ምዕቃብ ሚስጥር

Posted on 2012-03-15 · 1476 · 0 · 3

2 resources uploaded

ሓደ ጊዜ ሓንቲ ሓፍቲ ንሓደ ሓው ሓደ ኣዚዩ ተነቃፊ ዝኾነ ሚስጥር ትነግሮ። ብዛዕባ እዚ ጉዳይ እዚ ኸኣ ኣብርቲዑ ናብ ኣምላኽ ክጽልን ክማልደላን እምበር ንኻልእ ሰብ ፈጺሙ ከይነግር ከኣ ትሕብሮ። እዚ ሓው ከኣ ከምዝተባህሎ ንዝተወሰነ ግዜ ከም ሚስጥር ሒዙ ክጽልየላ ጀመረ። ኣብ መንጎ ግና ኣብ ሓደ ናይ ጸሎት ጉባኤ እንተ ብገርሁ ወይ ኮነ ኢሉ ብዛዕባ እቲ ዝነገረቶ ጉዳይ ክጽለየሉ ነቶም ኣብቲ ሕብረት ዝነበሩ ነገሮም።

እዚ ጉዳይ እዚ ኣብቲ ንሳ ዘይብሉ ናይ ሕብረት ጉባኤ እኳ እንተ ተነግረ ሓንቲ ሓፍቲ ኸኣ ብገርሃ ነታ ሓፍቲ ምስ ረኸበታ ሎሚ ብዛዕብኺ ኣምላኽ ኣታሓሳሲብና ክንጽሊ ዊዒልና ብምባል ደርጋሓትላ። እታ ሓፍቲ ኸኣ ኣዚያ ትስበር ብጣዕሚ ኸኣ ትጉህይ። ኣብ ህይወታ ኸኣ ዓቢ በሰላ ገዲፉላ። እዚ ጥራይ ኣይኮነን እቲ ሚስጥር ቀስ እንዳበለ ናብ ኩሉ ለሓመ። እቲ ተኣፋፊ ጉዳይ ዝነበረ ካብ ዝነበሮ ገዲዱ ኣብ ህይወታ እዚ ዘይበሃል መከራን ስቓይን ኣምጻላ በዚ ኸምዚ እውን ክሳብ ዝተወሰነ ግዜ ካብ እምነት ሪሒቓ ኣብ ከቢድ ሓዘን ወዲቓ ብዙሑ ናይ ህይወት መሰናኽል ከኣ ገጢምዎ።

እዚ ኹሉ ሳዕቤን ሚስጥር ናይ ዘይምዕቃብ እዩ። ኣሚና ዝነገረቶ ሓዉ ኣብ ዘይግዜኡን ቦቱኡን ዘርጊሕዎ። ሓልዮት ኣምስሉ ኸኣ ከም ኣርእስቲ ጸሎት ኣቕሪብዎ። ሓላፍነቱ ዘንጊዑ እምንነቱ ኸኣ ደርብዩ ንባዕሉ ፍርዲ ነታ ሓፍቲ ኸኣ ዓቢ መከራ ኣምጺኢላ እዚ ኣምላኽ ዘይፈትዎ ሰይጣን ዝጥቀመሉ ሜላ እዩ። እዚ ተሞኩሮ እዚ ናይዛ ሓፍቲ እዚኣ ጥራይ ዘይኮነ ናይ ብዙሓት ኣብ ህይወቶም ዝሓልፍዎ መንገዲ እዩ።

