ምስ መን ንመላለስ?

Posted on 2012-09-10 · 1525 · 0 · 1

32 resources uploaded

ወዲ ሰብ መልክዕ ኣምላኽን ክብርን ዘለዎ ብዘሎ ስልጣን ከኣ ኣብ ኢዱ ዝተዋህቦ ኣብ ልዕሊ ኣእዳው ግብሪ ኣምላኽ ዝተሸመ ድላይ ልቡ ንምግባር ከኣ ፍቓድ ዝተዋህቦ ካብ ኣምላኽ ከኣ ምብጃው ዝረኸበ ኣዝዩ ቡሉጹ ፍጥረት እዩ። ካብ ምግራም ዝተላዕለ ኸኣ እዩ እቲ ንስኻ እትዝክሮን እትሓስቦን ወዲ ሰብሲ ከመይ ዝበለ ኰን እዩ ብምባል ብዛዕብኡ ዝተጻሕፈ። ታሪኽ እዚ ከምዚ ዝዓይነቱ ክብሪ ዘለዎ ሰብ እምብዛ መቂሩን ወቂቡን ንምንባር ከኣ ካብቲ ዝተሓተ ክሳብ እቲ ዝለዓለ ነገር ተገይርሉ።

ወዲ ሰብ እዚ ፍጡር ኣምላኽ ዘይተቐበሎን፣ ካብ ፈጣሪ ኸኣ ዘይተዋህቦን ምንም ነገር የልቦን። ኣብ ልዕሊ ኹሉ ክገዝእን ሓለፋ ኹሉ ኸኣ ጸብለል ኢሉ ክመልኽ ዕድል ተዋሂብዎ። ኣምላኽ እቲ መዘና ኣልቦ ብዛዕባ እዚ ፉጡር ዘለዎ ግዲ እምብዛ ዓቢ ካብ ምዃኑ ዝተላዕለ፣ ምንም እኳ እዚ ሰብ ምስኡ ከይከውንን ድሌት ልቢ ፈጣሪኡ ከይገብርን እንተ ሓንገደ ንሱ ግና ብፉጹም ኣይሓደጎን።

ሰብ እዚ ፉጡር ወዲ ኣዳም፣ ነቲ ካብ ኣምላኽ ዝረኸቦ መስለ ዕሽሽ እኳ እንተበሎ ኣምላኽ ግና ብምሕረቱ ይጸባበዮ እምበር ሸለል ኣይበሎን። ኣምላኽ እዚ ፈቃር፣ ብምሕረት ምሉኡ፣ ንኹራ ደንጓዪ፣ ዝኸነ ኣምላኽ ካብ ሰብ ዝደልዮ ነገር ኣሎ እዩ። እቲ ንሱ ዝደልዮ ክግበር ፍቓደኛ ዝዀነ ሰብ ከኣ ነቲ ኣምላኽ ዝደልዮ ክገብሮ መታን ካብ ኣምላኽ ጸጋ ይወሃቦ እዩ። ሎሚ ኣምላኽ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ዕለታት ዓመታትና ንዕኡ ቦታ ክንህቦ ይደልየና ኣሎ። ኣብዘን ኣብዛ ምድሪ ንንበርን ዓመታት ወርሓትን መዓልታትን ሰዓታትን ዋላ እኳ ኣብተን ካሊኢታት ኣብ ህይወትና ስፍራ ይደሊ ነዚ ክሳብ ክንደይ ኰን ፍቓደኛታት ንኸውን?

ባህጊ ኣምላኽ ኩሉሳዕ ኣብ ኩሉ እዋን ኣብ ሰብ ማሕደርን መንበርን ክረክብ እዩ። ክንዮ እዚ ኣምላኽ ካልእ ባህጊ የብሉን። ነዚ ኸኣ እዩ እቲ ፈቃር መድሓኒ ኣብ ቃሉ ክዛረብ ከሎ ከምዚ ብምባል ዝተዛረብ “የሱስ ከኣ፣ ዜፍቅረኒ እንተሎ ቃለይ ይሕሉ ኣቦይ ድማ የፍቅሮ ናብእውን ንመጽእ ኣብኡ ኸኣ ማሕደር ክንገብር ኢና” ወንጌል ዮው 14፣23 እወ ማሕደር ኣምላኽ ሰብ እዩ። ነዚ ሰብ እዚ ማሕደር በይኑ ክገብሮ ኸኣ ኣብ መስቀል ዝሞተ። መድሓኒ ቤት ልቢ ስብ ክወርስ ወትሩ ኣብ ኣፍ ደገ ምስ ኣንካሕከሓ እዩ። ሎሚ ኣብ ኩሉ ህይወትካ መንበሪኻ ክኸውን ፍቓደኛ ዲኻ?

