ንለውጢ ምድላው

Posted on 2012-05-19 · 1290 · 0 · 2

3 resources uploaded

ናብ ገዛእ ርእስና ምልስ ኢልና እንተርኢና ካብ ቅድሚ ምውላድና፡ ድሕሪ ምውላድናንን ክሳብ ዕለተ ሞትናን ዘሎ ናይ ሰብነትን ናይ ኣተሓሳስባናን ለውጢ ኣዝዩ ዘገርምን ዘደንቕን ስራሕን መደብ አምላኽን ምኻኑ ንግንዘብ። ሕልፍ ኢልና ናብቲ እግዚአብሄር ንሕና ክንግልገለሉን ክብሩ ክገልጸሉን ኢሉ ዝፈተሮ መዓልትን ለይትን ወቕትታትን ምስ እንምልከት ድማ ውሕልነት አምላኽን ዓሚቕ ሚስጢሩን ብቑሩብ ነስተውዕል። ወዲ ሰብ ህጻን ጥራይ ኮይኑ እንተዝነብር ንወለዲ እንታይ ዝበለ ሸኸም ምኾነ? ንኻልኦት ክውለዱ ዘለዎም ህጻናት ቦታ የለን ወዘተ ኩሉ ክትብልዎ እትኽእሉ። ብዓቢኡ ድማ እቲ ፍረዩን ተባዝሑን ንምድሪ ምልእዋን ምለኽዋን ዝብል ተልእኾ አምላኽ እንታይ ምኾነ? ካልእ እንተርኣና'ውን ኣርባዕቲኡ ወቕትታት ሓደ ኔሩ እንትዝኸውን እቲ ናይ ዓመት ሙሉእ መቐረትን እቲ በብእዋኑ ብምኽንያት ለውጥታት አየር ክስራሕን ክኸውንን ዝነበሮ ከመይ ምኾነ?

ስለዚ ለውጢ አድላይን ናይ ግድንን ካብ ኮነ ንሕና'ክ ንልውጢ ብኸመይ ንቀባበሎ? ሓደ ህጻን ተወሊዱ ክሳብ ዝዓቢ ወለዲ እቲ ኣኣብ ግዚኡ ብፍቕሪን ብስነ ሓሳብን ብንዋታውን እቲ ኣኣብ ግዚኡ ክረኽቦ ዘለዎ እንተዘይረኺቡ፡ እቲ ዝዓቢ ህጻን ጎደሎ ዘለዎ ኮይኑ ይዓቢ። ሸኸም ሕብረተሰብን ዘይኣድማዕን፡ ንዘይተደልየ መከራን ድማ ይቃላዕ። ከምኡ'ውን ወቕትታት ክቀያየር ከሎ እቲ እንሓርሰሉን እንዓጽደሉን፡ ንሙቐት ኮነ ንዛሕሊ እንኽደኖን እንበልዖን፡ እንሰርሓሉን እነዕርፈሉን እንተዘይመዲብናን እንተዘይተዳሊናን እቲ ንጥቕምና ኢሉ እግዚአብሄር ዝገበሮ ለውጢ ንጉድኣትና ክኸውን ይኽእል ኢዩ። ስለዚ ለውጢ ኣብ ዝርኣየሉ ጎኒ ንጎኒ ናይቲ ለውጢ ንምስትእንጋድ ምቅርራባት እንተዘይጌርና ወይ ድማ እንተዘይተዋሲእና ወይ እቲ ለውጢ ግዳያቱ ክገብረና ኢዩ ወይ ድማ ካብቲ ልውጢ ክንረኽቦ ዝግብኣና ረብሓታት ከይተጠቀማናሉ ክሓልፍ ይኽእል ኢዩ።

