“መርዓ” ሓሳብ ኣምላኽ ካብ መጀመርታ፣ 3ይ ክፋል

Posted on 2013-12-16 · 1613 · 0 · 0

37 resources uploaded

ሳልሳይ ክፋል ንኽጽሕፍ ክውስን ብዙሕ ግዜ ወሲዱለይ። ምኽንያቱ ድማ ብዛዕባ መርዓ ንኽጽሕፍ ብቅዓት ዘለኒ ኰይኑ ኣይተሰመዓንን። ብሓደ ሸነኽ ገና ስለ ዘይተመርዓኹ እዩ። በቲ ኻልእ ኸኣ ብዛዕባ እዚ “ክቡር ሓሳብ ኣምላኽ” ንኽጽሕፍ ውሽጠይ ስለ ዝኸበዶ እዩ። መርዓ “ክልተ ገጽ” ከም ዝለዎ ምስ ኣስተውዓልኩ ግና ነቲ ቀዳማይ ስግኣተይ ክስዕርሮ ክኢለ። እቶም ክልተ ገጻት መርዓ ድማ ሓቅን (doctrinal) ግብራውን (practical) እዮም። ብዛዕባ ግብራውነት መርዓ ዝተመርዓወ ክዛረብ ዝሓሸ እዩ። እንተ ብዛዕባ ሓቅታት (doctrinal) መርዓ ግና ሓሳብ ኣምላኽ ዝተረድአ፣ ስርዓት ኣምላኽ ዝመርመረ ክዛረብ ይኽእል እዩ። ኣብ ዝሓለፈ ጽሑፈይ ድማ ብዛዕባ ሓቅታት መርዓ ድኣ እምበር ብዛዕባ ግብራዊ ገጹ ኣይጸሓፍኩን።

እ/ሔር ንኹሉ ብመደብ ፈጢርዎ። ክመላለሰሉ ዘለዎ ስርዓት ድማ ኣቂሙሉ። ኩሉ ድማ ከምቲ ዝተሰርዓሉ ክኸይድ ግዴታ ኣለዎ። ካብቲ ኣምላኽ ዝሰርዓሉ ስርዓት ምስ ዝወጽእ ከኣ ዕጻኡ መከራን ጻዕርን ይኸውን። ናብ ዕንወትን ሞትን ድማ የምርሕ። ናይ ሰይጣን ስራሕ’ውን እንተዀነ ንፍጥረት ካብቲ ኣምላኽ ዝሓንጸጸሉ ስርዓት ኣውጺኡ፣ ኣብ ነውጺ ንምእታው እዩ። ምስ ናይ ኣምላኽ ፍቓድን ስርዓትን ዝጻላእ፣ ዓለማውን ሰይጣናውን ስርዓታት ምእታው ድማ ልማዱ እዩ። ከም ሳዕቤኑ ድማ ሰብ ካብታ ዝወደቐላ ግዜ ጀሚሩ ካብ ኣምላኽ እናረሓቐ፣ ኣብ ሰልሚ ጥፍኣት ድማ እናተሸመ ይመጽእ ኣሎ። ስለዚ ማሕበር ኣምላኽ ንምኽሪ ኣምላኽን ስርዕቱን ብግዚኡን ብዘይ ግዚኡን ክትምህር ይግብኣ። ከመይሲ ስርዓት ኣምላኽ ንጹህ እዩ ንልቢ ድማ የሕጉሶ ስለ ዝተጻሕፈ።

ኣብ 2ይ ክፋል፣ ሓዳር ክንምስርት ከሎና ምኽንያት ክንገብሮም ዘይግብኣና ገለ ነጥብታት ጽሒፈ ኣለኩ። እቶም ዝዘርዘርክዎም ምኽንያታት ኣየድልዩን ንምባል ዘይኰነስ፣ የግዳስ ከም ቀዳምይ ኣጀንዳ ክንገብሮም ጽቡቕ ከም ዘይኰነ ንምጥቃስ እዩ። ሓሳብን መደብን ኣምላኽ ኣብ መርዓ ምፍላጥና፣ ካብ ብዙሕ ኰለልን ዘይተደለየ ዋጋ ምኽፋልን የድሕነና እዩ። ኣብዚ ዝቕጽል ሓሳበይ ድማ፣ እ/ሔር መርዓ ዝወጠነሉ ዕላማ ኣሕጽር ኣቢለ ክጽሕፍ ክፍትን እየ።

