ቋንቋ ፍቕሪ

Posted on 2016-11-19 · 1632 · 0 · 0

33 resources uploaded

ቋንቋ ፍቕሪ

ዓባየይ ንሜክሲኮ ከም ሚስዮናዊት (ሰባኺት) ኰይና ምስ ኸደት፣ ቋንቋ ስጳይና ንምምሃር ዘሕለፈቶ ሽግር ኣይጽወን እዩ። ሓደ እዋን ንዕዳጋ ኸደት። ኣብ ሓደ ድኳን ብምእታው፡ ዝዝርዝር እትሽምቶም ነገራት ነታ ክትሕግዛ ዝመጸት (ኣብቲ ድኳን እትሰርሕ) ጓል ምስ ኣርኣየታ፡ ከምዚ በለታ “ብኽልተ ልሳን እዩ” (እታ ሰበይቲ፡ እቲ ሒዛቶ ዝነበረ ዝርዝር ጽሑፍ ብኽልተ ቋንቋታት እተጻሕፈ እዩ ማለታ እዩ)። እቲ ብኽልተ ልሳን ማለታ፡ ብውስጠዘጣዊ ኣዘራርባ፡ ክልተ ቋንቋታት ንምባል እዩ። (ከምዚ ኣብ ትግርይና ለውላው መልሓሱ ወይ መልሓሱ ክትነውሕ እንተ ኢልና፡ ንሓደ ዝነጋረም ወይ ተዛራባይ ሰብ እንጥቐመሉ ማለት እዩ። ውስጠዘጠ ወይ ቍንቍይና እንብሎ ኣብ ውሽጡ ብዝርከቡ ቃላት ጥራይ ትርጕሙ ብንጹር ንምርዳኡ ዘይትኽእል ክፋል ስውያ እዩ። ንመረድኢ፦ ክልተ ዝልቡ ሰብኣይ ማለት ተጠራጣሪ ማለት እዩ።---እዚ መግለጺ ብተርጓሚ እተወሰኸ እዩ።) ዝዀነ ኰይኑ፡ ኣብቲ መንጽረን ዝነበረ ብዓል-ስጋ፡ ክልተ መልሓስ ላም ክትገዝእ ደልያ እያ ትዀውን ኢሉ ሓሰበ። መሸም ኣይተረዳድኡን። ዓባየይ ቅድሚኡ መልሓስ ላም ከሺና ኣይትፈልጥን እያ። ገዛ ምስ ኸደት ግና፡ ብጠንቂ ቋንቋ ዝመጸ ዘይምርድዳእ ምዃኑ ተገንዘበት።

ካልኣይ ቋንቋ ክንመሃር ከለና--እንተላይ እቲ እንመሃሮ ሓድሽ ቋንቋ ፍቕሪ ኣምላኽ ኣካቲትካ--ጌጋታት ዘይተርፉ እዮም። እንሓንሳእ ዝርርባትና ተቓረንቲ ክዀኑ ይኽእሉ እዮም። እዚ ማለት፡ ንጐይታ ነመስግኖ፣ በቲ ኻልእ ሸነኽ ድማ ብዛዕባ ኻልኦት ሕማቕ ነውሪ። እቲ ኣረጊት ሓጥያተይና ባህርይና፣ ነቲ ሓድሽ ብክርስቶስ የሱስ ዝረኸብናዮ ህይወት ይጻረሮ። ካብ ኣፍና ብዝወጽእ፡ ክሳዕ ክንደይ ረዲኤት ኣምላኽ ከም ዘድልየና የርኢ።

ኣረጊት ልሳንና ጽርግፍ ኢላ ክትዕዘር እዩ ዘለዋ። እቲ እንኮ ነቲ ሓድሽ ቋንቋ ፍቕሪ ክትመሃረሉ እትኽእል መገዲ፣ የሱስ ጐይታ ንግግርካ ብምግባር እዩ። መንፈስ ቅዱስ ኣባና ምስ ዝዓዪ፡ ነቦ ዘስምሮ ቃላት መታን ክንዛረብ፣ ርእሰ-ግትኣት ይህበና እዩ። ነፍሲ ወከፍ ቃልና ንእኡ ነግዝኣዮ! ጐይታየ፣ ንኣፈይ ቀፊር ግበረሉ፣ ደገ ኸናፍረይ ሐሉ። መዝ 141፡3

ዝጽናዕ ጥቕሲ ያዕቆብ 3፡1-12

ጸሎት
ጐይታ የሱስ፡ ንኣፈይ ተቈጻጸር። ዝዀነ እተዛረብኩዎም ኣይግዱ፡ ዝንጉዕ፡ ቅጡዕን ሸለልትነት ዝመልኦን ቃል ይቕረ በለለይ። ቃላት ከናፍረይ ንኣኻን ንካልኦትን ዝባርኹ ይዅኑ።

ዎ እግዚኣብሄር፣ ከውሔይን መድሓንየይን፣ ቃላት ኣፈይን ሓሳባት ልበይን ኣብ ቅድሜኻ ብሁግ ይኹን። መዝ 19፡14

ምንጪ
Our Daily Bread
ትርጕም
Goitomuzit Asher Ashriel Ashley

0 comments
Other Article