መንነታዊ ቅልውላው

Posted on 2012-02-29 · 1720 · 0 · 2

32 resources uploaded

ሓደ ግዜ ሓደ መንእሰይ ብሓኪም ትሑት ዓቐን ናይ ኣትሓሳስባ ከም ዘለዎ ተነግሮ። እዚ ሰብ እዚ በቲ ዝሰምዖ ዘረባ ሓኪም እምብዛ ተስፋ ቖረጸ ኣብዛ ምድሪ ኸኣ ኣድማዕነት ዘይብሉ መሰሎ። ዋላ'ኳ ካብ ስድራኡ ዘረባ እቲ ሓኪም ከይሰምዕን ዓቢ ሰብ ክኸውን ከም ዝኽእል እንተነገርዎን ኣተባብዕዎን ግና ክሰምዖም ኣይከኣለን። እዚ ነገር እዚ ኣብ ህይወት እቲ መንእሰይ መንፈሳዊን ስነ ኣእምራውን ቅልውላው ኣምጺሉ ብሰንኪ እዚ ኸኣ ክቱር ናይ ርእሰ ምትሓት ስሚዒታት ክስምዖ ጀመረ። እተን ኣብዛ ምድሪ ዘሓለፈን ህይወት ኩሉን ከኣ ብተስፋ ቁርጸትን ሓዘንን ወደኣን።

እዚ ከም ኣብነት ዘምጻኽዎ ብዛዕባ መንነታዊ ቕልስ ክዛረብ ስለ ዝደለኹ እየ። ሰይጣን ካብቲ ሓደ ኣብ ልዕሊ ሰባት ብተደጋጋሚ ዘምጽኦ ፈተናታት እዚ ብዛዕባ ገዛእ ርእስኻ ትሑት ዝዀነ ግምት ክህልወካ ዝገብር ስሚዒት እዩ። እዚ ነገር እዚ ከኣ ኣብቲ መጀመርያ ፍጥረት ወደ ሰብ ተጋሂዱ እዩ። ሰይጣን ንኣዳምን ንሄዋንን ዘውደቐሉ ሓደ ሜላ ኸኣ በዚ መንፈስ እዚ ብምውቃዕ እዩ። ኣዳምን ሄዋንን ገዛእ ርእሶም ብዝግባእ ብዘይምፍላጦም በቲ ዘለዎም ነገር ብቕዓት ስለ ዘይተሰሞዖም ልዕሊ ኣምላኽ ክኾኑ ብሂጎም፣ ወዲቖም ከኣ። መንነቶም ብዘይምቕባሎም ከኣ ተሳዒሮም።

ብድሕሪ እዚ ውድቀት እዚ ኸኣ እዩ ደቂ ሰባት ብመንነታዊ ቃልሲ ክሳቐዩ ዝጀመሩ። እዚ ስቓይ እዚ ግና በቲ ዘፍቅረና ኣምላኽ ብወዱ ብየሱስ ክርስቶስ ኣቢሉ ተሳዒሩ እዩ። እቶም ብጐይታና የሱሱ ክርስቶስ ዘለዉ ክሎም ከኣ ሳላ እቲ ብወዱ እተገልጸ ክብሪ ኣምላኽ እዚ ዓይነት መንፈሳዊ ሕማም ናብኦም ክቐርብ ኣይግባእን እዩ። ግና ስለምንታይ ኢና ንሕና ደቂ ሰባት ነዚ ከምዚ ዝኣመሰለ መንፈሳዊ ቃልሲ ዝተቓላዕና ንኸውን? መበገሲ እዚ ሕማም እዚኸ እንታይ እዩ? ሳዕቤኑ ከኣ እንታይ ይመስል? ነዚ ከምዚ ዝዓይነቱ መንነታዊ ቅልስ ብኸመይ ክንስዕሮ ንኽእል?