እ/ሔር ሰብኣይን ሰበይትን ዝገበረሉ ምኽንያት እዚ ዝስዕብ እዩ፣

1. ንመንግስቲ ኣምላኽ እዩ፣( kingdom of God).

ኣብ ዘፍ 1፣26-29 ሰብ ብፍላይ ከኣ ሰብኣይን ሰብይትን ንምድሪ “ክገዝእዋን ከመልክዋን” ከም ዝፈጠሮም ብንጹር ተጻሒፉ ኣሎ። እዚ “ምግዛእ፣ ምምላኽ” ዝብል ድማ ሱር ሓሳቡ “መንስግቲ ኣምላኽ” ዝብል ምኻኑ ኣብ ዝሓለፈ ጽሑፈይ ጠቒሰዮ ኣለኹ። እዚ ማለት ድማ ሰብኣይን ሰበይትን ካብ ንሓድሕዶም ምትሕጉጓስን ምትሕግጋዝን ኣዝዩ ዝዓብየ መደብ ኣለዎም። ንሱ ድማ ኣሰራርሓ “መንግስቲ ኣምላኽ” ኣብዛ ምድሪ ንምግላጽ እዩ። እቲ ብክርስቶስን ማሕበሩን ዝተገልጸ ናይ ሰብኣይን ሰብይትን ርክብ ምስጢሩ ዓብዩ እዩ። ኣብቶም ከም ሓሳብን ፍቓድን ፈጣሪ ዝነብሩ ሰብ ሓዳር፣ ብኣታቶም ዝግለጽ ኣዝዩ ውቁብ ዝዀነ ሰማያውን ኣምላኻውን ኣሰኣርሓ ኣሎ። ናይ ውሉድ ኣምላኽ ሓዳር ፍሉይ ዝገብሮ ድማ ጽባቐን ውቃበን መንግስቲ ኣምላኽ ዝግለጸሉ ኪዳን ስለ ዝዀነ እዩ። ቤቶምን ንምብረቶም ንወንጌል ዝበቅዕ ኰይኑ፣ መንግስቲ ኣምላኽ ኣብዛ ምድሪ ንምግላጽ ዝያዳ ዕዙዛት ክዀኑ፣ መደብ ኣምላኽ እዚ እዩ።

2. ባህርይ ኣምላኽ ንምንጽብራቕ እዩ፣

እ/ሔር ንሰብ ብመልክዑን ምስሉን ፈጢርዎ። ሓሳብ ኣምላኽ ካብ መጀመርታ ድማ ንዕኡ ናብ ምምሳል እናዓበየ ክኸይድ እዩ። ኣብ ሮሜ 8፣29 'ውን እንተዀነ መደብ ኣምላኽ “ንምስሊ ወዱ ክንመስል” ምዃኑ ኣብሪሁ ጠቒሱ ኣሎ። መርዓ ድማ ነዚ መደብ ዘቀላጥፍ፣ ኣማኒ ናብዚ ናይ ኣምላኽ መደብ ንኽዓቢ ፍቱን መገዲ እዩ። ብፍላይ እኳ ኣብዚ ዘመን እዚ፣ ሓደ ኣማኒ ናብ ምስሊ ወዲ ኣምላኽ እናተለወጠ ንኽዓቢ፣ እ/ሔር ንሓዳር ከመይ ከም ዝጥቀመሉ ዝተምርዓዉ ኣሕዋት ምስክር እዮም። ናይ እ/ሔር ሰማያዊ ጽባቐ ዝግለጸሉን ዝንጸባረቐሉን ምዃኑ ድማ ኣብ ኤፌሶን 5፣22-33- ብግሉጽ ተጻሒፉ ኣሎ። ንሱ ከኣ ሰብኣይ ንሰበይቱ ከፍቅራ ንሳ ድማ ክትእዘዞን ክትግዝኦን ከም ዝግባእ ብክርስቶስን ማሕበሩን መሲሉ ገሊጽዎ ኣሎ። ሓዳር መን ከምዘሕምቕ እተወዳድረሉ መድረኽ ዘይኰነስ፣ ናይ ኣምላኽ ምስልን መልክዕን ብምግላጽ ብምስምማዕን ብሓድነትን እትነብረሉ መድረኽ እዩ። ኣብዚ ዘመን እውን እንተዀነ እቲ ቅኑዕ ዝዀነ ኣጠማምታ እንተሃልዩና፣ ናይ እ/ሔር ባህርይ ኣብ ህይወትና ንኽህነጽን ንክግለጽን፥ ሓዳር ኣምላኽ ዝትቀመሉ ቅዱስን ክቡርን መደብ እዩ።

