኵዕት ኣበልዋ። እዚ ኰይኑ ግን ህጣም ወርቂ ጠፍኣ። ወርቂ ተበልካስ ወይከ። ሓርኮት ኢሎም ዝዀነ ንብረት ኣይረኸቡን።

ሽዑ እቲ ቦኽሪ ገዛ ኵላ እታ ዝትዃዕተት ግራት ድሕሪ ምርኣይ፣ ንዓኣ ንምዅዓት ከመይ ርሃጾም ከም ዘፍሰሱ ኣብ ግምት ብምእታው፣ ነቶም ሓቢሮም ዝሰርሑ ኣሕዋቱ፣ ከምዚ በሎም፦ "ነዛ ግራት ኣቦና ኵዕትና ወርቂ ወይ ዝዀነ ንብረት ካብ ዘይረኸብና፣ በሉ እዚ ኩሉ ኵዕትናያ ከነብቅዕሲ፣ ረኣዩ እሞ ከይዘራእና እንተ ገደፍናያ’ሲ ሃየንታዶ ኣይኰነን፧ ተዘይዘሪእናያስ ዓገብ’ዶ ኣይኰነን፧ ኣሕዋት፣ በሉ እኽሊ ንዝርኣያ እምበር፡" በሎም። ኣሕዋቱ ዘረባኡ ድሕሪ ምስማዕ፣ “እማንካ!” ኢሎም ነፍሲ ወከፎም ኣብ ምዝራው ኣዝርእቲ ተጸምዱ። እቲ ግራት ብደንቢ ተዃዒቱ ስለ ዝነበረ፣ ወዮም ኣእካል ብጽቡቕ ዓበዩ፤ ሕርሻኦም ድማ ስቡሕ ፍርያት ሃበ። ሽዑ እቶም ኣሕዋት ነቲ እቶት ኣብ ዕዳጋ ኣውሪዶም ብብዙሕ ወርቂ ተሻየጥዎ።

ኣብ መወዳእታ እቲ ኣቡኦም ዝበሎም ሕቡእ ወርቅን ንብረትን ንሱ ምዃኑ ኣስተብሃሉ።

እምበኣረይከስ ክቡራት ኣሕዋተይ፣ እዛ ሓጻር ዛንታ ከምቲ መጽሓፍ ቅዱስና ዝምህረና፣ ዕዮ ዘበለ ረብሓ ከም ዘለዎን ንምትጋህ ድማ ክንህከ ከም ዘይብልና ተፍእመልና። እግዚኣብሄር ድማ ነቶም ዝተግሁን ሓኾተታት ዝዀኑን ፍረ ኣእዳዎም ከም ዝባርኸሎምን ዕዮ ዘበለ ድማ ዓስቢ ከም ዘለዎን ተተንብሃልና። ብፍላይ መጽሓፈ-ምሳሌ ብዛዕባ ትህኪትን ከመይ ኢልካ ተወግዶን ኣጥዕያን ኣዕሚቛን ተብርሃልና።

ኣብ ዕዮ ዘበለ ረብሓ ኣሎ፡ ዘረባ ኸናፍር ግና ናብ ረሲእነት ጥራይ የብጽሕ። ምሳሌ 14:23

እዚ ጽሑፍ’ዚ ካብታ ‘ቀሸም’ ዘርእስታ ብ ጐይትኦም ተስፋይን ሙዚት ግርማይን ዝተደርሰት፣ መምሃሪ መጽሓፍ ቅዱሳዊ ትምህርትታት፣ ትርጕም-ሓዘል ዛንታታትን ቋንቋ ትግርኛን ንሕጻናትን መንእሰያትን ተብሂላ ዝተዳለወት መጽሓፍ ዝተወስደ እዩ።

1 comments

ግርምቲ ማዕዳን አስተምህሮን
Other Article