ነቲ ዝስዕር ግና ተስፋ ኣሎዎ

Posted on 2015-02-18 · 1442 · 0 · 0

20 resources uploaded

እግዚኣብሄር ንማሕበሩ ከም መርዓት ዓይኑ ጌሩ አዩ ዝከናከናን ዝሕልዋን፣ ራእ 2.1 እቲ ኣብ የማናይ ኢዱ ሾብዓተ ኸዋኽብቲ ዝሐዘ፡ ኣብ ኢዱ ዝዓተረ ጎይታ የሱስ ኩርስቶስ ነቲ ኣብታ ማሕበር ዝግበር ጽቡቅ ይኩን ክፉእ ሕሱር ኮነ ኩቡር ስውር ኮነ ግሁድ ዝተዘርበ ኮነ ዝተሓስበ ብቀረባ ክከታተል ኣብ ማእከል ማሕበሩ ኩሉ ግዜ ይመላለስ ኣሎ። እዚ ማለት ኩሉ ኣብታ ማሕበረ ዝተገብረ ወይ ዘይተገብረ ዝታሕስበ ወይ ውን ግሁድ ይኩን ስውር ይፈልትጥ ማለት ኢዩ።

እዚ ባህ ዝብል ኣዚዩ ዘሕጉስን ዘሰክፍን ኢዩ፣ ጎይታ ኩሉ ግዜ ኣብ ኢዱን ኣብ ቅድሚ ገጹን ክገብረካ፣ ህይወትካ ነገርካ ብቀረባ ክከታተልን ሃለዋትካ ክፈልጥን ዘሐጉስ ዶ ኣይኮነን፣ ግን ከኣ ናብራካ ምስ ዘይጽብቅን ኣካይዳካ ምስ ዝኽፍእን ብቀረባ ስለ ዝከታተለካ የፍርሕ። ብዙሕ ግዜ ጎይታ ምሳካ ከምዘየሎ ብቀረባ ዝከታተለካ ዝሕልወካ ከም ዝሳንካ፣ ብቦታ ከምዝተፈለካ ብኩነታት ከም ዝተዓገትካን ይስማካ ኢዩ። ኤረ ሓንሳብስ ካብ ከባቢ ኣሕዋትካ ምስ እትፍለ ወላ ሓደ ዝዕዘበካ ከምዘየሎ ኮይኑ ክሳብ ዝስማካ ዝደለካዮ ትከውን። ጎይታ ግና ከምቲ ንዓካ ዝመስለካን ዝስማዓካን ኣይኮነን። ከምቲ ሰብ ዝርእዮ ኣይርእን፣ ከምቲ ሰብ ዝሓስቦ ኣይሓስብን፣ ብናይ ሰብ መምዘኒ እወን ኣይፈርድን። ንሱ ኣብ ቤተክርስትያን ምስ ኣሕዋት፣ ኣብገዛ ምስ ስድራካ፣ ኣብ በረካ በይንካ፣ ኣብ ምድሬበዳ ይኩን ከተማ፣ በሪክ ይኩን ኣብ ታሕቲ ኣብ ጸልማት ኮነ ኣብ ብርሃን ኣብ ከውሊ ኮነ ኣብ ጋህዲ ኩሉ መገድካን ህርመት ልብካን ከይተረፈ ዘይክወሎ ኣዚዩ ቀረባካ ኢዩ።

እዚ ባህ ዝብል ነብስካ ብምልእ ኣጽሊላ ተወኪላ ዓሪፋ ክትቅመጥ ዝገብርን ፍሉይ ባህሪ ጎይታ ኢዩ።ካብ ኩሉ ክፋእ ክሕልወካ ካብ ኢድ ጸላእትካ ከናግፈካ ድምጽካ ሰሚዑ ድልየት ልብካ ክመላኣካ፣ ኣብ ድካምካ ከበርትዓካ፣ ካብ ሕማምካ ክፍውሰካ፣ ናይ ልቢ ዓርኪ ኮይኑ ክምዕደካ። ከይጽምወካ ከዕልለካ።ኣብ ኩሉ ነገርካ ዝቀርበካ።

ካብዚ ዝበልጽ ጸጋ እሞ እንታይ ክህሉ ኢሉ። ግን ካኣ ክርስትና ኣብቲ ውሽጣዊ ሰብካ ብልቢ ብፍርሕት ኣምላክ ዝንበር ናብራ እንበር ብምስሉይነት ከምዘይስገር፣ እዚ ማለት ኩሉ ናብራካ ኣብ ቅድሚ እቲ ጸልማት ዘይጽልምቶ፣ ቦታ ዘይክውሎ፣ ስውር ዘይሕብኦ፣ ኣብ ዛኣተካዮ ኣትዩ ልብካ ዝከታተል ጎይታ ምሳካ ከምዘሎ ስለ ዘዛክረና፣ ናይ ሓቂ ናብራ ክትነብር፣ ካብ ክፋት፣ ግብዝናን ክትርሕቅ ኩሉ ግዜ ብእምነት ክርስትና ህይወትካ ክትስጉም፣ ነቲ ሕሱር ደርቢካ ነቲ ኩቡር ንክትሕዝን ግልጻዊ ናብራ ንትሕዝ ይገብረካ።
እቲ ንነገራት ብቀረባ ዝከታተልን ኣብ ማእከል እተን ሾብዓተ ቐወምቲ ቐንዴል ዚመላለስ ጎይታ ንማሕበር ኢፎሰን ዝበላ እስኪ ንከታተል

