ጻውዒትካ ኣላሊ

Posted on 2013-04-13 · 1356 · 0 · 0

2 resources uploaded

ኣብ ዘመናት ምሉእ እግዚኣብሄር ሰብ ብምጽዋዕ እዩ ዝሰርሕ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ከኣ ንዝተፈላለና ዕዮ ጻውዒት ኣለዎ። ሎሚ’ውን እግዚኣብሄር ንዝተፈላለና ኣገልግሎትን ዕዮን ሰብ ይጽውዕ ኣሎ ነፍሲ ወከፍ ኣማኒ ከኣ ጻውዒቱ ፈሊጡ ነቲ ዝተጸውዓሉ ዕላማ ዋጋ ብምኽፋል ንጻውዒቱ ደው ክብልን ይግብኦ እዩ፧

ከምቲ ኣቐዲምና ዝበልናዮ ግና እግዚኣብሄር ሰብ ይጽውዕ እዩ ኣብነት

1] ሙሴ ዘጽኣት 3፡1-7 ደቂ እስራኤል ኣብ ምድሪ ግብጺ ብባርነት ተቖሪኖምሉ ኣብ ዝነበርሉ እዋን እግዚኣብሄር ኣመት ህዝቡ ወይ ሃለዋት ህዝቡ ክፈልጥ እብ ዝጀመረሉ ግዜ ንሙሴ "ሙሴ" ብምባል ድሕሪ ምጽውዑ ኣነ ጸበባ ህዝበይን መከራ ህዝበይን ርኤ ኣለኹ እሞ ካብ ኢድ ግብጻውያን ከድሕኖም ናብ ምድሪ ግብጺ ወሪደ ኣለኹ ምስ በሎ ፡ እብ ፍቕዲ 10 "እንበኣር ሕጂ ነዓ ንህዝበይ ደቂ እስራኤል ካብ ግብጺ ከተውጸኦም ናብ ፈርኦን ክልእኸካ እየ በለ" ይብል። ሎሚ እውን ኣብዚ ህዝቢ ኣምላኽ ብዝተፈላለየ ነገር ጸቢብዎ ዘሎ እዋን ነቲ ዝጠፈአ ንምምላስ ነቲ ተኣሲሩ ዘሎ መንፈስ ንምውዳቕን ንሓርነት ህዝቢ ኣምላኽ ዝቖሙ ብቕብኣት ተንሲኦም ንብዘሎ መርገም ዝሰብሩ፡ ንብዘሎ ኣኽራን ዘግዕዝ ጽውዓት እግዚኣብሄር ከተንስእ እዩ።

2] እያሱ 1፡2 "ሙሴ ባርያ እግዚኣብሄር ሞተ ሕጂ ድማ ንስኻን ብዘሎ እዚ ህዝቢ እዝን ናብታ ኣነ ንኣታቶም ንደቂ እስራኤል ዝህቦም ምድሪ እዚ ዮርዳኖስ ተሳገሮ" ብምባል ንእያሱ ብምጽዋዕ ንደቂ እስራኤል ናብታ ንኣቦታቶም ዝመሓለሎም ምድሪ ከንኣን ኣውሪስዎም እዩ።
ሎሚ 'ውን ከም እያሱ ዘኣመሰሉ ንሓይሊ ነገስታትን መከራን ስዒሮም ነቲ እግዚኣብሄር ዘሃቦም መጓሰ ሒዞም ናብቲ እግዚኣብሄር ዘሃበና ተስፋ ወይ ራኢ ክሳዕ መፈጸምታ ዘብጽሑ ብመሪሕነት ጎይታ ዝጓዓዙ ፡ ንኽእል ኢና እሞ ንኺድ ዝብሉ እንበር፡ ንህዝቢ ኣምላኽ ክኸውን ኣይክእልን እየ ምኽንያቱ ግዝፊ ደቂ ዓናቕን ብዝሒ ሰራዊትን ኣብ ቅድሜና ኣሎ ዘይብሉ ጀጋኑ ከም እያሱ 32 ነገስታት ስዒሩ ከንኣን ዘኣተወ ከምኡ ውን ብዘሎ ዕርዲ ጸላእቲ ብምፍራስ ንፍሕሶ ሰይጣን ንምብታኽን ጸጋ ዘለዎም ወይ ጻውዒት ዘለዎም ተዋጋእቲ ሰራዊት ክትንስኡ እዮም እሞ ህዝቢ ኣምላኽ ጻውዒትካ ኣላሊ።

3] ሳሙኤል 1ሳሙ 3፡1 ቃል እግዚኣብሄር ውሒድሉ ዝነበረ ግዜ፡ ራእይ’ውን ጠፊእሉ ዝነበረ ብዘይካ እዚ ውን እቲ እግዚኣብሄር ተስፋ ገይርሉ ዝነበረ ኤሊ፡
ሀ) ኣብ ስፍራኡ ደቂስሉ ዝነበረ ገዛ/ ኮነ ኸኣ ፡ በታ ግዜ እቲኣ ኢሊ ኣብ ስፍራኡ ደቂሱ ኸሎ/
ለ) ኣዒንቱ ሓሚቐን ዝነበራሉ ግዜ/ ምርኣይ ክሳብ ዝስእን ኣዒንቱ ሓሚቐን ነበራ ሽዑ እግዚኣብሄር ሳሙኤል ብምባል ጸውዖ 1ሳሙ 3፡4 ሽዑ እግዚኣብሄር ንሳሙኤል ጸውዖ ንሱ ኸኣ እኔኹ በለ ይብል ቃል እግዚኣብሄር።

