ወደ መዝሙር የሱስ

Posted on 2013-04-03 · 1777 · 0 · 0

2 resources uploaded

ትርጉም ወደ መዝሙር
ወደ መዝሙር ማለት እንታይ ማለት እዩ፧ እዛ ወደመዝሙር ትብል ቃል ብእንግሊዘኛ "disciple" ብመሰረቱ ናይ ላቲን ሱር (mathetes) ኮይኑ ፡ ትርጉሙ ኸኣ ተማሃራይ ማለት እዩ። ብፍላይ ከኣ ነቶም በቲ ግዜ እቲ ኣብ ትሕቲ ሓደ መምህር ወይ ከኣ ፈላስፋ ንዝመሃሩ እሞ ናቱ ትምህርትን ፡ ባህርን ፡ ልምድን እተላበሱ ሰባት ዝወሃቦም ስም እዩ። በቲ ግዜ’ቲ እቶም ተማሃሮ ነቲ ዝመሃርዎ ትምህርቲ ጥራይ ኣይኮኑን ዝውፈዩ ነይሮም ፡ ነቲ ዝምህሮም መምህር ክመስሉ ኸኣ ልሙድ ነበረ። እዚ ኸኣ ብፍላይ ኣብቲ 1ይ ዘመን እዩ ዝነበረ። ግብሪ ሃዋርያት 21፡16 ወደ መዝሙር ዝብል ቃል ኣብ ሓድሽ ኪዳን ጥራይ እንረኽቦ ቃል እዩ ፡ ኣብ ብሉይ ኪዳን ልሙድ ኣይነበረን ። ኣብ ሕድሽ ኪዳን ግና 29 ግዜ ተጠቒሱ ንረኽቦ። ብተወሳኺ ውን እዛ ወደ መዝሙር እትብል ቃል "ተማሃሪ" ብዝብል ቃል ተተኪኣ ንረኽባ ኢና። ግብሪ ሃዋርያት 9፡36 ፡ ኣብ መንጎ ሃዋርያን ወደ መዝሙርን ዘሎ ምፍልላይ እንታይ እዩ፧ ሃዋርያት ጥራይ ድዮም ደቀመዝሙር የሱስ ፧ ወይስ ካልኦት በቲ ግዜትን በዚ ዘመን እዝን ኣለዉ እዮም ፧ ሃዋርያ (apostle) "እተላእኸ" ማለት እዩ ፡ ወደ መዝሙር ( Disciple ) ማለት “ተማሃራይ” ማለት እዩ።

መንነት ወደ መዝሙር
ኣብ ሓዲሽ ኪዳን ናይ ዮሓንስ መጥመቕ ደቀመዛሙርቲ (ማቴ 9፡14) ፡ ናይ የሱስ ደቀመዛሙር (እቶም 12 ማቴ 10፡1,ማቴ 20፡17, ግብ 9፡26, ግብ 14፡2, ግብ 21፡4) እቶም 70 ጎይታ ዝሰደዶም (ሉቃ 10፡1) ፡ እቶም ናይ መጀመርታ ክርስትያናት ኣብ ኣንጾክያ (ግብ 11፡26) ብጠቕላላ ደቀመዛሙርቲ ተባሂሎም ይፍለጡ ነበሩ።
ወደ መዝሙር የሱስ መን እዩ ፧ እዚ ቓል እዚ ከምቲ ንብዙሓት ዝመስሎም ነቶም ናይ መጀመርታ ሃዋርያት የሱስ’ዶ ጥራይ ትመልከት’ዶ ትኸውን ፧ ወይስ ዝኾነ ንክርስቶስ ክስዕብን ፡ ካብ ክርስቶስ ክመሃርን ዝደሊ’ዶ ክኸውን ይኽእል እዩ ፧ ወደ መዝሙር ተማሃሪ እዩ። ተማሃሪ ከም መምህሩ እንተኾነ ጥራይ ይኣኽሎ እዩ ፡ (ማቴ 10 ፡24) ወደ መዝሙር የሱስ ዝብል ስም ክቡር ስም ክቡር እዩ። ምኽንያቱ ኸኣ ንመምህሩ ዝመስል መንነት ስለ ዘለዎ ። ንመምህሩ ተኪኡ ኸኣ ከዓይ ይኽእል ኣዩ (ማቴ 10 ፡42)

