ዜናን የሱስን

Posted on 2012-02-21 · 1418 · 0 · 0

6 resources uploaded

ወዲ ሰብ ካብቶም ኣብ መዓልታዊ ህይወቱ ቖላሕታ ካብ ዝገብረሎም ኣዝዮም ኣገደስቲ ነገራት ሓደ ሓበሬታ ምልውዋጥ እዩ። ዝርጋሐ ሓበሬታ ኣብ መሰረታዊ ህይወት ወዲ ሰብ ብዙሕ ጠቓሚ ነገር ኣሎዎ። ሓበሬታታት ካብ ዝመሓላለፈሉ ኣገባባት ሓደ ብዜናዊ ስረሓት እዩ። ኣብ እንነብረሉን ከባቢናን ዓለምናን እንታይ ይግበርን ይኸውንን ከምዘሎ ንምፍላጥ ዜና ነንብብ: እዝንና ንምስማዕ ንጸሉን ንከታተልን። ብዙሕ ጊዜ ትዅረት እንህቦም ዜናታት: ሻቑሎት ኣብ ዝገብሩልና ጉዳያትን እዋናውያን ዝዀኑ ዛዕባታት ፖሎቲካ: ቍጠባ: ማሕበርዊ ናብራን ጥዕናን: ፍጻሜታት ተፈጥራውን ሰብ ዚሰርሖን ሓደጋታት ኣብ ዚድህስሱን ይኸውን። ስለዚ ድማ ኢና ንሓድሕድና ክንቐራረብ ከሎና፣ ‘“ኣኽባር” እንታይ ኣሎ?”፡ “በል እስከ ገለ፡ እንታይ ኣሎ ሓድሽ ነገር?”፡ ”የዕልለና በጃኻ!”፡ “እንታይ እዩ ዚስማዕ ዘሎ ወደይ!” ንምባል ናብቲ ተሃንጢናሉ ዘሎና ዝርዝር ዕላልና ንኣቱ።

ህንጡይነት ናይ ኣፍልጦን ዜናን ከም ባህርይ ዘሎና ሰባት: ተገዳስነት ኣብ ምስማዕን ምትሕልላፍን መልእኽትን ነርኢ ኢና። ንኣብነት እስከ ንውሰድ፡ ኣብዚ ሰሙን: ሓደ ኣዝዩ ዜሕዝን ብዙሕ ሰብ ኪዛረበሉ ዚቐነየ እዋናዊ ዜና እንታይ ከምዘሎዉ ዘኪርካ ኣሰላስሎም። ንጭካኔን ሃንደበታዊን ሓደጋታት ዚገልጹ ዜናታት: ናይ መዓልታዊ ዕላላት ኰይኖም ይርከቡ እዮም። ሎሚ ኣብዚ ጉዳይ ኣተኲርና፦ ንሕና ከም ኣመንቲ ዜናዊ ስራሕን ዝፍነዉ ወረታትን ከመይ ይጸልዉና? ከም ክርስትያናት ብኸመይ’ከ ክንሕዞም ይግብኣና? ንዝብሉ ሕቶታት: መልሲ ካብ ቃል ኣምላኽ ክንረኽበሉ ኢና።

የሱስ ኣብ ዝነበረሉ እዋን: ወግዓዊ ዝዀኑ ዜናዊ ስርሓት ዝመዓበሉ እኳ እንተዘይኰኑ: ሰባት ንዝረኣዩዎን ዝሰምዕዎን ወረ ይኹን ሓበሬታታት የተሓላልፉ ነይሮም። የሱስ ንዝሰምዖም ዝነበሩ ወረታት ብኸመይ ይዝትየሎምን መልሲ ይህበሎምን ኔይሩ ንዚብል ሕቶ ጽቡቕ መረዳእታ መታን ክኾነና: ካብ ወንጌል ሉቃስ 13: 1-5 ተጻሒፉ ዘሎ ትሕዝቶ ንመልከት።

