ዘልኣለማውነት ኣበይ

Posted on 2011-12-31 · 1531 · 0 · 0

32 resources uploaded

ከምቲ ንኹሉ ነገር መጀመርታ ዘለዎ ከምኡ ድማ መወዳእታ ኣለዎ። ኹሉ ነገር ንምዱብ ግዜ እዩ ተፈጢሩ። ናይ መክብብ ጸሓፋይ ጠቢብ ሰለሙን ኣብቲ ሳልሳይ ምዕራፍ ክዛረብ ከሎ “ንኹሉ ዘዘመኑ ኣለዎ፡ ኣብ ትሕቲ ሰማይ ንዘሎ ኹሉ ነገር ከአ ገጊዚኡ ኣለዎ።” እዚ ኩሉ ኣብ ግዜ ዘሎ ሓደ እዋን ድማ ኣብ ግዜ ከኽትም እዩ። ንገለ መወዳእታ ሰናይ ክኸውን ከሎ ንገለ ግና እምብዛ ሕማቕ ክኸውን እዩ። ሎሚ መወዳእታ ዘበለ ዝሓሸን ዝበለጸን ክኸውን መታን እዩ ዘልኣለማውነት ኣምላኽ ኣብ ልቢ ሰብ ዘቐመጠ። እዚ ኣምላኽ ኣብ ውሽጢ ፉጡር ኩሉ ዘቐመጦ መንፈስ እዚ ኣብ መወዳእታ ብዘልኣለማውነት ህይወት ወይ ጥፍኣት ክድምድመ እዩ። እቲ ዓቢ ሕቶ ሕጂ ንህይወትና ነየናይ ዘልኣለማውነት ኢና ነዳልዋ ዘሎና። ወሲኹ ጠቢብ ሰለሙን ክዛረብ ከሎ “ክፉእ መዓልታት ከይመጸ፡ ባህ ኣይበለንን እትበለሉ ዓመታት ከአ ኸይቀረበ ኸሎ፡ ብመዓልታት ንእስነትካ ንፈጣሪኻ ዘክሮ። ጸሓይን ብርሃንን ወርሕን ከዋኽብትን ከይጸልመቱ፡ ደበንታት ከአ ድሕሪ ዝናም ከይተመልሰ፡... ይብል እሞ ወሲኹ ድማ ሪ ብሩር ከየተበትከ፡ ፍዮ ወርቂ ኸይተጨፍለቐ፡ ዕትሮ ኣብ ዓይኒ ማይ ከይተሰብረ፡ መዘወር ኣብ ዔላ ኸይተጨፍለቐ፡ መሬት ድማ፡ ከምቲ ዝነበሮ፡ ናብ ምድሪ ኸይተመልሰ፡ መንፈስውን ናብቲ ወሃቢኡ ኣምላኽ ከይተመልሰ፡ ብመዓልታት ንእስነትካ ፈጣሪኻ ዘክሮ።” ብምባል ጽባቐ ዘልኣለማውነትና ምስ ምፍራሕ ኣምላኽ ከም ዝተሓሓዝ ይነግረና። ዘልኣለማውነትና ኣበይኰን ከንሕልፎ ኢና? ጉያ ጉዕዘና ናበይ እዩ ኣንፈቱ?
