64x64

Berhan Semay (Heavenly Light) Church Of Toronto

Toronto (east York), Ontario (ON) · Canada

About the Church


History

Berhan Semay (Heavenly Light) Church of Toronto, BSCT, is an Evangelical Eritrean Church located at 826 Eglinton Ave. East in Toronto, Canada. BSCT is a Canadian registered charity and has been serving its community in the greater Toronto area for the past fifteen years faithfully.


Belief

ናይ እምነት ዓንቀጽ ብርሃን ሰማይ ቤተክርስትያን ቶሮንቶ፡

1. ቃል ኣምላኽ / መጽሓፍ ቅዱስ፡
እግዚኣብሄር ኣምላኽ፡ ንኣተሓሳስባ ወዲ ሰብ ኪልውጥ፡ መጽሓፍ ቅዱስ፡ ብቤተክርስትያን ኣቢሉ ንሰብ ዝሃቦ፡ ፍጹም፡ ፍሉይ (ቅዱስ)፡ እቲ ዝለዓለን ናይ መወዳእታን ስልጣን ከም ዝኾነ ንኣምን። 2ጢሞ.3:14-17 ፤ እብ.4:12-13።

2. እግዚኣብሄር፡
እግዚኣብሄር፡ ብኣእምሮኻ ክትገልጾን ክትርድኦን ዘይትኽእል ልዕሊ ርድኢት ሰብን ሓሳባት ሰብን ስለ ዝኾነ፡ ብጎይታናን ብመድሓኒናን ብእየሱስ ክርስቶስ ብምእማንን፡ በቲ ገላጽ ምስጢራት ዝኾነ ብመንፈስ ቅዱስን ጥራይ ኢና ንእ ግዚኣብሄር ንፈልጦ። ንእግዚኣብሄር ክንገልጾ ዋላውን ፍልጠትና ድሩት እንተ ኾነ፡ እግዚኣብሄር ባዕሉ፡ በቲ ኣብ ህይወት ወዲ ሰብ ዘለዎ ዓላማ ኣቢሉ መለ ኮታዊ ምኽሩ ክገልጽ ፍቓዱ እዩ። እቲ ህያውን ሓቀኛን ኣምላኽ፡ ኹሉ ፍጥ ረታት ዓለም ብእኡ ዝተፈጠረ፡ ብዘይ ብእኡ ዝተፈጠረ ነገር ዘየለ፤ ብባህርዩ ፍጹም፡ ዘይድረት፡ ዘይውሰን፡ ዘይልወጥ፡ ኣብ ኩሉ ዝርከብ፡ ብፍልጠት ምሉእ፡ ሰናይ፡ ፈቃር፡ ቅዱስ፡ ጻድቕ፡ ፍጹም፡ እሙን፡ ሓያል፡ ከም ዝኾነ ንኣምን።

3. ሰብነትን መገዲ ድሕነትን፡
ሰብ ብመልክዕ እግዚኣብሄር ከም ዝተፈጥረ ንኣምን፤ ሰብ ኣብ ሓጢኣት ካብ ዝወደ ቐሉ ጊዜ ጀሚሩ ካብ እግዚኣብሄር ከም ዝተፈለየን፡ መንፈሳዊውን ስጋውን ሞት ከም ዝሞተን ንኣምን። ሰብ፡ ክውለድ ጀሚሩ ብሓጢኣት ከም ዝውለድ ንኣምን፤ ጎይታና እየሱስ ክርስቶስ ንሓጥያትና ከም ዝሞተ ንኣምን፤ ብቓል ኣምላኽ መሰረት ብእኡ ንዝኣምኑ በቲ ዝፈሰሰ ደሙ ብምሕጻብ ካብ ሓጥያቶም ከም ዝነጽሁን ከም ዝጸድቁን ንኣምን። ንሓጥያተኛታት ምድሓን ናይ እግዚኣብሄር ስራሕ ኮይኑ፡ ንኽብሪ እግዚኣብሄር ብእየሱስ ክርስቶስ ዚፍጸም ብጸጋኡ ዝርከብ ነጻ ህያብ እዩ። ካብ እግዚኣብሄር ንእንረኽቦ ድሕነት እንኸፍሎ ዋጋ ወይ ስራሕ የለን፤ እዚ ኸኣ፡ እግዚኣብሄር ክንጠፍእ ስለ ዘይፈቱን ክብጀወና ስለ ዝደለየን ጥራይ እዩ።