ትንታነኡ ብኸምዚ ዝስዕብ እዩ:-

እቲ ቐዳማይ ዜና፦ ሓያሎ ሰባት ናብ የሱስ መጺኦም ብዛዕባ ሓደ ኣዝዩ ዜሕዝን ፍጻሜ ዚነገሩዎ እዩ። ጐይታ ዚሰምዖ ናይቲ ዜና ርእሰ ነገሩ ከምዚ እዩ። ጲላጦስ ቝጽሮም ክንደይ ምዃኖም ዘይተገልጹ ደቒ ገሊላ፣ መስዋእቲ ኬቕርቡ ኣብ ቤት መቕደስ ከለዉ፣ ንደሞም ምስ መስዋእቲ ከምዝጸምበሮ: ማለት ብኣሰቃቒ ኩነታት ከም ዝቐተሎም: ዚገልጽ ዜና እዩ ኔይሩ። ናይዚ ዜና ትንታነ ብሰፊሑ እኳ እንተዘይተገልጸ: ኣብ እዋኑ ይፍጸሙ ካብ ዚነበሩ: ንግፍዕታት መግዛእቲ ሮማ ካብ ዜንጸባርቝ ኣዝዮም ሓደገኛታ ተርእዮታት እዩ ኔይሩ። ምኽንያት መቕተሊኦም ንጹር እኳ እንተዘይኰነ: ምስ ሕጊ ሮማ ዚጻረር ፖሎቲካዊ ዅነታት ምናልባት ዝነበረ ኪኸውን ይኽእል እዩ። እዞም ነዚ ዚነግሩ ዘለዉ ሰባት: ነቲ ግፍዒ ዚተኸታተሉ: ኰይኖም: ግናኸ ነዚ ተግባር ንምኹናን: ብዛዕባ እዚ ነገር እዚ ምላሽ ኪረኽቡ እዮም ናብ ጐይታ ዚመጹ።

እቲ ካልኣይ ዜና ድማ፦ የሱስ በቲ ዘጋጠመ: ምፍራስ ሓደጋ ናይ ግምቢ ሰሊሆም: ናይዚ ሞቱ 18 ሰባት ዝጠቐሶ ሓደጋ እዩ ኔይሩ። እዚ ዜና: መዓስን ብኸመይ ምኽንያትን: እቲ ግምቢ ምውዳቕ ኸም ዘጋጠሞ: ሙሉእ ሓበሬታ እንተ ዘይሃበና እኳ በቲ ግዜ እቲ ካብቶም ኣዝዮም ከጋጥሙ ዝኽእሉ: ኣሰቀቕቲ ዝዀኑ ድንገታዊ ሓደጋታት እዩ እንተበልና ምግናን ኣይኰነን። እዚ ቝጽሪ እዚ: ምስ ኣብ ዘመንና ዘጋጥም ድንገታዊ ሓደጋ ምፍራስ ህንጻታት ክልካዕ ከሎ: ኣዝዩ ዉሑድ ክኸውን ይኽእል እዩ። ብዙሕ ህንጻታት ኣብ ዘይነበረሉ: ዉሑድ ዓቐን እንተዘይዀይኑ ክሳዕ ክንዳኡ ድማ ኬጋጥም ብዙሕ ኣብ ዘይርኣየሉ ዘመን እዩ እዚ ተርእዮ ኣጋጢሙ። የሱስ ነዚ 18 ሰባት ዝቐዘፈ ፍጻሜ ኣዘንትዩዎ ኣሎ።

