Video

SERMON

ምሕረት እግዚኣብሄር

ብ ዶ/ር ተኽለኣብ መንግስተኣብ Download | Comment Share Share

እግዚኣብሄር ምስዘልዕል፡ ..................እግዚኣብሄር ምሕረቱ ምስዘብዝሕ፡...........................
- እግዚኣብሄር ምሕረቱ ምስዘብዝሕ፡ ክልተ ዘይራኸብ ጫፍ ይራኸብ፡
- ኣብ ጸቢብ ደረት ደቂ ሓዉቦ ተሳንዮም ይቕመጡ፥ ምሕረቱ ከልዕል እንከሎ ኸኣ ምድሪ ብጎልጎሉ ይጸቦም፡
- እግዚብሄር ምሕረቱ ዘዕዘዘላ ነፍሲ እንዳተነጥቀት እንዳዓበየት ትኸይድ፡
- እግዚኣብሄር ምሕረቱ ምስ ዘብዝሕ ክልተ ዘይሳነዩ ሰብ ሓዳር ብፍቕሪ ይነብሩ፥
- ኣብ ሃገርና ንደልዮ ሰላም፡ በረኸት ብምሕረት እግዚኣብሄር ጥራይ ኢና ንቕበሎ።

Posted by:
Goitom Tesfai
Jul 26, 2014

0 Comments
803 Views

Othe videos

Comment
Be the first to post your comment!!