ስለ ስድራ ቤቱ ዝዋጋእ ሰብኣይ (3ይ ክፋል)

Posted on 2015-04-14 · 1436 · 0 · 0

37 resources uploaded

5. "ጺግላግ"፣ 1ሳሚ27፣1-6

ዳዊት ከኣ መገዱ ቅኑዕ ስለ ዘይነበረ ኣብ "ጺግላግ" ተቀሚጡ። "ጺቅላግ" ማለት "ጠዋይ መገዲ" ማለት እዩ። ዳዊት ካብቲ ቅኑዕ መገዲ ወጺኡ ኣብ "ጠዋይ መገዲ" ክቅመጥ ዝወሰነ ስለምታይ ኰን'ዩ? ብ"ጠዋይ መገዲ" ምኻድ ዘምጽኦ ሳዕቤን ስለ ዘይፈለጠ'ዶ ይኸውን? "ነእጋርኩም ትኽ ዝበለ መገዲ ግበሩ" ዝብል ስለ ዘይተሰወጦ'ዲዩ? ካብታ ካብ ምድሪ ይሁዳ ወጺኡ ኣብ መዓስከር ፍለስጥማውያን ክቅመጥ ዝወሰነላ ጊዜ ኣትሒዙ፣ መገዱ ከም ዝጠወየ ዳዊት ስለ ዘየስተውዓለ፣ ብዙሕ መከራ ኣብ ህይወቱን ስድራቤቱን ኣምጺኡ። ከም እዮብ፣ "ሓንትስ መገደይ ኣብ ቅድሚኡ የቅንዕ እምበር ንሱ ይቅተለኒ፣ ካልእ ትጽቢት የብለን" ኣይበለን። ነቶም መገዶም ዝጠዋውዩ፣ እ/ሔር ድማ ከም ዝጠዊ ኣየስተውዓለን። ካብ ፍቃድ ኣምላኽ ወጺኻ ምኻድ ዘምጽኦ ክሳራ ኣማዕድዩ ኣይጠመተን። ሓለዋን ጉስነትን ኣምላኽ ርዚዑ፣ ካብ እምነት ስለ ዝጎደለ፣ ካብ መገዲ ኣምላኽ ወጺኡ። ስለ ዝዀነ ድማ ህይወቱ ናይ ሓሶት ክኸውን ጀሚሩ። ኣኪሽ ንጉስ ጋት፣ "ሎሚኸ ኣበይ ኣቢልኩም ወረርኩም" ኢሉ ምስ ሓተቶም፣ ዝወዓልዎ ምድሪ ፍሊስጤም'ኳ እንተነበረ፣ ኣብ ደቡብ ይሁዳን ኣብ ደቡብ የራሕምኤላውያን ኣብ ደቡብ ቄናውያን ብምባል ብሓሶት መሊሱ። (1ሳሚ27) ሓሳብ ስጋ ሞት ስለ ዝኰነ ድማ፣ ኣብ ህይወቱን ህይወት ስድራቤቱን ዕንወት የምጽእ ከም ዝነበረ ኣይተሰወጦን። ግዝያዊ ምስላጥን ዕጋበትን ስለ ዘታለሎ፣ መገዱ ተጠውዩ፣ ናብ ክሳራ ኣምሪሑ። ኣብዚ ዘመን 'ዚ ተመክሮ ንጉስ ዳዊት ድማ ናብ ብዙሓት ተመኩሮ ኰይኑ ኣሎ።

