ልብሲ ቅድስና

Posted on 2017-09-06 · 1249 · 2 · 0

5 resources uploaded

ኣብ ዘመናት ኣቲ ቀንዲ መለለዪ ውሉድ ኣምላኽ፡ካብ ሓጢኣትን ኩነኔን ሓራ ዝወጸ ፍጡር እዩ። ሓጢኣትን ኩነኔን እምበኣር ክልተ ዘይፈላለዩ ነገራት እዮም። ነዚ ቓል ኣምላኽ ከነጽረልና ከሎ፡” ዓስቢ ሓጢኣትሲ ሞት እዩ፡ ውህበት ጸጋ ኣምላኽ ግና ብክርስቶስ የሱስ ጐይታና ናይ ዘለኣለም ህይወት እዩ። ሕጂ ግና ካብ ሓጢኣት ሓራ ስለ ዝወጻእኩም፡ ንኣምላኽውን ስለ እተገዛእኩምዎ፡ ፍሬኹም ንቕድስና ዀይኑ ኣሎ፡ መወዳእታ ኸኣ ናይ ዘለኣለም ህይወት እዩ።” ሮሜ2:22-23፡ ብምባል ካብ ሓጢኣት ሓራ ምውጻእ ማለት ቅዱስ ፍረ ምፍራይን፡ ኣብ መወዳእታ ድማ ናይ ዘልኣለም ሂወት ምርካብ ምዃኑ የነጽረልና። እምበኣር እግዚኣብሄር ኣምላኽ ነቲ ድሕሪ ውድቀት ኣዳም ንዘመናት ብትዕግስቱ ይሕለፍ ዝሓደጎ ዘመን ሕልናን ሕግን ወዲኡ ኣብቲ ዳሕራይ ዘመን ዝገለጾ ዘመን ጸጋ፡ ብኸፊል ወይ ብምቃል ዘይኮነስ፡ ምሉእ ጽድቂ ኣምላኽ ብክርስቶስ የሱስ ንዓለም ተገልጸ።
ጎይታና የሱስ ብሞቱ ነዚ ቅዱስ ልብሲ ከልብሰና ከሎ እምበኣር፡ ከምቲ ዮሴፍ በቲ ግሩም ልብሲ ኣብ ማእከል ኣሕዋቱ ወቂቡ እተራእየ፡ ንሕና ውን ልብሲ ቅድስና ለቢስና ኣብ ማእከል እቶም ዘይደሓኑ ጸቢቕና ክንርአ እዩ። እዚ ልብሲ ንግዜ ሃሩርን ቁርን ዝኸውን ፍሉይ ብናይ ሓቂ ጽድቅን ቅድስናን ብኣምላኽ እተገብረ ስለ ዝኮነ፡ ከም ፒጃማ እነውጽኦ ወይ ክፎኽሰና ኢልና እንልውጦ ዘይኮነ ኩሉ ግዜ እንለብሶ ኣዝዩ ምቹእ ልብሲ እዩ። ብግዜ ሃሩር ካብቲ ንማራና ከንቅጽ ዝመጸ ሙቐት፡ ብግዜ ቁሪ ካብቲ ንውሽጥና ከጥቀዕ ዝመጽእ ኩሉ ዓይነት ንፋሳት ይከላኸለልና። ንክርስቶስ ምስ ንለብሶ ንጥዒ፡ ነቲ ንሱ ዝሃበና ልብሲ ምስ ነውጻኦ ግና ኣደዳ ሕማምን ሞትን ንኸውን። እግዚኣብሄር ንወዱ የሱስ ክርስቶስ ኣብ ሂወትና ክገልጾ ምስ ፈተወ፡ ንሕና ክንግምቶ ብዘይከኣል ዋጋ ንወዱ ኣብ መስቀል ብምሕላፍ ነዚ ክቡር ልብሲ ዓዲጉልና። ስለዚ ነዚ ልብሲ ክህበና ከሎ ለውሃቱን ፍቕሩን ኣንዳኣርኣየ እምበር፡ ብሓይሊ ወይ ፍቓድና ጸቒቱ ኣይኮነን ሂቡና። ከምቲ ቃሉ ዝብሎ ግና፡ እግዚኣብሄር መንገዱ ኹሉ ብቕድስና ስለ ዝኾነን ክርስቶስ ድማ ምስ ብልያል ርክብ ስለ ዘይብሉን፡ ነዚ ልብሲ ኩሉ ግዜ ከም ንቑሕ ወተሃደር ክንለብሶ ይግባኣና እዩ። ከምቲ ብዙሓት ኣብዚ ክፉእ ዘመን ዝመስሎም፡ ሓንሳኣ ነዚ ክቡር ልብሲ ተዓዲግልካ ኣብ ድላይካ ኣምቢርካ ሂወትካ ውሑስ ዝኸውን ዘይኮነ፡ ከምቲ ኣብ 1 ጴጥ 5:8 “ድያብሎስ፡ እቲ መጻርርትኹም፡ ዚውሕጦ ደልዩ ኸም ዝጓዝም ኣንበሳ ዀይኑ ይዘውር አሎ እሞ፡ ተጠንቀቑ፡ ንቕሑ።” ዝብሎ ኩሉ ግዜ ነዚ ልብሲ ለቢስና ክንነቕሕ ይግባእ።