ኣምላኽ ካብቲ ሓደ ደስ ዘብል ባህሪኡ ሚስጥር ምዕቃብ እዩ። ቃል ኣምላኽ ብዛዕባ እዚ ክዛረብ እንከሎ ኣብ ምሳሌ 25።9-10 ከምዚ ይብል ዝሰምዐ ከይጸርፈካስ ስምካ ከኣ ከይከፍእሲ ነገርካ ምስ ብጻይካ ተምጻረ ምስጥር ካልኦት ግና ኣትቕላዕ። እዚ ቃል እዚ ካብ ካልኦት ዝተነግረና ሚስጥር ክንዕቕብ እምበር ኣብ ኣደባባይ ክንዝርግሖ ከም ዘይግብኣና እዩ ዝምህረና ዘሎ። ሰብ ሚስጥሩ ክነግረካ ኸሎ ኣባኻ ኣሕዲርዎ ዘሎ እምነት ከመይ ኣዚዩ ዓቢ ምኻኑ መርኣያ እዩ። ብኻልእ ኣዘራርባ ንዓኻ ንበይንኻ እየ እሙን ጌረ ዝቖጽረካ ዘለኹ እሞ ሓደራ ከም ማለት እዩ። ንስኻከ ነዚ ኣፍሪስካ ሚስጥር ምቕላዕካ ንዘለከ ተኣማንነት ራሕ ኣቢልካ ትድርብዮ ከምዘለኻ ትፈልጥ ዶ?

ኣምላኽ ከኣ ወትሩ ንዘይእሙናት ምስቀጽዕም እዩ። ኣነ ንስኻትኩምን ግና ዘሎና ሓይሊ ሚስጥር ናይ ምዕቃብ እዩ ንእሙንነታ ዝመዝኖ። ሎሚ እስከ ንገዛእ ርእስና ንፈትሽ መዓረ ኽንደይ ኢና ሚስጥር ንዕቅብ? ንሕና ግና ብዙሕ ግዜ ንሰባት ጥራይ ኣይኮናን ሚስጥሮም ንኻልኦት ነጊርናን ኣውጽናን ነሕዝኖ ንኣምላኽ ከይተረፈ ነቲ ኣሚኑ ብሚስጥር ክንሕዞ ዝገለጸልና ጉዳይ እናውጻና እውን ንልቢ ኣምላኽ ነጉህየሉ ሰዓት ሒደት ኣይኮነን። ንኣብነት ኣምላኽ ብዝተፈላለየ መንገዲ ብዛዕባ ስባት ዝገለጽልና ነገራት ኣብ ክንዲ ኣብ ሕልፍኚ ኣምላኽ ኣቲና ብጸሎት ንነቅሕ ነቲ ዝተባህለና ኣብ ዘይግዚኡ ብምዝርጋሕና ክንዲ ንበረኸት ንመርገም ንኾነሉ ሰዓት ሒደት ኣይኮነን። ኣምላኽ ብኣእምሮ ሰብኡት ክንከውን እምበር ብስሚዒትን ታህዋኽን ክንመላለስ ፍቓዱ መዓስ ኮይኑ? ኣምላኽ ግና ሚስጥሩ ብምልኣት ዝገልጸሎም ነቶም ሚስጥር ክሕዙ ፍቓደኛታት ዝኾኑ ሰባት ጥራይ እዩ።