,,,ግብርኻን ጻዕርኻን ትዕግስትኻን፡ ነቶም እኩያት ሰባትውን ክትጾሮም ከም ዘይከኣልካን፡ ነቶም ሃዋርያት ኢና ዚብሉ እሞ ዘይኰኑ፡ ተዐዚብካዮምሲ ሓሰውቲ ዀይኖም ከም ዝረኸብካዮምን፡ እፈልጥ አሎኹ። ትዕግስቲ ኸኣ አሎካ፡ ስለ ስመይ ኢልካውን ተጻወርካ፡ ኣይሰልኬኻን።ግናኸ ነቲ ኣነውን ዝጸልኦ ዘሎኹ ግብሪ ኒቆላውያን ንስኻ ትጸልኦ ኢኻ እሞ እዚ ግዳ አሎካ። ራእ 2.2.3,6

ጎይታ ጻድቅ ኢዩ።ገጽ ሰብ ርእዩ ኣየዳሉን፣ ንሱ ክትሕጎስ ኢሉ ዘይኮንካዮ ኣይህበካን ኢዩ።ምስክሩ ኩሉ እሙንን ሓቅን ኢዩ። ስለዚ እዛ ማሕበር እዚኣ በቲ ንጹራት ኣዒንቲ ጎይታ ተመርሚራ፣ ኩሉ ኣካይዳኣ ናብራን ከምቲ ጎይታ ዝደልዮ ዝፈትዎን ኢዩ። ሰባት ሪኦም ብሓቂ ንጎይታ ዝገልጽ ፍረ ዘለዋ ህይወት ስለ ዝረከብላ ንኣምላክ ስሊኣ የመስግንዎ። ብመንፈሳዊ እትጽዕት፣ ህይወታ ወፊያ ንጎይታ እተገልግል ማሕበር ኢያ። ነብሳት ምእላይን ምጉሳይን ኣብ ጾሎት ምስክርነት ብኩሉ ዝወነት ማሕበር ኢያ።ብኩሉ ምእንቲ ስም ጎይታ ዝታዓገሰት ኢያ። ንቃል እግዚኣብሄር ሓለፋ ኩሉ ከም ተፍቅሮን ከም ትምርሓሉን፣ ነቶም ንቃል እግዚኣብሄር ዘቀይንንዎን ህርፋን ስልጣኖም ዝገብርዎ ድማ ብትሪ ዝተቃወመት ማሕበር ኢያ።
ግናከ ነታ ቀዳመይቲ ፍቅርኪ ሓዲካያ ኢካ እሞ እዚ ረኪበልካ ኣለኩ። ራእ 2.4

ኣዛ ንሪኣ ዘለና ማሕበር ብብዙሕ ጽቡቅ ነገር ዝተከበት፣ ብግዳም ንዝሪኣ ምልእትን ብልጽትን ኣበር ዘይብላ ትመስል። ጎይታ ኣብ ቅድሚ ዓይኑ ጥቁኡ ኣብ ውሽጣ ስለ ዝኮነ ኣይተከወሎን። ማሕበር ኢፎሶን ምስኩሉ ጽቡቆም፣ እታ ቀዳመይቲ መሰረታዊት ፍቅሪ ሓዲጋታ ስለ ዝጸንሐት፣ጎይታ ንደቂ መዛምርቱ ክምህሮም ኮሎ፣ንእግዚኣብሄር ኣምላኽካ ብምሉእ ልብኻን ብዅሉ ንፍስኻን ብዅሉ ሓሳባትካን ኣፍቅሮ፡ ማቴ 22.37። እዚ መሰረታዊ ህይወት ክርስትና ኢዩ። ምናልባት ብሰባት ኣሉ ዘይባሃሎ ትእምርትን ታምራት። ምላኣት ቃል ኣምላክ ዘደንቅ ትንቢታት ይሃልካ፣ ጎይታ ንሃቀና ነፍሲ ወከፍ ሰብ ይፍትሾ ኢዩ።
,,, እምብኣርሲ ኻበይ ከም ዝወደቕካ ዘክር,,,ራእ 2.5

