የሱስ ኣብ መስቀል ዝበለን ሸውዓተ ነገራት

Posted on 2013-03-31 · 1891 · 0 · 1

122 resources uploaded

የሱስ ስለ ሓጢኣት ደቂ ሰባት ኣብ መስቀል ተሰቒሉ ከምዝሞተን ድሕሪ ሰለስተ መዓልቲ ከም ዝተንስኤን ኣብ ኣርባዕቲኡ ወንጌላት ተጽሒፉ ንረኽቦ። ዝሓለፈ እዋን ምስ ሓደ ሓው የዕልል ኔረ። ንሱ ቱሪስት ኮይኑ ዓዲ ክርኢ ናብ የሩሳሌም ክይዱ ከም ዝነበረን ኣብኡ ድማ ብኣካል ነቲ የሱስ ክርስቶስ ተፈሪዱ መስቀሉ ጼሩ እተጓዓዘሉ ጎደታት ክሳብ እተሰቕለሉ ቦታ ከምዝርኣዮን ከምዝኸዶን ኣዕለለኒ። ጽቡቕ ተሞክሮ እዩ። የሱስ ነቲ ኩሉ ብድዔ፣ ጸርፊ፣ ላግጺ፣ መግረፍትን ሓሊፉ ኣብ መስቀል ምስ ተከቕለ እተዛረበን ሸውዓተ ነገራት ኣለዋ። ንሳተን ድማ እዘን ዝስዕብ እየን።

ቀዳመይቲ
"የሱስ ድማ፥ ኣቦይ፡ ዚገብርዎ ኣይፈልጡን እዮም እሞ፡ ሕደገሎም፡ በለ። ንኽዳውንቱ ኸኣ ዕጭ ኣውዲቖም ተማቐልዎ።" ሉቃ.23፣34

የሱስ ኣብ መስቅውል ምስ ተሰቕለ ኣንቆልቂሉ ናብቶ ትኣኪቦም ዝነበሩ ሰባት ጠመቲ። ኣብ ከባቢኡ እቶም ዝገረፍዎ ዓቀይቶት፣ ዘላግጹሉን ዘባጭዉሉ ዝነበሩ ሰባትን ካልኣት ሓያሎ ህዝብን እዮም ኔሮም። ሽዕኡ'ውን እንተኾነ ገሊኦም ካብ ምልጋጽ ዓዲ ኣይወዓሉን። ካብቲ ተኣኪቡ ዘሎ ህዝቢ ገሊኡ ቅድሚ ሒደት መዓልትታት ከንግስዎ ደልዮም ዝነበሩ ብድሕሪኡ ግና ኣብ ክንዳኡ እቲ ቀታሊ ሰብ ባርባን ክፍታሕ ንሱ ግና ክስቀል ዝጨደሩ እዩም። ኣማዕድው ኣቢሉ እውን ካብቶም ዝሰዓብዎ ሕጂ ግና ኣብ ጎኑ ክኾኑ ትብዓት ዝሰኣኑ ይርእይ ኔሩ እዩ። ኩሎም ኣብ ቅድሚ የዒንቱ እዮም ዘለዉ። እቶም ዝፈረድዎ እውን ይዝክሮምን ብዛዕብኣም ይሓስብን ኔሩ ይኸውን እዩ። ኮታ ኩሎም እቶም እከይ ዝገበሩ ሰባት ይርኣይዎ ኔሩ ይኾንይ እዮም። ከመይሲ ናብ ሞት ገጹ እዩ ዝኸይድ ዘሎ። እዞም ሕጂ መዓልታዊ ንብድሎ ዘሎን ሰባትከ ንርኣዮ ኔርናዶ ንኸውን?

እዚ ኩሉ ክርኣዮ ከሎ ግብረመልሱ ከመይ እዩ ኔሩ? ብሰንኮም ኣብቲ ዝለዓለ ጠርዚ ናይ ስቓይ በጺሑ ክነሱ ፍቕሩ ሓዪላ "ኣቦይ፡ ዚገብርዎ ኣይፈልጡን እዮም እሞ፡ ምሕረት ግበረሎም።" እዩ ዝበለ። ካብ መጀመርታ ኣትሒዙ ኣብ እዋን ኣገልግሎቱ ብዛዕባ ምሕረት ምሂሩ እዩ። ጸሎት ክምህር ከሎ "ዝበደሉና ከም ዝሓደግናሎም በደልና ሕደገልና" ክንብል ሚሂሩና። ማቴ.6፣12 ጴጥሮስ "ንሓወይ ክንደይ ሳዕ ምሕረት ክገብረሉ?" ኢሉ ምስ ሓተቶ "ሰብዓ ጊዜ ሸውዓተ" ብምባል ንምሕረት ክንስልኪ ከምዘይብልና ነጊሩና። ኣብ መፈጸምታ ዘመን ህይወቱ ኣብ መስቀል ኮይኑ ድማ ብተግባር ኣርኢዩና። ምሕረት ክንገብር ድሉዋት ዲና? " መሓርቲ፡ ምሕረት ኪረኽቡ እዪም እሞ፡ ብጹኣን እዮም።" ማቴ.5፣7

