ሓቀኛ ወይ ክርስቶሳዊት ፍቅሪ (Agape love) 1ይ ክፋል

Posted on 2015-02-18 · 3299 · 0 · 0

20 resources uploaded

እዛ ፍቅሪ እዚኣ፣ ሰማያዊትን ዘይተቓርጽን ፈልፋሊት ካብ ኣምላክ ዝመንጨወት ሓቀኛ ፍቅሪ ኢያ። Agape love is the perfect love that originates from God and is the characteristic of God. He gave His Son to die on the cross for sinful people like you and me. እዛ እንዛረበላ ዘሎና ፍቕሪ፡ ኣብ መዛግብቲ ኵሎም ናይዛ ዓለም ተመራመርትን ጸሓፍትን፡ ኣብ ውሕሉል ክእለት ገጠምትን ኣብቲ ግሩም ደሃይ ተቐነይትን፣ ባህርያታን ኮነ መልኽዓ ንዅሉ ኸኣልነታን ስሚዒታን(ናይ ውሽጢ ህርመታ) ክንርእያን ክንረኽባን ዶ ንኽእል? ኣይመስለንን። እዞም ዝጠቐስናዮምን ካለኦትን ኵሎም ደቂ ሰባት ብዛዕባ ፍቕሪ ደኣ ተዛሪቦም እምበር፡ ንፍቕሪ ክገልጽዋ ኣብዚ ግሁዳዊት ዓለም ክትገሃድን ክትንተንን ዚገበራንሲ እቲ ሂያው ወዲ ኣምላክ የሱስ ኩርስቶስ ጥራይ ኢዩ።

እቲ መገዱ ኣብ ሰማያት፣ ጎደናኡ ኣብ ባሕርታት፣ ኣሰሩ ዘይተረክበ፣ ብፈላጣት ናይዛ ዓለም ዘይተመርመረ፣ እቲ ንማያት ብዕማኮ፣ ንሰማያት በጻብዑ ዝሰደረ፣ እቲ ወራሲ ንኩሉ ብቃሉ ዝፈጠረ፣ እቲ ሰማይ ዝዝፋኑ መርገጺኡ ምድሪ ዝኮነ፣ እወ እቲ መዝገብ ፍጥረታት ልዑል ዓሚቕ ውቕያኖስ ፍቅሩ፣ እቲ ሊቀ ኻህን ካብ ሰማይ ዝወረደ፣ እቲ ካብ ደቂ ሰብ ዚጽብቕ ወዲ ሰብ፡ እቲ ካብ ሰማያት ወሪዱ ኣብ ማሕጸን ድንግል ማርያም ኽሓድር ዝፈተወ፤ ሰማያትን ዘይጾርዎ ክነሱ ኣብ መብልዒ ማል እተወልደ ወዲ ልዑል ኣምላኽ የሱስ ኩርስቶስ፣ ካብ ቤትልሄም ናይ ይሁዳ ክሳዕ ቀራንዮ፣ ኣብ ዘሎ ልዕሊ ሰላሳ ዓመታት ኣብ ዚወሰደ ነዊሕ ዝርጋሐ መገዲ ህይወት፣ ኣገላቢጡ ኵሉ ሸነካን መልክዓን ባህርያታን ፍቕሪ እንታይ ከም ትመስል ሚሂርና እዩ።

ስለዚ ህይወቱን መገዱን ኣተሓሳስብኡን ስራሑን ርእዩ ኪኣምን ዚደሊ ድማ መርትዖ ኵሉ ኸኣልነታን መንነታን ውቃቤኣን ባህርያታን ትርግታኣን ተግባራን ፍቕሪ እንታይ ትመስል ኣጋላቢጡ ኣርእዩና እዩ።

ነዛ መዳርግቲ ኣልቦ፣ ሓቀኛ ፍቅሪ ሪኡዩ ተመልኪቱ ኪኣምን ዝደሊ ሓቅኛ ሰነድ፣- የሱስ ኩርስቶስ እቲ ፍቅሪ ኣምላኽ፣ ኣብ መብልዕ ማል ብዓለባ ተጠቕሊሉ ኣምላኽ ክንሱ ወዲ ሰብ ተባሂሉ፤ መልክዕ ባርያ ወሲዱ፤ ርእሱ ኣሕሲሩ ብንብረቱ ከም ሰብ ኰይኑ እተረክበ፤ ተናዒቑ ጡፍ ዝተባህለሉ፣ ተጨፍጪፍ ዝቘሰለ፣ ዝተዋረደ፣ መከራ ዝጸገበ፣ ንሕማም ናይ ኩሉ ሰብ ናቡኡ ዝጻዓነ፣ ርእሱ ኣትሒቱ፤ ገንሸል ኮይኑ ክሳዕ መስቀል ዝተኣዘ፣ እዚ ኩሉ ምስጢር ብቕዓት ሓይሊ ፍቅሪ ናተይ ናትካ ናትኪ ገዲድዎ፣ ኢዩ እቲ መልሲ። ምኽንያቱ ፍቅሪ ጸዋር፣ ፍቅሪ ሕያወይቲ፣ፍቕሪ ዓቃል፣ ፍቕሪ ለዋህ፣ ፍቕሪ ኣይትቐንእን፡ ፍቕሪ ኣይትጀሃርን ኣይትንፋሕን፣ፍቕሪ እንትርፎ ጽቡቅ ኩፍእ ኣይትገብርን ስለ ዝኮነት።