ዘሰንብድ ፍጻሜ ኢዩ። ክንድዚ ዚኣክል ጽቡቅ ግብርን ናእዳን ኮለካ ካብ ኣምላክ ወዲቅካ ጸኒሓ። ክብቲ ዘሰንብድ ድማ ካብ ጎይታ ምውዳቃ ኢዩ። ኩሉ ነገራት ተሪፉ ንጎይታ ከነፍቅር ምሱኡ ትራይ ክንግዛእ እዚ መልሲ ተግባሩ ጽቡቅ ዓስቢ የውህበና። ጎይታ ነዛ ማሕበር ክትንሳሕ ነቲ ዝገደፎቶ ቀዳማይ ግብራ፣ ንኣምላክ ምፍቃር ክትገብሮ ኣዚዝዋ። ራእ 2.5 ንስሓ ካብቲ ገዲፍካዮ ዝመጻእካ ተመሊስካ ነታ ዝገደፍካያ መልዓል ኢዩ።
እዛ ማሕበር እዚኣ ዋላ ዳኣ ኣብ ድካምን ኣብ ውድቀትን ትንበር እንበር ጎይታ ግና ምሳኣ ይከታትላ የጽልላ ነሩ። ንክትምለስ ድማ ብሃንቀውታ ይጥምታን ሃንቀው አሉ ይጽበያ ኔሩ። እንተዘይተመልሰት ግና ነቲ ቐዋሚ ቐንዴልካ ኻብቲ ስፍራኡ ኸዝብሎ ምካኑ ኣጠንቂቅዋ። ካብዚ ዝብርትዕ መጠንቀቅታ የለን፣ ጎይታ ክገድፈካ ገጹ ክኽውለልካ እቲ ዝዓበየ መርገም ክርስትና ኢዩ። ስለዚ ጎይታ ሚዕድዋ ክትንሳሕ ክትጸሪ ክትልብም ኣዚዝዋ።
ነቲ ዝስዕር ግና ተስፋ ኣሎዎ፣

,,,,ነቲ ዚስዕር ካብታ ኣብ ገነት ኣምላኽ ዘላ ኦም ህይወት ኪበልዕ ክህቦ እየ።ራእ 2.7
ምስዓር ማለት ናብ ፍቅሪ ኣምላክ ምምላስ ማለት ኢዩ። ንኣምላክ ምፍቃር መሰረት ዝገበረ፣ብዙሕ ጽቡቅ ግብሪ ዝተመሌኤ ካልእ ድርኪት ዘይብሉ እቲ ዝስዕር ይብሃል።

,,,እዝኒ ዘላቶ እቲ መንፈስ ንማሕበራት ዚብለን ዘሎ ይስማዕ።ራእ 2.7
ስለዚ ኣብዛ ሳዕት እነንብብ ዘለና ናይዚ ዝበና ኣመንቲ ከ፣ እቲ መንፈስ ዝብለና ዘሎ ነስተውዕሎ ዶ ንህሉ? እቲ ኩሉ እንትናካ ዝከታተል፣ ህርመት ልብካ ዝፈልጥ ዘይክዎሎን እንተ ዝግለጽ እሞ ብዝዕባካ እንታይ ምስተረክበካ፣ እንታይ ምበለ፣ እንታይ ምስተረክበካ፣ ኣበይናይ ሸነክኻ ጎዲልካ ምጸናሕካ፣ ከምተን ሓምሽተ ደናግል ዘይተን መሊኤን ዝጸንሓ ዶ መሊካ ምጸናሕካ ወይስ ከምተ ዘይቲ ወዲኤን ግና ደቂሰን ዝጸንሓ ዘይለባምት ምጸናሕካ። ብፍቅሪ እትገብር እምነትን ህይወትን ክትህልወና አዩ ጎይታ ዝብህጎ። ኣምላኽ ኣይዕሾን ኢዩ። ብስጋ ክሎካ እትገብሮ እትዛረቦን እትሓስቦን ዝከታተል ጎይታ ኣሎ፣ ብግዚኡ ናብ ብርሃን ከምጾ፣ ዘይገበርካዮ ግና ክትገብሮ ዝግባኣካ ዝገደፍካዮ ጽቡቅ ግብርን ግበር። ኣብ ኣምላክ ተወከል ብመንፈሱ ተማላለስ፣ ነቲ ንሱ ዝጸሎ ጽላእ፣ ነቲ ንሱ ደስ ዝብሎ ፍቶ፣ ንመከራ ጸሊእካ ንዓለም ኣይትፍቶ ክስብ ሞት እሙን ኩን፣ ነዚ እንተግርካ ክትስዕር ኢካ፣ ካብታ ኦም ህይወት ግዴካ ክትበልዕ ብምንፈስ ቅዱስ ንቃሕን ንሱ ዝበለካ ስማዕ፣ ንሱ እንተጌርካ ካብቲ ቀዳማይካ ዳሕረዋይካ ክጽብቅ ኢዩ።


0 comments
Other Article