ብመጀመርያ መንነታዊ ቃልሲ ክንብል እንከሎና ኣብ ገዛእ ርእስና ዘሎና ትሑት ኣርኣእያ ወይ ከኣ ንገዛእ ርእስና ከምቲ ኣምላኽ ኢኹም ዝበለና ዘይምቕባል ማለትና እዩ። ሰብ እዚ ንኡስ ዝመስል ፉጡር ወዲ ኣዳም ኣብ ኣምላኽ ዘለዎ ክብሪ ዓቢ እዩ። ብፍላይ ከኣ እቲ ብመድሓኒ ብየሱሱ ክርስቶስ ብደሙ ካብ ሓጥያቱ ተሓጺቡ ምድሓን ዝረኸበ እሞ ኣዚዪ ብሉጽ ክብርን መንነትን እዩ ዘለዎ። ሰይጣን ከኣ ነዚ ቡሉጽ ነገር ንኸይንርዳእ የዒንትና ወትሩ ምስ ጋረደና እዩ። ስለዚ ኸኣ ኩሉ ግዜ ነቲ ሓቒ ከይፈለጥና ብሓሶት ሰይጣን ተደናጊርና ኣብ መንነታዊ ቅልውላውን ንኣቱ እሞ ትሕቲ ካልኦት ኮይኑ ይስማዓና። ውሽጣዊ ቕልስ ክንብል እንከሎና ኣብ ውሽጥና ወይ ኣብ መንፈስና (ነፍስና) ዝርኣ ዘይምዕራፍን ድሌት ዘይምምላእን ማለትና እውን እዩ። ኩሉ ጊዜ በዚ ናይ መንነታዊ ቅልውላው ዝሳቐ ሰብ ኣብ ህይወቱ ዝረኣ ነገር ክቱር ዝዀነ ርእሰ ምትሓት፣ ዘይምዕጋብ፣ ንኻልኦት ክመስል ምድላይ፣ እንትርፎ ናይ ካልኦት ናቱ ጽቡቕ ከም ዘይኮነ ምሕሳብ፣ መሕብእን መጸግዕን ምድላይ፣ ስዕረት ዝመልኦ ህይወት ምምራሕን ካልእ ከምኡ ዝኣመስሉ ኣሉታውያን ነጥብታት ኣብ ብህይወቱ ይርኣዩ። መንነታዊ ቅልውላው ዘለዎ ሰብ ኣብዛ ምድሪ ንምንታይ ከም ዘሎን ተርኡ ኸኣ ኣብዛ ዓለም እንታይ ምዃኑ ኣይፈልጥን እዩ። ዘመን ህይወቱ ኩሉ ኸኣ ብግምታዊ መንገዲ እምበር ብዕላማ ንምምልላስ ይኸብዶ። ኣብ ናብራ ንዝገጥሞ ዘበለ ኹሉ ንምቅላሱ ይፈርሕ። ኩሉ ግዜ ኸኣ ብናይ ፍርሒ ሰንሰለት ይእሰር።

እዚ ከምዚ ዝኣመሰለ መንነታዊ ጸገም ካበይ እዩ ዝብገስ? ንዝዀነ ነገር መበገሲ ኣለዎ። እዚ ንዛረበሉ ዘሎና ጉዳይ ከኣ መሰረት ወይ መበገሲ ኣለዎ። ከምቲ ልዕል ኢልና ዝገለጽናዮ እቲ መጀመርያ መበገሲ ናይዚ ሓጥያት እዩ። ንሰብ ኣብ ውርደትን ኣብ ውድቀትን ዝሸሞ ሓጥያት እዩ። እዚ ናይ ሓጢያት ነገር ከኣ እዩ ንሰብ ትብዓት ኣስኢኑ ኣብ ሕፍረት ዝሸሞ። ኣዳም እቲ ፈላማ ኣብ ምድሪ ዝተፈጥረ ቅድሚ ሓጥያት ዝነበሮ ትብዓትን ርእሰ ተኣማንነትን እምብዛ ዓቢ እዩ ኔሩ። ኣብ ገነት ኢደን ከኣ ብናጽነትን ሓርነትን ይመላለስ ኔሩ። መስመሩን ጉዑዞኡን ምስ ኣምላኽ ግሩም ክሳብ ዝነበረሉ ደቒቕ ከኣ ኣፍ ልቡ ነፍሒ ይነብር ኔሩ። ድሕሪ ሓጥያት ወይ ዕልወት ግና ርእሰ ምትሓት ስለ ዝተሰምዖ እቲ ፈለማ ዝወሰዶ መንገዲ ንገዛእ ርእሱ መሸፈኒ ዝዀኖ ነገር ግዚያዊ ነገር ምንዳይ ጥራይ እዩ። ቆጽሊ በለስ ለጋጊቡ ኸኣ ንሕፍሩን ርእሰ ምትሓቱን ክሽፍን ፈቲኑ። ንሰብ እቲ ቐንድን ቀዳማይን ኣብ ገዛእ ርእሱ ትብዓትን ተኣማንነትን ከየጥሪ ዝገብሮ ሓጥያት እዩ። ሓጥያት ከምቲ ቓል ኣምላኽ ዝብሎ ካብ ልዕሌኻ ናይ ኣምላኽ ክብሪ እዩ ዘርሕቕ። ሞገስ ዘይብልካ ሰብ ድማ ይገብረካ። ብኻልእ ኣዘራርባ ብዘይ ቀጽሪ ትኸውን ኩሉ ኸኣ ይስዕረካ። ብዙሓት ሰባት ከኣ ንዘለዎም ነፍሳዊ ቅልውላው ወይ መንነታዊ ሽግር ንምስዓር ናቶም መሸፈኒ እዮም ዝደሊዩን ዝገብሩን።

