ቤተ-ክርስትያን ኣካል(ስጋ)ዶ ትካል፧

Posted on 2014-03-12 · 1548 · 0 · 0

11 resources uploaded

“...ኣብታ ቤት ኣምላኽ፡ ማለት፡ ናይታ ሓቂ ዓንድን መሰረትን ዝዀነት ማሕበር ህያው ኣምላኽ፡ ከመይ ክትገብር ከም ዚግብኣካ ኽትፈልጥ እፈቱ አሎኹ።...“
1ጢሞ. 3፡15

ቤተ-ክርስትያን ወይ ማሕበር ህያው ኣምላኽ ማለት እኩብ መጸውዒ ናይቶም ካብ ዓለም ተፈልዮም ንክርስቶስ ንኽነብሩ ዝተጸውዑ ሰባት እያ። ቤተ-ክርስትያን ድማ ኣብ ምድሪ ዘላ ክርስቶስ የሱስ ዝርእሳ ስጋኡ እያ። እዛ ኣብ ብዘላ ዓለም ተዘርጊሓ ዘላ ቤተ-ክርስትያን ድማ ኣበየ ቦታኡ ብነኣሽቱ ዞባውያን ቤተ-ክርስትያናት ዝቖመት እያ። ዕላማ ህላወ እዛ ዓለም-ለኻዊት ቤተ-ክርስትያን ድማ ብመሪሕነት መንፈስ ቅዱስ ነቲ ናይ ጎይታ ሓሳብ ኣብ ምድሪ ምትግባር እዩ። እንተኾነ ቤተ-ክርስትያን ነዚ ዕላማ እዚ ንምትግባር ብዘይ ጸገማትን መሰናኽላትን ትጎዓዝ ማለት ኣይኮነን። ታሪኽ ከም ዝምስክሮ ካብ ውሽጥን ካብ ደገን ብዝለዓሉ ነውጽታት ቤተክርስትያን ንነዊሕ ዘመናት ክትሕቆን ጸኒሓ ኣላ።

ኣብዛ ሓጻር ጽሕፍቲ እምበኣር ንገለ ካብቶም ካብ ውሽጢ ዝለዓሉ ነውጽታት መፍትሒ ይኸውን ዝበልክዎ ሓሳብ ክትንትን ኣፍቅዱለይ። ብፍልያ ድማ ኣብታ ናይ ሓበሻ ቤተ-ክርስትያን ንዝረኣዩ ዝተፈላለዩ ዝዓይነቶም ነውጽታት እዚ ሓሳብ እዚ ገለ ጠቓሚ ነገር ክህልዎ ይኽእል እዩ ዝብል ግምት ኣሎኒ።

ብኽልተ ሰለስተ ኣሕዋት ዝጀመረ ምንቕቓሕ ኣግዚኣብሄር ሰሚርዎ ፡ ነፍሳት ድማ ተገፊፈን ቁጽሪ መእመን በዚሑ መወዳእታኡ ድማ ካብ ናይ ኣባይቲ ምእካብ ሓሊፉስ ሓንቲ ዞባዊት ቤተ-ክርስትያን ክትቀውም ከላ ክንደይ ዘሐጉስ እዩ። እንተኾነ ኣብ ከምዚ ዝበለ ናይ ግስጋሴ ግዜ ቀጻሊ ዝዝንጋዕ ክተኣታቶ ዘለዎ ናይ ምሕደራ ስልቲ እዩ። ሓደ ሓቂ እንተደኣ ሃልዩ ፡ ዓሰርተ ዒስራ ከለኻ ዘኺደካ ዝነበረ ኣሰራርሓ ቁጽርኻ ሰሲኑ ሓሙሽተ ሚእቲ ሽዱሽተ ሚእቲ ኣብ እትኾነሉ ግዜ እቲ ናይ ቀደም ኣሰራርሓ ከኺደካ ኣይክእልን እዩ። ስለዚ ብብዙሕ መዳያት ዝተፈልየ ናይ ምምሕዳር ስልቲ ከተተኣታቱ ናይ ግድን ይኸውን። እዚ ተሪፉ በቲ ናይ ቀደም ኣሰራርሓ ክትከይድ ምስ እትፍትን ድማ ብዙሓት ነኣሽቱን ዓበይትን ተጎተትቲ ሽግራት ኣብ ውሽጢ እታ ማሕበር ክመጹ ናይ ግድን ይኸውን። ስለዚ ኣብ ከምዚ ዝበለ እዋን ነታ ኣካል ዝኾነት ቤተ-ክርስትያን ብሸነኽ ምሕደራ ሚዛናዊ ብዝኾነ መንገዲ ብመንጽር ትካል ክትርእያ ጥበብ እዩ።