ገሌና ደድሕሪ ዘይጭበጥ ንፋሳት ንጐዪ ስለ ዘሎና እዚ ልዕሊ ዓቐን ዝሕንበብ ንፋስ ዓለም ከኣ ናብቲ ሓሰኽኡ ዘይመወት ዘልኣለማዊ ሃልሃልታ ከይወስደና እምብዛ ንፍራሕ። ሃዋርያ ጳውሎስ ግና ኣሕዋተየ፡ ኣነ ብርእሰይ ከም ዝረኸብክዎ ኣይመስለንን ኣሎ። ሓደ ነገር ደኣ ኣሎኒ፡ ኣብ ድሕረይ ዘሎ እናረሳዕኩ፡ ነቲ ኣብ ቅድመይ ዘሎ እናተመጣጠርኩ፡ ናብቲ ሕንጹጽ ዕላማ ኣቢለ፡ ናብቲ ዓስቢ ዓወት ናይ ላዕሊ ጽውዓ ኣምላኽ ብክርስቶስ የሱስ እጐዪ ኣሎኹ። ብምባል ንዘልኣለማውነት ምስ ክርስቶስ ንምንባር ይመጣጠር ኔሩ። ነዚ ድማ እዩ ካብ ኩቱር ሃረርታ ዘልኣለማውነት ብቕልጡፍ ምስ ክርስቶስ ክእርነብ ኩቱር ድሌት ዝነበሮ። ሰብ ንኹሉ ነገር ግዜ ከም ዘለዎ ኣሚኑ ኣንፈት ህይወቱ ናብ ዘልኣለማውነት ኣቢላ ትጓዓዝ ከም ዘላ እንተ ዘይተረዲኡ ናብራ ህይወቱ ከምቲ ኣብ ዘመን ናሆን ሎጥን ዝተራእየ ናይ ምብላዕን ምስታይን ምትእትታውን ናብራ ጥራይ እዩ ዘኸውን እዚ ኸኣ እናቃባጠረ ናብቲ ግሁም ስኤል ናብቲ ጨካን ገዛኢ ሰይጣን ሒዝዎ ይኸይድ።
ኣንታ ሰብ ዘልኣለማውንትካ ኣብይ ኰን ከተሕልፎ ኢኻ? ሲኦል ክንዮ ንግምቶ ጸልማትን ሃልሃልታ ሓውን ምዃኑ ኣይንስሓት። እምብኣር ሎሚ ናብቲ ዉዱእ ምኽሪ እምላኽ ኣቲና ኣብቲ ኣብ ግዚኡ ኩሉ ኣክቲሙ ኣብቲ ዝመጽእ ጹቡቕ ነገር ክንኣቱ ሎሚ ምርጫ ዘልኣለማውነትና ነጸብቕ።
ከምቲ ኣብ መእተዊ ዝበልናዮ ንኹሉ መጀመርታን መወዳእታን ኣለዎ እንድዩ። ሕጂ ካብ መጽሃፍ ቅዱስና ኣናናጻጸርና ገለ ነጥብታት ክንርኢ ኢና። ኣብ ዘፍጥረት ምዕራፍ 1፣1-5 “ኣምላኽ ብመጀምርያ ሰማይን ምድርን ፈጠረ። ምድሪ ድማ በረኻን ጥራያን ነብረት ጸልማት ከኣ ኣብ ልዕሊ መዓሙቕ ነበረ። መንፈስ ኣምላኽ ድማ ኣብ ልዕሊ ማያት ይዝንቢ ነብረ። ኣምላኽ ክኣ፡ ብርሃን ይኹን በለ። ብርሃን ድማ ኾነ። ኣምላኽ ድማ ነቲ ብርሃን ጽቡቕ ከም ዝኾነ ረኣየ። ኣምላኽ ክኣ ነቲ ብርሃን ካብ ጸልማት ፈለዮ። ኣምላኽ ነቲ ብርሃን መዓልቲ ኣውጽኣሉ። ነቲ ጸልማት ከኣ ለይቲ ኣውጽኣሉ። ምሸት ኮነ ብጊሓትውን ኮነ፡ ሓንቲ መዓልቲ።” እዛ ኣምላኽ ኣወቂቡን ኣማዕሪጉን ዝፈጠራ ምድሪ ብሰንኪ ምትእትታው ሓጥያት ኣዚያ ተበላሻ። ብሰንኪ እዚ ድማ ኣምላኽ “ንኣዳም ከኣ ቃል ሰበይትኻ ስለ ዝሰማዕካ እሞ ካብታ ኣይትብላዕ፡ ኢለ ዝኣዘዝኩኻ ኦም ስለዝበላዕካ፡ ምድሪ ብዛዕባኻ ርግምቲ ትኹን። ኩሉ ዘበን ህይወትካ እንጌራኻ ኻብኣ ብጻዕሪ ኽትበልዕ ኢካ። እሾኽን ተኾርባን ተብቁለልካ፡ ብቑሊ መሮር ድማ ክትበልዕ ኢኻ።” ብምባል ረገማ። እምብኣር ኣብዛ ዝተረግመት ምድሪ ኢና ንነብር ዘሎና። መድሓኒ የሱስ ክርስቶስ ኣብዛ ዝተረግመት ምድሪ መጺኡ ናይ ምብጃው ስራሕ ምስ ፈጸመ እወን እቶም ነዚ ናይ መስቀል ስራሕ ኣሚኖም ምስኡ ዝመላለሱ ዘለዉ ሰባት ኣብዛ ዝተረግመት ምድሪ ኰይኖም እናሰቀርቆሩ ምብጃው እዛ ዓለም ይጽበዩ ኣሎ። እዛ መጀመርታ ዝተፈጥረት ሰማይን ምድርን ሕጂ ንፍርዲ እያ ትሕሎ ዘላ ቃል ኣምላኽ “ሰማያት ካብ ጥንቲ ብቓል ኣምላኽ ከም ዝነበረ፡ ምድሪውን ካብ ማይን ብማይን ምዃና፡ ነዚ ፈትዮም ይርስዕዎ ኣለዉ። እታ ሽዑ ዝነበረት ዓለም ብእኡ፡ በቲ ማይ፡ ተሰጢማ ጠፍኤት።እቲ ሕጂ ዘሎ ሰማያትን ምድርን ግና ብቓሉ ተዐቚሩ ኣሎ፡ ክሳዕ መዓልቲ ፍርድን ክሳዕ ጥፍኣት እቶም ንእግዚኣብሄር ዘይፈርሁ ሰባትን ንሓዊ ይሕሎ ኣሎ።” እዛ ኣምላኽ ይኩን ኢሉ ብቓሉ ዝፈጠራ ብሰንኪ ሓጥያት ድማ ዝተባላሸወት ምድሪ ሓንሳብን ንሃዋርኑ ከም ዘይነበረት ክትከውን እያ።
እዛ ከምዚኣ ዝኣመስለት ዓለም ምስ ሓለፈት ብድሕሪ እዚ እንታይ እዩ ክኸውን? ከምቲ ኣምላኽ ነዚ ምድርን ሰማይን ካብ ዘይህልው ናብ ህልዊ ዘምጾ ካብ ዘይነበረ ዝነብር ዝገበሮ ከምኡ ድማ ነቶም ንመድሓኒ ዘፍቅሩን ኣሰሩ ብቕድስናን ጽድቅን ዝስዕቡ ዘዳለወሎም ሓድሽ ሰማይን ምድርን ኣሎ። እቶም ንየሱስ ኣብ ልቦም ብምልኣት ክገዝእ ዝፈቐዱ ሰባት ድማ ከምዚ ሕጂ ኣብዛ ንፍርዲ ትሕሎ ዘላ ዓለም ክሳብ ውሱናት ዓመታት ዝነብሩላ ዘይኰኑስ ኣብዛ ሓዳስ ዓለም ንዘልኣለም ምስኡ ክነብሩ እዩም። “እቲ ቐዳማይ ሰማይን እታ ቐዳመይቲ ምድርን ሐሊፎም፡ ባሕሪውን ደጊምሲ የልቦን እሞ፡ ሓድሽ ሰማይን ሓዳስ ምድርን ርኤኹ። እታ ቅድስቲ ኸተማ፡ እታ ሓዳስ የሩሳሌም፡ ንመርዓዊኣ ኢላ ኸም እተሰለመት መርዓት ተዳልያ፡ ካብ ሰማይ ካብ ኣምላኽ ክትወርድ ከላ ርኤኹ።” ረኣ 21፣1-2 እሞ ሓወይ ሓፍተይ ዘልኣለማውነትካ ኣብዛ ሓዳሽ ሰማይን ምድርን ከተሕልፎ ባህግኻ ድዩ?