ሚስጥር ምዕቓብ ዝሓተካ ምንም ዋጋ እኳ እንተ ዘይሃለወ ኣብዚ አዋን አዚ ግን ሰባት ምስጥር ክዕቕቡ ኣዝዩ አዩ ዝከብዶም። ሚስጥር ካብ ምዕቓብ ንላዕሊ ኸኣ ነቲ ሚስጥር ክዘርውዎ ይጓየዩ። ብሰንኪዚ ሚስጥር ዘይምዕቓብና ድማ ኣብ ህይወትናን ካልኦትን እነምጽኣ መዘዝ ማእለያ የብሉን። ሳዕቤኑ ኸኣ ኣዚዩ እዩ ሓደገኛ። ብዛዕባ እዚ ጉዳይ እዚ ዝምልከት ካብ ቃል ኣምላኽ ናይ ክልተ ሰባት ምሳሌ ክንርኢ ኢና። እቲ ቐዳማይ ብዛዕባ እቲ ኩላትና ብሓይሉን ጉልበቱን እንፈልጦ ሲምሶን እዩ። ኣምላኽ ንሲምሶን ክጽውዖ ከሎ ንህዝቢ እስራኤል ንምድሓንን ንምንጋፍን እዩ ጸዊዕዎን ሓርይዎን። ሲምሶን ግና ከምቲ ዝግብኦ ነቲ ካብ ኣምላኽ ዝተዋህቦ ኩቡር ቅብኣት ኣይሓለዎን። ሲምሶን ሚስጥር ናይ ምዕቃብ ዝነበሮ ክእለት ኣዚዩ ዱኹም እዩ ኔሩ። ሓደ ግዜ ሲምሶን ኣብ መንገዲ ኣንበሳ ምስ ኣጋነፎ ነቲ ኣንበሳ ሰላለዖ። ብድህሪ እዚ ኸኣ ነቲ ገንቢ ናይ ኣንበሳ ክርኢ ምስ ወጸ ኣብቲ ኣኣፍ ኣንበሳ ዕስለ ንህብን መዓርን ነበረ። ንዕኡ በሊዑ ንወለዱ እውን ወሰደሎም። ብዛዕባ ኣዚ ጉዳይ ከኣ ነቶም ህዝቢ ፍልስጤም ብሕንቅልሕንቅሊተይ ጌሩ ክፍትኖም ሓተቶም ነዚ እንተ ፈሊጦሞ ኸኣ ዓስቦም ከም ዝህቦም እሶም እንተ ዘይፈሊጦሞ ኸኣ ዓስቡ ክህብዎ በዚ ተሰማመዑ። እቶም ህዝቢ ነዚ ሚስጥር ክፈልጡ ብምንም ኣይክእሉን። ግና እቶም ህዝቢ ነታ ተመርዕያቶ ዘላ ጓል ዓዶም ማለት ፍልስጤማዊት ኣፈራርሕዎ ካብ ሲምሶን ከኣ ሚስጥር ክትፈልጥ ደፋፍእዋ። ንሳ ኸኣ ከም ዝተባህላ ንሲምሶን ሓባቢላ ናይ ልቡ ሚስጥር ወሲዳ ሲምሶም ከኣ ኣይነፍዐን ብዘሎ ሚስጡሩ ገሊጽላ በዚ ከመዚ ኸኣ ከሲሩን ተሳዒሩን። ናይ ሲምሶም ውድቀት ግና እዚ ጥራይ ኣይነበረን ካብቲ ቀዳማይ ጌጉኡ እውን ኣይተማህረን። ሓደ ግዜ እውን ንሓንቲ ደሊላ ትበሃል ኣመንዝራ ፈተወ እሞ ናብኣ ኣተወ። እዚ ንፍልስጤማውያን ዓቢ መኽሰብ እዩ ዝነበረ። ንደሊላ ኸኣ እሞ ሚስጥር ሓይሉ እንታይ ምዃኑ ክትፈልጥ ክትሓባብሎ ብገንዘብ ኣፍተውዋ። ሽዑ ንሳ ንሳምሶም ሓባበለቶ። ደጋጊማ ዉን ሚስጥር አቲ ምስኡ ዘሎ ሓይሊ ካበይ ምካኑ ሓተተቶ። ሲምሶን ከኣ ዝተፈላለዩ ምክኒያት አናምጽአ ሓይሉ ካበይን ኣበይን ምኻኑ ኣይገለጸላን። ንሳ ግን ነዚ ሕቶታት እና ደጋገመት ላሕ ምስ ኣበለቶ ንሱ ክኣ አቲ ምስጥር ሓይሉ ገለጸላሞ ሽዑ ፍሊስጠማዉያን ኣብ ልዕሊ ሲምሶን ሓደጋ ወደቕዎ። ዓወት ፍልስጤማውያን ኣብ ልዕሊ ሲሞስን ከኣ ተረጋገጸ። መሳሓቕን መላገጽን ገበርዎ ክልተ የዕንቱ‘ዉን ኣውጽእዎ። እዚ ንሲምሶን ተመሊሱ ከዐርዮ ዘይክእል እዩ ኔሩ። ብሰንኪ ሚስጥሩ ዘርጊሑ ምሃቡ ኸኣ ነቲ ዝተጸዋዓሉ ዕላም ብዝግብኣ ክሃርም ኣይከኣኣለን።