– ሓደ ንፍቅሪ ፈቲሹ ኮነ ደልዩ ክረክባ ዘይካለ ጻሓፊ (ዞራ ኒል ሃርስቶን እተባህለ)፣ ከምዚ ኢሉ ገሊጽዋ፣ "ፍቕሪ፡ ንመንፈስካ ካብ ተሓቢእዎ ዘሎ ጸልማት በዓቲ ጎሲሱ ከውጽእ ዝኽእል ምትሃታዊ ሓይሊ'ዩ" ኢሉ ገሊጽዎ። ብሓቂ እዚ ፍቅሪ እዚ ንዝተረድኦ፣ ንሓይሊ ጸልማት- ብብርሃን ዝረትዐ፣ ንሕጊ ሞት- ብናይ ዘላለም ሂወት ዝማረከ፣ ንሓይሊ ሓጥያት- ብናይ ዘላለም ጽድቂ ዝገልበጠ፣ ንሓይሊ መርገም- ብናይ ዘላለም ምርቃ ዝባረከ፣ ሓይሊ ድንቁርና- ብፍልጠት ዝመልኤ፣ ሓይሊ ጽልኢ- ብፍቅሪ ዝሳዓረ፣ ንጸልማትና ጋሊሁ ብርሃን ህይወትና ዝወልዐ፣ ህይወትና መቂራ ላዛ ረኪባ ከነስተማቅራ ዝገበረ መትሃት ዘይኮነስ፣ የሱስ ክርስቶስ ወዲ ሂያው ኣምላኽ ጥራይ ኢዩ።

እዛ ፍቅሪ ኣዚኣ ንከይንጠፍእ ዝደንገጸት፣ ንጸበባ ዝዛዘመት፣ ንምሕምሻሽ ዝመረጸት ንሓጥያት ዝቀንጠጠት፣ ንምረት ናብ ጣዕሚ ዝለወጠት ፍቅሪ ኢያ። እወ እዛ ፍቅሪ እዚኣ፣ ብዘይቲ ሓጎስ እትጅንን እትቀብእን፣ ንማንም ዝፈንፎኖ ቀራቢት፣ ኩሉ ንዝገደፎ ሓቃፊት፣ ደንጋጺት፣ ጸዋሪት፣ ንዝጠመየ ዓንጋሊት፣ ጋሳይት፣ ናባይት፣ ሓላይት ፍቅሪ ኢያ። ኵሉ ኸኣልነታ ድማ ብጐይታና የሱስ ጥራይ ኢና ንርእያ። ስለዚ ኣምላኽ ባዕሉ ፍቕሪ ስለ ዚዀነ እምበር ፍቕሪ ስለ ዘለዎ ጥራይ ኣይኰነን። ”ግናኸ ንሕና ገና ሓጥኣን ከሎና፡ ክርስቶስ ኣብ ክንዳና ሞይቱ እዩ እሞ፡ ኣምላኽ እታ ፍቕሩ ንኣና በዚ የርኢ ኣሎ” ስለዚ ድማ ኢና ነዛ ዓይነት ፍቅሪ እዚኣ ኣብዛ እንነብረላ ዘለና ግእዛዊት ዓለም ብዘይካ እቲ ሂያው ዝኮነ ወዲ ኣምላክ የሱስ ክርስቶስ ኣብ ካልእ ክንረክባ ዘይንክእል።

ነዛ ፍቅሪ እዚኣ ኣሚኖም ንዝተጓዓዙ ዝረክብዎ ፣-
ክቡር መዝገብ፣ ብሉጽ ኣኽሊል፡ ዓሚቝ ጥበብ፣ ሰናይ ምኽሪ፡ ጽኑዕ ግምቢ፣ምቹእ ከውሊ፡ ተስፋ ጻድቃን፣ ሓጐስ ካህናት፡ ምስጢር ህይወት፣ ምንጪ እምነት፡ ብኹሉ የጀምር፣ ንኹሉ ዘፈጽም።

