እታ በዓልቲ ተስፋ

Posted on 2014-02-25 · 1413 · 0 · 1

7 resources uploaded

ፍርሃት እግዚኣብሄር ንልባ ዝገዝኦ ኣዝያ ትሕቲ ሰብ እያ። ኣብ ኣዒንቲ ሰባት እዚ ኣለዋ ዘብል እኳ እንተዘይነበራ ልባ ግን ንኡኡ ምቹእ እዩ። ካብተን ምልኩዓት ሃብታማትን ወራዙትን መዛኑኣ ንላዕሊ ልባ ይምእምኦ። ስለዚ ድማዩ መሪጽዋ፡ ወላ'ኳ ተሓጽያ እንተነበረት ነቲ ንነዊሕ ግዜ መዲብዎ ዝነበረ ነገር ከበስራ መልእኽተኛ ዝሰደደ። ፍቓዳ ከምትህቦ'ውን ኣይተጠራጠረን።

ሓደ ረፍዲ ድማ መልእኽቲ መጻ። ንሓንቲ ካልኢት'ውን ትኹን ሓሲባቶ ዘይትፈልጥ ረዚን መልእኽቲ ብኣዝዩ ክቡር መልእኽተኛ፡ እቲ ክቡር መልእኽተኛ ግር ክሳብ ዝብላ ቅድሚ ሕጂ ሰሚዓቶ ዘይትፈልጥ ልቢ ዘረስርስ ሰላምታ ለገሰላ።

እቲ መልእኽቲ ይረድኣያ ኣይረድኣያ ረዚን ኣዝዩ ረዚን እኳ ደኣ እዩ ነይሩ፥ ኣብ ሓንቲ ጸባብ ቁሸት ንሓንቲ ጎርዞ ተነጊሩ እኳ እንተተጀምረ ፍጻሚኡ ግን ክትጽብጽቦ ንዝኸብድ ዘመናት ቁጽሪ ንዘይብሉ ወለዶታትን ንሰማየ ሰማያትን ዘጠቓልል መልእኽቲ እዩ ነይሩ።

እቲ ንዘመናት ዝተዋህበ ተስፋ ብኣኣ ከምዝፍጸም ተነግራ። 'ክትጠንሲ፡ ወዲ'ውን ክትወልዲ ኢኺ፡ ዙፋን ኣቡኡ ዳዊት ድማ ክወርስ እዩ መንግስቱ ድማ መወዳእታ የብላን' በላ እቲ መልኣኽ፡ ማርያም ዘረብኡ ፍጹም ደንጸዋ። እዚ ከመይ ኢሉ ኡኸውን? ሰብኣይ ከይፈለጥኩ ከመይ ኢለ ይጠንስ፡ ንጉስ ኣነስ ንጉስ ክወልድ? ካብቶም ኣብ ኣእምሮኣ ዝተመላለሱ ብዙሓት ሕቶታት እቶም ውሑዳት እዮም። ገበታ ሕቶታት ኣብ ኣእምሮኣ እንዳተመላለሰ ግን ሓንቲ ሕቶ እያ ሓቲታ፥ እዚ ሰብኣይ ከይፈለጥኩ ከመይ ኢሉ ይኸውን? በለት። እቲ መልኣኽ'ውን መለሰላ ' መንፈስ እግዚኣብሄር ክወርደኪ ሓይሊ እቲ'ልዑል'ውን ከጽልለልኪ አዩ' ብዘረብኡ ተገረመት መሊሱ'ውን ' እታ ዘመድኪ ኤልሳቤጥ እኳ ንእግዚኣብሄር ዝሰኣኖ ስለዘየሎ ጠኒሳ ኣላ፡ እዚ ነታ መኻን እትበሃል ሻዱሻይ ወርሓ እዩ።' ኣብ ርእሲ ምግራማ ምግራም ወሰኸላ፡ ድሕሪዚ ዘረባዚ ንልባ እምነት መልኦ፡ 'ኤልሳቤጥ እታ መኻን ጠኒሳ' ከመይ ዝበለ ተኣምር እዩ፡ እቲ ነዚ ዝገበረኣምላኽ እዩ ከኣ ዝዛረበኒ ዘሎ፡ ወላ እኳ ቅድሚ ሕጂ ሰሚዓቶን ሓሲባቶን ዘይትፈጥ ነገር እንተነበረ ልባ ግን ንኽኣምን ወሰነ፡ እግዚኣብሄር ነዚ ነገርዚ ክገብር ክእለት ከምዘለዎ ተኣማሚና ድማ፥ 'እነኹ ኣነ ባርያ እግዚኣብሄር ከም ዘረባእኻ ይኹነለይ በለት'።