ሓደ ግዜ ይብሃል ሓደ ህብታም መንእሰይ ጐበዝ ነበረ። ነዚ ሰብ እዚ ሰይጣን እምብዛ ኣጨነቖ ለይተ ለይቲ ኸኣ ብፍርሕን ብስቓይን የሕልፎ ነበረ። እዚ ሰብ እዚ ሓደ ግዜ ከምዚ ኢሉ ሓሰብ፣ ኣነ ኩሉ ኣሎኒ ዝጐድለኒ ኸኣ የብለይን ግና እዚ ጭንቂ ክጻወሮ ኣይከኣልኩን ስለዚ ብዘይመድሓኒ ምንም ትርጉም የብለይን እሞ እስከ ንጐይታና የሱስ ክርስቶስ ኣብ ቤተይ ክጽውዖ እሞ ተወሓደስ ሓንቲ ክፍሊ ክህቦ ብድሕር እዚ ይሕልወንን ይባርኽንን ክብል ሓሰበ። የሱስ ከኣ ምስ እዚ ጐበዝ ተሰማመዐ ናብ ቤቱ ኸኣ መጽኡ ካብቲ ብዙሕ ክፍሉ ኣብ ሓንቲ ቤት ተቐመጠ። ወይ ሰብኣይ ግና ካብቲ ዝመጾ ዝነበረ ናይ ሰይጣን መጥቃዕቲ ኣየዕረፈን። ወዮ ጐበዝ እምብዛ ተገረመ እዚ ኩሉ ክሕልውኒ ኢለ ንየሱስ ጸዊዔዮ ምንም ዝተገብረ ነገር የሎን። ንየሱስ ከኣ ስለምንታይ ግና ዘይሓለኻኒ በሎ። የሱስ ከኣ ወደይ፣ ሰይጣን ኣባታ ኣነ ዝነበርክዋ ክፍሊ ኣይመጸን ኣባተን ዘይሃብካኒ ክፍልታት መጺኡ ግና ኣጥቂዕካ ሕጂ ኸኣ ኣብ ኩሉ ሽመንኒ እሞ እቲ ሓለዋይ ክትርእዮ ኢኻ በሎ። ወዮ ጐበዝ ከምተባህሎ ገበረ ድሕር እዚ ስይጣን ስፍራ ንየሱስ ሓዲግሉ ተዕዘረ። እዚ ምስላዊ ኣዘራርባ ዘስተምህረና ነገር እንተ ሃልዩ ክሳብ እታ ደቃቕ እትብሃል ናይ ህይወትና ነገር ንመድሓኒ ንምሃብ ክንውስን ከምዘሎና እዩ።

ኣብ ህይወትን ክሳብ ክንደይ ኮን ኢና ንኣምላኽ እንቋጽሮ ዘሎና? ክሳብ ክንደይ ክፋል ናይ ህይወትና እዩ ንሱ ገዚኡና ዘሎ? ዓመታት ዕለታትና ብኸመይ እየን ዝፍለጣ? ኣብ ዝሓልፈ ኣብ ማዕከናት ዜና ሓደ ነገር ኣንቢበ ሓንቲ ጓል 106 ዓመት ኣደ እያ። ብዛዕባ ዝሓለፈቶ ታሪክ ኩሉ ትዛረብ ኔር ኣብ ዕላላ ኩሉ ግና ሓንቲ ቓል ፈጺማ ኣይነበረትን ኣምላኽ ትብል ቃል። እዘን ዝሓለፈተን 106 ዓመታት ብዘይ ኣምላኽ ክሳራ ዶ ኣይኮነን? ሎሚ እዘን ንሓለፈን ዘሎና ዓመታት ኣምላኽ እንተ ዘይተሓዊስዎን ክሳራ እየን። ምጉያይን ምውጽና ምእታውና ምብላዕና ምስታይና ኰታ ከምተራ መዓልታት ዓመታትና ይሓልፋ እንተ ኣለዎ ኣብቲ መዛግብቲ ኣምላኽ ዳሕራይ ግደ ስለ ዘይህልወና መወዳእትኡ ጣዕሳ እዩ።

ኣብ መጽሓፍ ቁዱስና ብዛዕባ እዚ ዝምልከት ዝተጻሕፈ ኣሎ እሞ እስከ ሓቢርና ክንርኢ። ብዛዕባ ክልተ ሰባት ግና ዝሓለፍዎ ዓመታት በብይኑ ገጻት ዘለዎ ክንርኢ ኢና። ኣቦን ወድን እዮም፣ እቲ ሓደ ሄኖክ እቲ ዉሉዱ ኸኣ ማትሱላ። ማትሱላ ኣብ ታሪኽ ዓለም እቲ ዝነወሐ ዓመታት ዝገበረ ናይ ዕድመ በዓል ጸጋ እዩ። ን969 ዓምታት እዩ ብህይወት ኔሩ። ኣብኡ ሄኖክ ከኣ ሓደ ርብዒ ናይ ወዱዩ ብህይወት ዝነበረ። ኣብ መንጐ እዞም ክልተ ሰባት ዝተራእየ ፍልልይ ግና ኔሩ፣ እሱ ኸኣ እቲ ሓደ ንኣምላኽ ዘቋጸረ ታሪኽ ክህልዎ ከሎ እቲ ሓደ ግና ምንም ንኣምላኽ ዝገልጽ ታሪኽ ዘይነበሮ እዩ።

