ኣሎ ጾርካ ዝጸውር

Posted on 2014-08-30 · 899 · 0 · 0

2 resources uploaded

ጾረይ ከቢዱኒ ከልቅስ ደኒነ
ንሰባት እነግር ገለ እንተ ዓረፍኩ’ለ
ብገንዘብ እቀስን ዓርኪ ፈታዊ ገይረ
ሓንቲ ከየትረፍኩ ሽግረይ ኩሉ ነጊረ
ግን ዝበቕዐ ኣይረኸብኩን ከዕርፈኒ ዝኽእል
መምስ ዘዕልሎ መሊሱ ምሳይ ጭንቕ ይብል
ኣብ ክንዲ ዝተጸብክዎ መፍትሒ ክኾነኒ
ከም ዝኸበዶ ከማይ ምዃኑ ጾሩ የዕልለኒ


ግን ከይሓሰብክዎ ጡዑም ዜና ሰሚዐ
ደፊሩ ዝዛረብ ቑጻር ክፈትሕ ዝበቕዐ
ቀጺሉ እቲ ጥዑም ድምጹ ምስ ኣስመዐ
ኣቱም ኩሉኹም እትጽዕሩን ጾር ዝኸበደኩም
ይብል ወሲኹ ናባይ ንዑ ኣነ ከዕርፈኩም
በዚ ተሓጒሰ ናብኡ ምስ መጻእኩ
ብዛዕባ እቲ ዘብከየኒ ጾር ክሓስብ ጀመርኩ
ናበይ ደኣ ኣቢሉ ንነፍሰይ ክጥይቕ እንከልኹ
የሱስ ወሲድዎ እዩ እሞ እፎይ ኢለ ብህድኣት ዓርፍኩ

ሓወይ ክነግረካ ንዓ ከውርየልካ
ጾር ሰብ ዘይከብዶ የሱስ ከምዝለካ
ሽግርካ ኣካፊልካዮስ ኣትምለስን ከምዝኸድካዮ
እና ነባዕካ ኬድካ ጾርካ ንሰብ ኣዕሊልካዮ
ለውጢ ሲእንካሉስ ትምለስ ንብዓትካ ከይደረዝካዮ
ሎሚ ግን ሓወይ ነዓ ኣነ ከዕልለካ
ዝሰማዕክዎ ዘይኮነስ ዝጠዓምክዎ ክነግረካ
ብገንዘብ ዓርኪ ፈታዊ ምፍታሕ ዘቕበጸካ
ኣሎ የሱስ በዓል ናዝሬት ጾርካ ዝጸረልካ
ንብኽያትካ ሳሕቂ ይልውጦ ዕረፍቲ ይህበካ

ንዓሞ ጽን በለኒ ወሲኸ ከዕልለካ
እዚ ጥራይ ኣይኮነንን ኣሎኒ ዘበስረካ
ሓጥያት ድማ የርሕቕ እዩ ሂወት ይኾነካ
መሰል ወን ኣሎካ ውሉድ ኣምላኽ ክትስመ ኢኻ
ቕድም ግን ተቐበሎ ሽሞ ኣብ ሂወትካ
ብሓቂ ክርስቶስ እዩ ኣፍ ሲኦል ዝዓጽወልካ
መንገዲ ድማ እዩ መምለጢ ንነፍስኻ
ናብ እግዚኣብሄር ኣቦ ዘብጽሕ እንኮ ድልድል ንሂወትካ

ሃየ ጸውዓዮ እየሱስ እና በልካ
ተጸዊዑ ዝመጽእ’ዩ ዝሰምዕ ደሃይካ
ኣብ ሂወተይ እቶ በሎ ኩሉ ቖሪጽካ
ልቡ ምሉእ ፍቅሪ እዩ ብናፍቖት ይቕበለካ
ኩሉ ጊዜ ምምላስካ ይጽበ ነይሩ’ዩ እሞ ይሕጎስ ንላዕሊ ካባኻ

Emnet honest media

0 comments
Other Poem