መንነታ ድማ
• ሓራ ፣ ዮሃንስ 8.36
• ረዛን፣ 2ይቀረ 4.17
• ዘይትልወጥ ፣ዕብራውያን 6.17
• ዘላለማዊት ፣2ይዜና 9።8
• ሰማያዊት ፣ 2ቆረ 5.2
• ዘይነጽፍ ዒላ፣ ኢሰያስ 58.11
• ጽላል፣ መዝ 91.1

እዛ ፍቅሪ እዚኣ ድማ፣-
• እዛ ፍቅሪ እዚኣ ማሓሪት ኢያ፣ መሓሪ ምዃና፣ ንይቕሬታ ዝድርካ ሓይሊ ኣለዋ። ምክንያቱ ዓይኒ ማያ (ምንጫ)ካብ ኣምላክ ሰለ ዝኮነት። እዛ ኣምላካዊት ፍቅሪ ብርህራሄ ዝተመልኤት ማሓሪት ባህርያት ኣለዋ። ክትምልስ ኮላ ብርህራሄ ተመሊኣ ኢያ ትምልስ። ነቶም ፍቓዳ ሓዲጎም ዝረሓቑ’ ውን እንተ ኾነ እንተ ተመልሱ ብርህራሄ ኢያ ካብ ርሑቕ ኣእዳዋ ዘርጊሓ ትቅበሎምን ትሓቅፎምን።

• እዛ ፍቅሪ እዚኣ ጻድቕ እዩ። ጻድቅ ዝብላ ድማ ካብቲ መንቅብ ዘይተረክቦ እግዚኣብሄር ስለ ትምንጩ። ኣምላኽ ግብሩ ከም መንነቱ ለውጢ ዘይብሉ ወትሩ ቅኑዕ እዩ። ኣምላኽ ብዘይ ሓጢኣትን ብቕንዕናን እዩ ዝመላለስ ። ጌጋ ዘይርከቦ ፍጹም ቅንዕና ይውንን። ኣብ መገዱ ዝመላለሱ ኪረኽብዎ ይኽእሉ እዮም።

• እዛ ፍቅሪ እዚኣ ፍትሒ ኢያ። ምንጫ ካብ ኣምላክ ስለ ዝኮነት ድማ ኣምላኽኽዊት ፍትሒ ኣለዋ ። ግብርታታ ኵሉ ግዜ ተመርሚራ ኣበር ኣይተረክበላን ኢካ። ሚዛን ዘየዝብል ሓቀኛ ፍቅሪ ዝሓዘለት ኢያ። ንኹሉ ብሓደ ዓይኒ ዝጥምት ሓቀኛ ፍቅሪ።

• እዛ ፍቅሪ እዚኣ ዕግስቲ ኢያ፣ ዕግስቲ ፍቅሪ ምዃና ዓይኒ ማያ ካብቲ ልዑል ኣምላክ ስለ ዝመንጨወት ኢዩ። ስለዚ ድማ ኢዩ ምስ ተግባራት ሰብ ዝኸይድ ግብረ መልሲ ከይህብ ዘኽእላ ። ስለዚ ትዕግስታ፣ ቅልጥፍ ኢሉ ናብ ግብረ መልስን ፍርድን ኣይስጉማን እያ።

• እዛ ፍቅሪ እዚኣ ጥበብኛ ኢያ፣ ጥበብኛ ፍቅሪ ምካና ፣ እጹብ ዝዀነ ዘስተንክር ዕዮ ንኽዓዪ ዘኽእሎ ባህርዩ እዩ። ግብሪ ኣምላኽ ካብ ባህሪኡ እዩ ዝብገስ። መልክዕ ፍጥረት ጥበብ እቲ ደኳኒኦም ይገልጹ።

• እዛ ፍቅሪ እዚኣ ሰናይ ኢያ፣ እዛ ሰናይ ፍቅሪ ካብ እግዚኣብሄር ስለ ዝኮነት ኣምላኽ ክፉእ ንምግባር ተኽእሎ የለን። ጽቡቕ ምግባር ካብ ሰናይ ባህርይ እዩ ዝብገስ። “ሰናይ ኢኻ ሰናይ ድማ ትገብር ኣሎኻ” ዝብል ቃል ሕያውነት ኣምላኽ እዩ ዘርኢ። ሕያውነት ኣምላኽ ንሰብ ከምቲ ጽቡቕ ፍቓዱ እምበር ከም መጠን ግብሩ ከይፈድዮ ይሕዞ እዩ።

• እዛ ፍቅሪ እዚኣ ሓቀኛ ኢያ፣ እዛ ሓቀኛ ፍቅሪ እዚኣ ምንጫ ካብ ኣምላኽ ስለ ዝኮነት ኣምላኽ ፍጹም ሓቂ እዩ። ኣብ ቅድሚኡ ዝወሓደ ኣገዳስን ዝለዓለ ኣገዳስን ዝበሃል ስለ ዘየለ፣ ምዝባል ዝበሃል የብሉን። እግዚኣብሄር ኣምላኽ ሓቅኛ እዩ፣ ዘረባኡ ዅሉ ሓቂ እዩ።

