ኣምላኻዊ ሓዳር፣ ገነት ኤድን (3) ኣዳም፡ ሄዋን

Posted on 2013-09-11 · 1892 · 0 · 0

30 resources uploaded

እግዚኣብሄር ኣምላኽ ክኣ ንሰብ ወሲዱ ከዐይያን ኪሕልዋን ኣብ ገነት ኤደን ኣቐመጦ። እግዚኣብሄር ኣምላኽ ድማ ንሰብ፡ ካብ ኩሉ ኦም ገነት ከም ዝደሌኻ ብላዕ። ካብታ ጽቡቕን ክፉእን እተፍልጥ ኦም ግና ካብኡ ምስ እትበልዕ መዓልቲ ሞት ክትመውት ኢኻ እሞ፡ ካብኣ ኣይብላዕ ኢሉ ኣዘዞ። እግዚኣብሄር ኣምላኽ ክኣ፡ ሰብኣይ በይኑ ክኸውን ጽቡቕ ኣይኮነን፡ ንእኡ ኣትበቅዕ ደጋፊት ክገብረሉ ኢየ በለ። ዘፍ 2፤ 15-18

እግዚኣብሄር ንሰብ ናብታ ገነት ከምጽኦ ከሎ፤ ብዕላማ እዩ ኣምጺኡዎ። ኣቐዲምና ኣብ ካልኣይ ክፋል ከም ዝገለጽናዮ እዛ ገነት እዚኣ እታ ኣምላኽ ንኣዳም ዝሃቦ ሓዳሩ ምዃና ተሰማሚዕና ኔርና። ስለ ዝኾነ ከኣ መምርሒ # 3 ኣብ ክፋል 2 “ንሓዳርና (ሰበይቲ/ሰብኣይ/ዉሉድ) ክንሕልዎን ክንዓየሉን ናብ ፍረ ከነብጽሖን ኣለና” እዩ ኢልና ኔርና። ስለምንታይ እዩ ግና ምሕላውን ምዕያይን ዘድለየ፧ ዝብል ሕቶ ክልዓል ኣገዳሲ እዩ። እዚ ከኣ ኣብታ ሓዳር (ሰበይቲኻን ደቕኻን) ኣምላኽ ክቡር ነገር ኣቐሚጡ ስለዘሎ፤ ነዚ ክቡር ነገር ከኣ ናብ ፍረ ክበጽሕ ምእንቲ ንኣዳም እዩ እቲ ሓላፍነት ወይ ከኣ ዕዮ ተዋሂቡ። እዚ ከኣ ኣብዛ ትስዕብ ጥቕሲ ተጻሒፉ ንረኽቦ ‘እግዚኣብሄር ኣምላኽ ክኣ ምርኣዩ ዜብህግ፡ ምብላዑ ዝጥዑም ኩሉ ኦም ኣብ ምድሪ ኣብቆለ፡ ኣብ ማእከል ገነት ክኣ ኦም ህይወት፡ እታ ጽቡቕን ክፉእን እተፍልጥ ኦም ድማ። ንገነት ዜስቲ ርባ ኽኣ ካብ ኤደን ይውሕዝ ነበረ። ካብኡ ድማ ተፈላልዩ ኣርባዕተ ጨንፈር ኮነ። ስም እቲ ሓደ ፒሶን ኢዩ። ንሱ ነታ ወርቂ ዘለዋ ኹላ ምድሪ ሓዊላ ይኸብብ። ወርቂ እታ ምስሪ ኣዚኣ ድማ ጽቡቕ ኢዩ። ኣቡ ብዶላሕን ክቡር ዕንቁን ኣሎ። ስም እቲ ኻልኣይ ርባ ድማ ጊሆን ኢዩ፡ ንሱ ንኹላ ምድሪ ኩሽ ይዞራ። ስም እቲ ሳልሳይ ርባ ኽኣ ሂዴቄል ኢዩ፡ ንሱ ብቕድሚ ኣሶር ኣቢሉ ዝከይድ ኢዩ። እቲ ራብዓይ ርባ ድማ ኤፍራጥስ ኢዩ።’ ዘፍ 2፤9-14። ስለምንታይ ኣይንፈልጥን፤ ግና ከኣ ኣምላኽ ብኹሉ ጥበቡን ፍልጠቱን ኣዳም ክገብሮ ወሰነ። እዚ ማለት ግና ሰበይቲን ዉሉድን ኣብ ምዕያይ ግደ የብሎምን ማለት ኣይኮነን። ብዛዕባ ግደ ሰበይትን ዉሉድን ኣብ ዝመጽእ ክንርእዮ ኢና። ሕጂ ግና ብዛዕባ ሰብኣይ እስከ ንመርምር። እዚ ሓሳብ እዚ ከኣ ዝምህረና ነጥብታት እዘን ዝስዕባ እየን