ሎሚ’ውን ፦

ሀ) ኣብዚ ቃል እግዚኣብሄር ዝወሓደሉ ግዜ ከም ኤልያስ ዘኣመሰሉ ቃል እግዚኣብሄር ሒዙ ንኣካኣብ ነቲ ጸላኢኡ ዝረአ ፡ከምኡ ውን ከም ዮሃንስ ዘኣመሰሉ ነቲ ብትሪ ልቢ ዝተመልአ ህዝቢ ቅብኣት ዘለዎ ቃል ሒዞም ዝግለጹ ጽውዓት ከተንስእ እዩ። ስለዚ ህዝቢ ኣምላኽ ሓይሊ ዘለዎ ቃል ሒዝካ ንጻውዒትካ ንምትግባር ከም ኤልያስ ኣብ ሩባ ካሪት ዝምገቦ ዝነበረ ሎሚ’ውን ቃል ተመገብ ከም ኤርምያስ ቃል ምስ ረኸበ ዝበልዖ ዝነበረ ቃል ብላዕ ኤር 16፡15 ከምኡውን ህዝ 3፡1-3 ከም ዮሃንስ ኣብ ናይ በረኻ ግዜኡ ቅድሚ ምግላጹ ዝበልዕ ዝነበረ መዓር ማለት ሓይሊ ቃል ኣምላኽ ሎሚ ተመገብ ምላእ።

ለ) ኣብዚ ራእይ ጠፊእሉ ዘሎ ፡ ህዝቢ ኣምላኽ ዝርእዮ ስኢኑ ንየማነ ጸጋም ክብል ዝውዕል ዘሎ ኣዒንቲ ዝኾንዎ መንፈሳዊ ኣዒንቶም ከም ኣጋር ዝተኸፍተሎም እቲ ኣምላኽ ዝርእዮ ዘሎ ፡ ዝርእይ ከም ንስሪ ኣራሒቖም ዝጥምቱ ኣማዕድዮም ዝርእዩ ጽውዓት እግዚኣብሄር ከተንስእ እዩ እሞ ጻውዒትካ ኣላሊ ዘፍ 21፡19 ከምኡውን እዮ 39፡29

ሐ) ከምቲ ኤሊ እቲ ካህን ደቂሱ ኣዒንቱ ሓሚቐን ፡ኣሪጉ ዝነበረሉ ግዜ ሳሙኤል ዝተጸውዐ ከምኡ’ውን ሎሚ ንህዝቢ ኣምላኽ ዝበራብሩ ካብ መንፈሳዊ ድቃስን ድንዛዜን ዘነቓቕሑ ናይ ዘመንና ሳሙኤላት እግዚኣብሄር ጸዊዑ ከተንስእ እዩ ፡ ምናልባት ሳሙኤል ቆልዓ ስለ ዝነበረ ኤሊ’ውን ናይቲ ዘመን ካህን ዝነበረ ፡ ህዝቢ ንሳሙኤል ዘይተጸበዮ ክኸውን ይኽእል እዩ ይኹን እንበር ሳሙኤል ጻውዒት ኣምላኽ ዝነበሮ ኣብ ልቢ እግዚኣብሄር ዝተሓሰበ ሰብ እዩ ነይሩ። ሎሚ ምናልባት እቶም ተስፋ ዝገበርካሎም ኣገልገልቲ ከም ኤሊ ደሪቖም ወይ መንፈሳዊ እርጋን ሒዝዎም ክትርኢ ትኽእል ኢኻ ይኹን እንበር ኣብ ልቢ ሰባት ዘይተሓስበ ግምት’ውን ዘይተዋህቦም ሰባት ብምጽዋዕ እግዚኣብሄር ክሰርሕ እዩ። ስለዚ ልብና ብምግፋሕ ሎሚ ጻውዒትና ንምልላይን ንጻውዒት ፡ ኣሕዋት ንምቕባልን ንዳሎ።

4] ዳዊት ኣብቲ ሳኦል ካብ እግዚኣብሄር ዝረሓቐሉ ግዜ እግዚኣብሄር ግና ነቲ በኣቦኡን ፡ ብኣሕዋቱን ዘይተሓስበ ኣብ መጓሰ ኣባጊዕ ዝነበረ ዳዊት ንንግስነት ጸዊዕዎ እዩ።

5] ንሃዋርያት ማለት ሳውልን ፡ ባርናባስን ነቲ ኣምላኽ ዘዳለወሎም ዕዮ ንምዕያይ መንፈስ ቅዱስ ፍለዩለይ ኢሉ ብስሞም ጸዊዕዎም እዩ። ግብ 13፡1-2

ኣምላኽይ ባርኽኩም

ይቕጽል...

0 comments
Other Article