ራኢይ

Posted on 2013-07-27 · 4285 · 0 · 0 · 0

33 resources uploaded

ትሕዝቶ ገጽ
ትርጉም ራኢይ ...1
ኣካላት ራኢይ ...3
1. ንእግዚኣብሄር ምርኣይ ...3
2. እግዚኣብሄር ንዝርእዮ ምርኣይ ...5
3. እግዚኣብሄር ከምዝርእዮ ጌርካ ምርኣይ ...6
ዓይነት ራእይ ...9
1. ሓፈሻዊ ራእይ ...9
2. ናይ ጉጅለ ራእይ ...10
3. ናይ ግሊ ራእይ ...10
ባህርይ ራእይ ...12
1. ራእይ ቃል ኣለዎ ...12
2. ራእይ ህዝቢ ኣለዎ ...13
3. ራእይ ቦታ ኣለዎ ...15
4. ራእይ ጊዜ ኣለዎ ...16
ምንጪ ራእይ ...18
1. ንእግዚኣብሄር ምፍላጥ ...18
2. ንርእስኻ ምፍላጥ ...19
3. ንህዝብኻ ምፍላጥ ...20
ጥቕሚ ራእይ ...22
1. መኣዝን የትሕዝ ...22
2. ስርዓት የትሕዝ ...23
3. ርእስና ክንውፊ ይገብረና ...24
ራእይ ብኸመይ ይሕሎ፧ ...25
1. ብትግሃት ...25
2. ብጽንዓት ...25
3. ብስርዓት ...26
4. ንዝተቐበልናዮ ራEይ ብምኽባር ...26
5. ንራእይካ ናብ ካልኣት ብምትሕልላፍ ...27
6. ብዅነታት ተደሪኽካ ናብ ውሳኔ ዘይምህዋኽ ...27
7. ናይ ራእይ ፍልልይ ክህሉ ከምዝኽእል ብምስትውዓል ... 28
ብራእይ ንምእባይ ዝረድኣና ነገራት ...29
1. ዕላማ ናይ ራእይ ምፍላጥ ...29
2. ንዝተገልጸልካ ራእይ Eሙን ምዃን ...30
3. ንዝተዋህበካ ራእይ ምትግባር ...30
4. ብራእይ ንምEባይ ፍቓደኛ ምዃን ...31
5. ንዝተዋህበካ ራእይ ተጨባጢ ምግባር ...32
6. ንዝተዋህበካ ራእይ ምምርማር ...33

0 comments
Other Book