Video

SERMON

ብ እግዚኣብሄር ምግዛእ

ብ ፓ. ዮሃንስ ኣስገደ ን ኣገልጋሊ ፍሬውን Download | Comment Share Share

ቃላትኩም በርትዓኒ፣ ይብል እግዚኣብሄር። ንስኻትኩም ግና ኣንጻርካ እሞ እንታይ ተዛሪብና∶ ትብሉ ኣሎኹም። ንስኻትኩምውን፣ ንኣምላኽ ምግልጋል ከንቱ እዩ፣ ስርዓቱ ዝሐሎና ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሄር ጐይታ ሰራዊት ድማ ከሊ ተኸዲንና እተመላለስናስ እንታይ ረባሕና∶ በልኩም። እምብኣርሲ ነቶም ዕቡያት ብጹኣን እዮም ንብሎም ኣሎና፣ እወ፣ እቶም ገበርቲ ረሲእነት ይህነጹ፣ እወ፣ ንኣምላኽ ፈተንዎ ኣምለጡ ኸኣ። ሽዑ እቶም ንእግዚኣብሄር ዚፈርሁ ንሓድሕዶም ተዛራረቡ፣ እግዚኣብሄር ከኣ ጽን በለ ሰምዔውን። ነቶም ንእግዚኣብሄር ዚፍርሁን ንስሙ ኸኣ ዚሐስቡን ዚኸውን መጽሓፍ መዘከርታ ኣብ ቅድሚኡ ተጻሕፈ። በታ ኣነ ዚገብረላ መዓልቲ ንሳቶም ገንዘበይ ኪዀኑኒ እዮም። ኣነ ኸኣ፣ ከምቲ ወላዲ ነቲ ዜገልግሎ ውሉዱ ዚንሕፎ፣ ክንሕፎም እየ። ንስኻትኩም ድማ ከም ብሓድሽ ነቲ ኣብ መንጎ ጻድቕን ረሲእን፣ ኣብ መንጎ እቲ ንኣምላኽ ዚግዝኦን ዘይግዝኦን ዘሎ ምፍልላይ ክትርእዩ ኢኹም።

ሚልክያስ 3፥13-18

Posted by:
P. Yohannes Asghede
Sep 25, 2014

0 Comments
803 Views

Othe videos

Comment
Be the first to post your comment!!