Video

SERMON

ዕንበባ ጽጌረዳ

ብ ዶክተር ተኽለኣብ መንግስተኣብ Download | Comment Share Share

ዕንበባ ጽጌረዳ ትርኢታ እተብህግ ግናኸ ኣብ ጉንዳ እሾኽ ዘለዋ ንግስቲ ዕንበባታት እያ። ኣብዚ ምድሪ እዚ ክሳዕ ዘሎና፣ ህይወት ከምኡ ኪትከውን እያ። ናይ ገሌና መንፈሳዊ የዒንቲ ዕጽው ካብ ምዃኑ ዝተላዕለ ኣብቲ እሾክ ንዘሎ ጽቡቕ ነገር ምርኣይ ንስእን እሞ፣ ንህይወት ብምምራር ነሕልፋ። ኣምላኽ፣ መንፈሳዊ የዒንትና ኪኸፍት እሞ፣ ኣብቲ ክፉእ ዝመስል ነገር ጹብቕ ክንርኢ እይዩ ዚደሊ። “ኣብ ሕግኻ ተኣምራት ክርእስ ኣዒይንተይ ክፈተለይ” ኢሉ ዘማራይ ዳዊት። ስለዚ ኣብ ክፉእ ዝመስል ነገር፣ ተኣምራት እግዚኣብሄር እናስተማቐርና፣ ንህይወትና ብምስጋና ኪንመልኣ ኣምላኽ ንህይወትና ይዛረብ። እቲ ምስጋና ነቲ እሾኽ ናብ ዘየለ ከምጽኦ’ውን ሓይሊ ኣለዎ።
14/04/2002

Posted by:
Goitom Tesfai
Jul 25, 2015

0 Comments
490 Views

Othe videos

Comment
Be the first to post your comment!!
Conference AD