ኣጋፐ

Posted on 2012-12-29 · 1155 · 0 · 2

30 resources uploaded

ብፍቕሪ ጐይታ ከስተንትን ክሓስብ
ፍቕሩ ይገርመኒ፣ ይሕጐስ ይዓግብ
ፍልይቲ’ያ ፍቕሪ ኣምላኽ እታ ዝዓበየት
መስዋእቲ የሱስ ዝሓተተት
ፍልይቲ’ያ መግለጺ ኣይርከባን
ዘለኣለማዊት’ያ ብቓላትውን ኣይትግለጽን

ክገልጻ እንተ ዝፍትን
ቃላት ኣይምረኸብኩን
እዛ ፍቕሪ ናይ ጐይታይ
እያ ዝለወጠት ንህይወትይ
ዝገበረትኒ ሓድሽ ሰብ ፍሉይ

እወ! ኣምላኸይ ተባረኽ ተመስገን
ስለ ፍቕርኻ ካብ ሕጂ ንዘልኣለም
ብዙሕ ምኽንያት ኣለኒ
ንምስጋና ዝዀነኒ
ሕጅ ግና ስለ ፍቕሩ ምምስጋን ይኣኽለኒ

እታ ዘይተቋርጽ ናይ ኣምላኸይ ፍቕሪ
ብመንፈስ ቅዱስ ኣብ ውሽጠይ ትዛሪ
ንየሱስ ካብ ሰማይ ዘውረደት
ብመንፈሱ ኣብ ልበይ ዝፈሰሰት
እታ መስዋእቲ የሱስ ዝሓተተት
ኣብ መስቀል ቀራንዮ ዝተጋህደት
ፍቕሪ ኣምላኸይ ብሞት የሱስ ተገልጸት


ገና’ኮ ብዙሕ ምኽንያት ኣለኒ
ፍቕሩ ግና ውነይ ቀልበይ መሲጡኒ
ክሓስባ ምስ ጀመርኩስ ዝብሎ ጠፊኡኒ
እዚ ኣምላኸይሲ ክሳብ ክንደይ’ዩ ዘፍቅረኒ
አረ ብፍልይቲ ፍቕሪ እዩ ኣፍቂሩኒ
ብቓላት ክትግለጽ ዘይምኽኣላ ይገርመኒ
ብዋጋ’ውን ክትግመት’ውን ኣይትከኣልንያ ኢሎምኒ

ብሞት ውዱ ገይሩ ፍቕሩ ምስ ኣርኣየኒ
‘ቲ ሞትውን ናይ መስቀል እዩ ንቡር ሞት ኣይነበርን
ስለምንታይ ኮን’ዩ ክሳብ ከምዚ ገይሩ ዝሞተለይ
ሕጂ ፈሊጠዮ ኣለኹ ምኽንያት ኣምላኸይ
ገዲዳቶ እያ እታ ፍቕሩ ንዓይ

እዛ ፍቕሪ እዚኣስ ተራእያ’ዶ ትፈልጥ፧
ቅድሚ ሕጂ ዝረኣያ እንተሎ ይዛረብ የፍልጥ
እንተ ኣነ ሕጂ ብህይወትይ ጥዒመያ
ፍልይቲ ኰይና እየ ረኺበያ
ንህይወተይ ፍጹም ዝለወጠት’ኮ ንሳ እያ

ንኣምላኽ ዋጋ ህይወት’ቲ እንኮ ወዱ ዘኽፈለት
ንየሱስ ካብ ሰማይ ኣውሪዳ ሰብ ክኸውን ዝገበረት
እቲ መሪር ሞት ናይ መስቀል ዝሓተተት
ንመፈንስ ቅዱስ ኣብ ሰብ ክሓድር ዘኽኣለት
ፍልይቲ እያ’ዛ ፍቕሪ ኣምላኽ ብኹሉንትናኣ
ሓደ ኣምላኽ ጥራይ’ዩ መዘንኣ
ኣብ ኣምላኽ’ያ ነይራ ካብ መጀመርትኣ
ወዲ ኣምላኽውን መጺኡ ክኸፍል ዋግኣ
መታን ንሕና ደቂ ሰብ ክንካፈላ ክንርኣ

እዛ ፍቕሩ ክትግለጽ ዘይትኽእል
ቃላት ዘይረኸብኩላ ዝገልጻ ብትኽክል
ከም ሃልሃልታ ከም ሞት ዝኾነት ሓያል
ዘለኣለማዊት እያ ዝመጸት ካብቲ ልዑል
ሓንቲ ቃል ጥራይ’ያ ክትገልጻ ትኽእል
‘ኣጋፐ’ እያ ከኣ እታ ቃል
ስለዚ ድማ ፍቕሪ ኣምላኸይ ኣጋፐ እያ ትብሃል

መበገሲ ሓሳብ ‘ግናኸ ንሕና ገና ሓጥኣን ከሎና፡ ክርስቶስ ኣብ ክንዳና ሞይቱ እዩ እሞ፡ ኣምላኽ እታ ፍቕሩ ንኣና በዚ የርኢ ኣሎ’ ሮሜር 5፣8

ኣምላኽ ፍቕሪ እዩ 1ዮሃ 4፣8 እዛ ፍቕሪ ብቋንቋ ጽርኢ (ግሪኽ) ኣጋፓ ተባሂላ ኣላ፣ ኣምላኻዊት ዘይቅድመኩነታዊት ፍቕሪ ኣምላኽ እያ ከኣ ተመልክት፣ ኣምላኽውን መንነቱ ብእኣ ገይሩ ክገልጽ ፈተወ።
30 ታሕሳስ 2012

2 comments

ርሑስ ሓድሽ ዓመት ንዓኻን ንስድራኻን ሃኒ ብሩኽ። ኣምላኽ ኣብዛ 2013 ዶብኩም የስፍሕ።

አምላኽ ይባርኽካ ተስፊት ሓወይ ሩሑስ ሓድሽ ዓመት
Other Poem