ካልኣይቲ
"የሱስ ድማ፥ ሎሚ ምሳይ ኣብ ገነት ከም እትኸውን፡ ብሓቂ እብለካ አሎኹ፡ በሎ።" ሉቃ.23፣43

ኣብዚ እዋን እዚ ካብቶም ሃይማኖታውያን ሰባት ወይ ድማ ካብቶም ንኣምላኽ ንፈልጦ ኢና ዝብሉ ሰባት ኣይኮነን ባጫ ዝመጾ ዘሎ። ሓደ ካብቶም ከተርትን ቀታሊ ነብስን ዝኾነ ሰብ እዩ ዘባጭወሉ ዘሎ። እቲ ሓደ ከታሪ ግና ብኣንጻሩ ንሱ ይኹኑ እቲ ብጻዩ ዝግብኣም ፍርዲ ከም እተቐበሉ እንተኾነ ግና የሱስ ገበን ከይገበረ ክነሱ ከም ገበነኛ ከም እተፈርደ ብምእማን ንብጻዩ ዓገብ ክብሎ ከሎ ኢና ንርኢ። ግልጽ ኢሉ ድማ ንየሱስ "ጐይታይ ብመንግስትኻ ምስ እትመጽእ ዘክረኒ" በሎ። ዘገርም እምነት እዩ። ሓያሎ ሰባት እቶም ሰዓብቱ ከይተረፉ ንየሱስ ገለ ክገብር ዘይክእል ኢሎም ተስፋ ኣብ ዝቆረጹሉ እዋን፣ እዚ ከታሪ ብየሱስ ተስፋ ጌሩ ክእመን ከሎ ኢና ንርኢ። የሱስ ድማ ኣብቲ እዋን እቲ ዝነበሮ ስቓይ ከይዓንቀፎ እታ ካልኣይቲ ናይ ምሕረት ዘረባኡ እዩ ተዛሪቡ። ነቲ ኣብ ድርኩኺት ሞት ዝነበረ ከታሪ "ንስኻ ደኣ ዝወጽኣልካ ገበነኛ እንዲኻ ንዓኻ ዝኸውን ምሕረት የልቦን" ኣይበሎን። ከምቲ ምሕረት ክንገብር እዋን ዘይሓልፈና ምሕረት ክንቅበል እውን እዋን ኣይሓልፈናን እዩ።

ሳልሰይቲ
"የሱስ ነዲኡን ነቲ ዜፍቅሮ ወደ መዝሙርውን ኣብ ጥቓኣ ደው ኢሉን ምስ ረኣየ፡ ነዲኡ፥ ኣቲ ሰበይቲ፡ እንሆ ወድኺ፡ በላ። ነቲ ወደ መዝሙር ከኣ፥ እንሃ ኣዴኻ፡ በሎ። እቲ ወደ መዝሙርውን ካብ ሽዑ ጀሚሩ ናብ ቤቱ ወሰዳ።" ዮሃ.19፣26-27