መምርሒ # 1 ንገነት ኤድን (ንሓዳር) ምሕላውን ምዕያይን፤ መጀመርታ ንሰብኣይ እዩ ተዋሂቡ።

እዚ ድማ ሰብኣይ መራሒን ሓላውን (ዋርድያ) ናይ ቤቱ ምኻኑ እዩ ዝመህረና። ሰብኣይ ኩሉ ግዜ ካብ ኣምላኽ ዝተዋህቦ ሓላፍነት ናይ ዕዮን ምሕላውን ስለዘለዎ፤ ኣምላኽ ወላ ኣካላዊ ብቕዓት ከይተረፈ እዩ ሂቡዎ። እዚ ከኣ ኣምላኽ ሓደ ነገር ግበር ክብለካ ከሎ፤ ነቲ ትእዛዝ ክትገብሮ ዘኽእል ክእለትን ብቕዓትንውን ይህበካ ምዃኑ እዩ ዘርኢ። ሰለዚ ሰብኣይ ንቤቱ(ንሓዳሩ) ብነገራውን መንፈሳውን መንገዲ ክሕሉዋን ክከናኸናን ናብ ፍረ ከብጽሓን መንግስታዊ ሓላፍነት ኣለዎ። ከምዚ ምስ ዘይገብር ከኣ ብሸለልትንት ተሓታቲ ይኸውን። “እቲ ንዕዮ እግዚኣብሄር ዕሽሽ ኢሉ ዚገብሮ ርጉም ይኹን፡” ኤር48፤10። ሓደ ሰብኣይ ንሰበይቱን ደቁን ኣገልገልቲ ናይ ቤት-ክርስትያን ጥራይ ክምህርሉ ዝጽበ እንተ ኮይኑ ብጣዕሚ ተጋግዩ ኣሎ። ጓሶት ቤትክርስትያን (ፓስተር)፣ ኣገልገልትን ንደቅና ከምዚ ዘይመሃርዎም ከምቲ ዘይመሃርዎም ወይ ከምዚ ዘይመሃሩና ክብል ሰብኣይ መሰል የብሉን። ከመይሲ ንሱ ባዕሉ ካብ ኣምላኽ ናይ ምምሃርን ምምራሕን ናይ ቤቱ ሓላፍንት ስለዘለዎ እዩ። ድሕሪ ደጊም ንኣገልገልቲ ምንቃፍ ምናዳ እቶም ሰብኡት ከቋርጽዎ ኣለዎም። ንስኻ’ኳ ርእሲ ቤትካ ከለኻ ንቤትካ ክትምህርን ክትኩስኩስን ግዜ እንተ ዘይወሲድካ፣ ከመይ ጌርካ ድኣ ኣገልጋሊ ቤትክርስትያን ንስድራኻ ክምህረልካ ትጽበ። ንሱውን ቤት እኮ ኣለዎ። ክኣልዮምን ክምህሮምን ክመርሖምን ዝደሊ ስድራ ኣለዎ። ስለዚ ነፍሲ ወከፍ ሰብኣይ ቤቱ ክምህርን መንፈሳዊ ጥዕና ስድርኡ ክሕሉን ክኸናኸንን ግዴታ ኣለዎ። እዚ ሓደ ካብቲ ዘይልውጥ ጻውዒት ኣምላኽ ንሰብኡት እዩ። “እግዚኣብሄር ከኣ እቲ ብዛዕባ ኣብርሃም እተዛረቦ ኼምጻኣሉ፡ ንሱ ድማ ብድሕሪኡውን ንቤቱን ንደቁን መገዲ እግዚኣብሄር ኪሕልውን፡ ጽድቅን ፍርድን ከኣ ኪገብሩን ምእንቲ ኺእዝዛኦም፡ ፈለጥክዎ በለ።” ዘፍ18፣19 ናይ ብሉይ ኪዳን ትእዛዝ ክኸውን ከሎ ናይ ሓድሽ ኪዳን ከኣ ከምዚ ይብል “ከምቲ ክርስቶስ ንማሕበሩ ዘፍቀራ፡ ኣቱም ሰብኡት፡ ኣንስትኹም ኣፍቅሩ። ክርስቶስ ብቓሉ ገይሩ ብምሕጻብ ማይ ምስ ኣጽረያ ምእንቲ ኪቕድሳ፡ ርስሓት ወይስ ዕጣር ወይስ ገለ ነዚ ዚመስል ዜብላ፡ ብዘይ መንቅብ ቅድስትን ክብርትን ማሕበር ገይሩ ንእኡ ምእንቲ ኬቕውማ ኢሉ፡ ርእሱ በጃኣ ሀበ።”ኤፌ 5፣25-27። እዚ ኣቢዪ ምስጢር እዩ፣ ክርስቶስ ንማሕበሩ ብቓሉ ገይሩ ብምሕጻብ ማይ ኣጽርዩ ንእኡ ትበቅዕ ማሕበር ገይሩዋ፣ ሰብኡት ከኣ ከመኡ ከምቲ ናይ ክርስቶስ ንኣንስቶም ብቃል ኣምላኽ ምሂሮም (ኣጽርዮም) ንእኦም ዝበቕዓ ክገብሩወን ሓደ ካብቲ መምርሒ ኣምላኽን መግለጺ ፍቕሮም ንኣንስቶምን እዩ። ስለዚ እዝ ከነምልጠሉ ንዝኾነ ሰብ ከኣ ከነጸግዓሉ ዘይንኽእል ሓላፍነት ናይ ሰብኡት እዩ። እዚ ማለት ሰበይቲ ኣይተገልግልን፣ ኩሉ ግዜ ካብ ሰብኣያ ጥራይ ተጸባዪት ማለት ኣይኮነን። ነገር ግና ኣብ መንግስቲ ኣምላኽ እዚ ቅኑዕ ኣሰራርዓ ናይ ስድራ ቤት እዩ። ኣብ ትሕቲ መሪሕነት ሰብኣያ ኮይና ሰበይቲ ክትምህር ትኽእል እያ። ብዛዕባ ስርዓት መንግስቲ ኣምላኽ ካብ “love one another” by Watchman Nee ዝያዳ ብሰፊሑ ክንምሃር ንኽእል።