ገለ ሰባት ንዘለዎ ናይ ዘይምትእምማን መንፈስ ክስዕሩ መስተ የዘውትሩ። ገለ ብዝሙት ጠንቀላዕላዕ ይብሉ። ገለ ብገንዘብ ክዓጉ ይጋደሉ። ገለ ኸኣ ብዘለዎም ፍልጠትን ዝናን ንሕፍረቶም ክሽፍኑ ይጽዕሩ። ገዛእ ርእሶም ምቕባል ስለ ዝጽገሙ ንገዛእ ርእሶም ቅብልቲ ጌሮም ንዕኦምን ንኻልኦትን ከቕርብዎ ላዕልን ታሕትን ይብሉ። እቲ መፍትሒ ግና እሱ ኣይኮነን። ንገዛእ ርእስኻ ብዝግባእ ንምቕባል እቲ ናይ መጀመርያ ስጉምቲ ሓጢኣተኛ ምዃንካ ምእማን ጥራይ እዩ። ብድሕሪ እዚ ኸኣ እዩ እንታይነትካ ምቕባል ምምሃር ዝጅምር።

ኣብዚ ክንፈልጦ ዝግባእ ሓደ ሓቂ ኣሎ። ንሱ ኸኣ ሰብ እቲ ኣብ ውሽጡ ዘለዎ መንነታዊ ቕልውላው በቲ ብደጋዊ ንጥፈታት እንገብሮን ብሕክምናዊ መዳይን ጥራይ ክሳዓር ኣይክእልን እዩ። ከምቲ ንሓደ ገረብ ክትቆርጾ ምስ እትደሊ ተመሊሱ ከይጭብጭብ ካብ ሱሩ ክማሓው ዘለዎ ከምኡ ኸኣ እቲ ኣብ ነፍስን መንፈስን ኣትዩ ቅልውላውን ንገዛእ ርእስኻ ኸኣ ከይትቕበል ዕንቅፋት ዝኸውን ዘሎ ሓጥያት ካብ ስሩ ክምንቆስ ኣለዎ። እዚ ብኣእምሮ ንኽትሓስቦ ዘይከኣል ከቢድ እዩ። ግና እቲ ዘሕጉስ ኣምላኽ ብመድሓኒ የሱስ ክርስቶስ ነዚ ንምግባር ብቕዓት ኣለዎ። ከምቲ ብሓደ ኣዳም ናብዛ ምድሪ ሞትን ቅልውላውን ዝመጸ ከምኡ ኸኣ ብሓደ ዳሕራይ ኣዳም ዝተባህለ የሱስ ምሕዳስን ህይወትን መጺኡ ኣሎ። ስለዚ በዚ ተበጃዊ እዚ ጥራይ እዩ እቲ ብሰንኪ ሓጥያት ኣብ ሰብ ዝተፈጥረ መንነታዊ ቕልውላው ክሰዓር ዝኽእል።