4. ናይ ዘልኣለም ተስፋ፡ ፍርዲ፡ ክብሪ፡
ብዳግም ምጽኣትን ብተስፋ መንግስቲ ጎይታና መድሓኒና እየሱስ ክርስቶስን ንኣምን። ጎይታናን መድሓኒናን እየሱስ ክርስቶስ ብጋህዲ ብኽብርን ግርማን ናብዛ ምድሪ ክምለስ እዩ። ትንሳኤ ሙታን ከምዘሎን ጻድቃን ናብ ናይ ዘል ኣለም ህይወት ሓጥኣን ድማ ናብ ናይ ዘልኣለም ፍርዲ ከም ዝኸዱ ንኣምን፤ እቶም ዝደሓኑ እሙናት ብኽብሪ ምስ ጎይታ ከም ዝትስኡን ካብቲ ዝመጽእ ቁጥዓ ሓራ ከም ዝኾኑን ንኣምን፤ እዛ ዘላ ዓለም ከም እትሓልፍን ሓድሽ ሰማይን ሓድሽ ምድርን ከም ዝፍጠር፤ እግዚኣብሄር’ውን ጽድቂ ከም ዘብቁል ንኣምን።

5. ማሕበር ኣምላኽ (ቤተ-ክርስትያን)፡
ማሕበር ኣምላኽ፡ ብጎይታ ካብ ሓጥያቶም ናይ ዝነጽሁ፡ ናይ ዝደሓኑ፡ ብክር ስቶስ የሱስ ናይ ዝተቐደሱ(ዝተፈለዩ)፡ ብኣንድነት ናይ ዝተጠርነፉ፡ ብፍቓ ዶም ርእሶም ንኣገልግሎት ቃል ጎይታ ናይ ዝወፈዩ፡ ንሓድሕዶም ናይ ዝተ ሃናነጹ፡ ንምዝርጋሕ እምነትን ንምሕላው ስርዓታትን ናይ ዝጽዕቱ ሰባት ማሕበር ምዃና ንኣመን። ሉኣላዊትን ነጻን ማሕበር ኮይና፡ ነቲ ዝተቐበለቶም መለኮታዊ ውህበታት፡ መምርሒታት፡ ረብሓታት፡ ነቲ ርእሲ ዝኾነ ክርስቶስ ርእሳ እናኣግዝአት ከም እትፍጽም ንኣምን። ኤፌ.2:11-22 ፤ ግብ.2:14-47።

6. ስርዓታት ቤተክርስትያን፡
ቤተክርስትያን፡ ብመሰረት ሓድሽ ኪዳን፡ ንኹሉ ዳግም ዝተወለደ ኣማኒ፡ ክልተ ስር ዓታት፡ ማለት፡ ስርዓት ጥምቀትን፡ ድራር ጎይታን ከም እትፍጽም ንኣምን። ማቴ.28:18-20 ፤ ሮሜ.6:1-12 ፤ ማቴ.26:26-30 ፤ 1ቈረ.11:23-31 ፤ ግብ.2:37-47።

ሀ) ጥምቀት፡ እቲ ብሞትን ትንሳኤን ክርስቶስ ዝኣመነ፡ ንትእዛዝ ጎይታናን መድሓኒናን እየሱስ ክርስቶስ ተቐቢሉ፡ ኣብ ማይ ብምጥላቕ ዚፍጽሞ ስርዓት እዩ፤