ቤተ-ክርስትያን ከም ኣካል

ኣካል ወይ ስጋ ክበሃል ከሎ ሓደ ብገዛእ ርእሱ ዝመሓደርን ዝዓብን ነገር እዩ። ንኣብነት ኣካላት ወዲ ሰብ ምስ እንምልከት ፡ ብገዛእ ርእሱ ንሓድሕዱ ተወሃሂዱ ፡ ሓደ እኳ ከየበራበሮ (ከምቲ ንመኪና ብመፍትሕ ጌርካ እተበራብራ) ይሰርሕን ይዓብን። ንኣካላትና ንግሆ ንግሆ ክሰርሖ ዘለዎ ስራሕ ምንጋር ኣየድልየናን እዩ ፡ ንኣብነት ንከስዐና ሎሚ ክንደይ ኪሎ እኽሊ ክጥሕን ከም ዘለዎ ፡ ብጽሑፍ ኮነ ዘረባ ምሕባር ኣየድልዮን። ኩሉ በቲ ኣብ ርእሲ ዘሎ ስርዓተ ምሕደራ ብዝመሓላለፈሉ ትእዛዝ እዩ ዝካየድ። ብተመሳሳሊ መንገዲ ድማ ኣብ ቤተ-ክርስትያን ነፍሲ ወከፍ ኣካላት ናይቲ ስጋ (ማለት ነፍሲ ወከፍ ኣማኒ) በቲ ካብ ክርስቶስ (እቲ ርእሲ) ዝቕበሎ መምርሒ ተኸቲሉ ምስ ዝጎዓዝ ፡ ነቶም ካልኦት ኣካላት መምርሒ ዝህብውን ንሱ እቲ ርእሲ እዩ እሞ ኩሎም ተሳንዮም እዮም ዝኸዱ። ንኣብነት መዓንጣ ክስከሞ ዘይክእል ዓቐን እኽሊ ከስዐ ክጥሕኖ ኣይእዘዝን እዩ። እዚ ኣገባብ ኣካይዳ ቤተ-ክርስትያን እዚ እቲ ዝዓበየን ኣገዳስን ክንሱ ፡ ብፍላይ እታ ዞባዊት ቤተ-ክርስትያን ፡ ኣብ ምድሪ ከም ዘላ መጠንን ነቲ ዝተዋህባ መንፈሳዊ ትእዛዝ ድማ ኣብ ምድሪ ከም እተተግብሮ መጠን ፡ በቲ ካብቲ ርእሲ ዝተቐበለቶ መንፈሳዊ መሪሕነት ተቓንያ ፡ ኣብ ኣተገባብራኡ ግን ዓለማዊ ዘይኮነ ምድራዊ ነገራት(ኣብዚ ከነስተውዕሎ ዘለና ዓለምን ምድርን ክልተ ዝተፈላለየ ትርጉም ዘለዎ ቃላት እዩ) ክትጥቀም ትግደድ እያ። ስለዚ ድማ …