ኣብቲ መንፈሳዊ ዓለም እንተርኢና ድማ ብተዛማዲ ኢዩ ዝኸይድ። ከማን እቲ ፍጥነት እንተ ዘይወሲኹ አይንክን ኢዩ። ኣብ ደጉዓ ኤር 3፡23 "ኣብ ጸጽባሕ ሓድሽ ኢዩ፡ እሙን ምኻንካ ዓብዩ ኢዩ" ይብል። ስለዚ እግዚአብሄር ኣብ መንፈሳዊ ኮነ ግኡዛዊ ዓለም ኩሉ ግዜ እናሓደሶን እናለወጦን እዩ። ኣብ ብሉይ ኪዳን እንተረኣና ደቂ እስራኤል ኣብቲ ዝተላማመድዎ ዓንኬል ጥራይ እናዞሩ ንሓድሽ ምኽሪ አምላኽ ምቕባል ኣጸገሞም። ንኣሰራርሓን መንገድታትን እግዚአብሄር ደሪቶም እቲ ዝኸውን ዝነበረ ለውጥታት ካብ እግዚአብሄር ከም ዘይኮነ ንነብሶም ከእምኑ እናፈተኑ አብቲ ናይ ገዛእ ርእሶም ሃዋሁው ክነብሩ መሪጾም። ስርዓት ርእሶም ክኽተሉ ብምድላይ ንምኽሪ አምላኽ ክስዕቡ ኣይመረጹን። ሎሚ'ኸ ኣነን ንስኻን/ኺን እግዚአብሄር አብ ሂወትይን ሂወትኩምን ሂወት አሕዋትናን ከይሰርሕ ኮን ብምንታይ ከልኪልናዮ ንህሉ? ድሕሪ ናይ ትንሳኤን ዕርገትና ናይ ጐይታናን መድሓኒናን የሱስ ክርስቶስ ደቀ መዛሙርቲ ብሓይሊ መንፈስ ቅዱስን ብትብዓትን ተዓጢቖም ወንጌል መንግስቲ አምላኽ ክነግሩ ምስ ጀመሩ፡ በዚ ነገር እዚ ዝተናደዱ ፈሪሳውያንን ሰዱቓውያንን ንደቀ መዛሙርቲ ምእሳርን ምቕታልን ስርሐይ ኢሎም ተተሓሓዝዎ። እንተኾነ ኢድ እግዚአብሄር ዘለዎ ለውጢ ማንም ክዓግቶ ሰለ ዘይኽእል ብመጠን ዘሳጎጉዎም ወንጌል እናተላብዒ ከደ። ምኽንያቱ ምስ እግዚአብሄር ተቓሊሱ ወይ ተማጒቱ ዝሰዓረ የለን። ነዚ ዘስተውዓለ ገማሊኤል ዝስሙ ናይ ሕጊ መምህር ከምዚ ክብል መሊሱ፡ "እዚ ምኽሪ እዝን እዚ ግብሪ እዝን ካብ ሰብ እንተኾይኑ ክፈርስ ኢዩ፡ ካብ ኣምላኽ እንተኾይኑ ድማ ግብሮም ከተፍርሱ አይትኽእሉን ኢኩም እሞ ምስ አምላኽ ክትብኣሱ ኸይትርከቡስ ነዞም ሰባት እዚአቶም ሕደግዎም ገለ አይትበልዎም..." (ግብ 5፡38-39)። ልክዕ ከምቲ ዝበሎ ድማ እቲ ምኽሪ ኣምላኽ ጸኒዑ፡ እቶም ነቲ ለውጢ/ምኽሪ አብ ምቅዋም ዝጸንዑ ግና ግዳያት ናይቲ ለውጢ ኮይኖም። እቶም ነቲ ለውጢ ዘጸባበዩ ዘነበሩን ነቲ ለውጢ መምዮም ዝተቐበሉን ምስቲ ለውጢ ዝተጓዕዙን ድማ እነው ንኹሉ ዓለም ረቢሖም።

ለውጢ ክመጽእ ከሎ ሰባት በዘን ዝስዕባ መንገድታት ክዋስኡ ይኽእሉ።
1. ተዓዘብቲ ናይ ለውጢ ወይ ድማ ግደን ታራን ዘይብሎም ብማዕዶ ዝምልከቱ፣
2. ንልውጢ ዘይቃወሙ ግና'ኸ ዘይዋስኡ
3. ለውጢ ከም ዘሎ ዘይግንዘቡ ምስ ሓለፈ እንታይ ኒሩ ኢሎም ዝሓቱ፡
4. አንጻር ለውጢ ዝስለፉ ወይ ህላውነቱ ዝኽሕዱ፡
5. ለውጢ አብ ምምጻእ ዝዋሱኡን ምስ ለውጢ ዝስጉሙን።

ካብዞም 5 ዝተጠቕሱ ሰባት እቶም አብ 5ይ ደረጃ ዘለዉ ጥራይ እዮም ተለዊጦም ንለውጢ ዝኾኑ። ሰጒሞም ንምስጋር ዝኾኑ። ኩሎም እቶም ዝተረፉ ግዳያት ናይ ለውጢ እዮም ዝኾኑ። መኽንያቱ ካብቲ ለውጢ አይረብሑን፡ ኣይራብሑን ድማ እዮም (መኻናት)።

