Video

SERMON

ትንሳኤ ምዉታን 3ይ ክፋል

ብ ዶ/ር ተኽለኣብ መንግስተኣብ Download | Comment Share Share

ኣብ ቀጽሪ መካነ ሂወት መድሃኔ ኣለም ቤት ክርስትያን ብዕለት ብ ዶ/ር ተኽለኣብ መንግስትኣብ

ትንሳኤ ተኣምራታዊ ፍጻሜ እዩ። ሽዑ ድሩት ህልውናና ናብ ዘይድሩት ህልውና ኪመጽእ እዩ። "እቲ ዝርአ ንጊዜኡ እዩ፣ እቲ ዘይርአ ግና ዘለኣለማዊ እዩ" ከም ዝተጻሕፈ ድማ ካብዚ ሎሚ ብዓይንና እንርእዮ ዘሎና ሓላፊ ነገር ናብቲ ብዓይንና ርኢናዮ ዘይንፈልጥ ዘለኣለማዊ ነገር ክንሓልፍ ኢና። ካብዚ ብሓጢኣት እንፍተነሉ ዓለም ናብቲ ብፍጹም ጽድቂ እንነብረሉ ሰማያት ክንሳገር ኢና። ትንሳኤ፣ ጐይታ በቲ ንኹሉ ዝመልከሉ ሓይሉ ነቲ ናብ መሬት ዝተለወጠ ስጋና ዝእክበሉ፣ ኩሉ ተግባር፣ ቃልን ሓሳባትን ሰባት ናብ ፍርዲ ዝመጸሉ፣ እቶም ክዳውንቶም ብደም እቲ ገንሸል ዘጻዕደዉ ፍጽምና ዝለብስሉ፣ ሰብ ኣብ ልዕሊ ሞትን ህይወትን ዝገዝኣሉ ፍጻሜ እዩ። ኣብቲ ፍርዲ ስጋ ምስ ነፍስን መንፈስን ብሓንሳብ ክፍረዳ እየን። ኣብ ጊዜ ትንሳኤ ዝወሃብ ፍርዲ ከከም ግብርኻን እምነትካን እምበር ኣብ ዓሌት፣ ማሕበራዊ ደርቢ፣ ማዕርግ፣ ደረጃ ትምህርቲ ወዘተ ዝምርኮስ ኣይኰነን።

Posted by:
Goitom Tesfai
Mar 17, 2014

0 Comments
822 Views

Othe videos

Comment
Be the first to post your comment!!