ብዙሕ ጊዜ ናይ መቕዘፍቲ ሓደጋታት ዘውሪ ዜናታት ክንሰምዕ ከሎና: “እንታይ መርገሙ እዩ በጃኻ!… ኣቤት!… ኣየ መዓት! ኣየ ጊዜ… ሰብ ተዋሪዱ…ሰብ ጠፊኡ… ሃሊቝ!... መወዳእታ ጊዜ በጺሑ…ምጾት እዩ…ወዘተረፈ ዚብሉ ቓላት ንብል ኢና። ካብኡ ዘይፍለዩ ዕላላት ጭንቀትን መዓትን ዝገልጹ ወረታት ገሊኦም ዝተረጋገጹ ኪዀኑ ኸለዉ: ገሊኦም ድማ ሓቕነት ዜጥፍኡ ወይ ድማ ዝተጋነኑ እዮም። ኣብዚ ተገብረ: ከምዚ ተሰምዔ ኢልና: ፋይዳን ውጽኢትን ዘይነምጽኣሉ: ጊዜና ብኸምኡ ክብላዕን ክጠፍእን ንገብር። ገለውን ንመሕለፊ ጊዜ ይጥቀሙሉ እዮም። ፍረ ናይዚ ዓቐኑ ዝሓለፎ: መትሓዝ ዘይብሉ ወረ ኪኸውን ከሎ: መወዳእታኡ ናብ ጓሂ: ጣዕሳ: ሰላምካ ዝዘርግ: ምንባርካውን ናብ ዜጽልእ ሓደገኛ ህውታተ ኬእትወካ ይኽእል እዩ።

እምበኣር እንሰምዖ ኵሉ ዜና ይዅን ወረ ብኸመይ ንሕዞ? ዝብል: ካብ ቓላት ጐይታ ጽቡቕ መልሲ ክንረክብ ንኽእል ኢና። ብቐዳምነት፦ ኣብዚ ዝተሰምዐ ወረ: ጐይታ ነቲ ዜጋጠመ መረጋገጺ ንኪዀኖ: ምንጪ ሓበሬታ ኣይሓተተን። እዚ ድማ: ጐይታ የሱስ ንዅሉ ዚፈልጥ ወዲ ኣምላኽ ስለዝዀነ: ምርግጋጽ ወረ ኣየድልዮን እዩ ክንብል ንኽእል ንኸውን። እቲ ዜገድሶ ነገር: እንታይ መልሲ ከምዝህበሉ እዩ ነይሩ። እምበኣር የሱስ ነዞም መቕዘፍቲ ዘስዓቡ ክልተ ኣጋጣሚታት ዝሃቦ ምላሽ እንታይ ይመስል ነይሩ? ካብ ቓላቱ እስከ ንመልከት፦

“…ነዞም ገሊላውያን እዚኣቶም እዚ ስለ ዝረኸቦምሲ: ካብ ኵሎም ገሊላውያን ሓጥኣን ዝነበሩዶ ይመስለኩም ኣሎ? ኣይፋሎም: እንተዘይተነሳሕኩምሲ: ኵላትኩም ድማ ኸምኡ ክትጠፍኡ: እብለኩም ኣሎዅ።” ፍቕዲ 2-3።

“…ኻብቶም ኣብ የሩሳሌም ዚነብሩ ዅሎም ሰብ ዚበዝሕ ሓጢኣት ዝነበሮምዶ ይመስለኩም? ኣይፋሎም: እንተ ዘይተነሳሕኩምሲ: ኵላትኩም ከምኡ ኽትጠፍኡ ኢኹም: እብለኩም ኣሎዅ።” ፍቅዲ 4-5።