ድሕሪ'ዚ ማርያም ነቲ እቲ መልኣኽ ዝነገራ ተኣምራት ብኣዒንታ ክትርኢ ናብ ዝባን ይሁዳ ናብ ኤልሳቤጥ ዘመዳ ክትከይድ ኣይደንጎየትን። እብኡ በጺሓ ሰላም ምስ በለታ ድማ ህጻን ኣብ ከርሲ ኤልሳቤጥ ተሰራሰረ፡ ንኤልሳቤጥ'ውን መንፈስ ቅዱስ መልኣ'ሞ ከምዚ ክትብል ጀመረት፡ ' ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኺ፡ ፍረ ከርስኺ'ውን ብሩኽ እዩ፡ ኣደ ጎይታ ናባይ ክትመጺ እዚ ካበይ ኮነለይ፡ እነሆ ድምጺ ሰላምታኺ ምስ ሰማዕኩ ህጻን ኣብ ከርሰይ ብሓጎስ ተሰራሰረ፡ እቲ ካብ እግዚኣብሄር ዝተነገረላ ቃል ክፍጸም እዩ'ሞ እታ ዝኣመነት ብርኽቲ እያ።

ማርያም ስለቲ እቲ ኤልሳቢጥ ጠኒሳላ ክብል እቲ መልኣኽ ዝነገራ ክትርእያ ደኣ መጸት እምበር ከምዚ ዝበለ ዘረባ ክትሰምዕ ትጽቢታ ኣየነበረን እሞ ልባ ብሓጎስ መልእ፡ ንእግዚኣብሄር ድማ ከምዚ ኢላ ክትዝምረሉ ጀመረት፡ 'ነፍሰይ ንእዚኣብሄር ተዕብዮ መንፈሰይ ብኣምላኽ በቲ መድሕነይ ባህ ይብሎ፡ ውርደት ባርይኡ ስለዝረኣየ እግዚኣብሄር ዓቢ ነገር ገይሩለይ እዩ'ሞ ስሙ ቅዱስ እዩ፡'

እዚ እዝዩ ክቡር ዝኾነ ተስፋ ክንድምንታይ ክቡር ዋጋ ከምዘኽፍላ ኣይፈለጠትን፡ እቲ መልኣኽ'ውን ኣይነገራን ንኡኡ ዝኸውን ረዚን ጸጋ ከምዘሎ ግና ኣርጊጹ ይፈልጥ ነበረ። ዋላ ዝተኸፍለ እንተተኸፍለ ከኣ ዙፋን ኣብኡ ዳዊት ዝወርስ፡ ንእስራኤል ድማ ካብ ባርነቶም ሓራ ዘውጽኦም ሓያል ንጉስ ክትወልድ ኣሜን ዘብል እዩ።