ሓጥያትን ርኽሰትን ንርእስካ የድንነካ ካብ ንላዕሊ ኸኣ ምድሪ ምድሪ ከተቋምት ይቕስበካ። ናይዚ ኣብነት ዝዀነና ካብ ሉቃስ 15 ብዛዕባ እቲ ጡፉእ ወዲ ክንወስድ ንኽእል ኢና። እዚ ወዲ እዚ ኣብ ቤት ኣብኡ ኸሎ ዝነበሮ ክብሪ ርእሰ ተኣማንነት ከመይ ዓቢ ከምዝነበረ እቲ ጹሑፋዊ ምስላ ይነግረና። ሓደ ግዜ ግና ኣብ ቤት ኣብኡ ብዘለዎ ክብርን መንነታዊ መዝነትን ኣይዓገበን። ካልእ ሓለፋ እዚ ዘሎ ግዲ መስልዎ ካብ ቤት ኣብኡ ብጽሒቱን ርስተ ግዲኡን ሒዙ ወጺኡ ከይዱ። ብዘሎ እቲ ሃብቱ ኸኣ ኣብ ዘይረብሕን ከንቱነትን ኣጥፍኦ። ብድሕሪ እዚ ኸኣ ኣብ ከቢድ መንፈሳዊ ቕልውላው ኣትዩ። እዚ መንፈሳዊ ቅልውላው ከኣ ናብ ነፍሳዊ ዘይምዕራፍ ኣምሪሒዎ። ሳዕቤን እዚ ኸኣ ኣብ ርእሰ ምትሓትን ንገዛእ ርእሱ ዘይምቕባልን ኣብ ካልኦት ከኣ ቦታ ከም ዘይህልዎን ጌርዎ። ኣብኡ ግና ይጽበዮ ነበረ። እዚ ወዲ ብኸምዚ ክቕጽል ስለ ዘይደለየ ኣብ ቤት ኣብኡ ከም ባርያ ኰይኑ ንምግልጋል ቆሪጹ ተንስኤ። ኣብኡ ኸኣ ነቲ ተሓሲምዎ ከይዶ ዝነበረ ናይ ውልድነት መሰሉ ኩሉ መለሰሉ። ንዓና እውን ሎሚ ብሰንኪ ኣብ ከንቱነት ሓጥያት ምእታውና ዝተባላሸወ መንነታን ክዕረ ናብቲ ናይ ፍቕሪ ኣምላኽ ዝዀነ ምምላስ ከድልየና እዩ። ናብኡ እንተ መጺና ናይ መንፈስ ፈውሲ ንረክብ እሞ ብድሕሪ እዚ ከኣ ኣብ ህይወትና ዕጋበት፣ ዕረፍቲን ፍረ መንፈስን ይመጽእ። ካብኡ ቀጺልና ኣብቲ ጉዑዛዊ ዓለም ብትብዓት ኣፍ ልብና ነፊሕና ንመላለስ።

ሓጥያት እቲ ቐንዲ ኣብ ህይወት ሰብ ሳዕቤን ናይ መንነት ቅልውላው ወይ ንገዛእ ርእስኻ ንኸይትቕበል ዝገብረካ ምዃኑ ሪኢና። ሕጂ ኸኣ እቲ ካልእ ረቛሒ ክንርኢ። ካልእ ሓደ ሰብ ብመንነታዊ ቅልውላው ዝሳቐ ትሑት ዝዀነ መንፈሳዊ ኣረዳድኣ ክህልዎ ከሎ እዩ። ሓደ ሰብ ሓጢኣተኛ ምዃኑ ተኣሚኑ ናብ ኣምላኽ ክቐርብ ይኽእል እዩ። ካብ ኣምላኽ ምሕረት ምቕባሉ ኣሚኑ ከኣ ክሳብ ዝተወሰነ መድረኽ ክመላለስ ይኽእል። ብድሕሪዚ ግና ብቓልን ብጸሎትን ምዕባይ እንተ ዘይኪኢሉ ሰይጣን ክቃለሶን ከሸግሮን ናይ ግድን እዩ። ብዙሓት ሓደስት ኣምንቲ ከምኡ እውን ነባራት እቲ ኣምላኽ ብጐይታና የሱሱ ኣባና ዝገበረልና ግብሪ እንታይ ምዃኑ ስለ ዘይነስተውዕሎ ብርእሰ ምትሓት ንሳቐ እሞ ኣብ እንገብሮ መንፈሳዊ ይኹን ዓለማዊ ስርሓት ኣድማዕነትና ይጐድል። ሳዕቤኑ ናይዚ ዕምቆታዊ ዝዀነ መንፈሳዊ ርድኢት ስለ ዝጐድለና እዩ።