ጲላጦስ ኣብ ማእከል ቤት መቕደስ ደማት ገሊላውያን እንተኣጨቀዎ፣ - ምናልባት እዚኣቶምሲ ሕጊ ሮማ ኣፍሪሶም ይዀኑ… እዚ ደም ዘጨቀወ ጲላጦስ ንየሱስ ክምርምሮ ከሎኸ: ብቓላቱ “ንሞት ዜብጽሕ በደል ኣይረኸብኵሉን” ብምባል ንዚመስከረሉ ገንሸል ፋስጋና የሱስ፣ ብዘይ ምንም ኣበሳ ናብ መስቀል ሞት ኣሕሊፉ ሂቡዎም እንድዩ! ይኹን እምበር፡ እዚ ናይ መስቀል ዜና ምስ ተሰምዔ፣ ብእኡ ንብእኡ ንሞት ዚሰዓረ የሱስ ፍቕሪ እዩ ገሊጹ። ከም ቕዱሳን ኣቦታትና ንሕናውን ናይ ብስራት ዜና ንሰብኰን ንምህሮን ኣሎና እምበር ቅዱስ ኵናት ኣይኣወጅናን። ከመይሲ፡ እቲ ቕዱስ መምህርና የሱስ: መዓትን መቕዘፍትን ምስ ዚረኣዩ፡ ብወሪኦም ክንተሓዝ ዘይኰንናስ: ከይንጠፍእ መታን ክንንሳሕ እዩ ምሂሩና።

ንስሓ ኣብ ህይወት ኣገዳሲ እዩ። ካብ ፍርድን ኩነኔን እነምልጠሉ መገዲ እዩ። መዓትን መቕዘፍትን ኣብ ምድርና እናበዝሑ ይመጽኡ ደኣ ኣሎዉ እምበር ቀኒሶም እውን ኣይፈልጡን እዮም። ኣዝያ ዝመሰጠትኒ መዝሙር ኣላ። እታ መዝሙር: ዘማራይ ናይ ኣምሓርኛ: ደረጀ ከበደ ንጊዜና እተመልክት እዋናዊት መዝሙር: “ጊዜው” እትብል ኣብ ናይ ኣውዲዮ ሲዲ ኣልበሙ: ንሰማዕቱ ኣቕሪቡወን ካብ ዘሎ እያ። ትሕዝቶኣ ብትግርኛ ኪትርጐም እንከሎ ከምዚ ዝስዕብ መልእኽቲ ተመሓላልፈልና።

እዋኑ!

ተደ…“እዋኑ…እዋኑ ምልክቱን ወቕቱን ዘመኑን፣
… ዜና ናይ ሮድዮ፣ ዜና ናይ ምሸትን ቐትርን
… ብቲቪ ይዅን ጋዜጣ እንርእዮ ወረ
… ሰናይ ተወሊዱ ካብ ትማሊ ሎሚ ዝሕረ
ዋእ! ... እዋኑ ሆ! ሆ! እዋንና
ክንደይከ ዘየርኣየና።”

1. መስከረም ዓሰርተ ሓደ ንግሆ፣
ኣውሮፕላን ንመናድቕ ይሰጥሖ፣
ፍርሓት ዀይኑ ኣሽሓት እናርኣዩ፣
ማናቱ ህንጻታት ፈረሱ እናእወዩ፣ ….ወይ እዋኑ…

2. ደቓ ናብ ባሕሪ ዝደርበየት ኣደ፣
ጭካኔኣን ግፍዓን ክውረየላ ዘገደደ፣
ኣብ ቤት ትምህርቲ ናይ ዝተቓተሉ፣
ዜና ክንበብ ኣእዛነይ ኣስተውዒሉ፣…ወይ እዋኑ…

3. ህልቒት ሩዋንዳ ኣብ 1994፣
ብዝቐነየ ቂም ምኽንያት ዘርእን ዓሌትን፣
ናይ ዳርፉር ኣዴታት ንሰን’ውን ኣብ ገደና፣
ይግረፋ ኣሎዋ ብናይ ባዳ ደሮና፣…ወይ እዋኑ…

4. ፍሊስጤም ምስ እስራኤል ገና ነይተዓርቀ፣
ኣብ ማእከላይ ምብራቕ ክንደይ ዘይሃለቐ፣
ናይ ሰብ ፈንጂ ዀይኑ ምድሪ ዘኽፍእ፣
ንነብሱ ከም ጡዋፍ ነዲዱ ኣጥፊኡ ዘጥፍእ፣ …

5. ወረ ውግእን ሁከትን ኣስፊሑ፣
ምዝናብ ሓዲጕ መሬት ደሪቝ ሽግር በዚሑ፣
ዉላድን ወላዲን ተኸሓሒዱ ሰብኣይ ምስ ሰበይቱ፣
ገንዘብ ነጊሱ እምንቶ ካብ ምድሪ ሸፊቱ፣…ወይ እዋኑ..

