ከውሒ ምድሓነይ

Posted on 2015-01-27 · 1162 · 0 · 0

20 resources uploaded

ኣብቲ ጻልማት ጣሽ-ጉርጉር ኣራዊት
መንፈሰይ ክርበሽ ተስፋ ክስእን
ኣንፈተይ ኣጥፊኤ ዘለክዎ ማኣዝን
ሓይለይ ደኪሙ ጉብዝናይ እቲ ዝኣምኖ
ድምጺ ኣራዊት ከባብየይ ምስ ወነኖ
ጸፊሕ እምኒ ስሒበ ንርእሰይ ዝኮኖ
ክድቅስ ጀመርኩ ንነብሰይ ከእምኖ

ብሕልመይ ድማ ሬኤኩ ሓደ ብርቱዕ መብራህቲ
መሳልል ድማ ነበረ ሰማይ ጠቀስ ንውሓቱ
ኣሻሕ ኣእላፍ መላእኽቲ ዝማሓላልፍሉ

ኣነ ድማ ተገሪመ ኣዕንተይ ኣፍጠጥኩ
ድምጺ መጸኒ ናባይ ተወርዊሩ
ኣንቃዕሪረ ከለሊ ንምስሉ
ብሃንደበት ደው በለ ኣብቲ ኣነ ዘለኩሉ

በለኒ ድማ ንሱ ኣነ ኣምላኽ ኣቦታትካ ኣምላኽ ጥንቲ
ንኣብርሃም ንኢሳቅ ዝኣተክዎ ኪዳን ናይ ህይወት ናይ ናይጽድቂ
ብደም ዝተፈረመ ናይ ስምረት ናይ ዕርቂ
ድልዱል ሓድነት ናይ ልቢ ናይ ሓቂ

ከምቲ ኣቦታትካ ዝኣተኽዎ ኪዳን
ከውርሰካ ነዛ ምድሪ ምእንታን
ዘርእኻ ከም ሑጻ ባሕሪ ከፍሪ
ምሳካ ኢየ ብኪዳን ብፍቅሪ

ያቆብ ድማ-ኢድካ ዘርጊሕካ ዝሓለካኒ ኣራዊት ከይበልዕኒ
ዋሕስ ናይ ህይወተይ በጃ ዝኮንካኒ

ንስካ ቃልካ ዘይትዓጽፍ ምሕረት ዝሃብካኒ
ካብ ሽግረይ ኣውጺእካ ወራሲ ገርካኒ
ለዋህ ኣምላከይ ዋላታ መድሓኒ

ንስካ ኣብ ሽግረይ ምሳይ ደው እትብል
ብኣካ ይምካሕ ባኣካ ይቀስን
ንዓኻ ተወኪለስ እንታይ ከይከውን

ንስካ ሓያል ጠበቃፍርድካ ቕኑዕ
ግንቢ ዕርድካ ናይ ዘላኣለም ቅኑዕ

ንስካ ርሕሩሕ ህይእውእይ ጋሳየይ
ኣብ ጸምጸም በረካ እትክልላህይወተይ
ንስካ ዋሕሰይ ኪዳን ኣቦታተይ

ስለዚ ማዕበል እንተመጸ ካብ ዓቅመይ ንላዕሊ
ቃልካ ታዓጢቀ እንታይ ከይመጸኒ

ስለዚ ባካ ይኮርዕ ባካ ይስስን
ባኣካ ይምካሕ ብኣኻ ይቀስን
ኣብ ቓልካ ይውከል በቲ ርእሲ ማኣዝን

ዘፍጥረት 28።10-15- ያእቆብ ከኣ ካብ ብኤር-ሸባዕ ወጺኡ፡ ናብ ካራን ኣቢሉ ኸደ። 11 - ጸሓይ ዐሪባ ነበረት እሞ፡ ኣብ ሓንቲ ቦታ ምስ በጽሔ፡ ኣብኣ ሓደረ። ካብ ኣእማን እታ ቦታ ወሲዱ ድማ፡ ትተተር ኢሰዋ፡ ኣብታ ቦታ ደቀሰ። 12 - ሓለመ ኽኣ እሞ እንሆ መሳልል ኣብ ምድሪ ደው ኢሉ ርእሱ ድማ ሰማይ ጠንቁሩ ኣንሆ ኸኣ መላእኽቲ ኣምላኽ ይድይቡላን ይወርዱላን ነበሩ። 13 - እንሆ ድማ፡ እግዚኣብሄር ኣብ ልዕሊኡ ደው ኢሉ በሎ፡ ኣነ እግዚኣብሄር፡ ኣምላኽ ኣቦኻ ኣብርሃምን ኣምላኽ ይስሃቅን እየ። እዛ ንስኻ ኣብ ልዕሊእ ደቂስካላ ዘሎኻ ምድሪ ንኣኻን ንዘርእኻን ክህባ እየ። 14 - ዘርእኻ ድማ ከም ሓመድ ምድሪ ኪኸውን እዩ፡ ንምዕራብን ንምብራቕን ንሰሜንን ንደቡብን ክትሰፍሕ ኢኻ። ኩሎም ዓሌታት ምድሪ ኽኣ ብኣኻን ብዘርእኻን ኪባረኹ እዮም። 15 - እንሆ ኽኣ፡ ኣነ ምሳኻ እየ፡ እቲ ዝበልኩኻ ኽሳዕ ዝገብሮ ኣይሓድገካን እየ እሞ፡ ኣብ እትኸዶ ኹሉ ኽሕልወካ እየ፡ ናብዛ ምድሪ እዚኣ ድማ ክመልሰካ እየ።

0 comments
Other Poem