ወላ እንተዘይተረደአኒ

Posted on 2015-12-03 · 1161 · 0 · 0

12 resources uploaded

እቲ መጀመርታ ልበይ ምስ ማረኽካ
ብዘይ ሰገጥ ምባል ዘመነይ ሂበካ
ናይ ፍቕሪ ጉዕዞ ምስ ጀመርና ብሓደ
ፍቕርኻ ከይዱ እንዳበርትዓኒ አዝዩ እንዳገደደ

ክጽውዓካ ከለኹ ትምልሰለይ ትሰምዓኒ ብደቓይቕ
አርኢኻኒ ብዃንካ ካብ ትንፋሰይ ትቐርብ
ቀስ ብቐስ ኩልንትናይ ማሪኽካዮ
ደስ እንዳበለኒ ናርዶሰይ አብ እግርኻ አፍሲሰዮ

አብዚ ናይ ፍቕሪ ጉዕዞ እንዳተጉዓዝና
ግዜ ዝመጸ ይመስል ዝፍተን ፍቕርና
እቲ ዝለመድክዎ ወላ እንተዘየለ
ድምጽኻ እንተዘይሰማዕኩ ምምጻእ እንተአቋረጸ
አበይ ደአ ከይዱ ድምጺ ፍትወይ
ይብል ብዙሕ ግዜ ድምጽኻ ክሰምዕ ብምህንጣይ

ግን መንነትካ አይቅየርን እዩ ክሰማማዕ ምስ ስምዒተይ
እሙን ምዃንካ ዓቢ''ዩ ፈቃር አምላኸይ
ፍቅሪ እንተዝህልወካ ይኸውን ምስተወደአ
ግን ንስኻ ባዕልኻ ፍቕሪ ኢኻ እሱዩ መንነትካ
ብዘይካ ፍቕሪ ካልእ ዕላማ ዘይብልካ
ወላ እንተዘይተረደአኒ እዚ ዘለክዎ ወቕቲ
ሓንቲ ነገር ግን ይፈልጥ
ምዃንካ ናይ ልበይ ወናኒ
ትርጉም ምንባረይ ናይ ስጉምታተይ ቀላሲ

ብዝሓልፎ ጎደና ኩሉ እንዳመሃርካኒ እንዳሰለምካ
ኩሉ ነገር ንሰናየይ እንዳቀየርካ
ተንብረኒ አሎኻ ብተአምራትካ
ብሃንቀውታ ይጽበይ አለኹ ክሪኦ ንገጽካ።

0 comments
Other Poem