ምናልባት ምኽንያት ውድቀት ሲምሶን ብዙሕ ክከውን ይኽእል እዩ። እስከ ንሕና ግና ብዛዕባ እታ ሚስጥር ምቕላዕ ትብል ሓሳብ ክንዛረብ። ሎሚ ክንደይ ሳዕ ኢና እቲ ኣምላኽን ሰብን ዝሃቡና ሚስጥር ስኣን ምዕቃብና ኣብ መከራን ስቓይን ዝወደቕና። ካብ ሚስጥር ምዕቃብ ዝቐልል ነገር እኮ የለን። ምኽንያቱ እቲ ሚስጥር ኣብ ዉሽጥኻ እዩ ዝቕመጥ። ሰባት መጺኦም ክሓትኹ ወይ ከኣ ሚስጥርካ ክፈልጡ ከም ደሊላ ላሕ ከብሉኻ ይኽእሉ እዮም። እቲ ውሳኔ ግና ናትካ እዩ። ብርግጽ ገለ ገለ ሰባት ሚስጥር ከይወጹ ክብሉ ዝኽፈልዎ መስዋእቲ ኣሎ። ንሕና ብዙሕ ግዜ እንዘርዎ ሚስጥር ግና እቲ ንምዕቃቡ ዋጋ ዘየኽፍለና እዩ። እዚ ኸኣ ዘሎና እሙንነት መዓረ ኽንደይ ልሕሉሕ ምኻኑ መርኣያ እዩ።

ሚስጥር ምውጻና ወይ ዘይምዕቃብና ኸኣ ዝጎድእ ንኣሕዋትና ጥራይ ዘይኮነ እንተላይ ንዓና እዩ። ኣብ ግዜ ኮሚኒስታዊ ምምሕዳር ብዙሓት ክርስትያናት እዮም ሚስጥር ኣገልግሎቶምን ኣሕዋቶምን ስለ ዝሓቡኡ ማእለያ ዘይብሉ ዋጋ ከፊሎም ገለ ኸኣ ብመስዋእቲ ሓሊፎም ግናኸ እንሆ ንዓና እኳ ክሳብ እዚ እዋን እዚ ንበረኸትን ፈውስን ኮይኖምና ኣለዉ። ስለዚ ሚስጥር ምዕቃብ ዋላ መስዋእትነት የኽፍለና ክንሕልዎ ኣዚና ድልዋት ክንከውን ይግበኣና።

ስለምንታይ ኢና ወረ ናይ ኣሕዋትና ኣብ ምብታን ንጓየ ዘሎና? እዚ እውን እኮ ነታ ቤት ኣምላኽና ኣብ ሓደጋ ከውድቓ ይኽእል እዩ። ጐይታና የሱስ ክርስቶስ ክዛረብ እንከሎ ኣቲ ኣዕንቑኩም ንመፋልስ ኣይትሃቡ ይብለና። ከመይሲ በቲ ዝዘረናዮ ኩቡር ነገር ብኡ ክትርትሩና ስለ ዝኽእሉ። እስከ ሕጂ ንገዛእ ርእስና ንፈትሽ። ኣየናይ ክንገርን ክወጽእን ኣየናይ ከኣ ክዕቀብ ከም ዘለዎ ፈላሊና ንፍለጥ። ብፍላይ እዚ ዘለናዮ ግዜ ካብ ማንም ሰዓት ንላዕሊ ሚስጥረኛታት ንኾነሉ እዋን እዩ። እዚ ብሽም ምጽላይን ጽሎትን እናተባህለ ዝወጽእ ሚስጥራት ካብ ጥቕሙ ክፍኣቱ ከም ዝኸፍእ ኣይንሳሓት። ደሓን ደይ ሓውና እዩ ወይ ሓፍትና እያ እናበልካ ዝወጽእ ነገራት መዘዙ ኣዚዩ ብዙሑ እዩ። ኩቡራት መንእስያት ኣብ መንጎ ተዃሉ ከምዘሎና ኣይንዘንግዕ። ኩሉ ክዳን በጊዕ ዝተኸድነ በጊዒ ከይመስለና ደኣ ንጠንቀቕ።