ለ) ድራር ጎይታ፡ በቲ መድሓኒናን እየሱስ ክርስቶስ ንማሕበሩ ንመዘከርታ ክትገብሮ ዝሰርዓላ መሰረት፡ ኣመንቲ ንእንጌራን ወይንን ከም ምልክት ስጋን ደምን ክርስቶስ፡ ናይ ሞቱን ዳግም ምጽኣቱን ምልክት ገይሮም ብእምነት ይወስድዎ፤

7. ስርዓት ቃል ኪዳን (መርዓ)፡
መርዓ፡ ኣብ ሞንጎ ክልተ ሰብኣይን ሰበይትን (ወድን ጓልን) ብምትእትታው ቓል ኪዳን ዝፍ ጸም ንምሉእ ዕድሜ ዝጸንዕ ስርዓት ኣምላኽ ከም ዝኾነ ንኣምን። ንምስክርነት ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሄርን ሰብን ከኣ ይእወጅ። ዘፍ.2:21-24 ፤ 1ተሰ.4:3-8 ፤ እብ.13:4።


Vision

ራእይ ብርሃን ሰማይ ቤተክርስትያን ቶሮንቶ:

ሰማያዊ ብርሃን ህይወት፡ ወንጌል ብስራት ጐይታናን መድሓኒናን የሱስ ክርስቶስ ኣብ ዓለምና ምንጽብራቕ።

ንስኻትኩም ጨው ምድሪ ኢኹም። ...ንስኻትኩም ብርሃን ዓለም ኢኹም። ማቴዎስ 5:14

ብርሃንኪ መጺኡ፡ ክብሪ እግዚኣብሄር ከኣ ወጺኡልኪ እዩ እሞ፡ ተንስኢ፡ ብርሂ። ትንቢት ኢሳይያስ 60:1

እቲ ኣነ ዝፈትዎ ጾምሲ ንመኣሰር እከይ ምፍታሕ፡ ንማእሰርቲ ኣርዑት ምዝላቕ፡ ንጥቑዓት ምውጻእ ሓራ፡ ኣርዑት ዘበለ ዂሉውን ምስባርዶ ኣይኰነን? እንጌራኻ ንጥሙይ ክትመቅል፡ ነቶም እተሰዱ ድኻታት ናብ ቤትካ ኸተእቱ፡ ዕሩቕ እንተ ርኤኻ ኽትከድኖ፡ ካብ ስጋካውን ከይትሕባእዶ ኣይኰነን? ሽዑ ብርሃንካ ኸም ወጋሕታ ዀይኑ ኺወጽእ፡ ምሕዋይካ ኸኣ ቀልጢፉ ኺበቊል፡ ጽድቅኻ ድማ ቀቅድሜኻ ኪኸይድ፡ ክብሪ እግዚኣብሄርውን ደጀንካ ኪኸውን እዩ። ሽዑ ኽትጽውዕ፡ እግዚኣብሄር ከኣ ኪመልሰልካ፡ ከተእዊ፡ ንሱ ድማ፡ እኔኹ፡ ኪብል እዩ። ነርዑት፡ ንምውጥዋጥ ኣጻብዕ፡ ንሕማቕ ዘረባ ኸኣ ካብ ማእከልካ እንተ ኣርሐቕካ፡ ካብ ናብ ነፍስኻ ንጥሙይ እንተ መቐልካ፡ ንጭንቕቲ ነፍሲ እንት ኣጽገብካ፡ ሽዑ ብርሃንካ ኣብ ጸልማት ኪወጽእ፡ ጸልማትካውን ከም ቀትሪ ኪኸውን እዩ። እግዚኣብሄር ንዂሉ ጊዜ ኺመርሓካ፡ ኣብ ምድሪ ኣጻምእ ንነፍስኻ ኼጽግባ፡ ነዕጽምትኻ ድማ ኬበርትዖ እዩ። ንስኻ ኸኣ ከም ዝሰተየ ኣታኽልትን ከምቲ ማዩ ዘይነጽፍ ዓይኒ ማይን ክትከውን ኢኻ። ደቅኻ ነቲ ቐደም ዝዐነወ ኺነድቁ እዮም፡ ንመሰረት ብዙሓት ወለዶ ኸተቕውም ኢኻ። ነዳቕ ፍሩስን፡ መሳፍሮ ዚኸውን መገዲ መኦኣረይን ተብሂልካ ኽትስመ ኢኻ። ብሰንበት፡ በታ ቅድስቲ መዓልተይ ከም ፍቓድ ርእስኻ ኸይትገብር፡ እግርኻ እንተ ዘሐጥካ፡ ንሰንበት ከኣ ደስታ፡ ነታ ቅድስቲ መዓልቲ እግዚኣብሄር ድማ ክብርቲ ኢልካ እንተ ሰሜኻያ፡ እንተ ኣኽበርካየ፡ መገዲ ርእስኻ ድማ እንተ ዘይከድካ፡ ፍቓድ ርእስኻ እንተ ዘይገበርካ፡ ከንቱ ዘረባውን እንተ ዘይተዛረብካ፡ ኣፍ እግዚኣብሄር ተዛሪቡ እዩ እሞ፡ ሽዑ ብእግዚኣብሄር ደስ ኪብለካ እዩ፡ ኣነ ድማ ናብቲ በረኽቲ ምድሪ ኸደይበካ፡ ርስቲ ኣቦኻ ያእቆብውን ከብልዓካ እየ።
ትንቢት ኢሳይያስ 58:6-14