ካልእ ካብቲ መጀመርታ ዘለዎ እሞ ዘኽትም ሞት እዩ። ኣምላኽ ንሰብ ንዘልኣለም ከይሞተ ምስኡ ክነብር እኳ መደብ እንተነበሮ ይኹ እምበር ከምቲ ዝገለጽናዮ ብሰንኪ ሓጥያት ኣዳም ሞት ክሳብ ጐይትና የሱስ ክርስቶስ ብኽብሪ ዝግለጽ ኣብ ልዕሊ ፉጡራት ደቂ ሰባት ክገዝእ እዩ። ሞት ንኹሉ ብዘይኣፈላላይ ንደቂ ሰባት ዝበጽሕ ዕጫ እዩ። ኣምላኽ ንኣዳም “ናብታ እተፈጠርካላ ምድሪ ኽሳዕ እትምለስ እንጌራ ብረሃጽ ገጽካ ኽትበልዕ ኢኻ። መሬት ኢኻ እሞ፡ ናብ መሬት ድማ ትምለስ በሎ።” ካብታ እዋን እቲኣ ሓይሊ ሞት ኣብ ልዕሊ ደቂ ሰባት ሰሊጢኑ እዩ። ኣምላኽ ግና ብወዱ ብየሱስ ክርስቶስ ኣቢሉ ንሞት ሲዒርዎ እዩ። መድሓኒ በይኑ እቲ እንኰ ሰብ ዝዀነ ኣምላኽ ሞት ኣጽኒዑ ክሕዞ ኣይከኣለን ንሓይሊ ሞት ሲዒሩ መርሖ ህይወትን ሞትን ዝሓዘ ጐይታ እዩ። ኣብ ልዕሊ እቶም ሰዓብቱ ድማ እዚ ንሱ ብናይ ምድሓን መሰቀልን ትንሳኤን ዝገበሮ ሓይሊ ህይወት እምበር ሞት ኣይሰርሕን እዩ። ንሰዓብቲ ጐይታ ዝጓስዮም ሞት ዘይኰነስ ህይወት ኣምላኽ እዩ። ነዚ እዩ ዎ ሞት ኣብይ ኣሎ ሓይልኻ ዎ ሲኦል ኣብይ ኣሎ ብልሕኻ ዝተባህለ። ሎሚ ኣብቲ ሓጥያት ዝነገሰሉ ቦታ ኣብኡ ሞት እዩ ዝገዝእ ኣብቲ ጽድቂ ዝዓዘዘሉ ስፍራ ግና ህይወት ምስ ተረፉ ይገዝእ ነዚ እዩ መድሓኒ ሰራቕ በጀካ ሰርቕን ክሓርድን ንኻልእ ኣይመጽን እዩ ኣነ ግና ህይወት ምስ ተረፈ ክህብ እየ ዝመጻኹ ዝበለ።
ሎሚ ከም ሓቂ ሞት ክበሃል ከሎ ዘይፈርሕን ዘይሰግእን ሰብ የሎን ከምይሲ ሰብ ንኽመውት ስለ ዘይተፈጥረ እዩ። ሞት ግና ነቶም ሰዓብቲ ኣምላኽ ዘሕሸ ተስፋ ኣለዎ ከምይሲ ንዘልኣለማዊ ዕረፍቲ ስለ ዘዳልዎም ነዚ ስለ ዝተረድኣ እዩ፣ ንዓይ ምማተይ ረብሓይ እዩ ዝብለ። ጳውሎስ። እዚ ሞት እዚ ከምቲ ኣብ ኣዳም ዝጀመር ጐይታና የሱስ ብምልኣት ምስ ተገልጸ ሓንሳብ ንሓዋሩ ክእለ እዩ። እቲ ቓል “ዓብዪ ጻዕዳ ዝፋንን እተቐመጦን ከኣ ርኤኹ። ምድርን ሰማይን ካብ ገጹ ሀደሙ፡ ቦታውን ኣይተረኽበሎምን። ምዉታት ድማ፡ ዓበይትን