ካልእ ከኣ ኣንጻር ሲምሶን ሚስጥር ብምዕቃባ ዝተዓወተት ሰብ እውን ኣላ ንሳ ኸኣ ንግስቲ ኣስቴር እያ። ኣስቴር ምስ ሓውኣቦኣ ማርዶካይ እያ ንምርኮ ዝተወስደት። ኣብ ሃገር ስደት ከኣ ምርኽቲ ኮይና ትመላለስ ነበረት። ሓደ ግዜ ግና ኣምላኽ ሞጎስ ሂብዋ ንንግስነት ተሓጽየት። ማርዶካይ ግና ዘጠንቀቓ ሓደ መጠንቀቕታ ነበረ። ንሱ ኸኣ ኣይህዳዊት ምኻና ንማንም ከይትነግር። እሳ ኸኣ መስተውዓሊት ስለ ዝነበረት ነቲ ሚስጥር ክሳብ እቲ ጉቡእ ግዜኡ ዓቂባቶ። ሃማን ጸላኢ ህዝቢ ኣምላኽ ኣንጻር እስራኤላውያን ምስ ተላዕለ ኸኣ እሞ ኸኣ ንምጽናቶም ምስ ተሃንደደ ኣስቴር ሸበድበድ ኢላ ኣይሁዳዊት ምኻና ኣይነገረትን። ኣብ ኩሉ ነገራት ነቲ ሚስጥር ከተውጾ ብኸመይ ጥበብ ተጠቂማ ከተወጾ ዝግብኣ ትፈልጥ ነብረት። ማርዶካይ ኣይሁዳዊት ምኻናን ንምድሓን ህዝባ ኸኣ ደው ክትብል ምስ ኣዘዛ እያ። ነቲ ምሲጥር ኣውጽያቶ ንምድሓንን ንበረኸትን ንምንጋፍን ከኣ ኮይና። እቲ ሚስጥር ኣብ ግዚዚኡን ሰዓቱን ገሊጻቶ ተዓዊታ ኸኣ። ኣስቴር ነቲ ሚስጥር ንነዊሕ ግዜ እያ ዓቂባቶ ጸኒሓ ነቲ ኣብ ውሽጣ ዘሎ ኩቡር ነገር ንምውጻእ ኸኣ ኣይተሃንደደትን ኣምላኽ ኮታ ከምዚ ናታ መንፈስ እንተ ዝህበና።

ንሕሰብ እስከ ኣስቴር ቅድሚ ግዚኡ ኣይሁዳዊት ምዃና እንተ ትነግር ኔራ ዝመጽእ ጥፋኣትን ዕንወትን እስከ እንታይ ከም ዝመስል ንግምት። እቲ ኣምላኽ ዝሃባ ዕማም ከኣ ብዝግባእ ኣይምፈጸመትን ኔራ። ንባዕላ እውን ኣብ ክብሪ ኣይምደየበትን ኔራ። ሚስጥር ምዕቃብ እምበኣር ካብቲ ሓደ መረጋገጽን መርኣያ መንፈሳዊ ብስለትናን እዩ። ቆልዓ ጥራይ እዩ ሚስጥር ክዕቅብ ዘይክእል ከመይሲ ገና ብኣእምሮ ዕሸል ስለ ዘሎን ዘይበሰልን። ከምኡ ኸኣ ሓደ ዘራዊ ሚስጥር እንተ ደኣ ሃልዩ መርኣያ ዘይምዕባዩን ብኣእምሮ ኸኣ ሰብኣይ ዘይምኻኑኡ ምልክት እዩ። እቲ ሎሚ ብንእሽቶይ ሚስጥር ምዕቃብ እሙን ዘይኮነ ሰብ ኣምላኽ ከኣ ዝዓበየ ናቱ ሚስጥር ክገልጸሉ ክጽበ የብሉን ከምይሲ ልቢ ኣምላኽ ኩሉ ጊዜ ምስቶም እሙናት እዩ። ኣምላኽ ነቲ እሙን ጥራይ እዩ ዝኣመኖ ኣሚኑ ከኣ ዝልእኾ። ሰባት ተሸጊሮም መጺኦም ናይ ውሽጦም ክነግሩና ኸለዉ ንስማዓዮም ሓቢርና ኸኣ ምስኦም ንጸልን ብቓል ኣምላኽ ከኣ ንደግፎም ስሌኦም ከኣ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ንቕረብ ካብኡ ሓሊፉ ግና ንኻልእ የሕሊፍና ኣይንሃቦም ኣምላኽ ከኣ ክባርኸና እዩ።