"ኩሎም ሰብኡት ቅዱሳት አእዳው አልዒሎም አብ ቅድሚ አምላኽ ክመላለሱ" ከም ዘለዎም፡ ቃል አምላኽ ብንጹር ይምህረና'ዩ። "ቅዱስ" ማለት ንኣምላኽ ዝተፈለየ እንተዀይኑ፡ ነፍሲ ወከፍ ሰብአይ ብሓሳቡ ንአምላኽ ዝተፈለየ ክኸውን፣ ኣብ ልቡ ንፈጣሪኡ ክቅድስ፣ መወዳድርቲ ዘይብሉ ውሳኔ'ዩ። ናይ ሓንቲ ስድራ ጥዕና፣ በቲ ሰብአይ ዝፈልጦን ዝመላለሶን ፍቃድ አምላኽ ዝውሰን ምኻኑ ኣንተዝስወጠና፡ ሓለዋ አምላኽ ብዙሕ መስተማቀርና። አብ ስድራ ቤት ዝወርድ ዘሎ መግደራ፡ መብዛሕትኡ ሰብአይ መገዱ ስለ ዝጠዊ'ዩ። ፍቃድ ኣምላኽ ንርእሱን ንስድራ-ቤቱን ሰኣን ምቅላቡ፣ ጥፍኣት ናብ ቤቱ ሰሊኹ'ዩ ዝኣቱ። ከምቲ ዳዊት ምስ ገዛእ ርእሱ መኺሩ፡ መገዲ አምላኽ ገዲፉ፡ አብ "ጺግላግ" ስለ ዝተቐመጠ፡ ሰበይቱን ደቁን ተማሪኾም አብ ሓዘን ዝተሸመ፡ አብዚ ዘመን'ውን፣ ናይ ብዙሓት ተመክይሮ ከምኡ ኰይኑ አሎ። ቅንያቱ ክፉእ ስለ ዝዀነ፡ ነፍሲ ወከፍ ሰብኣይ ስለ ዕቁባ ገዝኡን ስድራ-ቤቱን፣ ፍቃድ አምላኽ ፈሊጡ ክመላለስ ጻውዒት ኣለዎ።

እቲ ታሪኽ ከም ዝነግረና፣ ኣንስቶምን ደቆምን ከም ዝተማረኹ ምስ ፈለጡ፣ ብዙሕ በኽዮምን ሓዚኖምን'ዮም። (1ሳሚ31) እቲ ዝኸፍአ ካልኣይ ጌጋ ኸኣ፣ ንድኻሞም ንኻልእ ክገላግቡ ምፍታኖም፣ ኢዶም ኣብቲ ዝመርሖም ዝነበረ ዳዊት ምውጥዋጦም'ዩ። ኸምኡ ምግባሮም ናብ ዘብጽሖም ኣይነበረን። ዘምጽኣሎም ፍታሕ ኣይነበረን። ጸኒሖም ግና ርእሶም ኣህዲኦም፣ ዝተማረዀም ከምልሱ ምብጋሶም ዝነኣድ'ዩ ነይሩ። ግን ከኣ ሰበይቱን ደቁን ተወሲደሞ፣ ስቅ ዝብል ሰብኣይ እንታዋይ'ዩ? ኣእምሮ ዝጎደሎ፣ ፍቅሪ ኣብ ልቡ ዝሰኣነ፣ እንተዘይኰዩ። ስለ ብጸላኢ ዝተማረኹ ሰበይቱን ደቁን ንጣብ ደም ክሳብ ዝተርፎ ዘይቃለስ እንተሎ ስብእነቱ ዝረስዐ ሰንፍ'ዩ። ሰብኣይ ስድርኡ ክቡር መዝገብ ምዃኖም ተረዲኡ፣ ንምሕላዎም ገዛእ ርእሱን ጉልበቱን እንተዘይሂቡ፣ ዝጎድሎ ኣለዎ። ከም ኰራኹራ ዝተወስዳ ዋዕሮ፣ ኣንጻር ጸላእቱ ጨካን እንተዀነ ኣይፍረዶን ጥራይ ዘይኰነ ዝተናእደ ድማ ይኸውን። ንሰብኣይ'ውን ናይ ሓቂ ሰብኣይ ዘስምዮ፣ ስለ ዝድራኡ ገዛእ ርእሱ ንምሃብ፣ ኣብ ዝዀነ ግዜን ንዝዀነ ኩነትን ድልዊ ክኸው ከሎ'ዩ። ስለዚ ኸኣ'ዩ ዳዊቱን ህዝቡን ዝተማረዀም ንምምላስ ዝተንስኡ። ቅድሚ ምብጋሶም ግና ዳዊት ንዝኸድዎ መገዲ ቁልፊ ዝዀነ ሓደ ነገር ገይሩ። ቅድሚ ናብኡ ምሕላፍና ግና ዳዊት ኣብ ቤተሰቡ ዝነበሮ ኣረኣእያን ኣተሓሕዛን ክንርኢ ይጠቅመና'ዩ።

0 comments
Other Article