ነዚ ወለዶ እዚ ብምንታይ ትምስልዎ? [Sunday 6th Aug 2023]

Posted on 2023-08-06 · 741 · 0 · 0

122 resources uploaded

ነዚ ወለዶ እዚ እሞ ብምንታይ ክምስሎ እየ? ኣብ ዕዳጋ ተቐሚጦም ነዕሩኾም ዚጽውዑ ቘልዑ እዩ ዚመስል። ማቴ.11:16

ኣብ ታሪኽ ወዲሰብ ወለዶ ብወለዶ እናተተክኤ ክኸይድ ከሎ ነናቱ ዝኾነ መሰየምታ እናተዋህቦ እዩ ዝኸይድ። ብፍላይ ድማ ኣብ ምዕራባውያን ሃገራት ብመሰረት ዘሕለፍዎ ኩነታትን ዝነበሮም ባህርያትን ካብ መበል 17 ክፍለ ዘመን ኣትሒዙ ክሳብ ሕጂ ንዘሎ ወለዶታት በብዕስራ ዓመት ብምጉዛይ ነናቱ ዝኾነ ናይ ወለዶ ኣስማት ተዋህብዎ ኣሎ። ንኣብነት ካብዚ ዘሎናዮ ወለዶ ብምጅማር ወለዶ ዜድ(Z)፣ ወለዶ ዋይ(Y)፣ ወለዶ ኤክስ(X)፣ ወለዶ በይቢ ቡመር (Baby boomer) ወዘት ይብልዎም።

ኣብ ማቴዎስ ምዕራፍ 11 የሱስ ክርስቶስ ብስጋ ኣብ ምድሪ ኣብ ዝነበረሉ እዋን ንዝነበሩ ወለዶ ብሰንኪ እቲ ኣብኡን ኣብ ዮሃንስ መጥምቕን ዝነበሮም እምነት ከመይ ዝበሉ ወለዶ ምዃኖም ብምስላ ክገልጾም ከሎ ኢና ንርኢ። ነዚ ዘሎናዮ ወለዶኸ የሱስ ብኸመይ ዘበለ ምስላ ምገለጾ ኮይኑ ይስመዓኩም? ንስኹምከ እንታይ ኢልኩም ምሰየምኩሞ? ሰባት ብዛዕባ ርእሶም ጥራይ ኣዚዮም ዝግደሱሉ እዋን ኮይኑዶ ኣይስምዓኩምን። ሳላ ምዕባለ ኢንተርነት ድማ ንዕኡ ንምግባር ዝተሳእነ የለን። ፋይስ-ቡክ፣ ዩ-ትዩብ፣ ኣብ ቴሌቭዥን ዝቐርብ ናይ ክውንነት-ምርኢት (Reality show) ከምኡውን ካልኦት ንዕኡ ዝመስሉ ነገራት ልቢ ናይዚ ወለዶ ጅሆ ሒዝዎ እዩ ዘሎ። ስለዚ ድማ ኣነ ብወገነይ ናርሲስት (Narcissist) ወለዶ ማለት - ክቱር ርእሰ ኣምልኾ ወይ ርእሰ ተገዳስነትን ኣንነትን ዘለዎ ወለዶ እዩ ምበልኩ። ኣብ ከምዚ ዓይነት ወለዶ ካብ ሃለና ደእ በዚ ዘይቃል ኣምላኻዊ ዝኾነ ባህሪ ክሳዕ ክንድምንታይ ተጸሊና ኣሎና?

ጸሎት: ዎ ኣምላኽ እዚ ዘለናዮ ወለዶ ንርእኻ ምፍታው እቲ እንኮ ኣገዳሲ ነገር ምኻኑ ዝእመነሉ ዘመን እዩ። ቃልካ ግና ንብጻየይ ከፍቅርን ዝያዳ ርእሰይ ንኻልኦት ክርእይ እዩ ዝምህረኒ። ስለዚ ድማ ንቓልካ ብምእዛዝ ንዓኻ እናኣኽበርኩ ክመላለስ ጸጋኻ ኣብዝሓለይ። ብስም የሱስ ኣሜን!

0 comments