Leadership

ሽማግለታት ማህበር ወይ ጓሶት ማሕበር፡ ጐይታ ነታ ብገዛእ ደሙ ዘጥረያ ማሕበር ዝጓስዩ ኰይኖም፡ ኣገልግሎቶም ናይ ጸጋ ጉዳይ ስለ ዝዀነ፣ እኳ ደኣ፡ ሽምግልና ክሳዕ ጐይታ ዝመጽእ ዝተዋህበ ጸጋ ምዃኑ እዩ መጽሓፍ ቅዱስ ዝምህር፤ ስለዚ ንምዕራፍ ዝኣክል እንተዘይኰይኑ፡ በደል ክሳዕ ዘይተረኽቦ ንምሉእ ዕድመ ኬገልግል ከምዝኽእል ንኣምን።

ነቶም ሽማግሌታት ማሕበር ... ስለዚ ንርእስኹምን ነታ ብገዛእ ደሙ ዘጥረያ ማሕበር ጐይታን ክትጓስዩ፡ መንፈስ ቅዱስ ኤጲስቆጶሳት ገይሩ ኣብኣ ዝሸመኩም ኲሉ መጓሰ ሐልዉ። ግብሪ ሃዋርያት 20:28

እምብኣርሲ ነቶም ኣብ ማእከልኩም ዘለዉ ሽማግሌታት፡ ኣነ መሸማግልቶም፡ ብስቓይ ክርስቶስ ድማ መስካሪ፡ ኣብቲ ደሓር ኪግለጽ ዘልዎ ኽብሪውን ተማቓሊ እየ እሞ፡ እምዕዶም አሎኹ፡ ነቲ ምሳኻትኩም ዘሎ መጓሰ ኣምላኽ ጓስይዎ፡ ብፍታው ከም ፍቓድ ኣምላኽ እምበር፡ ብግዲ ኣይኹን፡ ብታሕጓስ እምበር፡ ምእንቲ ኸንቱ ረብሓውን ኣይኹን፡ ነቲ መጓሰ ኣርኣያ እናዀንኩምዎ እምበር፡ ኣብተን ማሕበራት ከም ጐይተት ኣይትኹኑ። እቲ ሓለቓ ጓሶት ምስ ተገልጸ ድማ፡ ዘይጽምሉ ኣኽሊል ክብሪ ኽትቅበሉ ኢኹም። 1ይቲ መልእኽቲ ጴጥሮስ 5:1-4