Teachings

CHRISTIAN LIVING

ትምህርቲ ድሕነት

ብ ኤብን-ዔዘር ናይ መሰረት ፈውሲ ቤተክርስትያን ናይሮቢ Download | Comment |

ትምህርቲ ድሕነት እትመሃር፣ ብእኡ ምእንቲ ክትድሕን ኣይኮንነን። ግናኸ፣ ሓንሳእ ወንጌል ሰሚዕካ፣ ምድሓን ብክርስቶስ የሱስ ብምእማን ጥራይ ከም ዚርከብ ምስ ኣመንካ፣ ሽዑ ንጐይታ የሱስ ከም ጎይታኻን ብብሕትኻ መድሓኒኻን ከም ዝኾነ ምስተቐበልካዮ ድሒንካ ኢኻ። እዚ ድማ፣ ብምኽንያት ብደም ክርስቶስ እተገብረ ምስ ኣምላኽ ኪዳን ኣሎካ። እዚ፣ ዘይፈርስ ዘለኣለማዊ ኪዳን እዩ። ኣብ ወንጌል ዮሃንስ 10፣6 “እቲ ደገ ኣባጊዕ ኣነ እየ” ዚብል ቃል ንረክብ። ብሓቂ እቲ ምስ እግዚኣብሄር ኣምላኽ ነቲ ብደም ክርስቶስ ዚግበር ኪዳን ዝገበረ፣ በዚ ደገ ዝኾነ ክርስቶስ ኪኣትው መሰል ኣለዎ።
እዛ ናይ "ትምህርቲ ምድሓን" እዞም ዝስዕቡ ሸውዓተ ትምህርትታት ዝሓዘት እያ።
1ይ ትምህርቲ ፣ መጽሓፍ ቅደስ
2ይ ትምህርቲ ፣ ህሊወ እግዘኣብሄር ብኸመይ ንፈሌጥ፧
3ይ ትምህርቲ ፣ ሰብ
4ይ ትምህርቲ፣ ምስ ክርስቶስ ምምሌሊስ
5ይ ትምህርቲ፣ ጥምቀት ብማይ
6ይ ትምህርቲ፣ ምሌኣት መንፈስ ቅደስ
7ይ ትምህርቲ፣ ኣገሌግልት

1 Comments
3690 Views

Other christian_living

1 comments
Abraham Haile አዚዩ ንጹር ትምህርቲ ፤ አምላኽ ነዛ ሚኒስትሪ ብኹሉ ይባርካን ፈራይት ይግበራን።
January 17, 2012 at 4:35pm
Post your comment