ዘገርም ሓቂ ብዛዕባ ወደመዝሙር የሱስ
መዐቀኒ ወደመዝሙርነት ኣብ የሱስ (ኣብቲ መምህር ባዕሉ) ካብ ምህላው እተላዕለ ፡ ኣብ ገለ እዋን እዚ ወደመዝሙር እዩ ፡ እዚ ኸኣ ወደመዝሙር ኣይኮነን ክሳዕ ዘይትብል ፡ በቶም ሰባት ዘይጽበይዎን ኣዝዩ ዓቢ ዕዮ ተዓዩስ ኣብ ወንጌል ሰፊሩ ረኺብናዮ ኣሎና ። ዮሴፍ በዓል ኣርማጥያ (እቲ ሕቡእ ወደመዝሙር) ን ኒቀዲሞስን ዝገበርዎዶ ርኢናዮ ኣሎና፧ ዮሃ 19፡38-39

እታ ቐዳመይቲ ጠለብ ንወደመዝሙርነት
ሓደ ሰብ ቀደም ዝኾነ ዓይነት ሰብ ይንበር ብዘየገድስ፡ ንክርስቶስ የሱስ ከም ናይ ግሊ ጎይትኡን መድሓኒኡን ካብ ዝተቐበለላ ደቒቕ ጀሚሩ ወደመዝሙር (ተማሃራይ,ሰዓቢ)ጎይታ ወደ ንሙኻኑ ወሲኑ ኣሎ ኣሎ ማለት እዩ። ግብ 9፡26 ፣ ብዝኾነ ይኹን ምኽንያት እዝስ ወደመዝሙር የሱስ ኣይኮነን እንብሎ ሓው ኮነ ሓፍቲ እህሉ’ዶ ይኸውን፧
ወደ መዝሙር ክመሃሮም ዘለዎ ትምህርትታት እንታይ ኮን ይኾኑ ፧

1. ናይ የሱስ ክርስቶስ ሰረተ እምነት (Doctrine) ክመሃር ፡ እንታይ እዩ እዚ ሕጂ መሰረት እምነት ናይ ክርስቶስ፧ ንኹሎም (ወንጌላትን፡ መልእኽታትን) ብዛዕባ መንነቱን ዕላማኡን እዮም ዘዘንትዉ ስለዚ ብዛዕባ የሱስ ጽቡቕ
ፍልጠትን ርድኢትን የድልዮ።
2. ኣብቲ ውዱእ ናይ መስቀል ዕዮ ምዕራፍ ዝተማህረ ክኸውን የድልዮ። የሱስ ዕዳኡ ከም ዝኽፈለሉ ክርዳእ የድልዮ ፡ እንተዘይኮይኑ ኣብ ህይወት ክዓቢ ክሽገር እዩ።
3. ነንመዓልቱ ተማቓሊ ናይ መንፈሱ ክኸውን 1 ቆረ 12፡13
4. ኣብነታት ጎይታ ክስዕብ ክኸውን ማቴ 10፡24

ባህርያት ወደመዝሙር
ወደመዝሙር ክኸውን ዝደሊ ኣቡኡን ኣዲኡን ዘለዎ ኩሉ ቀቢጹ ክስዕብ ይሕተት ፣ (ሉቃ 14፡26)
የሱስ መስቀሉ ዘይጸውር ኢሉ ተዛሪቡ ኣሎ። መስቀል ምጻር እንታይ ማለት ኮን ይኸውን ፧ መስቀል ዝብል’ከ ንዓኻ/ኺ እንታይ እዩ፧ በዚ ዘመን እዚ ክህልወና ዝኽእል ናይ ህይወት መስቀል ከመይ ኮን ይኾኑ፧
ወሲኹ ኸእ የሱስ እቲ ወደመዝሙር (ተማሃሪኡ) ክኸውን ዝደሊ ፡ ዘለዎ ኹሉ ዝቐበጸ እንተ ዘይኮይኑ ንየሱስ ከም ዘይበቅዕ ተዛሪቡ ። ዘለዎ ኹሉ ዝብል ቃል እንታይ እንታይ ዘጠቓልል ይመስለካ/ኪ፧ ሉቃ 14፡33
ወደመዝሙር የሱስ፡ ጸርፊ እቶም ደቀመዛሙርቲ ናይ ካልኦት ሰባት ዝዕገስ ሰብ እዩ። (ዮሃ 9፡28) በዚ ዘመን እዚ ካብቶም ደቀመዛሙር ጎይታ ዘይኮኑ ዝወርደና ጸርፊ እንታይ ኮን ይኸውን ፧
1. ወደ መዝሙር መምህሩ (ጎይትኡ) ኣብ ዝኣተዋ ዝኣቱ ፡ ናብ ዝኸዳ ዝኸይድ እዩ። ምናልባሽ እቲ መምህሩ ዝኸዶ ጥዑም ቦታ እንተዘይኮነኸ፧ (ዮሃ 18፡15-16)
2. ወደመዝሙር ጎይታኡ (መምህሩ) ዝኣምኖን ፡ ሕድሪ ክቕበል ዝኽእል ሰዓቢ እዩ። ሎሚ’ኸ ንሕና ጎይታና ኣሚኑ ሕድሪ ክህቦም ዝኽእሉ ሰዓብቲ’ዶ ንኸውን፧
3. ወደመዝሙር ድምጺ ጎይታኡ ብዝግባእ ኣለልዩ ፡ ንምእዛዝ እተዳለወ እዩ። ግብ 9፡10
4. ካብቶም ከምኡ ተማሃሮ ጽቡቕ ምስክርነት ዘለዎ ክኸውን የድልዮ። ግብ 16፡1

