መአዛ ክርስቶስ

Posted on 2012-11-11 · 1379 · 0 · 0

12 resources uploaded

"ከመይ አብ ማእከል እቶም ዝደሓኑን እቶም ዝጠፍኡን አብ ቅድሚ አምላኽ መአዛ ክርስቶስ ኢና።" 2 ቆረ 2፡15

መአዛ ክበሃል ከሎ ቃል ብቃሉ ጣዕሚ ማለት እዩ። ዝበዝሕ ግዜ ግና መአዛ ብመልሓስና ዝጠዓም ነገራት ዘይኮነ ንእነሽትቶ ነገር የመልክት። ቅድሚ ናብ ጥቅሲ 15 ምብጻሕና ቁሩብ ንድሕሪት ተመሊስና አብ 14 ክንርእዮ ከለና፡ ". . . ብአና ጌሩ’ውን ክርስቶስ ከም ዝፍለጥ ንምግባር ከም ጥዑም መአዛ . . . " እንዳበለ ክቕጽል ከሎ ንርኢ። ንሕና እቲ ሓቀኛ ቃል አምላኻዊ ናብራ ክነብር አብ እንጅምረሉ ግዜ ከይተረደአና ከባቢና ብአና ክጽሎ ይጅመር። እዚ ድማ አብዛ ጥቕሲ ከም እንርእዮ እቲ ናይ ጐይታ መአዛ (ጣዕሚ) ብአና ጌሩ ናብቶም ዝአምኑን ዝጠፍኡን ከም ዝበጽሕ ይገብር። እቲ ቀንዲ(fundamental) ነጥቢ ወይ ሓሳብ አብዚ ክንርእዮን ዘለና፡ ካብ ዘይብልካ ምሃብ አይከአልን እዩ፣ እዚ ክብል ክለኹ ቅድም ንሕና ናይ ጐይታ ጣዕሚ ክንፈልጦ የድሊ።

ናይ ጐይታ ጣዕሚ ንኽንፈልጦ እሞ ነባሪ መአዛ ክህልወና ድማ ምስኡ ግዜ ምሕላፍ፣ ቃሉ ምንባብ፣ ምጽላይ የድልየና። እዚ መዓልታዊ ናብራና ምስ ኮነ ድማ እቲ ናይ ክርስቶስ መአዛ ካባና ሓሊፉ አብ ከባቢና ፍቕሪ፣ ትሕትና፣ ርህራሄ፣ ሰላም ክሽተት ይጅመር። ንጐይታ ዘንጸባርቕ ሂወት’ዶ ንነብር አሎና፧ ጌና ከይመስከርናሎም ከለና ብመአዛና’ዶ ይማረኹ አለዉ፧ ቃል አምላኽ ክንፈልጦ ወይ (memorize) ክንገብሮ ንኸእል ንኸውን፣ ግን ንነብሮዶ አሎና፧

0 comments
Other Article