ዋጋ ክትከፍል ድማ ናይ ግድን ኮና። እቲ ንሰባት ወላ እንተነገረቶም ቁንቁኝኡ ዘይርድኦም ነገር ነቲ ኣዝዩ ዘፍቅራ ሑጹያ ውን በድሆ ደኣ። ' ኣነ ሎሚ'ዶ ጽባሕ ክንምርዓው ኢላ ናብዝን ናብትን ይብል ንሳ ከኣ ጠኒሳ? ወረ ከመይ ኢላ እያ'ኸ ካብ መንፈስ ቅዱስ እዩ ትብለኒ? ኣየነይቲ ጓል እያ ብዘይ ሰብኣይ ጠኒሳ ዝተረኽበት፡ ማርያም ጉድ ገይራትኒ፡ ይብል ብምረት፡ ከመይ ኢለ እየ'ኸ ነዞም ምሕረት ዘይብሎም ኣሕሊፈ ዝህባ? ብሕቡእ ደኣ ክሓድጋ ኣለኒ እምበር ዓይነይ እንዳረኣየስ ነዚኦም ኣይህባን እየ፡'' ክብል ወሰነ፡ ኣዝዩ ብርቱዕ ጓህን ፍቕርን ኣንዳተሓዋወሶ። ንለይቱ ግን ንኹሉ ሓሳባቱ ዝቅይር ኣብኣ ንዝነበሮ እምነትን ፍቕርን ዘዕቢ ነገር ተጋህደሉ፡ ኣብ ምድቃሱ እንከሎ እዩ መልኣኽ መጺኡ ከምዚ ዝበሎ፡ ' ንምውሳዳ ኣይትፍራህ እዚ ጠኒሳቶ ዘላ ካብ መንፈስ ቅዱስ እዩ ክብል ንጹር መልእኽቲ ዝነግሮ'' ብስራሕ እግዚኣብሄር እንዳተደነቐን መወዳእታ እዚ ነገር እንታይ ኮን ይኸውን እንዳበለን ድማ ንማርያም ሕጽይቱ ብሓጎስ ወሰዳ።

እዚ ግና መጀመርታ እምበር መወዳኣታ ፈተንኣስ ኣነበረን፡ እዋን ሕርሳ ኣኺሉ። ካብቲ ክትተርፈሉ ዘይትኽእል መገሻ እንከላ እያ ሕርሲ ተታሒዛ። ኣብ'ቲ እዋን'ቲ ንጉስ ንኹሉ ሰብ ንክጸሓፍ ትእዛዝ ኣውጺኡ ብምንባሩ ዮሴፍ'ውን ነታ ጠኒሳ ዘላ ሕጽይቱ ሒዙ ናብ ቤት ልሄም ናይ ይሁዳ ከደ። እዋን ሕርሳ ድማ ሃንደብት ኮነ። ብምምጻእ እቲ ህጻን ዓለም ከምዘይተሓጎሰት ገጻ ጎልበበት፡ ሓደ'ውን እንተኾነ ነታ ሕርሲ ሒዝዋ ትጸዓር ዝነበረት በኳር ኣብ ቤቱ ይኹን ኣብ መዕረፊ ኣጋይሽ ክቕበላ ዝፈቐደ ኣይነበረን። ኣብ መብልዒ ማል ክትወልድ ድማ ናይ ግድን ኮና። እቲ ናይ ዘልኣለም ንግስነት ዝተተስፈወ ውሉዳ ኣብ መብልዒ ማል ክውለድ ከሎ ነቲ ናይ ጽባሕ ክብረት እንዳኣማዕደወት ብዙሕ ኣይከበዳን።

እቲ ብዙሕ ተስፋ እተነግረሉ ህጻን ዓበየ ብመንፈስ'ውን ደልደለ፡ ጥበብ ከኣ መልኦ ጸጋ ኣምላኽ'ውን ኣብኡ ነበረ። ኣዲኡ ድማ ንኹሉ ኣብ ልባ ተዋህልሎ ነበረት፡ ብምስትውዓሉ ትግረም ብምእዛዙ ከኣ ባህ ይብላ። ንሳ ጥራሕ ዘይኮነት ሓደ እዋን ነቶም ፈሪሳውያን ከይተረፈ ብምላሹ ክሳብ ዝግረሙ ገይረዎም እዩ።

ንጉስ ዓብዩ ወዲ ሰላሳ ዓመት ኮይኑ። እቲ ተስፋ ክንገራ ከሎ ጎርዞ ዝነበረት ኣዲኡ'ውን ደጊምሲ እርጋን ደኣ ከርክባ ጀመረ። ተስፋኣ ዝፍጸመሉ ኣዋን ክትሓስብ ከላ ግን ወትሩ ትሕደስ። 'ሕጂስ ኣኺሉ ወደይ ዙፋን ኣብኡ ዳዊት ክወርስ ንጉስ ክኸውን ንደቂ ህዝዝበይ ከኣ ካብቲ መሪር ባርነቶም ከውጽኦም፡ ኣነ'ውን ኣደ ንጉስ ክበሃል' ክትሓስቦ ከላ ልባ ብሓጎስ ይምላእ።

