መርቁ እምበር ኣይትርገሙ

Posted on 2015-01-23 · 1400 · 0 · 0

20 resources uploaded

ዶባትካ ይስፋሕ- ንዓብይ ህዝቢ ኩን
ብሩኹ ኩን ስምካ የዕብዮ
ዓሊታት ኩላ ምድሪ ባኣኻ ይባረክኹ
ዘርእካ ከም ከዋክብቲ ሰማይን ከምቲ ኣብ ገምገም ባሕሪ ዘሎ ሑጻ ይብዝሑ
ዴገታት ጸላትካ ውረስ
ኣእላፍን ኣሻሓትን ይኩኑ
ዝባረኽካዮ ብሩኽ ይኩን
ኣምላኽ ካብ ኣውሊዕ ሰማይን ስብሒ ምድርን ብዙሕ ብዙሕ-ወይንን ስርናይን ይሃብካ
ብርሃንካ ርእዮም ዘፈር ክዳንካ ይተንክዩ
ንዓቢይ ህዝቢ ኩን. ንበረኸት ኩን
ካብቲ ቅብኢ እተላዕለ ኣርዑት ካብ ክሳድካ ይሰበር
እቲ ኩሉ ዚኽእል ኤሊሻዳይ ይባርካን ያሃልካን
የብዝሕካ ጭፍራ ህዝብታት ኩን
ኢድካ ኣብ ክሳድ ጸላትካ ትኩን
ጭፍራታት ጸልልማት ካብቲ ቅብኢ ዝተላዕለ ኣብ ቅድሚካ ከም ቡቕቡቕ ይበተኑ
ብርሃንካ ብሩህ -ሓቃቅካ ዕሚቅ ይኩን
እተፈነወ ኢራብ ጥዑም ቃል እትህብ ኩን
ፈራይት ጨንፈር ኣብ ጥቃ ዓይይኒ ማይ ዘላ ፈራይት ኦም ኩን
ካብ ምፍራይ ኣይትቓርጽ
ሱርካ ከምቲ ኣብ ገምገም ሩባ እተተክለት ኦም ኩሉ ግዚ ጠጢዓ እትነብር ጠጥዕ
ሱርካ ኣብ ፍቕሪ ክርስቶስ ይሰረት
ዘርእካ ብሩካት ይኩኑ
ህዝብኻ ብሩካት ይኩኑ
ምድካ እተባረከት ትኩን
እንገራካን ማይካን ብሩክ ይኩን
በሊዕካ ጽገብ ተከዲንካ ማሙቅ
ሕማም ካኣ ካብ ማከልካ ይርሓቅ
ካብ ላዕሊ በረከት ሰማይ የንጀርብበልካ
ካብቲ ታሕቲ ተዘርዚሑ ዘሎ ዓሚቅ በረከት ይምልኣካ
ዝናብ ምድርኹምበብግዚኡ ይሃብኩም
እግዚኣብሀር መዝገብ ሰማይ ይክፈተልኩም ምድርኩም (እክላ )ፍርያታ ትሃብኩም
ዝናብ ጽባሓትን ዝናብ ጽድያን በብግዚኡይሃብካ
ብሓጎስ ውጻእ -ብሰላም ተሰነ.
