ዝሓለፉ መዓልትታትና ብኸመይ ንዝክር? [Sunday 3rd Sep 2023]

Posted on 2023-09-03 · 489 · 0 · 0

107 resources uploaded

ናይ ቀደም መዓልትታት እዝክር፡ ኵሉ ተግባርካ ኤስተንትን፡ ግብሪ ኣእዳውካ እሐስብ አሎኹ። መዝ.143:5

ሰባት ብዝተፈላለየ መገዲ እዮም ንዝሓለፈ ጊዜ ዝዝክርዎ። ገሊኦም "ጠጥዑሙ ቀደም ሓሊፉ።" ኣብ ዝብል እተተኽሉ እዮም። ገለ ድማ ነቲ ዝሓለፍዎ ጭንቂ እናዘከሩ ኣብ ናይ ስቓይ ህይወት ይነብሩ። ብሰኪ እቲ ዝኸሰርዎ እዋናትን ዘምለጦም ዕድላትን ኣብ “ኣሕታ” ዝነብሩ እውን ሒደት ኣይኮኑን። ጽቡቕ ይኹን ሕማቕ እቲ ዝሓለፍናዮ ህይወት ነዚ ሕጂ ንነብሮ ዘሎና ህይወት ብኸመይ እዩ ዝጸልዎ? ንዝሓለፈ ዘመን ህይወትና ብኸመይ ኢና ንዝክር? ብዛዕብኡኸ እንታይ ኢና ንብል?

ንጉስ ዳዊት እቲ ዘማራይ ንዝሓለፈ ዘመን ህይወቱ ክዝክር ከሎ ንተግባር ኣምላኽ የስተንትንን፡ ብዛዕባ ግብሪ ኣእዳው እግዚኣብሄር ይሓስብን እዩ ኔሩ። ነዚ ምግባሩ ድማ ዓቢ ረብሓ እዩ ዘምጽኣሉ። ኣብቲ ሕሉፍ ዘመን ህይወቱ ብዛዕባ ተግባር ኣእዳው ክሓስብን ከስተንትንን ከሎ ንኣምላኽ እናጸምኤን እናደልየን እዩ ዝኸይድ። ስለዚ እዩ ድማ "ኣእዳወይ ናባኻ እዝርግሕ፡ ነፍሰይ ከም ደረቕ ምድሪ ትጸምኣካ ኣላ።" ዝበለ(መዝ.143:5)። ንዘክር ንኣምላኽ ሓድሽ ነገር ምግብር ባህሪኡ እዩ። ከምቲ ኣብ መወዳእታ ንዘልኣለም እንነብረሉ ሓድሽ ሰማይን ሓድሽ ምድርን ዘዳልወልና ከምኡ ድማ ኣብ ህይወትና ሓድሽ ነገራት ምግባር ይከኣሎ እዩ። ሓንትስ ነቲ ዝገበረልናን ዝግብረልናን ዘሎ ነገራት ነስተብህል ናብኡ ንቕረብን ጥራይ።

ጸሎት: ዎ ኣምላኽ ንስኻ ኣብ ጸጽባሕ ሓድሽ ኢኻ። ሓድሽ ምግባር ድማ ባህሪኻ እዩ። ነቲ ኣብ ዘመን ህይወተይ ዝገበርካዮ ኩሉ ተግባራትካን ብጸጋኻ ደጊፍካ ዘሕለፍካንን እናዘከርኩ እባርኸካ ኣለኹ። ነፍሰይ ድማ ንዓኻ ትጸምእ ኣላ እሞ ናባኻ ኣቕርበኒ። ብስም የሱስ ኣሜን!

0 comments