ምርጫና እንታይ እዩ? [Sunday 28th Apr 2024]

Posted on 2024-04-28 · 636 · 0 · 0

122 resources uploaded

ክቡር ሰብ ግና ክቡር ሓሳብ ይሐስብ፡ ኣብ ክቡር ነገር ከኣ ይጸንዕ። ኢሳ.32:8

ምዕባለ ዓለም ብናህሪ እናወሰኸ ኣብ ዝኸደሉ ዘሎ እዋን እትደልዮም ነገራት ንምሕራይ ዓቢ ብድሆ እናኾነ እዩ ዝኸይድ ዘሎ። ምኽንያቱ ነየናይ ከም እትሓሪ ክሳብ ዝጠፍእካ እዩ እቲ ብዝሒ ኣማራጺ። ኣብዚ ቀረባ እዋን ኣብ ቴለቭዥን ዝረኣኽዋ መወዓውዒ ነዚ ብጽቡቕ እያ ትገልጾ። ጸባ ክዕድግ ናብ ሓንቲ ድዃን ዝኣተወ ጎበዝ ነታ በዓልቲ ድዃን ጸባ እንተሃልይዋ ምስ ሓተታ ናይ 12 ዝተፈላለየ ዓይነት ጸባ ኣስማት ምስ ትሕዝቶኦም ብምዝርዛር ኣየናይ ከም ዝደሊ ክመርጽ ሓተተቶ። ንሱ ድማ በቲ ኹነት ተደናጊሩ “ኣነስ ጸባ ጸባ ዝጥዕም ጸባ እየ ዝደሊ።” ኢሉ መለሰላ። ሓደ ነገር ክንዕድግ ወጺእና ብሰንኪ ብዝሒ ምርጫ ዝደለናዮ ከይዓደግና እተመለስናሉ ጊዜ ብርግጽ ኣሎ።

ህይወት ብምርጫ እተመልኤት እያ። ሎሚ ዝመረጽናዮ ነገር ድማ ንጽባሕ ጽልዋ ኣለዎ። ምርጫ ግና ኣብ ግኡዛዊ ነገር ጥራይ እተሓጽረ ኣይኮነን። ተግባራትና እውን ብምርጫ እዩ። ሓሳባትና እውን እንተኾነ ብምርጫ እዩ። ሓሳብናን ተግባርናን ንኽንመርጽ ድማ ዝጸልወና ብዙሕ ነገር ኣሎ። እንተኾነ ግና ክቡር ሰብ ምርጫኡ ክቡር ነገር ምሕሳብን ኣብኡ ምጽናዕን እዩ እሞ ምርጫ ህይወትና እንታይ እዩ?

ጸሎት: ዎ’ኣምላኽ ንስኻ ክቡር ኢኻ፡ ሓሳብካ’ውን ንዓይ ክቡር እዩ። ኣብ ኩሉ ህይወተይ ዝሓስቦን ዝገብሮን ነገር ንዓኻ ዘኽብርኪኸውን ምርጫይ ጌረዮ ኣለኹ እሞ ኣብቲ ክቡር ነገር ክጸንዕ ጸጋኻ ኣብዝሓለይ። ብስም የሱስ ኣሜን!

0 comments