ኣብተን ናይ መወዳእታ ሰዓታት ኣብቲ ከባቢ መስቀል ዘበሩ ሰዓብቱ ኣዲኡ ማርያም፣ ሓብቲኖኡ ማርያም ሰበይቲ ቀሌዮጳ፣ ማርያም መግደላዊትን እቲ ዘፍቅሮ ወደመዝሙሩን እዮም ኔሮም። እዚ ዘፍቅሮ ወደመዝምር ተባሂሉ ዘሎ ዋላ እኳ ብስም እንተዘይተጠቕሰ ዮሃንስ ከይኮነ ኣይተርፍን እዩ። ከምይሲ ኣብ ካልእ ቦታ ብኸምኡ ተጠቒሱ ስለዘሎ። ሽዕኡ እዩ ድማ የሱስ ነዲኡ "እንሆ ወድኺ" ነቲ ዘፍቅሮ ወደመዝሙሩ ድማ "እንሆ ኣዴኻ" ዝበሎም። ብድሕሪኡ እቲ ዘፍቅሮ ወደመዝሙር ንማርያም ናብ ቤቱ ከም ዝወሰዳ መጽሓፍ ቅዱስ ይነግረና። የሱስ ፍጹም ሰብ እዩ ኔሩ። ኣብ እዋን ሞቱ እውን እንተኾነ ከም ውሉድ ሰብ ሓላፍነቱ ከይዘንግዔ ነቲ ዘፍቅሮ ወደምዝሙሩ ብዛዕባ ኣዲኡ ሓደራ ክብሎ ከሎ ኢና ንርኢ። እዚ ድማ ኣብ ንሓድሕድና ክህልወና ዘለዎ ሓልዮትን ምድግጋፍን ወትሩ ክንርስዖ ዘይግብኣና ምዃኑ ይምህረና እዩ።

ራብዓይቲ
"ብታስዐይቲ ሰዓት የሱስ ብዓብዪ ድምጺ፡ ኤሎሄ፡ ኤሎሄ፡ ላማ ሰበቕታኒ፧ ኢሉ ጨርሔ። ትርጉሙ ኸኣ፡ ኣምላኸይ፡ ኣምላኸይ፡ ንምንታይ ሐደግካኒ፧ እዩ።" ማር.15፣34, ማቴ.27፣46

የሱስ ንዓና ካብ ሓጢኣት ኣንጺሁ ምስ ኣምላኽ መታን ክዓርቀና ዝኸፈሎ ዓቢ ዋጋ እቲ እተገረፎ ወይ ድማ ኣእዳዉን ኣእጋሩን ብመስማር እተሸንከሮ ኣይኮነን። ርግጽ እዩ ነቲ ስጋዊ ስቓይ እውን ተሳቕይዎ እዩ። እንተኾነ ግና ንሱ እቲ ዝዓበየ ኣይኮነን። እቲ ዝዓበየ ስቓዩ ኣምላኽ ክሓድጎ እንከሎ እዩ። የሱስ ክርስቶስ ካብ ዘልኣለም ኣትሒዙ ሓደ ኣካል ስላሴ እዩ። ምስ ኣቦ ድማ ሓደ እዩ። ንምድሓንና ድብል ግና ኣምላኻዊ ክብሩ ሓዲጉ ናብዚ ምድሪ ብምምጻእ ከምሰብ ተመላሊሱ መገዲ ኣምላኽ ምሂሩ ኣብ መወዳእታ ድማ ስሌና ሞይቱ። ክመት ከሎ እንበኣር ንሓጢኣትና ኩሉ ኣብ ዝባኑ ስለ ዝጾሮ ኣምላኽ ራሕርሖ። ስለዚ እዩ ድማ "ኣምላኸይ ኣምላኸይ ስለምንታይ ሓደግካኒ" ኢሉ ዝጨርሔ። ንሱ ንዓይን ንዓኹምን ናብ ኣምላኽ ከቕርበና ኢሉ ንርእሱ ካብ ኣምላኽ ተፈልየ። ነዚ እተኸፈለልና ዋጋ ተረዲእና ክሳብ ክንደይ ናብ ኣምላኽ ዝቐረበ ህይወት ኣሎና?

ሓሙሸይቲ
"ድሕርዚ የሱስ ኵሉ ኸም እተፈጸመ ፈሊጡ፡ እቲ ጽሑፍ ምእንቲ ኪፍጸም፥ ጸማእኩ፡ በለ።" ዮሃ.19፣28

ኣብዚ እዋን እዚ የሱስ ብዙሕ ደምን ርሃጽን ፈሲስዎ እዩ። ዋላ እኳ ዮሃንስ ከም ዝገለጾ እቲ ጽሑፍ ምእቲ ክፍጸም "ጸማእኩ" እንተበለ ብሰኪ እቲ ዝሓለፎ ኩነታት ክጸምእ ንቡር እዩ። ካብቲ ኣብእ ዝነበረ መጺጽ ዝመልኤ ኣቕሓ ኣብ ሰፍነግ ጌሮም ኣስተይዎ። ብዛዕባ እዚ ነገር ክሓስብ ከለኹ ንሱ ነቲ ኩሉ ናተይ መጺጽ ንገራት ወሲዱ ናብ መቐረት ዝለወጦ እዩ ዝዝከረኒ።

ብኻልእ ወገን ድማ እቲ ምጽማኡ ነቲ ኣብ ውሽጠይ ዘሎ ጽምኣት እዩ ዘዘኻኽረኒ። ስለዚ ድማ ብዓቢ ድምጺ "ዎ ኣምላኽ ከምቲ ኢራብ ናብ ዓይኒ ማያት እትናፍቕን እትጸምእን ንፍሰይ ንዓኻ ትጸምእ ኣላ።" እብል። ነቲ ምእንታና ዝጸምኤ ንጸምኦዶ?