ንጉስ ካብ ገዝኡ ወጺኡ ተነስሑ ክብል ጀመረ: ገሊኦም ከም መስሓቲ ገሊኦም ከም ነቢ ክርእይዎ ከለዉ ትግረም። ሓደ እኳ ነቲ ብነብያት እተዋህበ ተስፋ ዘስተውዕል የለን ድማ ትብል። ሎሚ'ዶ ጽባሕ ክነግስ አንዳበለት ግን ኣብ ኣእምሮኣ ዘይነበረ ዘይተጸበየቶ ነገር ረኸበት። እቲ ሓሳብ ልቢ ብዙሓት መታን ክገሃድ ኣብ ልብኺ ሰይፊ ክኣትው አዩ ዝተባህለላ መታን ክፍጸም ንጉሳ ኣብ ኢድ ዓምጽቲ ወዲቑ ክግረፍ ብዓይና ረኣየት። እቲ መልኣኽ ነዚ ነገር'ዚ ከምዘይነገራ ርግጸኛ እያ፡ እንታይ ይፍጸም ኣሎ ግን ካብ ኣእምሮኣ ንላዕሊ አዩ ። 'እቲ ሹዑዑ ዝሰርሕ፥ ተስፋ ሂቡ ዝፍጽም ዝነበረ ኣምላኽ ደኣ ሎሚ ናበይ ኣበለ' ነቲ ዓቢ ተስፋ ዝሃቦ ደኣ ክረድእ ኣይከልን ድዩ? ልባ ብጓሂን ብሕቶን መልአ።

'ኣቱም ሰባት ተጋጊኹም እዚ ኣምላኽ ዝሃቦ ተስፋ ኣለዎ፡ ኣታ ንጉስኩም እዩ እዚ፡ ኣታ አዚ አቲ ከድሕነኩም ዘለዎ አግዚኣብሄር ዝሰደድልኩም መስፍን አዩ' ዝሰምዓ ግን ኣይነበረን።

ብብርቱዕ ንብዓት ድማ 'ርድኣኒ፡ ርድኣኒ አግዚኣብሄር መጀመርታኡ'ውን ባዕልኻ አኻ ሂብካኒ፡ ሕጂ'ውን ከተድሕኖ ትኽእል አኻ አሞ ንወደይ ርድኣዮ' እንዳበለት ብዘይ ምቁራጽ በኸየት፡ ስለ ወዳ ኡይ ኢላ ለመነት፡ ኣብዛ ሰዓት እዚኣ ግን እግዚኣብሄር ኣይመለሰን ስቕ ደኣ በለ። እቲ ዘይከም ተራ ውሉድ ካብ ሰብኣይ ዘይረኸበቶ፡ ምእንቱ ውን ብዙሕ መከራ ዝሓለፈት እተፍቅሮ ወዳ፡ ናይ ሰላሳን ሰለስተን ዓመት ተስፋኣ፡ ልዕሊ ማንም ዘፍቅራ ንጉሳ፡ ኣብ መንጎ ዓመጽቲ ኣብ መስቀል ክንጥልጠል ከሎ ኣብኡ ደው ኢላ ነበረት።