ቤተ-ክርስትያን ከም ትካል

ነፍሲ ወከፍ ቤተ-ክርስትያን ነቲ ከም ኣካል ዝተቐበለቶ መንፈሳዊ ተልእኾኣ ንምህራም እተንቀሳቕሶ ገንዘብን ንብረትን ፡ እተመሓድሮም መእመን ፡ እትገብሮ ወፈራታት ፡ እተካይዶ ኣኼባታትን ጉባኤታትን ፡ … ፡ ወዘተ ዘኣመሰሉ ትካላዊ ዝኾኑ ምንቅስቓሳት ክትገብር ናይ ግድን እዩ። ስለዚ ድማ እንተ ብርድኢት እንተ ብዘይ ርድኢት ከም ትካል ክትንቀሳቀስ ትቕሰብ እያ። ስለዚኾነ እዩ ድማ ነቶም ብሰንኪ ዘይርጡብ ናይ ትካል ኣካይዳ ዝመጹ ጸገማት ንምእላይ ፡ ስሩዕን እርኑብን ዝኾነ ትካላዊ ኣሰራርሓ ከተተኣታቱ ዘለዋ። እዚ እንተ ዘይተተግቢሩ ግን ፡ እቶም ስዒቦም ዝመጹ ሽግራት ክሳዕ ንነፍሲ ወከፍ ኣባል ናይታ ቤተ ክርስትያንውን የረኻኽቡሉ እሞ ፡ ነቲ መንፈሳዊ ተልእኾ ናይታ ቤተ-ክርስትያን ድማ የበርዕንዎ። ብዙሕ ካብቲ ኣብ ማእከል መእመን ንሕምየት ዝኸውን ነገራት ካብ ጉድለት ትካላዊ ምሕደራ ዝተበገሰ እዩ።

ንጉስ ሰሎሞን ንስም እግዚኣብሄር እትኸውን ቤት ክሰርሕ መንፈሳዊ መምርሒ ካብ እግዚኣብሄር ምስ ተቐበለ ፡ ብኡብኡ ንግበሮ ንግበሮ ኢሉ ዘይኮነ ነታ ቤት ዝሃነጻ ፡ ብኹሉ ሸነኽ ቅደም ተኸተል ዝሓለወ ውዳበ ገይሩ እዩ ተልእኾኡ ብዓወት ዝዛዘመ (ንዝርዝር ካልኣይ መጽሓፍ ነገስትን ቀዳማይ መጽሓፍ ዜና መዋእልን ተመልከት)። ከምኡውን ሙሴ በቲ በይኑ ንህዝቢ እስራኤል ይፈርድ ዝነበረሉ ግዜ ፡ ነቲ ሓሙኡ የትሮ ዝመኸሮ ናይ ዕዮ ምክፍፋል ሜላ ኣብ ጠቕሚ ኣውዓሎ ፡ እዚ ጥበብ እዚ ትካላት ምድሪ ክሳዕ ሎሚ ዝጥቀማሉ ዘለዋ ፡ መቓቒልካ ናይ ምምሕዳር ስልቲ (divide and rule) ፡ ዝተሰምየ ዕዉት ሜላ ምሕደራ እዩ።

ስለዚ ቤተ-ክርስትያን ነቲ መንፈሳዊ ተልእኾኣ ከም ቀንዲ ሽቶ ሒዛ ኣብ ኣተገባብራኡ ብዝምልከት ግን ትካላዊ ሜላ ምስ እትጥቀም የዐውታ ደኣ እምበር ኣይሃስያን።


ሓንቲ ቤተ-ክርስትያን ከም ኣካል ጥራይ ኮይና ምስ እትንቀሳቐስ ፡ ኣብ ባይታ ምግሕማጥ ናይ ስራሕ ፡ ምስልቻው ፡ ጉድለት ተሓታትነት ፡ ሻራ ፡ ብልሽውናን ሕሜትን … ወዘተ ንዘኣመሰሉ ነውጽታት ዝተቓልዐት ትኸውን ኣብ መወዳእታ ድማ ነቲ ዝተዋህባ መንፈሳዊ ተልእኾ ክትዓሞ ኣይትኽእልን። ብኣንጻሩ ድማ ሓንቲ ቤተ-ክርስትያን ከም ትካል ጥራይ ኮይና ምስ እትንቀሳቐስ ፡ መንፈሳዊ ጠሊ ዘይብላ ደረቕ ኩባንያ እያ እትኸውን ፡ መንፈሳዊ ህበታት ዘይረኣየላ ፡ ምሕዳስን ምንቕቓሕን ዘይብላ ፡ ሓጥያት ዝዓብለላ ፡ … ወዘተ ኮይና ድማ ትተርፍ። ስለዚ እምበኣር ቤተ-ክርስትያን ነቲ ከም ኣካል ዝተዋህባ መንፈሳዊ ተልእኾ ሚዛናዊ ብዝኾነ መንገዲ ከም ትካል ኮይና ከተተግብሮ ይግባእ።


0 comments
Other Article