ኣምላኽኩም'ዩ

Posted on 2012-01-10 · 801 · 0 · 3

2 resources uploaded

ኣምላኽ ኣብራሃም ኣምላኽኩም'ዩ
ኣይትፍርሁ ዋልታኹም'ዩ
ዘተስፈወኩም ኩሉ ክገብረልኩም'ዩ
ሃዲእኩም ክትጽበይዎ ግና ግዴኹም'ዩ
ዝበለኩም ምእዛዝ ድማ መግለጺ ፍቕርኹም'ዩ
ኣምላኽ ኢሳቕ ኣምላኽኩም'ዩ
ትጽበይዎ ነገር ኩሉ ሂቡ ክድብሰኩም'ዩ
ከዕብየኩም'ዩ ክልውጠኩም'ዩ ሰማያትኩም'ውን ክኸፍት'ዩ
ግና ኣቕዲምኩም ትምኒት ስጋኹም ክትሰቕሉ ናይ ግድን'ዩ
እወ ኣብጸጽባሕ ውሽጥኹም ከተሐድሱ ድማ ፍቓዱ'ዩ

ኣምላኽ ያቆብ ኣምላኽኩም'ዩ
ኣብ ዝኸድኩሞ ምሳኹም'ዩ
ከይለወጠኩም ኣይሓድገኩምን'ዩ
ዝጸዋዓኩም ድማ ንትውልዲ'ዩ ክትማረኹሉ ኣብቲ መሰውኢ ክትመጹ ግና ናይ ግድን'ዩ
እንተዘይኮነስ በረኸትኩም ክድንጉየኩም'ዩ

ኣምላኽ ዮሳፋጥ ኣምላኽኩም'ዩ
ውግእኩም ክዋጋኣልኩም'ዩ
ምርኮኹም'ውን ክመልሰልኩም'ዩ
ናብቲ ሰፈር ውግእ ክትወርዱ ግን ናይ ግድን'ዩ
ኣብቲ ቤት ጸሎት ክትርከቡ'ውን ኣገዳሲ'ዩ

ኣምላኽ ሓዋርያት ኣምላኽኩም'ዩ
ከተገልግልዎ ጸጋ ሂብኩም'ዩ
ብትእምርትን ታኣምራትን ከሰንየኩም'ዩ
መክሊትኩም ከተሽርፉዎ ግን ከድሌኩም'ዩ
ግዜ ዓዲግኩም ክትጥቀሙሉ ኸኣ ተራኹም'ዩ

ኣምላኽ ነህምያ ኣምላኽኩም'ዩ
ብኽያት ሃገርኩም ሰሚዕዎ'ዩ
ናይ ወንጌል ደሴት ክገብረልኩም'ዩ
ብሰላም ናብ ዓድኹም ከመላልሰኩም'ዩ
ስጋብ ሽዑ ብጸሎት ክትነቕሑ ግን ዕዳኹም'ዩ

ንጉስ ጽዮን ኣምላኽኩም'ዩ
ግዚኡ ቀሪቡ'ሎ እናመጸ'ዩ
ኣኽሊል ሂቡ ምስኡ ከንግሰኩም'ዩ
ሃልሃል እናበልኩም ብተስፋ ክትጽበይዎ ግና ተራኹም'ዩ
ተዳሊኹም ክትጸንሕዎ ድማ ቲ'ዝበለጸ ኣማራጺ'ዩ

3 comments

abirsh hawey that was nice amalk yebareka.

ኣብርሂሞ ሓወይ ጎይታ ይባርኽካ ብጣእሚ ደስ እተብል ግጥሚ።

ኣምላኽ ይባርኽካ