• እዛ ፍቅሪ እዚኣ እምንቲ ኢያ፣ እዚ እምንቲ ፍቅሪ ካብ እግዚኣብሄር ስለ ዝኮነት ኣምላኽ ንዝሃቦ ተስፋታት እሙን እዩ። ካብ ምፍጻም ዘተስፈዎ ተስፋታት በረኸት ይኹን ፍርዲ ንድሕሪት ኣይብልን እዩ። ዝይሕሱ ስለ ዝኾነ ብዝተዛረቦ ዝምእዘዝ ኣምላኽ እዩ። ሕድሩ ዝፍጽም ኣምላኽ እዩ።

• እዛ ፍቅሪ እዚኣ ፍቅሪ ኢያ፣ ፍቅሪ ብምዃና፣ ንሓጥእ ዝቕበል፣ እቲ ዘለዎ ዅሉ ጽቡቕ ንኺህብ ዝድርኻ ምንጫ እዩ። ንየሱስ ክርስቶስ ወዱ በጃ ኪሓልፍ ኪህቦ ዝደረኾ ሓይሊ ፍቅሩ ምዃኑ እዩ። ፍቕሩ፣ ንፍጥረቱ እቲ ዝበለጸ ጽቡቕ ኪምነን ኪገብረሉን ይድርኾ። እቲ ፍቃር ባህሪኡ፣ ኣምላኽ ኣብ ኩነታት ባህርይ ሰብ ጥራይ ተመርኵሱ ንከይውስን ይሕዞ። ብቑጥዓ ከይምልስ ይሕዞ እዩ። (ኤር.31፣3; ሮሜ.5፣8; 1ዮሃ.4፣8)

ስለዚ ድማ ኢዩ ነቶም ከም ምስሉ ዝፈጠረና፣ብተግባርና እውን ኣብ ሓጥያት ዝወደቅና፣ ካብቲ ኣቲናዮ ዝነበርና ናይ ጸልማት ረግረግ ንከውጻኣና፣ እግዚኣብሄር እቲ ብሉጽ ወዱ ሂብና።” ኣምላኽ፡ ብእኡ ምእንቲ ብህይወት ክንነብር ኢሉ፡ ነቲ ሓደ ወዱ ናብ ዓለም ብምልኣኹ፡ እታ ፍቕሪ(ኣጋፐ መንቅብ ዘይብ ፍቅሪ) ኣምላኽ ንኣና በዚ ዝገልጸትልና'፣ ስለዚ ጎይታ ነቲ ከም ሳዕሪ ምድረበዳ፣ማይ ምስ ረከበት፣ትጭብጭብን ተግላዕልዕን፣ንከባቢኣ እተጸብቅን፣የሱስ ድማ ኣብታ ባዲማ ከም በርቴምዎስ ደንበርበር ትብል ዝነበረት ነብስና ደሙ ብምኽዓው ሂወትና፣ሂወት ከም ትረክ ጌርዋ። ናይ ጸልማት መጋረጃ፣ ምስ ኣቦ ዓጺይና ዝነበረ ካብ ላዕሊ ንታሕቲ ብምትርታር ተፈጸመ ኢሉ ዓሪቅና።”ንሱ ንኹሉ ጽቡቕ ገበሮ ማሪቆስ 7.37” ከም ተባህለ፣ ሂወትና ጸቢቃ ክትበርህን ክትጥጥዕን፣ መቂራ ላዛ ንኽህልዋ እውን ነቲ መጺጽ ናይ ሂወትና ሰትዩ፣ ንዓና ግና እቲ ናቱ ጣዕሚ ለጊስልና።

እዛ ፍቅሪ እዚኣ ነቶም ንዓኣ ኣሚኖም ዝተጋዓዙ ትህቦም ጸጋ፣-
• ክውዳእ ዘይክእል ምሕረት
• ክልካዕ ዘይክል ፍቅሪ
• ክመውት ዘይክእል ህይወት
• ክመውት ዘይክእል ጽድቂ
• ክርበሽ ዘይክእል ሰላም
• ክህወክ ዘይክእል ዕረፍቲ
• ክጠፍእ ዘይክእል ሓጎስ
• ክጎድል ዘይክእል ክብሪ
• ክጽልምት ዘይክእል ብርሃን
• ክደክም ዘይክእል ብርታዔ
• ክረክስ ዘይክእልቅድስና
• ክጥረሽ ዘይክእል በረከት
• ኽሽየት ዘይክእል ጥበብ
ሂብዎም።

ይቅጽል

0 comments
Other Article