ብጽሕና ወደመዝሙር
ሓደ ወደመዝሙር የሱስ ሙኻን ዝመረጸ ፡ ወደመዝሙር ክኸውን ክመሃር ክንደይ ግዜ የድልዮ ትብል ፧
መኣስከ ተማሂሩ ክውድእ ዝኽእል ይመስለና፧ (ሉቃ ፡6፡40) ልክዕ እዩ ክንድዚ ዝኣክል ግዜ ክመሃር ኣለዎ ክብለና ዝኽእል ነጥቢ እኳ እንተ ዘይበልና ፡ ምናልባት ናይ ደቀመዛሙርቲ የሱስን ፡ ናይ ሃዋርያ ጳውሎስ ኣብ ምድሪ ዓረብ 3 ዓመት በይኑ ምጽናሑ ፧ (ገላ 1፡18) እዛ ወደመዝሙር እትብል ስም ነቲ ተማሂሩ ዝወድአ ጥራይ ድያ ወይስ ነቲ ክመሃር ዝጀመረ ከምኡ ኣብ ትምህርቲ ዝርከብ ውን የጠቓልል እዩ፧ ሃዋርያት ካብ መዓስ ጀሚሮም ድዮም ደቀመዝሙር ተጸዊዖም ፧ ኣብዚ ናይዛ ዓለም ትምህርቲ ከይተረፈ ገሌና ነቲ ዝወሃበና ትምህርቲ ቀልጢፍና ብተገዳስነት ክንውድኦ ከለና ፡ ገሌና ድማ ነዊሕ እዩ ዝወስደልና ነዚ ሒዝናዮ ዘሎና ኣርእስቲ ምስዚ እዚ ኣብ ዓለም እንርእዮ ፍልልይ ይዘምዶ ይኸውን’ዶ ወይስ ፧ ንውሓት ናይ ትምህርቲ ግዜታት ኣብ ተማሃራይ’ዶ ወይስ ኣብ መምህር ይምርኮስ( ይውሰን )፧ ተማሃሮ ኣብ ግዜ ትምህርቲ ሓደ ዓይነት ብቕዓት’ዶ የንጸባርቑ ይኾኑ ወይስ፧ ኣብነታት ክንወስድ ፥ ሙሴ 40 ዓመት ምእንቲ ንእስራኤላውያን ክመርሖም ፡ ናይ 40 ዓመት ትምህርቲ ኣብ ትሕቲ እንዳየትሮ ሓሙኡ ወሲድሉ። ብናትካ ኣተሓሳስባ እዚ 40 ዓመታት ትምህርቲ በዚሑ ኮይኑ’ዶ ይስመዓካ ወይስ እቲ ግቡእ ግዜ እዩ ወሲዱ ትብል፧
ዮሃንስ መጥመቅ 6 ወርሒ ቕድሚ የሱስ ሓሊፉ ምእንቲ መንገዲ ክጸርግ 30 ዓመታት ጸጉሪ ገመል እንዳ ተኸድነ ፡ ኣንበጣን መዓር ሰንከልን እንዳ ተመገበ ኣብ በረኻ ክቕመጥ ነይርዎ ብዛዕባ እዚኸ እንታይ ትብል፧ እቶም ቀዳሞት ደቀመዝሙር የሱስ 3 ዓመታት ጥራይ ድዮም ሰልጢኖም ከምኡ’ውን ጳውሎስ ኣም ምድሪ ዓረብ 3 ዓመታት ( ብመንፈስ ቅዱስ ክስትምሃር) ገይሩ ፡ ትምህርቲ ወዲኡ ክንብል ንኽእል’ዶ ወይስ ተወሳኺ’ውን የሱስ ካብዛ ምድሪ ምስ ከደ ብመንፈስ ቅዱስ ተማሂሮም እዮም ትብል፧ ኣብዛ ምድሪ ኸሎ ካብ ኣምላኽ ተማሂሩ ዝወድአ ይህሉ’ዶ ይኸውን።

