መፈጸምታኡ ግሩም እዩ [Sunday 28th Jan 2024]

Posted on 2024-01-28 · 518 · 0 · 0

122 resources uploaded

ኣነ ዝሐስበልኩም ዘሎኹ ሓሳብ እፈልጦ እየ፡ መፈጸምታን ተስፋን ክህበኩምሲ፡ ሓሳብ ደሓን እምበር፡ ናይ ክፉእ ኣይኰነን፡ ይብል እግዚኣብሄር። ኤር.29:11

ኣብ ሓንቲ ንእሽቶ ከተማ ሓደ ኣዝዩ ህቡብ ኣላማይ ምንጻፍ ነበረ። እዚ ኣላማይ እዚ ዝኣልሞም ዝነበረ ምንጻፋት ውቁባትን ዘደንቕ ስነጥበባዊ ክእለቱ ዘንጸባርቑን እዮም ኔሮም። ኣብ በብእዋኑ ዝኣልሞም ምንጻፋት ብዓይነቶም ፍሉያት ብምንባሮም ሰባት ኩሉ ጊዜ “እዚኣ ድማ ኣዝያ ፍልይቲ።” እናበሉ ይድነቑ ነበሩ። ሓዳስ ምንጻፍ ክኣልም ክጅምር እንከሎ ኣብ መወዳእታ እንታይ ከም እትመስል ንጹር መልክዕ ሃልይዎ እዩ ዝጅምር ኔሩ። ዋላ’ኳ ነቲ ምስኡ ኮይኑ ዝዓዪ ዝነበረ ወዱ ስእሊ ናይታ ሓቢሮም ክሰርሕዋ ዝመደባ ምንጻፍ ይነግሮ እንተነበረ፡ ብዙሕ ጊዜ ወዱ መፈጸምታ ናይታ ምንጻፍ ከይርኣየ ምሉእ ጽባቐ ናይታ ምንጻፍ በእምሮኡ ክስእላ ይጽገም ነበረ። እንተኾነ ግና ትእዛዝ ኣብኡ እናሰምዔ ኣብቲ ምእላም ዝነበሮ ኣበርክቶ ብግቡእ ይፍጽሞ ነበረ።

ቃል ኣምላኽ ንሕና መዓይይቲ ኣምላኽ ከም ዝኾንና ይነግረና (1ቈረ.3:9)። ከምቲ ግሩም ኣላማይ ድማ፡ ኣምላኽ ኣብ ህይወትና ዘለዎ መደብን ዓላማን ኣዝዩ ግሩም እዩ። እንተኾነ ግና መደባት ኣምላኽ ኣብ ህይወትና ዋግዋጎ ዝኾነና እዋን ውሑድ ኣይኮነን። ኣብ ከምዚ ኩነታት ክንከውን ከሎና ከምቲ ወዲ እቲ ኣላማይ ትእዛዝ ኣቦኡ ዝኽተል ዝነበረ፡ ንሕና’ውን ኣብ ጸጽባሕ ንፍቓድ ኣምላኽ እናተኣዘዝና ክንመላለስ ይግበኣና። ኣምላኽ ድማ የዒንትና እና’ብርሄ ንነገራት ከምቲ ንሱ ጌሩ ዝርእዮ ጌርና ክንርኢ ክረድኣና እዩ።

ጸሎት: ዎ’ኣምላኽ ንዓይ ዘሎካ ሓሳብ ኣዝዩ ግሩም እዩ። ካብ መጀመርታ ክሳብ መፈጸምታ ድማ ትፈልጦ ኢኻ። ስለዚ ብኣኻ ዓሪፈ ከም ፍቓድካ ክነብር እዩ ምርጫይ እሞ፡ ንነገራት ከምቲ ንስኻ ጌርካ ትርእዮም ጌረ ክርእዮም ደግፈኒ። ብስም የሱስ ኣሜን!

0 comments