መተዓይይቲ ኣምላኽ [Sunday 6th Mar 2022]

Posted on 2022-03-06 · 372 · 0 · 0

72 resources uploaded

ንሕና መዓይይቲ ኣምላኽ ኢና ... 1ቆሮ.3፡9

ሓደ ንእሽቶ ቆልዓ ካብ ላዕለዋይ ደብሪ ናብ ታሕተዋይ ደርቢ ናይ ገዝኦም መጽሓፍ ብምውራድ ነቡኡ ይሕግዝ ነበረ። ዋላኳ እቲ ቆልዓ መጽሓፍ ኣብ ዘመላልሰሉ እዋን ዝሑል ብምንባሩ መገዲ እናዓጻዉ ነገራት የጓትት እንተ ነበረ፡ መተዓይይቲ ኣቡኡ ብምዃኑ ግና ኣዚዩ እዩ ዘሐጉሶ ነይሩ። እቲ በሊሕን ዓቃልን ኣቡኡ ድማ ነቲ መጽሓፍቲ ብቁልጡፍ ኣግዒዝካ ካብ ምውዳእ ንላዕሊ ምስ ወዱ ተሓጋጊዙ ምስራሕ እዩ መሪጹ። ጸኒሖም ዓበይቲ መጽሓፍቲ ምግዓዝ ምስ ጀመሩ ነቲ ቆልዓ ጼርካ ንታሕቲ ምውራት ዓቢ ጻዕርን ዘይክእለቱ ስራሕን ኮኖ። ብተደጋጋሚውን ጽሓፍቲ ካብ ኢዱ ክወድቆ ጀመረ። ኣብ መወዳእታ ድማ ነብኡ ብግቡእ ምሕጋዝ ብዘይምኽኣሉ ብምሕላልን ተስፋ ብምቊራጽን ነቲ ዝወደቖ መጽሓፍ ምልዓሉ ሓዲጉ ኣብቲ ኣስካላ ኮፍ ኢሉ ክበኪ ጀመረ።

ነዚ ዝተዓዘበ ኣቦ ገለ ቃል ከይተዛረበ ነቲ ዝወደቐ መጽሓፍ ኣልዒሉ ንወዱ ኣሰከሞ። ንሱ ድማ ንወዱ ምስ መጽሓፉ ኣብ ሕቁፉ ጼሩ ንታሕቲ ክወርድ ጀመረ። ብኸምዚ ድማ ክልቲኦም ብሓባር ነቲ ዝተረፈ መጽሓፍ ሓደ ብሓደ ምግዕዓዝ ቀጸሉ፡ እቲ ቆልዓ መጽሓፍ ተሰኪሙ ኣቦ ድማ ንወዱ ተሰኪሙ። ናትና መተዓይይቲ ኣምላኽ ምዃውን ከምኡዶ ኣይኮነን? ኣምላኽ ጸይሩዶ ኣይኮነን ንኣገልግሎቱ ዘብቕዓና?

ጸሎት: ዎ ኣምላኽ ንስኻ ገለ ከም ዝጨንቆ ኢድ ሰብ ኣየገልግለካን እዩ። እንተኾነ ግና ንዓይ መተዓይይትኻ ክኸውን ስለ ዝሓረኻንን ምስ ኩሉ ድኻመይ ጼርካ ንኣገልግሎትካ ብቑዕ ስለ ዝገበርንን ኤመስግነካ ኣለኹ። ብስም የሱስ ኣሜን!

0 comments