ኣኽራንን ኮሮቢትን ቀቅድሜኻ እልል ይበሉልካ
ኩሎም ኣእዋም መሮሮ የጣቑዑልካ
ኣብ ክንዲ እሾኩሲ ጽሕዲ ኣብ ክንዲ ኣምዐ ካኣ ጸጾ(ዑበል ልሙዕ ገረብ ኣብ ጥቃ ማይ ዝበቁል አዩ) ይብቆለልካ
ኩሉ ዝጌ ምሕረቱን መጉሱን ካባኻ ኣይፈለ
ፈረ ብዛሕ ንምድርካ ካኣ ምልኣያን ምለካን ብሩኽ ኩን
እግዚኣብሄር ይባርኽካን ይሃልኻን
ገጹ የብርሃልካን ጸግኡ ድማ ይሃብካ ,ገጹ ይመልሰልካ ሰላሙ ድማ ይሃብካ
ሓለፋ ኩሎም ህዝብታት ብሩኽ ኢካ ኣባኻ ሰባኣይ ኮነ ሰበይቲ ወይ ኣብ ማልካ መኻን ኣይክኸውንን እዩ
ብዛሕ እንበር ኣይትውሓድ --ፍሬኻ ነባሪ ይኩን
ዝናብኩም በብግዚኡ ይሃብኩም--እንጌራኩም በሊዕክኩም ጽገቡ
ኣብ ምድርኩም ሃዲእኩም ተቀመጡ --ኣብ ምድርኩም ሰላም ይኩን
ንስካትኩም ካኣ በጥ ትብሉ--ዘፍርሃኩም ዘየልቦ ሃዲእኩም ትቕመጡ
ኣወዳትና ብጉብዝኖኦም ከም ነዊሕቲ ኣታክልቲ ይኩኑ--ኣዋልድና ከም ኣተሃንንጻ ኣዳራሽ እተወቅረት ኣዕኑድ ኩርናዕ ይኹና
መዓኽንና በብዓይነቱ እክሊ ይምላእኣ--ባጊዕና ኣብ መሮር ኣሰሓትን --ኣእናፋትን ይኩና
ከምቲ ንቦኣዝ ኣብ ኤፍራታ ሰልጥን --ኣብ ቤትልሄም ካ ስሙይ ኩን እተባህለ ንስካ ካኣ --ኣብ ዛሃገር ስልጥን ኩን ኣብ ህዝብካ ድማ ስሙይ ኩን
ንስካ ኣብ ከተማ ብሩክ ኩን ----ንስካ ኣብ መሮር ብሩክ ኩን ---ፍረ ምድርካ ፍረ ከርስካን ፍረ ማልካን ብሩክ ይኩን
ንስካ ኣብ ምውጻእካን ምእታውካን ብሩክ ኩን
ነቶም ዝላዓሉካ ጸላእትካ እግዚኣብሄር ኣብ ቅድሜካ ተሳዓርቲ ይግበሮም
ብሓንቲ መገዲ መጺኦም ኣብ ቅድሜኻ ብሸውዓተ መገዲ ይህደሙ----ንፋስ ከም ዝብተኖ ብቅቡቕ ይበተኑ
ከምቲ ዳዊት .ማይ ከም ዚብተን እግዚኣብሄር ንጸላተይ ኣብ ቅድመይ በተኖም ዝበሎ ጼላትካ መይ ከም ዝብተን ኣብ ቅድሜካ ይበተኑ
ከምቲ ንሲምሶም ኣሲሩ ዝነበረ ገመድ መንፈስ እግዚኣብሄር ከም ፈትሊ መናህናህ ዘበሎ-----ኩሉ ማእሰርትታትካ --ብመንፈስ ቅዱስ ሓይሊ መናህናህ ይበል.
ኣስማት ካብ ህዝብካ ጥንቆላን ካብ ምድርካ ይርሓቅ
ብሓድሽ ዘይቲ ተቀባእ--ካብቲ ቅብኢ ዝተላዕለንክሉ ጽላኢካ ግዛእ--ከምቲ ንዳዊት ባርያይ ረከብክዎ ብቅዱይ ዘይተይ ግማ ቀባእክዎ እተቀBAኢ--ቀርንካ ከም ናይ ዞባይ ይልዓል --ሓይልካ ከም ናይ ሪኤም ዝበለ ይኩን --ኣብ ልዕሊ ተመንን ኣንበሳን ኪድ---- ኣብ ልዕሊ ገበል ሽደንን ኣንበሳን ርገጽ
ኣንታ ያቆብ ድንካናትካ (ኣስማትኩም ኣትውሉ)ኣንታ እስራኤል ድማ ማሕደራትካ .ክንደይ ይጽብቅ ከም ለሴታት ኣብ ገምገም ሩባ ዘሎ ኣታክልቲ እግዚኣብሄር ከም ዚተከሎ ዕረታት ኣብ ወሰን ማይ ከም ዘሎ ስሕዲታት ኢዩ
ዘርእካ ድማ ኣብ ብዙህ ማያት ይኩን. ንጉስካ ካብ ኣጋግ ክብ ይብል-መንግስቱ ከኣ ልዕልቲ ኢያ.
ከምቲ እግዚኣብሄር ዝተዛረቦ ካብቲ ዘለካዮ ሽሕ ስዕ የብዝሕካ ይባርካን
ሓለፋ ኩሎም ህዝብታት ተባረክ -ከርስካ ብሩክ ኢዩ- ዘላለማዊ ፍረካ ካኣ ከተፍሪ ኢካ
ክትበልዕን ክትጸግብን ኢካ እግዚኣብሄር ኣምላካ እታ ጽብቅቲ ምድርካ ስለ ዝሃበካ ከተመስግኖ ኢካ
ምድርካ ብእግዚኣብሄር እተባረከት ትኩን በቲ ክቡር ናይ ሰማይ ነገር ብኣውሊን በቲ ኣብ ታሕቲ ዘሎ ማዕሙቅ በቲ ክቡር እቶት ጻሓይ -በቲ በዋርሕ ዝበቅል ክቡር ነገር ተባረክ
ከምቲ ንዛቢሎን ዝበሎ ብምውጻካ ባህ ይበልካ ብምእታውካ ባህ ይበልካ
ከምቲ ንኢሳኮር ዝተባህለሉ ኣብ ድካናትካ ሃብቲ ባሕርን ኣብ ሑጽ እተሓብኤ መዝገብን ጥወብ (ብላዕ)
.ከምቲ ንንፍታሌም ዝተባህሎ በረከት እግዚኣብሄር ይምላእካ ጽጉብ ኩን ..ንምዕራብን ንደቡብን ውረስ
ከምቲ ንኣሰር ዝተባህለ ብወዳትን ብሩክ በሕዋትካ ፍትው ኩን..ኣእጋርካ ኣብ ዘይቲ ይጥለቃ -መሳጉሬካ ሓጺን ኣስራዚ እዩ. --ሓይልካ ድማ መዓልታትካ ይኩን
ኣምላኽ ጥንቲ መንበሪኻ እዩ --እተን ዘላኣለማውያን ቀላጽሙ ግማ ኣብ ምሳካ አየን ንጸላትካ ኣብ ቅድሚካ ሰጎጎም ኣጥፎኦም
እስራኤል ብጹእ ኢካ (ስምኪ ኣትውሉ) ብእግዚኣብሄር ዝዳሃንካ መን ኢዩ ከማካ ዋልታ ሓገዝካ ንሱ ሴፍ ሓበንካ ኢዩ.--ጸላትካ ኪዙኡካ ኢዮም ንስካ ድማ ኣብ ልዕሊ በረክቶም ክትግጽ ኢካ
ቤት መቅደስ ህያው ኣምላክ ኢካ እሞ -ንዖቤድ ኤያምን ንቤቱን ዝባረከ ኣምላክ ይባርካ
ኣእጋርካ ከም ናይ ኢራብ ኣብ በራክ ቦታ ደው ይብልካ
እግዚኣብሄር ቢሂጉካ አዩ ኣሞ ብህግ ኢካ
እግዚኣብሄር ተኪልካ ኢዩ እሞ ትኩል ኢካ--እግዚኣብሄር መሪጽካ ኢዩ እሞ ምሩጽ ኢካ
እግዚኣብሄር ባሪኩካ አዩ እሞ ብሩክ ኢካ .እግዚኣብሄር ፈዊሳካ አዩ እሞ ጥዑይ ኢካ
እግዚኣብሄር ኣክቢርካ ኢዩ እሞ ክቡር ኢካ --እግዚኣብሄር ውልደይ ኢልካ ኢዩ እሞ ወራሲ ኢካ
እግዚኣብሄር ኣፍቂርካ ኢዩ እሞ ፍቁር ኢካ .እግዚኣብሄር ቀቢእካ ኢዩ እሞ ቕቡእ ኢካ
እግዚኣብሄር ሚሩካ ኢዩ እሞ ምሑር ኢካ --እግዚኣብሄር ሕሩየይ ኢልካ ኢዩ እሞ ሕሩይ ኢካ.

