እታ ህሞት

Posted on 2013-01-06 · 1123 · 0 · 0

11 resources uploaded

ከመይ’ያ ክትከውን እታ ህሞት
ምስ የሱሰይ ፊት ንፊት ዝራኸበላ ካልኢት?

ከመይ ክብል’የ?

እፍሳህዶ እኸውን ብሓጎስ እጭድር
ወለዱ ከምዝረኣየ ሕጻን እዘልል እሰራሰር
ወይስ ገጽ የሱስ ንምርኣይ እሓፍር
እግረይ አሕጽር ስኢነ ምድፋር::

እንታይ ክብል’የ?

እነግሮ’ዶ እኸውን ንየሱስ ማዕረ ክንደይ ከምዝናፈቕክዎ
እዚ ኩሉ ዓመታት ብሃንቀውታ ከምዝተጸበኹዎ
ወይስ ወልደፍደፍ ክብል’የ ዝብሎ ክጠፍኣኒ
ንሱ ቃል ከየውጽአ ውሽጠይ ብኽሲ ክመልኣኒ::

የሱስ ምስዝሓተኒ ኣብ ዘመን ሂወትካ እንታይ ጌርካ?
ኣብተን ዝሃብኩኻ ዓመታት ንመንግስቲ ኣምላኽ እንታይ ኣበርኪትካ?
እንታይ ክምልስ’የ?

እምልስ’ዶ እኸውን እህብ ጸብጻብ ብትብዓት
ከምዘሽረፍኩ ዝተዋህበኒ መኽሊት
ወይስ ብዛዕባ ፍልጠት: ዝና: ሃብቲ’የ ከውሪ
ከምዘሕለፍኩዎ ዕድመይ ስጋዊ ነገር ከጥሪ::

ኣየናይ ክምዘን’ዩ

ዝያዳዶ እምዘን እኸውን ንኽብሪ ጎይታ ዝጎየኽዎ
ንስሙ ዝጸርኩዎ: ዋጋ ዝኸፈልክዎ
ወይስ ንውዳሰ ከንቱ ዝጸዓርክዎ: ክነኣድ ክውደስ
ንገጽ ርአ: ውልቃዊ ዝና: ንሰባት ንምሕጋስ::

ይህልዉዶ ይኾኑ?

ገለዶ ሰባት ይሰኣሉኒ ይኾኑ ይመጹ ናብ ሓሳበይ
አብ ቅድሚ ጎይታ ምስክር ክኾኑ ንፍረ ዕዮይ
ዝሓገዝኩዎም: ዝመስከርኩሎም: ዝመሃርኩዎም
ዝራህራህኩሎም: ዘተባባዕኩዎም: ዘጸናናዕኩዎም
ወይስ ጥራይ ኢደይ’የ ክረኣዮ ንየሱስ ብዘይ ፍረ
ኣብዛ ዓለም ካልእ ከምዘይነበረ ብዘይካይ ዝተፈጥረ::

እንታይኮን ይብለኒ?

ይብለኒዶ ይኸውን የሱስ "ኣታ እሙን ባርያይ ጽቡቕ ገበርካ
ኣብ ሒደት ተኣሚንካ: ናብ ብዙሕ እሸመካ: ኣኽሊል እህበካ"
ወይስ እዘልፈኒ እኸውን እሰምየኒ ሃካይ ኽፉእ
መኽሊቱ ዘየሽረፈ: ዝተዋህቦ ዝሓብእ::

ከመይ’ያ ክትከውን እታ ህሞት
ምስ የሱሰይ ፊት ንፊት ዝራኸበላ ካልኢት?

ገጽ የሱስ ብምርኣይ ክተብዕ
ብምጽኣቱ ክኾርዕ
የድሊ ሕጂ ክነፍዕ::

ዎ ኣምላኽ: ዓመት ካብ ወሰኽካኒ ኣብ ዕድመይ
ኣብዛ ሓዳስ ዓመት መብጽዓ እኣቱ ብዓቕመይ
ክጎዪ ክሰርሕ ዕዮኻ ንምዕያይ::

ሮሜ 14:12 " እምበኣርሲ ነፍሲ ወከፍና: በብናይ ርእሱ ንኣምላኽ ጸብጻብ ክህብ እዩ"::

0 comments
Other Poem