ቃል ኣምላኽ ክዛረብ ከሎ ንሕና ሓራ ምእንቲ ክንወጽእ ክርስቶስ ሓራ ጌሩና እዩ እሞ ደጊም በርዑት ባርነት ኣይንቆረን ይብለና። ነዚ ሓቂ ከምዘለዎ ምቕባል ከኣ ሓራ ንወጽእ። ብዛዕባ እቲ ጡፉእ ወዲ ኣብ ላዕሊ ዝረኣናዮ ዛንታ ኔሩ። ካብኡ ከይወጻና እስከ ብዛዕባ እቲ ኣብ ቤት ኣብኡ ዝነበረ ሓዉ ንርኣ። እዚ ሓዉ እዚ ኣብ ቤት ኣብኡ ምእዙዙ እዩ ኔሩ። ግና እቲ ዘገርም እዚ ሰብ እዚ እቲ ጥፍኡ ሓዉ ምስተመልሰ በቲ ኣብኡ ኣብ ልዕሊ እቲ ዓማጺ ብዝገበሮ ድግስ ኣስትማሲሉ ሓዚኑ። ኣብ ልዕሊ ኣብኡ ኸኣ ኣጉረምሪሙ። ኣብኡ እተዛረቦ እቲ ዓቢ ወዲ ዘየስተውዓሎ ሓደ ዓቢ ቁምነገር ግና ኔሩ። "ኣንታ ወደይ..." ኢልዎ ኣብኡ “ንስኻስ ምሳይ ኣሎኻ ኩሉ ናተይ ዘበለ ኸኣ ናትካ ዶ ኣይኮነን?” ዘገርም እዩ እዚ ሰብ እዚ ግና እቲ ናይ ኣብኡ ናቱ ከይኑ ስለዝይተሰምዖን ዘይተረድኦን ንገዛእ ርእሱ ኣትሒቱ ክርኣያ ከሎ ንዕዘብ።