ኩብራት ኣሕዋትና ኣብ ግዜኡ ዝኸውን ኩሉ ጹቡቕ እዩ። እምበኣር ከም ኣስቴር ክሳብ ኣቲ ግዜኡ ሚስጥር ንምዕቃብ ንትጋህ እሞ ኣምላኽ ከኣ ንበረኸት ክገብረና እዩ። ሚስጥር ኩሉ ግዜ ሚስጥር ኮይኑ ኣይተርፍን እዩ ኣብ ሰዓትን ግዚኡን ዝቕልዓሉ ሰዓት ኣሎ። ስለዚ መዓስን ኣበይን ዝብል ሕቶ እናሓተትና ንዝተዋህበና ናይ ምዕቃብ ሓላፍነት ንዋጻእ። ኩሉ ነገር ኣብ ግዜኡ ጽቡክ አዩ ዝከዉን ነገር ግን ዝኮነ ነገር ቅድሚ ግዜኡ ምስ ዝወጽእ ካብ ጥቕሙ ጉድኣቱ አዩ ዝበዝሕ። ንኣብነት ነበል ሓደ ህጻን ወይ ዕሸል ኣብ ዘይ ግዜኡ ምስ ዝውለድ ከምቲ ኣብ ግዜኡ ዝውለድ ህጻን ኣይከውንን አዩ። እቲ ኣብ ግዜኡ ዝተወልደ መብዛሕቱ ግዜ ጥዑይ አዩ ዝከዉን። ንወለዱ ጥራሕ ዘይኮነ ንኹሉ ሰብ ዘሐጉስ እዩ ዝከዉን። አቲ ኣብ ዘይግዚኡ ዝውለድ ግን ኩሉ ግዜ ናቱ ጸገማት ኣለዎ። ምስጥር ከኣ ልክዕ ከም ናይ ኣብ ግዜኡ ዝተወልደን ዘይትወልደን ህጻን ይምስል። ስለዚ ኣብ መወዳአታ ክብሎ ዝደሊ ነገር አንተሃልዩ ንሓዋትናን ንኣምላክን በዚ ነገር እዚ ከይንብድል ኣምላክ ጸጋ ከብዝሓልናን ነቲ እተባህለና ነገር ዝዓቁር ልቢ ክህልወና ናብቲ ዝፋን ኣምላክ ንቕረብ።

3 comments

ሰኑ፤ አምላኽ ይባርኽኪ፤ መግላሹ ከአ የብዝሓልኪ፤ አቢ ምህሮ

ተባረኪ ሰናይት ሓፍትና!አገዳሲ ትምህርቲ ኢዩ።.....ኣምላክ መመሊሱ ከምዚ ዚአመስለ ናይ ቃሉ ምስቲራት ይግለጸልኪ!

ጎይታ አዝዙ ይባርኪ ሰናይት ሃብተይ፡ብታእሚ መሃሪ ቃል!!
Other Article