ሻዱሸይቲ
"የሱስ ከኣ ነቲ መጺጽ ዝመልኤ ምስ ጠዐመ፥ ተፈጸመ፡ በለ።..." ዮሃ.19፣30

እዛ ሻዱሸይቲ ዘረባ የሱስ መደምደምታ ናይቲ እተዋህቦ ተልእኾ እያ። ንኹሉ ዛዚሙ "ተፈጸመ" በለ። ንሱ ነቲ ክኽፈል ዘለዎ ነገር ብምልኣት ከፊሉ እዩ ፈጺምዎ። ኣነን ንስኻትኩምን ክንውስኸሉ ኢሉ ዘትረፎ ነገር የልቦን። ንሱ ንኹሉ ፈጺሙ "ተፈጸመ" ብምባሉ ንቲ መፈጸምታኡ ሕማቕ ዝነበረ ህይወትና ቀየሮ። ንሱ ንኹሉ ፈጺሙ "ተፈጸመ" ብምባሉ ንዓና ኣብ ናይ ዓወት ህይወት ክንነብር ኣኽኢሉና። ህይወትና ናብ ምፍጻም ዘይኮነ ዝኸይድ ካብ ምፍጻም እዩ ዝጅምር። ክብሪ ነቲ ዓቢ ስሙ ይኹን። ስለዚ ክንነብር ከሎና የሱስ ነቲ ናይ ምድሓን ስራሕ ከም ዝፈጸሞ ተረዲእናዶ ንነብር ኣሎና?

ሳብዐይቲ
"የሱስ ብዓብዪ ድምጺ፥ ኣቦይ፡ ንነፍሰይ ኣብ ኢድካ ኤማዕቍባ አሎኹ፡ ኢሉ ጨርሔ። እዚ ምስ በለ፡ ነፍሱ ወጸት።" ሉቃ.23፣46

እተን ኣብ መወዳእታ ዝበለን ክልተ ነገራት ኣብ መዝሙረ ዳዊት ተጠቂሰን ኣለዋ። ኣብ መዝሙር 22 ከምኡውን መዝሙር 31። ንኹሉ ፈጺሙ ናብ ሞት ክኸይድ ከሎ ንነፍሱ ናብ ኢድ ኣምላኽ ከማዕቆባ። ከምኡ ኢሊ ድማ ነፍሱ ወጽኤት። ንሕናኸ ነዛ ንነብራ ዘሎና ህይወትና ትኹን ንድሕሪ ሞት ኣብ ህይወትና ዝኸውን ነገር ኣብ ኢድ ኣምላኽ ኣማዕቈብናዮዶ ኣሎና? ኣብዚ እዋን ፋሲካ ነቲ ክርስቶስ ዝገበረልና ምድኻ ከመይ ዓይነት ምላሽ ኢና ንህቦ?

"ኣምላኽ፡ በቲ ሓደ ወዱ ዝኣመነ ዅሉ ናይ ዘለኣለም ህይወት ምእንቲ ኺረክብ እምበር፡ ከይጠፍእሲ፡ ንወዱ በጃ ኽሳዕ ዚህብ፡ ክሳዕ ክንድዚ ንዓለም ኣፍቀራ።" ዮሃ.3፣16
"ድሕሪ ሕጂ እቶም ዘለዉ ነቲ ምእንትኦም ዝሞተን ዝተንስኤን እምበር፡ ንርእሶም እምንቲ ኸይነብሩ፡ ንሱ ኣብ ክንዲ ዅላቶም ሞተ።" 2ቈረ.5፣15

ሓይሊ ትንሳኤ ክርስቶስ ኣብ ህይወትኩም ይብዛሕ!

1 comments

ኤርሚ ሓወይ ኣምላኽ ምግላጹ ይወስኸልካ፣ ምንዳ እታ 6ይቲ ነጥቢ ብጣዕሚ ባሪኻትኒ።
Other Article