ሙሴ ሓደ ግዜ እግዚኣብሄር ንስኻ ምሳና ዘይትወጽእ እንተኾንካ፡ ካብ ካልኦት ዝፈልየና እንታይ እዩ ክብሎ ከሎ፡ ንሕና ውን ክርስቶስ ሂወትና ዘይንገብሮ ወይ ንክርስቶስ ኩሉ ግዜ ዘይንለብሶ እንተኾይንና፡ ህያዋን እንዳመሰለና ምዉታት ክንስመ ኢና። ይሁዳ ንጎይታኡ ክሸጦ ከሎ ብሓንሳኣ ዝጀመረ ነገር ኣይነበረን። እታ ሓደ ግዜ ንእሽተይ ትመስሎ ዝነበረት ስርቒ፡ ዳሕራይ ንሰይጣን ኣፍደገ ከፊታ ንጎይታኡ ክሳብ ዝሸይጥ ኣድፊራቶ። ስለዚ እዩ ድማ ኣብ እብ 4:11 “ስለዚ ሓደ እኳ ናይቲ ዘይምእዛዝ ኣርኣያ ወሲዱ ኸይወድቕ፡ ናብታ ዕረፍቲ እቲኣ ክንኣቱ ንጋደል።” እንዳበለ ኩሉ ግዜ ብእምነት ክንህሉ ዝምዕደና። ሓደ ጸሓፋይ ብዛዕባ ካብቲ ቀንዲ ንሰብ ኣብቲ ሓንሳእ እተዋሕሶ፡ ኩሉ ግዜ ኣብኡ ተውሒሱ ከይነብር ዘዕሽዎ ነገራት ክገልጽ እንከሎ፡ ሞትን ትንሳኤ የሱስን ሎሚ ምዃኑ ስለ ዝዝንግዕ እዩ ይብል። ከምቲ እቲ ዓሻ ሰብኣይ ናይ ጽባሕ ዝኸውን ከይፈለጠ መዝገቡ ኣብዛ ምድሪ ጌሩ ናይ ዓመታት ክሓስብ ዝጠፋአ፡ ሎሚ ሰባት እታ እግዚኣብሄር ዝገበራ መዓልቲ ሎሚ ምዃና ዘንጊዕና ኣብ ክንዲ ብጎይታ እንዳተሓጎስና ነሕልፋ፡ ንጽባሕ...ድሕሪ ነዚ ምድራዊ ዕዮ ምውድአይን ካልእን ኣንዳበልና ነቲ ቅዱስ ልብስና ኣብ ጸጽባሕ ብደሙ ከየጽረና ብኸንቱ ነሕልፎ መዓልታት ብዙሕ እዩ። ሃዋርያ ጳውሎስ እምበኣር ብዛዕባ ወትሩ ንክርስቶስ ክንለብሶ ከም ዘሎና ክገልጸልና ከሎ, ኤፌ4:24, “እቲ ብናይ ሓቂ ጽድቅን ቅድስናን ብመልክዕ ኣምላኽ እተፈጥረ ሓድሽ ሰብ ልበሱ።” እንዳበለ ከንቱ ሓሳባትና ናብ ረሲእነት እንዳሰሓበ ከም ሄሜኔዎስን ፊሌጦስን ትንሳኤ ቕድሚ ሕጂ ዀይኑ(2 ጢሞ2:18) ክንብል ዘይኮነስ ናይ ትንሳኤ ሓይሉ ሎሚ መዓልቲ ህያው ምዃኑ ክንዝክር ይግባእ።


“ምድሓን ካብቲ ዝኣመንናሉ ጊዜስ ሕጂ ኣዝዩ ናባና ቐሪቡ ኣሎ እሞ፡ ሕጂ ኻብ ድቃስ ኣትባራበሩሉ ጊዜ ኸም ዝበጽሔ፡ ነዛ ዘመን ፍለጥዋ። ለይቲ ሐሊፋ፡ መዓልቲ ቐሪባ እያ እሞ፡ ግብሪ ጸልማት ካባና ደርቢናስ፡ ኣጽዋር ብርሃን ንልበስ።ከም ብመዓልቲ ብቕንዕና ንመላለስ፡ ብጓይላን መስተን ኣይኰነን፡ ብምንዝርናን ዕብዳንን ኣይኰነን፡ ብባእስን ቅንኣትን ኣይኰነን። ንጐይታ የሱስ ክርስቶስ ደኣ ልበስዎ እምበር፡ ነቲ ሓልዮት ስጋስ መለዓዓል ትምኒት ኣይትግበርዎ።” ሮሜ 13:11-14

0 comments
Other Article