እቲ ቓል ብዛዕባ ሄኖክ ክዛረብ ከሎ “ሄኖክ ንማትሱላ ምስ ወለደ ኸኣ ድሕርኢ ሰለስተ ሚእት ዓመት ምስ ኣምላኽ ተመላለሰ ኣወዳትን ኣዋልድን ከኣ ወለደ። ኩሉ ዕድመ ሄኖክ ድማ ሰለስተ ሚእትን ስስን ሓሙሽተን ዓመት ኰነ። ሄኖክ ምስ ኣምላኽ ተማላለሰ ኣምላኽ ወሲድዎ እዩ እሞ ኣይተራእየን” ዘገርም ታሪኽ። ሄኖክ እተን ዝነበርኦ ዓመታት ኩለን ንኣምላኽን ንኽብሩን ተጠቂሙለን ንኣምላኽ ከኣ ኣስሚሩ ሓሊፉ ዓስቢ እዚ ኸኣ ብሉጽ ክብሪ ዓጺዱ። ወሲኹ እቲ ጹሑፍ ብዛዕብኡ ክዛረብ ከሎ “ሄኖክ ሞት ምእንቲ ኸይርኢ ብእምነት ገዐዘ። ቅድሚ ምግዓዙ ንኣምላኽ ከም ዘስመረ ተመስኪርሉ ነበረ እሞ ኣምላኽ ስለ ዘግዐዞ ኣይተረኽበን” እብ 11፣5

ሄኖክ እተን ዓመታቱ ኩለን ምስ ኣምላኽ እዩ ሓቢሩ ተጋዒዝለን። ነቶም ንዓመታቶም ብኸንቱ ብዘይ ኣምላኽ ዘሕልፍዎን ዝነበሩ ሰባት ከኣ ብዘይ ማዕዳን መጠንቀቕታን ኣይሓደጎምን። ሄኖክ ናይ ኣምላኽ ባርያ ምስ ኣምላኽ ምምልላስ መኸሰብ እምበር ክሳራ ከም ዘይኰነ ኣንዳዕዲዑ ፈሊጡስ ነቶም ክሳራ ኰይኑ ዝስምዖም ምርኡያትን ፈሪሓ ኣምላኽ ዘይብሎም ሰባትን ይገንሖም ከም ዝነበረ ቃል ኣምላኽ ይነግረና “ሄኖክ እቲ ሳብዓይ ካብ ኣድም ነዚኣቶም እንሆ ጐይታ ንኹላቶም ኪፈርዶም ኢሉ ምስ ኣእላፋት ቁዱሳቱ መጺኡ ኣሎ ነቶም ፍርሃት እግዚኣብሄር ዜብሎም ኩላቶም ድማ ብዛዕባ እቲ ዝገበርዎ ኹሉ እከይ ግብርን ብዛዕባ እቲ ሓጥኣንን ገፋዕትን ብዛዕብኡ እተዛረብዎ ዘበለ ኹሉ ዘረባ ድርቅና ኪቐጽዖም እዩ ኢሉ ተነበየሎም” ዩሁዳ 1፣14-15።

እወ ፍርዲ ኣምላኽ ኣብቶም ብዘይ ኣምላክ ዝመላለሱ ንዓመታት ዕለታቶም ከኣ ብኸንቱ ዘሕልፉ ከም ዝዀና ርግጽ እዩ። ሎሚ እዝ ሓቒ ኣብዚ ዘሎናዮ ዘመን ይረጋገጽ ኣሎ። ሄኖክ ግና ዓመታቱ ኩለን ኣምላኽ ዘለዎን ኢድ ኣምላኽ ዝተሓወሰን ክኸውን ደልዩ ቀቢጹ ኸኣ ንዕኡ ንኣምላኽ ሲዒቡ። ኣምላኽ ከኣ ናብ ክብሪ ቡሉጽ ቦታ ኣስጊርዎ። ሄኖክ ዝነብረሉ ዝነበረ ዘመን ኣዚዩ ርኽሰት ዝበዝሖ ደቂ ሰባት ብኽፋትን ብሓጥእያትን ዝተቸማለቑሉ ሰዓት እዩ እሱ ግና ምስ ኣምላኽ ጥራይ ክመላለስ ወሲኑ። እዋና ካብቲ ሄኖክ ዝነበረሉ ዘመን ብሚኢቲ ዕጽፊ ዝገደደ እዩ ኣብዚ እዋን እዚ ኸኣ ምስ ኣምላኽ ምምልላስ እቲ ዘዋጽእን ዝበለጸ ናይ ሕይወት መፍትሕ እዩ።

1 comments

· 2012-09-11
thank you Hanni and Happy birthday.... year of blessings with all ur family.
Other Article