ሽልማት ወደመዝሙር
እቲ የሱስ ዘፍቅሮ ወደ መዝሙር (ዮሃንስ ሙኻኑ እዩ) የሱስ ካብ ምውታን ምስ ተንሰአ እሞ ኸኣ ደቀመዛሙርቲ የሱስ ፡ የሱስ መይቱ ኢሎም ተስፋ ቆሪጾም ናብ ምግፋፍ ዓሳኦም ተመሊሶም ከለው ፡ የሱስ እንዳ ገፈፉ ከለዉ ተገሊጹ ነቲ መርበብ ናብ የማናይ ጃልባ ኣቢሎም ክድርብይዎ ምስ ነገሮም ቅድሚ ኹሎም ንየሱስ ዘለለዮ ዮሃንስ እዩ ዝነበረ።
ንምንታይ ኮን እዩ ዮሃንስ ካብ ኩሎም ደቀመዛሙር ( ተማሃሮ ) እቲ የሱስ ዘፍቅሮ ወደመዝሙር ዝተባህለ ፧ መልክዑ ካብ ኩሎም ዝጸበቐ’ድዕ ኘይሩ ይኸውን፧ እቲ ምኽንያት ርጉጽ’ዩ ከምኡ ኣይኮነን እሞ እቲ ፍሉይነቱ ደኣ እንታይ እዩ፧ እቶም ደቀመዛሙርቲ ክመሃሩ ከለዉ ዝበዝሕ እብ ጥቓ ኣፍ ልቢ የሱስ ዝሰምዕ ሰማዒ ምንባሩ ሓሱብካዶ ትፈልጥ (ዮሃ 21 ፡20)ብዙሕ ሳዕ ካብ እግሪ የሱስ ዘይፍለ ትጉህ ተማሃራይ ምንባሩ እንታይ ፍሉይ ብልጫ ኣውሂብዎ ይኸውን፧ ከም ዮሃንስ ገይሩ ብዛዕባ ኣምላኽነት ፍቕሪ እሕዋትን ዝጸሓፈ ‘ዶ ይርከብ (1ይ መልእኽቲ ዮሃንስ) እዚ ኹሉ ብልጫ እዝስ ምስቲ ምስ መምህሩ ዝነበሮ ዝምድና ብኸመይ ከነዛምዶ ንኽእል፧ ትምህርቲ ምስ ወድአ ኣምላኽ ነቶም ዘፍቅርዎ ዘዳለወሎም ኣኽሊል ሕይወት ክወርስ እዩ። (ያእ 1፡ 12 , 2ጢሞ 4፡ 7-8)

ስለዚ ኣሕዋት ኣምላኽ ምስቶም ትምህርቶም ወዲኦም ኣኽሊል ሕይወት ዝወርሱ ክንከውን የብቀዓና። ኣሜን!!!!!

N.B የሕዋት ምናልባት እዚ ጽሑፍ ዋንኡ መን ሙኻኑ ኣይፈልጦን እየ ግን ካብ ኣብ ቤተይ ዝጸንሓኒ ወረቓቕቲ ማለት ዝዓቀብኩዎ ዝወሰድኩዎ እዩ ፡ ስለዚ ኣምላኽ ወንጌሉ ከስፍሕ ስለ ዝኾነ ተልእኾና ነዛ ጽሒፈያ ዘለኹ ኣነ ከም ደጋሚ እንበር ከም ጸሓፊ ኣይትርኣዩኒ፡ ከም ስርቂ ኣይትርኣይዎ። ኣምላኽ ኣኣብ ዘለናዮ ብቅዱስ ቅብኡ ጌሩ ይቕበኣና ።

0 comments
Other Article