ንሕና ኸኣ እቲ ኣምላኽ ብጐይታና የሱሱ ኣቢሉ ዝሃበና መንፈሳውን ስጋውን በረኸት ዋናታቱ ምዃና ኣርጊጽና ኣብ ውሽጥና ርትዒ ክሳብ ዝስማዓና ከነስተውዕል ይግብኣና። እንተ ዘይኰነ ኣምላኽ ምሳይ እንተ ዝነብር ደኣ፣ ኣምላኽ ከምዚ እንተ ዝህበኒ ደኣ፣ ኣምላኽ ከምዚ ጸጋ እንተ ዘፍስሰለይ ደኣ፣ እናበልና ንገዛእ ራስና ንሕና ከይተቕበልና ኣብ ካልኦት ተቐባልነት ከም ዘይብላ ጌርና እናቖጸርና ዘመን ህይወት ክርስትናና ክንሓልፎ ኢና። ናብራና ኩሉ ኸኣ ናይ ሃይማኖት ናብራ ክኸውን እዩ። ንሕና ብጐይታና የሱሱ ክርስቶስ መን ምኻና ዝገልጽ ጥቕስታት ካብ ዘፍጥረት ክሳብ ራእይ የውሃንስ ተጠቒሱ ኣሎ። ኣብዛ ሓጻር ጽሑፍ ኩሉ ክንዝርዝሮ ብፍጹም ኣይከኣልን እዩ። የግዳስ ገለ ቁሩብ ኣብነታት ግና ክንወስድ ከድልየና እዩ። እቶም ካብ ዓዘቕቲ ዓለምን ሓጥያትን ዝወጹ ሰባት ዉሉድ ኣምላኽ እዮም። ንኣምላኽ ወረስቱ ንክርስቶስ ከኣ ወረስቱ እዮም (ሮሜ 8፣17)፣ ብርሃን ዓለም ጨው ምድሪ እዮም (ማቴ 5፣13-16)፣ ካብ ሰዓርቲ ዝበልጹ እዮም (ሮሜ 8፣39)፣ ኣረ ኣዚዩ ቡዙሑ እዩ። ጓስኦም የሱሱ እዩ ዝጎድሎም የብሎምን፣ ድሌቶም ብሰናይ ነገር ይጸግብ፣ ጸሎቶም ወትሩ ይስማዕ፣ ዉሉድ ኣምላኽ እዮም። እምብኣር ናይዚ ኹሉ ርድኢት ኣብ ኣእምሮና እንተተሰዊጡ ትብዓትና ምሉእ ይኸውን እሞ ብርእሰ ተኣማንነት ንመላለስ። ናይ ርእሰ ምትሓት ስቓይ ከኣ ኣባና ኣይቀርብን። ከም ሰባት ሓጥኣያት ንገብር ኢና። መንፈሳዊ ፍልጠትና ዱሩት እንተ ዀይኑ ግና ሰይጣን በዚ ኣትዩ ብርእሰ ወቐሳ ከሳቐየና ክነብር እዩ። ግና ኣምላኽ ብደም ወዱ የሱስ ኣብሰና ይቕረ ከምዝብለልና እንተፈሊጥና እናስዓርና ንስዕር እሞ ኣብ መፈንጠረ ወቐሳ ሰይጣን ኣይንኣቱ፣ ንገዛእ ርእስና ኸኣ ኣይንኹንን። ስለዚ ካብ መንነታዊ ቀውሲ ነጻ ንምውጻእ ሚዛናዊ ዝዀነ ቁኑዕ መንፈሳዊ ፍልጠትን ኣርኣእያን ነማዕብል።

ካልእ ካብቲ ትሑት ኣርእያ ወይ መንነታዊ ቅልውላው ዘስዕብ ነገር ከኣ ድሕረ ባይታና ወይ ኣተዓባብያና እዩ። ድሕረ ባይታና ኣባና ዝፈጥሮ ጽልዋ ቀሊል ኣይኮነን። ብሰንኪ ካብ ቤተሰብና ካብ ከባቢናን ካልእን ዝመጽኣና ነገራት ናይ ርእሰ ምትሓት ስሚዒት ወይ መንነታዊ ቅልውላው ከጋጥመና ይኽእል እዩ። ኣብ መጽሓፍ ቁዱስ ብከምዚ ነገር ዝኣምሰለ ዝተሳቐዩ ሰብት ኣለዉ እዮም። ንኣብነት ኣብቲ ጐይታና የሱስ ክርስቶስ ዝመላለሰሉ ዝነበረ እዋን የሱስ ካብዚ መንነታዊ ቀውሲ ድሕረ ባይታ ዘውጾም ሰባት ኔሮም። እንተ ደኣ ናይታ 12 ዓመት ደም ዛሕዛሕ ዝብላ ዝነበረ ሰበይቲ፣ ናይታ ብቐትሪ ማይ ክትቀድሕ ምስ የሱሱ ዝተራኸበት ሰበይቲ፣ ናይታ ብጸጉሪ ርእሳ ዝደረዘቶ ሓጥያተኛ ሰበይቲ፣ ናይቲ ኣብ መንገዲ ተጸቢዩ ዝልምን ዝነበረ ሰብኣይ፣ ካልኦትን እንተ ሪእና እቲ ሕብረተሰብ ኣብ ልዕሊኦም ብዘንበሮ ጸቕጥን ባህላውን ሃይማኖታው ጾርን ካብ ሰብ ተነጺሎም ኣብ ግላዊ ጸቕጥን መንነታዊ ቅልውላውን ይነብሩ ኔሮም። መድሓኒ የሱስ ግና እዚ ዝነበሮም ስጋዊ ሕማም ጥራይ ዘይኮነ ነቲ ማንነታዊ ቅልውላዎም እውን ፈውስን ምድሓንን ኣምጺሉ። ዳግማይ ሰሪሑ ኸኣ ሰብ ጌርዎም።