ናእሽቱን፡ ኣብ ቅድሚ እቲ ዝፋን ደው ኢሎም ርኤኹ፡ መጻሕፍቲውን ተገንጸሉ። ካልእ መጽሓፍ ከኣ ተገንጸለ፡ እዚውን እቲ መጽሓፍ ህይወት እዩ። እቶም ምዉታት ድማ፡ ከምቲ ኣብቲ መጽሓፍ ተጽሒፉ ዝጸንሔ፡ ከከም ግብሮም ተፈርዱ። ባሕሪ ድማ ነቶም ኣብኣ ዘለዉ ምዉታት ወፈየት፡ ሞትን ሲኦልውን ኣባታቶም ዘለዉ ምዉታት ወፈዩ። ነፍሲ ወከፎም ከኣ ከከም ግብሮም ተፈርዱ። ሞትን ሲኦልንውን ናብቲ ቐላይ ሓዊ ተደርበዩ። እዚ እቲ ኻልኣይ ሞት ኣዩ፡ ማለት ቀላይ ሓዊ። ዝዀነ ይኹን ኣብ መጽሓፍ ህይወት ተጽሒፉ ዘይተረኽበ፡ ናብቲ ቐላይ ሓዊ ተደርበየ” ይብል እምብኣር ሞት ኣብዚ ምስ ኣኸተመ እቲ ዕጫ ኽልተ እዩ ንዘልኣልም ብህይወት ኣብ መንግስተ ሰማይ ወይ ድማ ንዘልኣለም ብህይወት ኣብ ሲኦል? ሎሚ እብቲ መወዳእታ ሞት ምስ ተሳዕረ ዘልኣለማውነትካ ኣበይ ከተሕልፎ ትድሊ? ኣብቲ ሞት ዘይብሉ ዘልኣለማዊ ናይ ህይወት ዕረፍቲ ዶ ወይ ኣብቲ ሞት ዘይብሉ ዘልኣለማዊ ሲኦል?
መቸም ስቓይ እዚ ዘመን እዚ ሓርገጽጎጽ ዘይምዕራፍ ናይ ዘለናዮ ግዚያት ማእለያ ዘይብሉ ብዙሕ እዩ። ስቓይ ፍረ ሓጥያት ኰይኑ ካብ ኣዳም ዝጀምረ እዩ። ብድሕሪ እዚ ውድቀት እዚ ምቅትታል ንጊሱ ውግእ በዚሑ ክንደይ ኢልና እሞ ክንገልጾ ክሳብ እዛ እዋን እዚኣ ድማ ይቕጽል ኣሎ ንኹሉ ድማ ብዘይኣፈላላይ ይገዝኦ ኣሎ። ነዚ እውን ከምቲ ኣጀማምርኡ ሓደ መዓልቲ መኸተምታ ኣለዎ እዩ። ነዚ ከይኰነ ኣይተርፍን ጸሓፋይ ናይ መክብብ ጥበበኛ ሰለሙን ነቲ ጻድቕን ሓጥእትን ሓደ ዓይነት ይበጽሖም ኣሎ ኢሉ ዝተዛረበ። እወ መከራ ናይዚ ዓለም ነቶም ብጽድቂ ዝነብሩ ዘለዉ ሰባት ዝገደደ ምኻኑ ካብ ኩላትና ዝሰሓት ኣይኰነን። እዚ ኣብ ልዕሊ እቶም ንኣምላኽ ዘስምሩ ዝኸውን ዘሎ ስቓይ ካብ ኣቤል ካብቲ ቐዳማይ ሰብ ጀሚሩ እዩ ክሳብ ሕጂ ኣብ ልዕሊ እቶም ሰዕቢ ኣምላኽ ዝቕጽል ዘሎ። ግና እዚ ስቓይ እዚ ኣብቶም ሰዓብቲ ኣምላኽ ንዝበለጸ ክብርን ሓጐስን ከዳልዎም እዩ ከምይሲ ስቓይ እዚ ዘመን እዚ ነቲ ዝመጽእ ክብሪ ሰማይ ከም ዘይመዓራረዮ ስለ ዝዀነ። እቶም ብዘይመድሓኒ ዘለው እሞ ብስቓይ እዚ ዘመን እዚ ዝልብልቦም ዘለዉ ሰባት ግና እዚ ስቓይ እዚ ዓለም እዚ ንዝገደደ ስቓይ የዳልዎም ከም ዘሎ ክፈልጡ ይግባእ። ሎሚ ዘልኣለማውነትካ ኣበይ ከንዩ ክተሕልፎ? ብዙሕ ግዜ ኣብ ዝዓለም ዘሎ መግድራ ክውዳእ እሞ ምቾት ዘለዎ ናብራ ንምንባር ዝሓልሙ ሰባት ካብይ ጀሚርኩም ዳራጋ ኩላትና ኢና ግና እቲ ሓቂ ከምኡ ኣይኰነን ብሕጂ ዓለም ዝገደደ እናገጠማ እምበር ሰላማን ዕረፍታን እናበዝሐ ኣይክትከይድን እዩ።
ኣዚና ክንፈርሕ ዘሎና ስቓይ እዚ ዘመን ንዝበለጸ ዕረፍቲ ከዳልወና እምበር ንዝገደደ ስቓይ ዘልኣለም ከይምጥወና እዩ። ወዲ ሰብ ፉጡር ወዲ ኣዳም እቲ እንኰ ዘዕርፈሉ እሞ ድማ ሰላም በዚሑ እፎይ ዝብለሉ ምስ ወዲ ኣምላኽ የሱስ ክዕረቕ ከሎ እዩ እዚ ሕጂ ብቑሩብ ዝጠዓሞ ሰላም ዳሕራይ የሱስ ምስ ተገልጸ ምልኣት ዘለዎ ዘንጀርብብ ክዀነሉ እዩ። ከምዚ ሕጂ ብናፍቖት እናስቀርቀር ዝጽበ ዘሎ ወዲ ኣምላኽ የሱስ ምስ ተገልጸ ምስቁርቃር ከኽትም ስቓይ ክእል እዩ።መዝሙር እቶም ንዘልኣለማውነቶም ምስ ጐይታና ከሕልፉ ዝወሰኑ ሰባት ድማ ከምዚ ክኸውን እዩ “እግዚኣብሄር ጐይታ ሰራዊት ኣብዚ ኸረን እዚ ምሳሕ ብስቡሕ ብልዒ ንዂሎም ህዝብታት ኪገብረሎም እዩ፡ ምሳሕ ብብርቱዕ ወይኒ፡ ኣንጒዕ ብዝመልኦ ስቡሕ ብልዒ፡ ምሳሕ ብብርቱዕ ጽሩይ ወይኒ ኺገብር እዩ። ኣብዚ ኸረን እዚ ነቲ ንዂሎም ህዝብታት ዚጋርድ መጋረጃን ነቲ ንዂሎም ኣህዛብ ዚጒልብብ መጐልበብን ኬጥፍኦ እዩ። ንሞት ንሓዋሩ ኺውሕጦ፡ እግዚኣብሄር ኣምላኽ ከኣ ንንብዓት ካብ ገጽ ኲሎም ኪደርዞ እዩ። እግዚኣብሄር ተዛሪቡ እዩ እሞ፡ ንሕስራን ህዝቡ ኻብ ኲላ ምድሪ ኼርሕቖ እዩ። በታ መዓልቲ እቲኣ፡ እንሆ፡ ኣምላኽና እዚ እዩ፡ ተጸቤናዮ፡ ኬድሕነና ኸኣ እዩ፡ እቲ እተጸቤናዮ እግዚኣብሄር እዚ እዩ፡ ብምድሓኑ ንተሐጐስ ባህውን ይበለና፡ ኪበሀል እዩ።” ኢሰ 25፣6-10
