ምድላይ ምስጢር ምርካብ!

Posted on 2013-04-21 · 1527 · 0 · 0

30 resources uploaded

ኣነ ኸኣ፡ ዚልምን ዘበለ ይቕበል፡ ዚደሊ ይረክብ፡ ማዕጾ ዃህዃሕ ንዘበለውን ይኽፈተሉ እዩ እሞ፡ ለምኑ ኺውሃበኩም፡ ድለዩ ኽትረኽቡ ኢኹም፡ ማዕጾውን ኳሕኳሕ ኣብሉ፡ ኪኽፈተልኩም እዩ እብለኩም አሎኹ። ሉቃስ 11:9–10

ምስጢር ምርካብ ምድላይ'ዩ ክበሃል ሰሚዕኩም'ዶ ትፈልጡ፧ ኣብዛ ንእሽቶ ጽሕፍተይ ብዛዕባ እዚ ምስጢር ኢየ ከካፍለኩም።

ኣብ መጽሓፍ ቅዱስና ድለዩ፣ ክትደልዩ፣ ድለይዎ … ወዘተ ዝብላ ቃላት ብውሑዱ 33 ግዜ ተደጋጊመን ንረኽበን። እዚ ከኣ ኣገዳስነት ምድላይ እዩ ዘርእየና። ሎሚ መዓልቲ (21.04.2013) ምዃኑ እዩ፣ ኣነን ሓድ ህንዳዊ መማህርተይን ናብ ከተማ፤ ኣቕሓ ክንገዝእ ኢልና ንወጽእ። ናብ ከተማ ምስ ከድና፤ ጽሓይ ኣዚያ ብርትዕቲ ምንባራ፣ ሃሩር ይብርትዓና እሞ፤ ነታ ዝደለናያ ኣቕሓ ደሊና ከኣ ኣይረኸብናያን፤ እቲ ዓርከይ ከኣ ናብቲ ሓደ ወገን ንኺድ እሞ ኣብኡ ከኣ ንድለ ይብለኒ። ኣነ ከኣ ቀልጢፍና ክንረኽባ ብዘይምኽኣልናን ጸሓይውን በርቲዓትኒ ምንባራን፤ ንኺድ ንገዛና ንመለስ ይብሎ፤ ንሱ ከኣ ድሓን ኣብቲ ስግር እሞ ቅሩብ ንሕተት ሽዑ እንተ ዘይረኸብናያ ንኸይድ ይብል። ሕራይ ኢለ ተሰማሚዐ ናብ ስግር ንኸይድ። ናብ ሓንቲ ዱኳን ኣቲና ንሓትት የብልናን ይብሉና። እቲ ዓርከይ እሞ ኣበይ ክንረኽባ ንኽእል ኢሉ ምስ ሓተቶም፣ ኣብ ከምዚ ቦታ ኢሎም ይሕብሩና፤ ኣብታ ዝተሓበርናያ ምስ ከድና፤ እታ ተድልየና ኣቕሓ ጥራይ ዘይኮነስ ካልእ ኣገዳሲ ነገራትውን ረኺብና ዓዲግና ተመሊስና። ካብቲ ዝገረመኒ፤ ኣነ በቃ ንኺድ ንገዛና ክብሎ ከለኹ፤ ናብታ ዝደለናያ ንበረት ዘለዋ ድኳን ቀሪብና ኢና ዝነበርና። ስለዚ እቲ ዓርከይ ሓሳበይ ሰሚዑ እንተ ንምለስ፣ ወላካ ኣብታ ድኳን ቀሪብና ኔርና እንተኾንና ብዝወሰድናዮ ህዉኽ ስጉምቲ ግና ፤ድኻም ጥራይ ኰንና ዝደለናያ ኣቕሓውን ከይዓደግና ምስ ተመለስና ኔርና። ካብዛ ናይ ሎሚ መዓልቲ ዝተመሃኩርዋ ከካፍለኩም። እቲ ዓርከይ ነታ ንብረት ምስ ረኸብናያ ከምዚ ኢሉ ተዛረበኒ “ርኢኻ ብዙሕ ዝደሊ እዩ ዝረክብ”። ኣማን ብኣማን ሓቅኻ ጐይታ የሱስውን እኮ ኣብ ወንጌላት ድለዩ ክትረኽቡ ኢሉ ተዛሪቡና እዩ ክብል ከኣ መለስክሉ፤ እሞ ብዛዕባ እዚ ቃል እናተዛራርብና ከኣ ንገዛና መጻእና።

ስለዝኻነ እዩ ከኣ ቃል ኣምላኽ፤ ብተደጋጋሚ ክንደሊ ከም ዘለና ዝነግረና። ሓቂ እዩ፤ ከምዚ ናይ ሎሚ ዘጋጠመና፤ ክትደሊ ከለኻ ቀልጢፍካ ዝደለኻዮ ከይትረኽቦ ትኽእል ትኸውን፤ ወይ ድማ፤ ኣብ መስርሕ ምድላይ ከለና ዝዓናቕፉና፤ ከም መራር ጸሓይ ናይ ሎሚ፤ ከም ተስፋ ምቚራጽ፤ ካብ መሓዙትና ዝመጽእ ኣሉታዊ ዘረባታት ኣንጻር ድሌታትና ጸሎትና ዝኾነ ሓሳብ ድያብሎስ ብሰባት ጌሩ ክመጽእ ይኽእል እዩ። እዚ ኹሉ ኣብ ቦትኡ ከሎ እዩ፤ ጐይታ የሱስ “ድለዩ ክትርኽቡ” ዝበለ። ምድላይ ምስጢር ናይ ምርካብ እዩ፤ ክብል እቲ ዓርከይ ሎሚ ምሂሩኒ ኔሩ። ብሓቂ ምድላይ ኣገዳሲ ስለዝኾነ እዩ ጐይታና ክንደሊ ዝምህረና ዘሎ። ኣብ ካልእ ስፍራ ከኣ የሱስ ከምዚ ክብል ይዛረብ “ከይቀበጹ ዂሉ ሳዕ ኪጽልዩ ኸም ዚግብኦም ድማ ፡ ብምስላ ተዛረቦም ፡ ከምዚ ኢሉ….ኣምላኽዶ ግዳ ነቶም ለይትን መዓልትን ናብኡ ዚጠርዑ ሕሩያቱ ፍትሒ ኣየውጽኣሎምን እዩ ፧ ይጽመሞዶኸ ፧ ቀልጢፉ ፍትሒ ኸም ዜውጽኣሎም፡ እብለኩም ኣሎኹ ። ወዲ ሰብ ምስ ዚመጽእ ግና ፡ እንድዒ እምነት ደዀን ኣብ ምድሪ ኺረክብ እዩ ፧” ሉቃ18፤1-8። ስለምንታይ ‘ከይቀበጽካ’ ምድላይ ኣድልየ፧ እቲ ምኽንያት ርድእ እዩ፤ ኣብ መስርሕ ምድላይ ከለኻ፤ ዘቕብጸካን ዘሕልለካን ተስፋ ዘቝርጸካን ብዙሕ ነገራት ክህሉ ስለዝኽእል እዩ። ጐይታ ኽብሪ ግና ከይቀበጽኩም ድለዩ፤ ጸልዩ እናበለ የተባብዓና። ደጊሙ ከኣ “ወዲ ሰብ ምስ ዚመጽእ ግና ፡ እንድዒ እምነት ደዀን ኣብ ምድሪ ኺረክብ እዩ፧” ምባሉ ኣብ ምድላይ ኣድላይነት ብእምነት ምጽባይ ከርእየና ስለዝደለየ እዩ። ስለዚ ኩሉ ግዜ ክንደሊ ከለና ተስፋ ብዘይምቚራጽን ብእምነት ደው ብምባልን መልሲ ድሌትና ክሳብ ንረክብን፤ ክንደሊ ይግብኣና።

ኣገደስቲ ነጥብታት ምድላይ

• ምድላይ ኣገዳሲ እዩ
• ዝደለኻዮ ንምርካብ ብእምነት ደው ምባል የድሊ
• ዝደለኻዮ ክሳብ ትረክብ፤ ብቐጻሊ ጸሎት ኣዘውትር
• ኣምላኽ ንዝደልዩ ጥራይ እዩ ዝህቦም፤ ከይሓተትካ ዝወሃበካ ነገር የልቦን
• ነቶም ዝደልዩዎ ንምርዳእ ኣምላኽ ቀረባ እዩ
• ተስፋ ብዘይምቚራጽ ብቐጻሊ ምድላይ ኣገዳሲ እዩ፤ ዝደለኻዮ ነገር ክመጸካ ቀሪቡ ይህሉ’ዩ እሞ፤ ተስፋ እንተ ቘረጽካ ኩሉ ምጽባይካ ክሳራ ከይከወን ተጠንቐቕ

እዚ ንብሎ ዘለና ምድላይ፤ ንእግዚኣብሄር ምድላይ ክኸውን ይኽእል፤ ወይ ከኣ ነገራዊ ድሌታትውን ክኸውን ይኽእል እዩ። እቲ መትከል ምድላይን ምርካብን ንኹሉ እዩ ዝውክል። ገለ ጥቕስታት መጽሓፍ ቅዱስ ብዛዕባ ምድላይ፦ “እግዚኣብሄርን ሓይሉን ድለዩ። አዘውቲርኩም ገጹ ድለዩ።” መዝሙር 105:4፤ “ንእግዚኣብሄርድለዩ፣ብህይወት ድማ ክትነብሩ ኢኹም” አሞጽ 5:6 ፤ “ቅድም መንግስቲ ኣምላኽን ጽድቁን ድለዩ፡ እዚ ኹሉ ድማ ይውሰኸልኩም።” ማቴዎስ 6:33፤ “ዝለመነ ኹሉ ይቕበል እዩ፡ ዝደለየ ድማ ይረክብ፡ ማዕጾ ዃሕዃሕ ንዘበለውን ይኽፈተሉ እዩ እሞ፡ ለምኑ ይውሀበኩም። ድለዩ፡ ትረኽቡ። ማዕጾ ዃሕኳሕ ኣብሉ፡ ይኽፈተልኩም እዩ።” ማቴዎስ 7:7–8 ።

0 comments
Other Article