መምርሒ # 2 ኣዳም ነዚ ናይ ምሕላውን ምዕያይን ትእዛዝ ክቕበል ከሎ በይኑ እዩ ነይሩ፤ ሄዋን ገና ኣይተፈጥረትን ነይራ።

እዛ ካለአይቲ መምርሒት ከኣ ኣዚያ ኣገዳሲት እያ። ምኽንያቱ እግዚኣብሄር ንኣዳም ትእዛዝ ክህቦ ከሎ፤ ኣዳም ንሄዋን ነቲ ዝተቐበሎ ትእዛዝ ከመሓላልፈላ ከም ዝኽእል እዩ ዘርኢ ዘሎ። ስለዚ ቅድሚ ናብ ሓዳር ምእታውካ ኮነ፤ ወይ ድማ ኣብ ሓዳርካ ምስ ኣተኻ ኣምላኽ ከም ርእሲ ናይ ቤትካ መጠን ዝህበካ ፍሉይ ትእዛዝ፤ ናብ ሰበይትኻን ደቕኻን (ንቤትካ ከተፍልጦምን ክትምህሮምን) ከተብጽሖን ኣምላኽ ይጽበየካ እዩ። ከመይሲ እግዚኣብሄር ከምዚ ይብል “እግዚኣብሄር ከኣ እቲ ብዛዕባ ኣብርሃም እተዛረቦ ኼምጻኣሉ፡ ንሱ ድማ ብድሕሪኡውን ንቤቱን ንደቁን መገዲ እግዚኣብሄር ኪሕልውን፡ ጽድቅን ፍርድን ከኣ ኪገብሩን ምእንቲ ኺእዝዛኦም፡ ፈለጥክዎ በለ።” ዘህፍ 18፣19 ኣብቲ ኩሎም ኣህዛብ ዓለም ንኣምላኽ ገዲፎም ናብ ጣኦታት ምምላኽ ከይዶምሉ ዝነበሩ እዋን፤ ኣምላኽ ንኣብርሃም ፈለጦ (ጸውዖ)፤ እቲ ቀንዲ ምኽንያት ከኣ ጻዊዒት ኣብርሃም ከኣ ‘ካብ ኣምላኽ ትእዛዝ ክቕበልን ነቲ ትእዛዝ ከኣ ናብ ሰበይቱን ደቁን ከሰጋግሮን ኢሉ እዩ’። ኣብርሃም ከኣ ነዚ ካብ እግዚኣብሄር ዝተቐበሎ ራእይ ናብ ቤቱን ደቁን ኣሰጋጊርዎ እዩ። እዚ ከኣ ኣብ ገነት ኤድን ንኣዳም፤ ሕጂ ከኣ ንነፍሲ ወከፍ ብዓል ሓዳር ሰብኣይ ዝተዋህበ ሓላፍነት (ጻዊዒት) እዩ።

ኣብዚ ከነስትውዕሎ ዘሎና ነገር ኣሎ፤ ንሱ ከኣ ኣዳም ነቲ መምርሒ (ትእዛዝ) ናብ ሄዋን ኣስጊርዎ እዩ፤ ስለዝኾነ እያ ከኣ ሂዋን ነቲ ጎራሕ ተመን ቅኑዕ መልሲ ክትህቦ ኣብ ዘፍጥረ ምዕራፍ 3 ነንብብ። ነገር ግና ኣዳም ንሄዋን እቲ መልእኽቲ ደኣ ይምሃራ (የብጽሓላ) እምበር፤ኣብ ምሕላው ሰበይቱ ግና ዝሓመቐ ይመስል። ስለዚ ኩሉ ግዜ ኣብ ቤትካ ምምሃር ቃል ኣምላኽን ሓሳብ ኣምላኽን፤ ነታ ስድራ ምሕላውን ክትርስዕ የብልካን። ይርድኣኒ እዩ፤ ከመይ ጌርና ኣንስትና ደቅና ክንምህር፤ ምናዳ ግና ከመይ ጌርና ኢና ንሕልዎም ዝብል ሓሳብ ይልዓል ይኸውን እዩ። ኣብዚ ሓጽር ጽሑፍ ግና ነዚ ሕቶ ክንምልስ ኣይከኣልን እዩ። ኩሉ ግዜ ግና እቲ ጥበብ ዝጐደሎ ብእምነት ከይተጠራጠረ ካብ ኣምላኽ ይለምን እሞ፣ ከወህቦ እዩ፣ ዝብል ጽሑፍ ከም ዘሎ። ኩሉ ግዜ ስለ ሰበይትኻን ደቅኻን ከመይ ጌርካ ክትምህሮምን ክትከናኸኖምን ከም ዘለካ ካብ ኣምላኽ ሓገዝ ናይ ምርካብ መሰል ኣለካ።

… ይቕጽል

0 comments
Other Article