3. “ቅዱሳት ዝዀኑ ውሉድ ንምዕባይ” እዩ፣

እ/ሔር ንሰብ ብመልክዑን ምስሉን ብምፍጣር፣ ኣብዚ ምድሪ ክገዝእን ክመልኽን ኣምቢርዎ። ነዚ መደብ ንኸትግብር ድማ “ብዝሑን ተባዝሑን” ብምባል ባሪኽዎ። ስለዚ “ውሉድ” ፍቓድ ኣምላኽ ጥራይ ዘይኰነ፣ ውህበት ኣምላኽ’ውን እዮም። ኣብ ምልክያስ 2፣15 ከኣ “ቅዱሳት፣ ዘርኢ ኣምላኽ ዘለዎም" ውሉድ ክዀኑ ከም ዘለዎም ይዛረብ። ስለዚ "ቆልዑ" ምውላዶም ጥራይ ዘይኰነ፣ “ቅዱሳት”፣ ንኣምላኽን መንግስቱን ዝተፈለዩ ውሉድ ኰይኖም ኽዓብዩ እዩ። ሰብ ስለ ዝወደቐ ግና፣ ዝውለዱ ቆልዑ ዘርኢ ኣምላኽ ዘይኰነ ናይ ሓጢኣት ዘርኢ ሃልይዎም ይውለዱ። ስለዚ ኣብ ሓዲሽ ኪዳን፣ ኩሉ ካብ ስጋ ዝተወልደ "ካልኣይ ክውለድ" ኣለዎ። ምርጫ ድማ ተዋሂብዎ። ካብ ኣመንቲ ዝውለዱ ቆልዑ’ውን እንተዀነ፣ ውሉድ ኣምላኽ ክዀኑ ናይ ግሎም ምርጫ ክገብሩ ናይ ግድን እዩ። ስለዚ ወለዲ ዝኸድዋ መገዲ ገና ብቁልዕነቶም ከለው ከርእይዎም ሓላፍነት ኣለዎም። ብተወሳኺ ከኣ ኣመንቲ ሰብ ሓዳር፣ ካብ ሕቖኦም ዝወጹ ጥራይ ዘይኰነ፣ ንመንግስቲ ኣምላኽ ዝወልድዎም መንፈሳውያን ቆልዑ ክህልውዎም ጻውዒት ኣለዎም። ነቶም ሓንሳብ ብስጋ ዝወለድዎም ቆልዑ’ውን እንተዀነ፣ እንደገና ብመንፈስ ወለዲ ክዀንዎም ዝዓበየ ፍቓድ ኣምላኽ እዩ። ስለዚ ወለዲ ኣብቲ ንስጋኦም ዘድሊ ጥራይ ከይተሓጽሩ፣ ንመንፈሶም ዝኸውን መፈሳዊ ቀለብ ክህብዎም ከም ኣጽዋር ጌሮም ክሕዝዎ ይግባእ።

0 comments
Other Article