ብዓወት ምዝዛም

Posted on 2011-12-29 · 1389 · 1 · 1

130 resources uploaded

"ምእንትዚ ንሕና ድማ ብኽንድዚ ዚኣክል ደበና ምስክር ተኸቢብና ኸሎና ንዅሉ ፡ ዚኸብደናን ነቲ ዚጠብቀናን ሓጢኣትን ነርሕቕ፡ በቲ ኣብ ቅድሜና ተሐንጺጹልና ዘሎ መቀዳደሚ ኸኣ ብትዕግስቲ ንጕየ። ናብቲ፡ ሕፈረት ንዒቑ፡ ስለቲ ኣብ ቅድሚኡ ዘሎ ሓጐስ ኢሉ መስቀል እተዓገሰ ኣብ የማን ኣምላኽ እተቐመጠን ጀማር እምነትናን ደምዳሚኣን የሱስ ንጠምት። ምእንቲ ኸይትደኽሙን ነፍሳትኩም ከይሕለላን፡ ነቲ ኻብ ሓጥኣን ኣብ ርእሱ ኽንድዚ ዚኣክል ምጽራር እተዓገሰ ዘክርዎ።" (እብ 12.1-3)

ቃል ኣምላኽ ንጉዕዞ ክርስትና ምስ ዝተፈላለየ ዓይነት ስፖርት ብምንጽጻር ይገልጾ። ሓደ ካብኡ ድማ ጉያ/ ማራቶን እዩ። ብዛዕባ ኣሰያይማ ናይዚ ማራቶን ተባሂሉ ዝፍለጥ ቅድድም ጉያ ዝንገር ታሪኽ ኣሎ። ብ490 ቕ.ል.ኽ ኣብ ሞንጎ ኣቴናን (Greek) ፋርስን (Persians) ኣብ ማራቶን ዝብሃል ቦታ ውግእ ተኻዪዱ። “ውግእ ማራቶን” ድማ ይብሃል። ኣብቲ ውግእ ኣቴና ድሕሪ ምስዕሮም ነቲ ናይ ዓወት ብስራት ከበስር ፌዲፒደስ እተብሃለ ኣባል ሰራዊት ናብ ኣቴና ተላእኸ። ርሕቀት ኣቴና ካብቲ ቦታ ዊግእ ኣስታት 42 ኪ.ሜ. እዩ። ፌዲፒደስ መልእኽቱ ሒዙ ጉያኡ ከየቋረጸ ከየዕረፈ የማን ጸጋም ከይበለ ኣብ ውሽጢ 3 ሰዓት ኣቴና በጽሐ። ኣብቲ እኩብ ጉባኤ “ትዓዊትና!” ኢሉ ድሕሪ ምንጋሩ ድማ ብድኻም ኣብ ቅድሚኦም ህይወቱ ሓለፈት። ብድሕሪ እዚ እዩ ቅድድም ናይ 42 ኪ.ሜ. ርሕቀት ማራቶን እተባህለ።

ታሪኽ ፌዲፒደስ ከም ዝነግረና መልእክቱ ናብቲ ዝግብኦ ቦታ ንኸብጽሕ ክዕንቅፎ ንዝኽእሉ ነገራት ኣቓልቦ ኣይሃቦምን። ኩሉ ጠመታኡ ናብ ቅድሚት ብምግባር ደኺመ ተሓሊለ ከይበለ እዩ ንመልእኽቱ ኣብጺሕዎ። ዝኾነ ኣብ ቅድድም ማራቶን ክወዳደር ዝደሊ ሰብ እውን ክገብሮ ዘለዎ ነገር ንሱ እዩ።
እብራውያን 12.1-3 ድማ ከምኡ እዩ ዝብለና ዘሎ። ኣብ ቅድሜና እተሓንጸጸልና መቀዳደሚ ኣሎ። ንዕኡ ብዓወት ክንዛዝም ይግብእና። ነዚ ንክንገብር ድማ ከነስተብህሎም ዝግብኣና ነገራት ኣለዉ።

1. ብዛዕባ እቶም ዝሓለፉ ቅዱሳን
2. ብዛዕባ ርእስና
3. ብዛዕባ ክርስቶስ

1. ብዛዕባ እቶም ዝሓለፉ ቅዱሳን - ነዚ ጀሚርናዮ ዘሎና ቅድድም ዝተቐዳደምዎን ብዓወት ዝዛዘምዎን ቅዱሳን ኣለዉ(እብ 11)። ንሳቶም ከም ደመና ከቢቦምና ዘለዉ ምስክር እዮም። ታሪኽ ናይ’ዞም ጀጋኑ ከነስተብህሎ ኣሎና። ብረድኤት ኣምላኽ ኣኽሊል ዓወቶም ካብ ጨብጡ ንሕና’ውን ኣኽሊል ዓወትና ክንጭብጥ ምዃንና ነስተውዕል።
2. ብዛዕባ ርእስና - ተቐዳዳሚ ማራቶን ኣብ እዋን ጉያ ከድክሞ ዝኽእል ሸኽሚ ኣይሽከምን እዩ። ንምጉያይ ዘይጥዕቦ ዓይነት ጫማ ይኹን ዓይነት ክዳን’ውን ኣይክደንን እዩ። ዝሰትዮ ማይ እኳ ኣይስከምን። ኣብ መገዱ ኣሎ። ከምኡ ድማ ንሕና ካብቲ ንጉዕዞና ከድክመና ክኽእል ዝኾነ ዓይነት ጾር (ሓጥያት ዘይኮነ) ይኹን ካብቲ ዘታርፈና ሓጥያት(ዝጠብቀና) ክንላቐቕ ኣሎና።
3. ብዛዕባ ክርስቶስ - ኣብ መወዳእታ ድማ ነቲ ቀንዲ ኣርኣያ ዝኮነና ክርስቶስ ንጠምት። ንሱ ስለቲ ኣብ ቅድሚኡ ዘሎ ሓጎስ (ማለት ምድሓንና) ኢሉ መስቀል ተዓገሰ። ብተወሳኺ ድማ ንሱ ጀማሪ እምነትናን ደምዳሚኣን ስለዝኾነ ነዚ ጀሚርናዮ ዘሎና ቅድድም ኣብ መፈጸምታ ከብጽሖ እዩ እሞ ናብ ካልኦት ተቐዳደምቲ ይኩን ነገራት ምጥማቱ ሓዲግና ናብኡ ንጠምት።

ጸሎት-
ዎ’ኣምላኽ ነቲ ኣብ ቅድመይ ዝሓንጸጽካለይ መቀዳደሚ ብዓወት ክፍጽሞ የዒንተይ ናብቲ ምእንታይ እተሰቕለ ክርስቶን ክገብርን ካብኡ ከየልዕሎን ብጸጋኻ ሓግዘኒ። ኣሜን!

1 comments

ጐይታ ኣዝዩ ይባርኽካ!
Other Article