ሎሚ እቲ ዝዓበየ ሕቶና ብዛዕባ ዘልኣለማውነትና ክኸውን እዩ ዘለዎ። እቲ ሕቶ ጢዕምካ ዶ ወይ ክጥዕመካ ምጐያይ ኣይኰነን እዚ ጹቡቕ እዩ ክንዮ እዚ ግና ዘልኣለማውነት ከም ዘሎ ኣይንዘንግዕ ኣብ ልበይን ኣብ ልብኻን ንኽልተ ቦታታ ዝዳልወና ዘልኣለማውነት ከም ዘሎ ኣይንስሓት። ሎሚ ብሓጥያት ንጻወት እንተ ኣሎና ሓጥያት ሸለው ኣቢሉ ናብቲ ዘልኣለማዊ ቀላይ ሓዊ ክድርብየና እዩ። ንሓጥያት ንፍንፍን እንተሎና ግና ጐይታ ንዘልኣለም ኣብቲ ሓጥያትን ኣበሳን ዘይገዝኣሉን ዘይሰፍረሉን ቦታ ዕረፍቲ ንዘልኣለም ምስኡ ከንብረና እዩ። ሎሚ ብግፍዕን ዓለማውነትን ጸጊብና ፍንጢራሕ ንብል ኣሎና እዚ ናብቲ ንኣምላኽ ዘይፈልጡ ናብቲ ገዛኢ እዛ ዓለም ዘለዋ ሰይጣን እዚ ገሃንም እሳት እናዀብከብ ክጋስየና እዩ። ሕጂ ግና ብዛዕባ ዘልኣለማውነት ተረዲኢና ውሳኒና ድማ እዚ እንተ ዀይና ኣምላኽ ናብቲ ናይ ዘልኣለም ዕቑፊ ክብሪ ኣቦና ኣብርሃም ዘለዎ ከቐምጠና እዩ።
ኩቡራት ሰማዕቲ ሰላምና ዱንካን እዚ ቤትና ምስ ፈረሰ ኣምላኽ ናብቲ ናይ ዘልኣለም ዘይፈርስ ድንካኑ ክቕበለና ሎሚ ናይ ዘልኣለም ምርጫና ምስ ኣምላኽ ብመድሓኒ የሱስ ክርስቶስ ይኩን። እምብኣር እዛ መጀመርታ ዝነበራ ዓለም በታ ትመጽእ ሓዳሽ ዓለም ምሉእ ብሙሉእ ክትካእ እዩ ኣባኣ ንምናብር ባህጊ ኣሎካ ዶ? ምስ ጐይታ ተዓረቕ። እቲ ኣብ ኣዳም ምግዛእ ዝጀመረ ሞት ሓንሳብን ንሓዋሩን ዘኽትመሉ ብህይወት ዝወሓጠሉ እዋን ይመጽእ ኣሎ ግና ሞት ምስ ተሳዕረ ኣብቶም ንጐይታና ዘይስዕቡ ሰባት ብስቓይን ብዕጽፍን ድርብን ክግለጽ እዩ። ኣብቶም ንኣምላኽ ብመድሓኒ ብምልኣት ዘፍቕርዎ ግና እዚ ጥቕሲ ክፍጸም እዩ ከምዚ ይብል “ኣብቲ ቐዳማይ ትንሳኤ ዕድል ዘለዎ ብጹእን ቅዱስን እዩ። ናይ ኣምላኽን ናይ ክርስቶስን ካህናት ኪዀኑ፡ ምስኡውን ሽሕ ዓመት ኪነግሱ እዮም እምበር፡ እቲ ኻልኣይ ሞት ኣብዚኣቶም ስልጣን የብሉን።” እምብኣር ብዛዕባ እዚ ብዙህ ክንዛረብ ንኽእል ኔርና ኢና ግና መልእኽትና ብሕቶ ክንድምድሞ ዘልኣለማውነትካ ኣብይ ክኸውን እዩ?

0 comments
Other Article