እግዚኣብሄር ካህን ኢሉካ ኢዩ እሞ ካህን ኢካ -እግዚኣብሄር ጨው ምድሪ ኢልካ ኢዩ እሞ ምቁር ኢካ .ብርሃን ኣለም ኢልካ ኢዩ እሞ ብርሃን ኢካ
እግዚኣብሄር ሉኡከይ ኢልካ ኢዩ እሞ ኣንባሳድር ኢካ. እግዚኣብሄር ቀቢካ ኢዩ እሞ ቅቡእ ኢካ
እግዚኣብሄር ብደም ዓዲገካ ኢልካ ኢዩ እሞ ጥሪቱ ኢካ --ቤት መቅደስ ኢልካ ኢዩ እሞ ቤት መቅደስ ሂያው ኣምላክ ኢካ.
እግዚኣብሄር ብማልቲ ጽበባ ይስማካን ስም ኣምላክ ያቆብ ልዕል ይብልካ ካብ መቅደሱ ረኤት ይስደደልካን--- ካብ ጽዮን ይደግፍካ --ንመስዋትካ ዘላለም ይዘክሮ--ነቲ ልብካ ዝደልዮ ይሃብካ --ንምክርካ ዘበለ ውን ይፈጽም --ንኩሉ ልማኖካ እግዚኣብሄር ይፈጽሞ
እግዚኣብሄር ይባርካን--ኩለን ማልታትካ ሰናይ የርኢካ.
ትሕዝቶ ኢድካ ኣጸቢቁ ይባረክ ድካናትካ እንግራ የንጀርብብ--ካህናትካ ምድሓን ይርከቡ --ብቅድስ ቅቢኢ ይቀቡኡ--ብዕልልታ ድማ ይደሰቱ
ማይካ መሊኡ ዋሃይዝካ ናብ ንቁጽ ይፍሰሱ--መንፈስ እግዚኣብሄር ኣብ ዘርእካ በረከት እግዚኣብሄር ድማ ኣብ ሓድግካ ይኩን
ክም ዕቦል ኣብ ትቃ ሩባ ከማ ለምልም
--እግዚኣብሄር ኣምላክ ኣብ ኩሉ ተግባር ኣእዳውካ በረከት ያኣዝዝ.
መንፈስ እግዚኣብሄር መንፈስ ጥበብን ምስትዋልን .መንፈስ ፍልጠትን ,መንፈስ ምግላጽን ይሃብካ
ከምቲ ሙሴየ ዓቃል ዝነበረ ብዓቅሊ ይምላእካ ,ከምቲ ን ኢያሱዝረገጽካይ ክትወርስ ኢካ ዝበሎ ዝረገጽካይ ውረስ
ሙሉእ ዕድሜካ ዝቃወመካ ኣይሃሉ--ኣብ ቅድሚ ኣምላክን ስብን መላክቱን ሞጎስ ይሃብካ
ሓደ እኻ ኽዕጽዎ ዘይክል ኣፍ ደገ ይከፈተልካ
ከምቲ ዳዊት ብምስትዋል ዝወጽን ዛቱን ዝነብረ ንስካ ድማ ብምስትዋል ተማላለስ
ቃልካ ንእግረይ መብራህቲ ንመገደይ ድማ ብርሃን አዩ ዝተባህለ -ኣብ ኩሉ ሂወትካ ብርሃን ይኩን
እግዚኣብሄር ነቶም ስቡር ልቢ ዘለዎም ቀረባ ኢዩ .ነቶም ቅጥቁጣት መንፈስ ዘለዎም ካኣ የድሕኖም ከም እተጽሕፈ ..እግዚኣብሄር ብስቡር ልብን ብቅጥቁጥ መንፈስን ይባርኩም
ንዝጠፉኡ ናብ ድህነት እትመልስ ..ኣብ ጸልማት ዘለው ናብ ብርሃን ከተትው ,,ንዝወደቀ ክተተንስእ,,ዝጠመየ ክትዕንግሉ ንዝትጽልኡ ክተፍቅሩ
ሓሳብ ክርስቶስ ኣብ ሂወትኩም ይሃልዋኩም ብመንፈስ ተመሉኡ ክስታት ኣዒንቲ ልቢ ይሃልኩም
ንሰናይ ብልህታት -ንእከይ ገርህታት ይግበርኩም
ሓጎስ ኣምላክ ሓጎስኩም ኢዩ እሞ ብሓጎስ ተማላለሱ ኣሜን ሪመይ ሓብትኩም ክሳብ ብካልእ ንራከብ ሰላም ቅንያት ምስ ጎይታ የሱስ ይግበረልና ተባረኩ።

0 comments
Other Article