Video

SERMON

ሓይሊ ናይ ፍቅሪ

ብ ብ ሳምሶን ም-ኣብ Download | Comment Share Share

"...ፍቅሪ ካብ ኣምላኽ እያ" ምኽንያቱ ንሱ ባዕሉ ፍቅሪ ስለ ዝዀነ። እ/ሔር መጀመርያ ባዕሉ ስለ ዘፍቀረና፣ ንወዱ ኣብ ኽንዲ ሓጢኣትና ኣሕሊፉ ስለ ዝሃበ፣ ነታ ፍቅሪ በዚ ንፈልጣ ኣለና። ዋላ'ኳ ንፍቅሪ ክገልጻ፣ ምሉእ ዝዀነ ስእሊ ክህባ'ኳ ዝኸኣለ እንተዘየለ፣ ፍቅሪ ተኣምራት ክትገብር፣ ዘይልወጥ ዝመስል ክትልውጥ ርኢና ኣለና ምኽንያት ፍቅሪ ዘይርአ ሓይሊ ስለ ዘለዋ።

Posted by:
Samson Mehreteab
Nov 29, 2015

0 Comments
897 Views

Othe videos

Comment
Be the first to post your comment!!