ኣዒንታ ኣባኡ ተኺላ ንድሕሪት እቲ ተስፋ ክወሃባ ከሎ ዝነበረ ግዝያት ተመልሰት፡ ተስፋኣ አዚ ከምዘይነበረ ርግጸግኛ እያ፡ ካብቲ ተስፋ አቲ መልኣኽ ሓንቲ እኳ ኣይተፈጸመን። 'ተጠቢርኪ፡ ተዓሺኺ፡ አዚ ድዩ ነይሩ እቲ ተስፋኺ፡ ነዚ ኢኺ ዘመንኪ ምሉእ ተጸቢኺ ይትረፍ ንጉስ ውሉድኪ እኳ ኣይረኸብኪ' ጎያ ክትሃድመሉ ዘይትኽእል ሓሳባት ኣእምሮኣ የጨንቓ።
ንጉሳ ሞይቱ፡ ኣማውታኡ ኣማውታ ንጉስ ኣይነበረን፡ ኣማውታ ተራ ሰብ ውን ኣይነበረን ከም ገንሸል እዩ ኣብ ቅድሚ ዓይና ተሓሪዱ። ብብዙሕ ስቓይን ኣውያትን ትንፋሱ ክትሓልፍ ከላ ብዘይካ መሪር ብኻያት ሓንቲ እኳ ክትገብር ኣይከኣለትን።

ማርያም ንቡር ሓዘን'ውን ኣይረኸበትን፡ እቶም ኩሎም ደቀመዛሙርቱን ሃዋርያትን ብብዙሕ ራዕድን ፍርህን እታ ንጎይትኦም ዝረኸበቶም ጽዋእ መዓስ ከምትበጽሖም እናተጸበዩ ኣብ ብርቱዕ ጓሂን ተስፋ ምቑራጽን ደኣ እዮም ዝነበሩ እምበር ንዓዓ ዝኸውን ምጽንናዕ ዝነበሮስ ሓደኳ ኣይነበረን።

ኣብዘን ከበድቲ ናይ ስቓይ፡ ተስፋ ምቑራጽን ሓዘንን መዓልታት ከለዉ ድማ ሓደ ረፍዲ ኣንስቲ ናብ መቓብሩ ከይደን ዘገርም ነገር ሒዘን መጻ። ብብዙሕ ሓጎስን ስንባድን ተመሊአን ድማ ከምዚ በላ ' ናብቲ መቓብሩ ኬድና፡ እቲ እምኒ ተገልቢጡ ጸኒሑና፡ ክልተ ጻዕዳ ዝተኸድኑ ኣሰብኡት ድማ ከምዚ በሉና 'ስለምንታይ ነቲ ህያው ኣብ ማእከል ምውታት ትደልይኦ ኣለኽን ንሱስ ተንሲኡ እዩ፡ በሉና። ካብኦም ሕልፍ ምስ በልና ድማ የሱስ ተጓነፈና 'ኣይትፍርሃ ኪዳ'ሞ ነሕዋተይ ናብ ገሊላ ክኸዱ ንገራኦም ኣብኡ'ውን ክርእዩኒ ኢዮም' ብምባል ንኽኣምንዎ ዘሸግር ነገር ነገራኦም። ማርያም እቲ ናይ መጀመርታ ምስ ምሉእ እምነታን ሓይላን እንከላ ዝነበረ ተስፋኣ ሞይቱ እዮሞ ነዚ ነገር ብቐሊሉ ክትርድኦ ከቢድ ነበረ። ኣይጸንሐን ግን የሱስ ኣብታ ተኣኪቦምላ ዝነበሩ ቤት ሰላም ንዓኹም ኢሉ ነቲ ንመዓልታት ናብ ዓመታት ቀይርዎ ዝነበረ ፍርሃትን ጭንቀትን ዝገፍፍ ሰላሙ ሒዝሎም ደበኽ ዝበለ። ሽዑያ ማርያም ብቋንቋ ክግለጽ ዘይከኣል ምጽንናዕ ዝተጸናንዐት፡ ልባ ሰላም ሓጎስን ምስጋናን መሊኡ ፈሲሱ። ብስራሕ እግዚኣብሄር ኣዝያ ተደነቐትን ተገረመትን።

ለካ ንጉሳ ንጉስ ምድሪ ኣይነበረን፡ ለካ ንጉሳ እስራኤል ጥራይ ኣይነበረን፡ ለካ ንጉሳ ታሪኹ ብሞት ዝምደም ንጉስ ኣይነበረን፡ ተንሲኡ ንኹሉ ህዝቢ ዝኸውን ድሕነት ንኹሎም ወለዶታት ዝኸውን ዓወት ሒዙ ተንሲኡ።

1 comments

Nice article Asmita. Keep up the good job.
Other Article