ሰላም ኣምላኽ [Sunday 15th Jan 2023]

Posted on 2023-01-15 · 804 · 2 · 0

107 resources uploaded

ዎ እግዚኣብሄር፡ ንዂሉ ተግባርና ንስኻ ኢኻ እትፍጽመልና እሞ፡ ሰላም እትህበና ንስኻ ኢኻ። ኢሳ.26:12

ኣብዛ ዓለም ብዙሕ ዓይነት ሰላም ኣሎ። ስለዚ እዩ ድማ ክርስቶስ “ሰላም እሐድገልኩም፡ ሰላመይውን እህበኩም አሎኹ። እቲ ኣነ ዝህበኩም ዘሎኹስ፡ ከምቲ ዓለም እትህቦ ኣይኰነን። ልብኹም ኣይሸበርን ኣይሰምብድን።” ዝበለና ኣብ ዮሃ.14:27።

ሓደ ቱሪስት ብዛዕባ ሓንቲ ኣብ ገማግም ባሕሪ እትርከብ ኣዝዩ ምቁር ማይ እትፍልፍል ዓይኒ ማይ ከምዚ ክብል ጽሒፉ። "ኣብ ገማግም ባሕሪ ናይ እታ ክዘናግዓላ ኢለ ዝኸድኩ ንእሽቶ ከተማ ሓንቲ ዓይኒ ማይ ርኤኹ። እታ ዓይኒ ማይ ከምቲ ባሕሪ ጨው ጨው ዝጥዕም ማይ ዘይኮነስ ኣዝዩ ምቁር ማይ እያ እትፍልፍል። ማዕበል ክብርትዕ ከሎ ግና ካብቲ ማይ ጨው ባሕሪ ጸጸኒሑ ይደፍና ነበረ። እቲ ማዕበል ዓቢጥዋ ምስ ተመልሰ ጣዕሚ ናይታ ዓይኒ ማይ ጨዋዊ ኮይኑዶ ይኸውን ብምባል በታ ሒዘያ ዝነበርኩ ኩባያ ቀዲሔ ጠዓምክዎ። እንተ ኾነ ግና ጣዕማ ከም ቀደሙ ምቁር ኮይኑ እየ ረኺበዮ።"

እቲ ክርስቶስ ዝህበና ሰላም ድማ ንዓና ከምኡ እዩ። ዝተፈላለዩ ዓይነት መረርቲ ማዕበላት እኳ ክደፍኑና እንተ ፈተኑ: እቲ ካብ ውሽጥና ዝፍልፍል ሰላም ግና ኣይርበሽን።

ጸሎት: ዎ’ኣምላኽ ውሽጣዊ ሰላም እትህበኒ ንስኻ ኢኻ። ነቲ እትህበኒ ሰላም ክዝርግ ዝኽእል ማዕበል ስለዘየልቦ ኤመስግነካ ኣለኹ። ነዚ እትህበኒ ሰላም ድማ ናብ ካልኦት ከውሕዞጸጋኻ ኣብዝሓለይ። ብስም የሱስ ኣሜን!

0 comments