ስለዚ ንሕና'ኽ ንለውጢ ብኸመይ ንቕበሎ አሎና? ንለውጢ ዝደፋፍእ ኩነታት አብ መንፈሳውን ዕለታዊን መነባብሮና ክቀላቐል ከሎ ብስም የሱስ ኢልና ናብ ምእሳርን ምርጋምን ዲና ንቅድም ወይስ ከምቲ ገማልኤል ዝበሎ ህድእ ኢልና ኢና እነስተንትን? ለውጢ አብ ኩሉ መዳያት ሂወትና ክሁሉ ናይ ግድን ኢዩ። አንጻሩ ተስሊፍና ዲና ወይስ ምስኡ ሰጒምና ምልዋጡ አይተርፎን እዩ። ካብቲ ዝተለማመድናዮ ማሙቕ ምንቅስቓስ ዘሸግረና እንተኾይኑ፡ ንኹሉ ልውጢ ክንቃውም ክንነብር ኢና። እቲ ጸገም ነቲ ዝነበረናን ዝተለማመድናዮን ማሙቕ ክይጠፍኣና ስለ እንፈርሕ እዩ። ኣምላኽ ግና ዝሓሸ ነገር ስለ ዘለዎ ኢዩ ነገራት ዝልውጦ። ሓደ ዘሕዝን አበሃህላ አብ ሕብረተሰብና ኣሎ ንሱ ድማ "ካብ ዘይትፈልጦ መልኣኽሲ፡ ትፈልጦ ሰይጣን" ዝብል እዩ። እዚ ብምሰረቱ ክንቀል ዘለዎ አበሃህላ እዩ። ካብዚ እንርድኦ ነገር እንተሃልዩ ግና ወዲ ሰብ ጽቡቕ ነገር እናደለየ ግናኸ እቲ ናብ ዝሓሸ ንኽሰጋገር ዝሓቶ ዋጋ ክኸፍል ቁሩብ ስለ ዘይኮነ እዩ። ኣብ እብ 8፡7 "ነቲ ቐዳማይ ኪዳን መንቀፊ እንተዘይህልዎ፡ ነቲ ካልኣይ ሰፍራ አይምተደልዮን ኒሩ" ይብል። እግዚኣብሄር ኣብ ግዚኡ ዘምጽኦ ለውጢ እቲ ቅድሚኡ ዝነበረ ከም ዘየስርሕ ወይ ከም ዘየስልጥ ስለ ዝፈለጠ ኢዩ። እሞ እግዚኣብሄር ሓድሽ ንፋስ መንፈስ ቅዱስ ከንፍስ ይጅምር አሎ እሞ፡ ኣብ ማሕበራት ክርስቶስ ምንቕናቕ ክህሉ ኢዩ። እቲ መንፈስ ናብ ዝደልዮ ኢዩ ዝንፍስ፡ ነቲ ዝናብ ክጸባበ ዝጸንሐ ድማ ክረውን ክሳገርን ኢዩ። ስለዚ ምስ ለውጢ ክንስጉም እንተኾይና ለውጢ ባህርያዊ ምኻኑን፡ እቲ ለውጢ ዘምጽኦ ቅያር ድማ ዝበለጸ ምኻኑን፡ ካብቲ ዘለኻዮን ዝበጻሕካዮን ዝሓሸን ዝበለጸን ከም ዘሎ ንነብስኻ ኩሉ ግዚ ምዝኽኻር የድሊ።

ዝኽበርኩም ፍቱውዋት ኣሕዋት ክምቲ ዳዊት አብ 51፡10 "ጽሩይ ልቢ ፍጠረለይ፡ ጽኑዕ መንፈስካ ድማ አብ ውሽጠይ ሓድስ" ዝበሎ ንሕና ድማ ነንምዓልቱ ካብ መንፈሱ ብዝኾነ እናተሓደስናን እናተለውጥናን ናብቲ ብፍቕሩ ዝማረኸና፡ ቅቡኡ ሙኡዝ ሽቶ ዘለዎ፡ ስሙ ድማ ዝፈሰሰ ቅብኢ ዝኾነ ኩቡር ገይታ ንለወጥ። ንሱ ካብቲ ነንመዓልቲ ሓድሽ ምኻኑ ዝተላዕለ ኣእላፋት ቅዱሳት መላእኽቲ ቅዱስ...ቅዱስ...ቅዱስ... እዩ እ/ሄር ጐይታ ሰራዊት፡ ኩላ ምድሪ ድማ ብኽብሩ መሊኣ አላ (ኢሳ6፡3)እናበሉ ክውድስዎ ይነብሩ አለው እሞ፡ ንሕና ድማ ሃየ ንሰጉምን ንሳገርን። ኩሉ ለውጥን ምስለውጢ ዝመጽእ ማዕበልን ድማ ክብሪ አምላኽ ክንሪአሉ ኢና። ኣሜን።

2 comments

አምላክ ይባርካ መርሃዊ ሃዊና።

ኣምላኽ ይባርኽካ መርሃዊ፡ ግሩም መልኣኽቲ፡ "ዎ ኣምላኽ ጽኑዕ መንፈስካ አብ ውሽጠይ ሓድስ"
Other Article