እዚ ግዚያዊ መንበሪና ሓላፊ ቦታ፣
ዘብቅዓሉ ጊዜ ቐሪቡ ኪግለጽ እዩ ናይ ዓወት ጐይታ!
እቲ እንርእዮን እንሰምዖን ይኹን ንመንቓሕቲ፣
ንዳሎ ንምጽኣቱ ነታ ዓባይ መዓልቲ፣

እዛ መዝሙር ንእዋንና ብግቡእ እያ ትገልጾ! ንእዋኑ! ዘሚርና ኣይኰናን ንሓልፎ። ከመይሲ እዋኑ ከየዘንግዓና ክንዳለውን ክንጥንቀቕ እዩ ዝግብኣና። ሃዋርያ ጳውሎስ ከምዚ ኢሉ ኣሎ።

“እምበእርሲ ቕንያቱ ኽፉእ እዩ እሞ፣ ጊዜ ዓዲግኩም፣ ከም ለባማት እምበር፣ ከምዓያሱ ዘይኰነ ኸመይ ብጥንቃቐ ኸም እትመላለሱ፣ ተመልከቱ።” ኤፌሶን 5፣16

ምናልባት ነዚ ጽሑፍ እተንብብ ክቡር ሓው ወይ ሓብቲ፡ ንጐይታ የሱስ ከም ብሕቲ መድሓኒኻን ኣምላኽካን ጌርካ ዘይተቐበልካዮ እንተዀይንካ፣ እዚ እዋን ትርእዮ ኣሎዃ። ጊዜ ዘይህብ መዓትን መቕዘፍትን ዝሓዘ ኣዝዩ ክፉእ ዘየላቡ ዘመን እዩ። እሞ ደኣ እንታይ ትጽበ ኣሎኻ? እቲ እትድሕነሉ ጊዜ ሕጂ እዩ። ተነሳሕ! ተመለስ ናብ ኣምላኽካ! ንየሱስ ክርስቶስ ከም ናይ ብሓቲ መድሓኒኻን ኣምላኽካን ጌርካ ተቐበሎ! ካብ ዘልኣለማዊ ስቓይን ሞትን ድሓን! ኣምላኽ ድማ ባዕሉ ኪረድኣካ እዩ። ዕዉት ክትከውን ሕጂ ከምዚ ኢልካ ጸሊ!

ዎ ኣምላኽ ብፍጹም ልበይን ድሌተይን ናባኻ እምለስ ኣሎኹ።ጐይታ የሱስ ምእንቲ ሓጥያተይ ክብል ከምዝተሳቐየን ከምዝሞተን ከምስተንስኤን ብምሉእ ልበይ እኣምን ኣሎዅ፣ ንጐይታ የሱስ ከም ናይ ብሕቲ ኣምላኸይን መድሕነይን ጌረ እቕበሎ ኣሎኹ!
ካብ ኵሉ ሓጥያተይ ብደም የሱስ ጌርካ ሕጸበኒ! ናይ ዘልኣለም ህይወት ስለ ዝሃብካኒ አመስግነካ ኣሎኹ። ስለ ስም ወድኻ የሱስ ክርስቶስ እጽሊ ኣሜን።

ነዞም ዝስዕቡ ጥቕስታት ተመልከቶም፡ ዮሃ 1፣12, 3፣16, ግብ 3፣19-20, 4፣12, ሮሜ10፣9-11)

0 comments
Other Article