ሎሚ እውን እቲ ድሕረባይታና ኣባና ዝፈጠሮ ሳዕቤን ኩሉ በቲ ዘፍቀረና ኣምላኽ ክልወጥ ይክእል እዩ። ብዘየገድስ ካበይ ድሕረባይታ መጺና ኣምላኽ ከምዘሎናዮ ይቕበለና እዩ። ኣምላኽ እንተ ተቐቢሉና ኸኣ እኹል እዩ። ስለዚ ንሕና ኣብ ድሕረባይታና ዘይኮነስ ኣብ ክርስቶስ ምህላውና እዩ እቲ ቀንዲ ኣገዳሲ ነገር። ንኣብነት ጊዴዎን እንተሪኢናዮ ብሰንኪ እዘን ዝረኣናየን ነጥብታት ኣብ ከቢድ መንነታዊ ቀውሲ ኣትዩ ኔሩ። እስራኤል ኣብትሕቲ መግዛእቲ ኣማሌቓውያን እያ ኔራ። ኣዚዩ መሪር እዋን እዩ ኔሩ። ኣምላኽ ኣብዚ እዋን ነዚ ከምዚ ዓይነት መንነታዊ ቅልውላው ዝነበሮ ጊዴውን ክጥቀመሉ ደሊዩ። ጊደውን ግና በዚ መንነታዊ ቕልውላው ይሳቐ ኔሩ። መጀመርያ መንፈሳዊ ርድኢቱ ትሑት ኔሩ ኣምላኽ ቀደም እምበር ሕጂ ኣበይ ኣሎ ዝብል ርድኢት ኔርዎ። ካልኣይ ኣነ ደኣ እሞ ካብ ዓሌት ምናሴ ካብቲ ትሑት ዘርኢ እንድየ፣ ብምባል ዘለዎ ድሕረባይታዊ ጸገም ተዛሪቡ። ምስ እዚ ኹሉ ግና ኣምላኽ "ኣንታ ሓያል ጅግና" ኢልዎ። ጊደውን ከኣ ነዚ መንፈሳዊ ርድኢቱ ኣዕቢዩ ነታ ሓያል ትብል ቃል ተቐቢልዎ። ድሕረ ባይትኡ ኣምላኽ ከምዘይዓጦ ተማሂሩ። ሓጥያት ኣቦታቱ ኸኣ ምሕረት ከምዝረክብ ተኣሚኑ ምስ ኣምላኽ ሓቢሩ ኸኣ ናይ እግዚኣብሄርን ጊደዎንን እናበለ ዓዩ ተዓዊቱ ኸኣ። እዚ ታሪኺ እዚ ከኣ ታሪኽ ነፍሲ ወከፍ ክኸውን ይኽእል እዩ። ከም ጊዴዎን ፍቓደኛ ዝዀነ ሰብ ጥራይ ንኹን።

እምብኣር ንምጥቕላል ጠንቂ መንነታዊ ቅልውላውና እንታይ እዩ? ሓጥያት እንተኻይኑ ንነሳሕ ናብ ኣምላኽ ንምጻእ። መንፈሳዊ ርድኢት ዘይምህላው እንተኻይኑ ቃሉ ንፍለጥ ንጸሊ። ድሕረ ባይትና እንተኾይኑ ድማ፣ ኣምላኽ ብወዱ ብየሱሱ ክርስቶስ እምብር ብዓሌታና ከም ዘይፈርደናን ከም ዘይመዝነናን ነስተውዕል። ጐይታ ይባርኽኩም!

2 comments

· 2012-07-31
ኣሜን

ኣምላኽ ኣብዚሑ ይባርኽካ ሓው ሃኒባል፡ ጽቡቕ አቀራርባን መሃርን።
Other Article